Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчально-методичні матеріали для семінарських та практичниз занять з судових стадій кримінального процесу 2016 (1).doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.08.2020
Размер:
411.65 Кб
Скачать

26

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ФАКУЛЬТЕТ № 6

Допомога у вирішенні даних завдань:

https://vk.com/a.jurisprudent

https://vk.com/zadachi_po_pravu

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ)

ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни:

СУДОВІ СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

вибіркових компонент

освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

081 Право (магістр права). Спеціалізація: кримінально-правова (слідча, оперативно-розшукова)

Харків 2018

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

Протокол від _________ № _______

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 6

Протокол від __________№ _______

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол від _________ № _______

Розглянуто на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін протокол від _________ № _______

Розробники:

1. Професор кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 ХНУВС, д.ю.н., професор Слінько С.В.

2. Доцент кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 ХНУВС, к.ю.н., доцент Соловйова О.Є.

3. Доцент кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 ХНУВС, к.ю.н., доцент Яременко В.В.

Рецензенти:

1. Завідувач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 ХНУВС, доктор юридичних наук, професор Юхно О.О.

2. Доцент кафедри правосуддя юридичного факультету ХНУ ім. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент Янович Ю.П.

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

денна форма навчання

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

2 курс

Семестр № 3

Тема № 1. Підсудність та підготовче провадження

18

4

4

-

-

10

16-17

Тема № 2. Судовий розгляд

22

6

6

-

-

10

16-17

Тема № 3. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції

14

2

2

-

-

10

17

Тема № 4. Провадження в суді апеляційної інстанції

14

2

2

-

-

10

17-18

Тема № 5. Провадження в суді касаційної інстанції

14

2

2

-

-

10

18

Тема № 6. Провадження за нововиявленими обставинами

14

2

2

-

-

10

18

Тема № 7. Виконання судових рішень

9

2

2

5

18

Всього за семестр № 3

105

20

20

-

-

65

залік

ВСЬОГО ЗА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

105

20

20

-

-

65

залік

заочна форма навчання

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

2 курс

Семестр № 3

Тема № 1. Підсудність та підготовче провадження

13

2

1

-

-

10

16-17

Тема № 2. Судовий розгляд

33

2

1

-

-

30

16-17

Тема № 3. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції

13

2

1

-

-

10

17

Тема № 4. Провадження в суді апеляційної інстанції

11,5

1

0,5

-

-

10

17-18

Тема № 5. Провадження в суді касаційної інстанції

11,5

1

0,5

-

-

10

18

Тема № 6. Провадження за нововиявленими обставинами

12

1

1

-

-

10

18

Тема № 7. Виконання судових рішень

11

1

1

9

18

Всього за семестр № 3

105

10

6

-

-

89

залік

ВСЬОГО ЗА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

105

10

6

-

-

89

залік

2. Методичні вказівки до семінарських занять

Тема № 1. Підсудність та підготовче провадження.

Семінарське заняття: Підсудність у кримінальному провадженні. Підготовче провадження.

Навчальна мета заняття:

Під час заняття, слухачі магістратури повинні отримати знання, про підсудність у кримінальному провадженні та про підготовче провадження.

Час проведення: 0,5 годин.

Місце проведення: спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання

1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.

2. Поняття, сутність і значення підготовчого провадження.

3. Порядок і строки підготовчого провадження.

4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Література

 1. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : із змін. і доповн. — К. : Атіка, 2006. — 64 с.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

 3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково – практичний коментар : у 2томах. Т.2/ К82 Є.М.Блажківський, Ю.М. Грошевий, Ю.М.Дьомін та ін. , за заг. Ред В.Я.Тація, В.П.Пшонки, А.В.Портнова – Х.: Право, 2012.-664с.

 4. Кримінальний процесуальній кодекс України. Науково-практичний коментар 6 у 2 т. Т.1/К82 О.М. Бандурка, Є.М. Блажківський, Є.П.Бурдоль та ін.. ; за заг.ред. В.Я.Тація, В.П.Пшонки, А.В.Портнова. – Х.: Право, 2012.-768 с.

 5. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : постан. Пленуму Верховного Суду України від 01 лист. 1996 р. № 9 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. — К. : ПАЛИВОДА А. В., 2010. — С. 163—168.

 6. Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів [Електронний ресурс] : постан. Пленуму Верховного Суду України від 12 квіт. 1996 р. № 4 ; зі змінами, внесеними постан. Пленуму Верховного Суду України від 03 груд. 1997 р. № 12. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-96

 7. Азаров Ю. І. Кримінально-процесуальне право України : [навч. посіб.] / Азаров Ю. І., Заїка С. О., Фатхутдінов В. Г. — К. : Кутеп, 2008. — 430 с.

 8. Гринюк В. О. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гринюк Володимир Олексійович. — К., 2004. — 228 с.

 9. Каркач П. М. Організація роботи прокуратури району (міста) по підтриманню державного обвинувачення в суді : [навч. посіб.] / П. М. Каркач, І. Е. Краснолобов. — Х. : Торнадо, 2003. — 94 с.

 10. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України : [підруч.] / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 688 с.

 11. Молдован А.В. Кримінальний процес України /текст/ : Навч.посіб./ М75 А.В.Молдован, С.М.Мельник –К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

 12. Прокурорський нагляд в Україні : курс лекцій для студ. юрид. вищ. навч. закл. / [В. Т. Нор, Я. О. Береський, І. І. Когутич, З. Д. Котик, М. В. Гузела] ; ред. В. Т. Нор ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Кафедра кримінального процесу і криміналістики. — Львів : Тріада плюс, 2002. — 280 с.

 13. Оверчук С. В Поняття та види підсудності в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / С. В. Оверчук. — К., 2005. — 20 с.

 14. Сердюк В. В. Юрисдикція судів України за спеціалізацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Судоустрій ; прокуратура та адвокатура» / В. В. Сердюк. — К., 2003. — 19 с.

 15. Яновська О. Г. Окремі питання доказування в змагальному кримінальному процесі / О. Г. Яновська // Юридична Україна : наук. журнал. — 2009. — № 11—12. — С. 234—240.