Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семiнар.заняття_МП_(2018).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.08.2020
Размер:
483.84 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра конституційного і міжнародного права факультету № 4

Допомога у вирішенні даних завдань:

https://vk.com/a.jurisprudent

https://vk.com/zadachi_po_pravu

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680

Методичні матеріали

до семінарських занять з навчальної дисципліни «Міжнародне право»

обов’язкових компонент освітньої програми

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

081 Право (поліцейські)

262 Правоохоронна діяльність (правоохоронна діяльність)

Допомога у вирішенні даних завдань:

https://vk.com/a.jurisprudent

https://vk.com/zadachi_po_pravu

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680

Допомога у вирішенні даних завдань:

https://vk.com/a.jurisprudent

https://vk.com/zadachi_po_pravu

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680

Харків 2018

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

Протокол від 03.09.2018 № 8

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 4

Протокол від 28.08.2018 № 7

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол від 29.08.2018 № 7

Розглянуто на засіданні кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол від 27.08.2018 № 13)

Розробник:

Професор кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент Войціховський А.В.

Рецензенти:

1. Доцент кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, д.ю.н., доцент Щокін Ю.В.

2. Доцент кафедри загальноправових дисциплін факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент Коломієць Ю.М.

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

1.1. Денна форма навчання, спеціальність 081 «Право»

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 4

Тема № 1: Основні поняття і загальні інститути міжнародного права.

10

2

2

-

-

6

Тематична контрольна робота

Тема № 2: Основні принципи міжнародного права.

8

-

2

-

-

6

Тема № 3: Право міжнародних договорів.

10

2

2

-

-

6

Тема № 4: Відповідальність у міжнародному праві.

8

-

2

-

-

6

Тема № 5: Право зовнішніх зносин.

10

-

2

-

-

6

Тема № 6: Право міжнародних організацій.

10

2

2

-

-

6

Тема № 7: Права людини у міжнародному праві.

10

2

2

-

-

6

Тема № 8: Міжнародне кримінальне право.

8

-

2

-

-

6

Тема № 9: Право збройних конфліктів.

8

2

2

-

-

6

Тема № 10: Право міжнародної безпеки.

8

-

2

-

-

6

Всього за семестр

90

10

20

-

-

60

Залік