Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т.С.П.П / Махинации с ТСПП / ТСПП / 3_техн / Метод вказівки ТПСПП а4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
154.11 Кб
Скачать

Методичні вказівки

до виконання та оформлення

курсової роботи з дисципліни «Технологія програмування та створення програмного продукту» для студентів спеціальності 5.05010101

«Обслуговування програмних систем та комплексів»

1 Загальні положення

Курсова робота з курсу “Технологія програмування та створення програмного продукту” передбачає виконання комплексного завдання з елементами дослідницького характеру.

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, якими студент оволодів під час вивчення курсу, в набутті навичок використання основ алгоритмізації та програмування на алгоритмічних мовах високого рівня з використанням принципів об’єктно-орієнтованого проектування та програмування, методики розробки програмних модулів та програмного забезпечення, набуття навичок з оформленням відповідного текстового, програмного та ілюстративного матеріалу у формі звіту.

Знання основ алгоритмізації та програмування з використанням принципів об’єктно-орієнтованого проектування ПЗ різних задач на ЕОМ необхідно для подальшого використання у розробці програмного забезпечення сучасних складних технічних систем та комп’ютерних систем управління.

В результаті вивчення дисципліни та роботи над курсовою роботою студенти повинні:

знати: загальні питання технології і методології побудови програмних засобів, загальні питання побудови та використання сучасних систем об’єктно-орієнтованного та візуального проектування програмних засобів; основні поняття та методи об’єктно-орієнтованного проектування та програмування, основні засоби розробки програм з використанням ієрархічних структур об’єктів;

вміти: самостійно, згідно з завданням курсового проекту, розробити інтерфейс програмного засобу, самостійно вибирати середовище проектування програмного засобу, проектувати, розробляти, налагоджувати та супроводжувати сучасне програмне забезпечення комп’ютерних систем управління.

Під час виконання курсової роботи студент повинен продемонструвати:

 • вміння збирати і аналізувати відповідні матеріали про об’єкт дослідження, використовуючи сучасні джерела інформації, включаючи Інтернет ресурси;

 • спроможність проводити необхідні обґрунтування для розробки програмних засобів систем управління різного призначення, тощо;

 • здатність доводити розв'язання поставленої задачі до логічного кінця;

 • модульного принципу розроблення програм;

 • стандартних бібліотечних функцій;

 • методів структурного, модульного та об’єктно-орієнтованого програмування;

 • вміння аналізувати отримані результати і робити з них висновки.

Курсова робота є самостійною роботою студента. Відповідальність за правильність аналітичних висновків, результатів розрахунків і моделювання, а також оформлення несе студент - автор курсового проекту.

2. Тематика курсових робіт

Тематика та індивідуальні завдання на курсову роботу повинні віддзеркалювати сучасний стан розвитку у галузі комп'ютерних програм та бути спрямовані на поетапне створення проекту, на розробку програмних засобів (ПЗ). Основний напрямок тематики курсових робіт заздалегідь формується, розглядається та затверджується на засіданні циклової комісії. Курсова робота виконується за варіантом, наданим викладачем. Робота над помилками виконується у кінці курсової роботи.

2.1 Формування знань та вмінь

У результаті виконання курсової роботи студенти повинні отримати:

Знання:

 • методології розробки інтерфейса користувача,

 • принципів роботи в об’єктно-орієнтованом середовищі.

Вміння:

 • розробляти алгоритми розв’язання задач на ПЕОМ за математичним описом;

 • програмувати алгоритми на мові Delphi;

 • програмувати графічні алгоритми;

 • реалізовувати багатомодульні програми;

 • з використанням можливостей DELPHI розробляти зручний інтерфейс користувача;

 • використовувати бібліотечні функції.

2.2 Вимоги до курсової роботи

Курсова робота повинна бути виконана на рівні, що відповідає вимогам до кваліфікації студента четвертого курсу навчання з використанням елементів аналізу і синтезу; за необхідністю повинна включати в себе аналіз сучасних технологій, методів та засобів проектування та розробки програмного забезпечення комп’ютерних систем управління, розробку алгоритмічного та програмного забезпечення та проведення тестування розробленого програмного комплексу, які повинні супроводжуватися відповідними обґрунтуваннями, плануванням, оптимізацією та аналізом. Окремі частини роботи повинні бути логічно пов'язані між собою і спрямовані на досягнення мети розробки.

Основними документами, що представляють курсову роботу є пояснювальна записка та комплекс програм на CD-диску. Текст пояснювальної записки до курсової роботи повинен бути викладений лаконічно, у обґрунтованому стилі. Не дозволяється переписування літературних джерел та використання не опрацьованих студентом Інтернет-оглядів.

Пояснювальна записка виконується на аркушах формату А4 згідно СТП 1.01-01 «Стандарт підприємства». У випадку необхідності окремі ілюстрації можуть виконуватись на аркушах більших форматів.

2.3 Вимоги до оформлення пояснювальної записки

Звіт повинен містити такі розділи:

 • титульний лист

 • завдання, видане викладачем;

 • зміст

 • означення та скорочення;

 • введення

 • постановка задачи;

 • математична модель;

 • опис структури даних та вимог до них;

 • опис файлів та їх призначення;

 • опис процедур та функцій користувача;

 • опис стандартних процедур та функцій, що використовувалися у програмі:

 • інструкція для роботи з програмою: системному програмісту, користувачу;

 • приклад тестування та результату роботи програми:

 • висновки;

 • приложення;

 • список літератури.

2.4 Зміст розділів пояснювальної записки

Завдання, видане викладачем

До курсової роботи необхідно вкласти аркуш з завданням, що був виданий викладачем. На ньому мають бути зазначені номер варіанта і текст завдання.

Постановка задачі

У цьому розділі необхідно чітко сформулювати мету курсової роботи, а також зазначити, які саме дії повинна виконувати програма; які необхідні початкові данні та яку інформацію треба вважати за результат розв’язання.

Математична модель

Цей розділ наявний, якщо в курсовій роботі необхідно провести розрахунки параметрів,моделювання процесів або явищ. Необхідно навести формули, за якими здійснюються розрахунки, описати математичні основи методів, які використовуються для розв’язання поставленої задачі.

Опис структури даних та вимог до них

Необхідно описати, які дані є вхідними для розв’язання задачі, а які - необхідно отримати. Також слід описати структуру запису файлу, зазначити тип полів запису та їх призначення. У разі використання вхідних даних, що вводяться за допомогою клавіатури, текстових файлів та ін., зазначити назви відповідних змінних, тип даних, діапазон можливих значень.

Опис файлів та їх призначення

Необхідно перелічити всі файли, що необхідні для роботи проекту, зазначити назву файлів, їх призначення, а також описати структуру (за необхідності). Наприклад, якщо файл містить модуль користувача, зазначити, з яких розділів він складається, що містить кожний розділ та ціль його використання.

Опис процедур та функцій користувача

У цьому розділі необхідно зазначити, які саме процедури і функції були розроблені в процесі виконання курсової роботи. Вказати їх призначення, а також перелічити вхідні і вихідні параметри, їх тип і призначення.

Опис стандартних процедур та функцій, що використовувалися у програмі

Необхідно навести назву стандартної процедури або функції, параметри, а також зазначити, які саме дії вони виконують. Розмістить їх перелік у відповідних блоках. Наприклад, у розділі „Робота з файлами’’’ описати процедури і функції, які дозволяють працювати с файлами, в розділі „Графічні можливості BPW" -відповідні процедури і функції та ін.

Наприклад:

Процедура assign (<логічне ім’я файлу>, < фізичне ім’я файлу>); – встановлює відповідність між логічним і фізичним іменами файлу. Логічне ім’я - це ім’я змінної з розділу опису var. За цим іменем до файлу звертаються у програмі. Фізичне ім’я – це ім’я, під яким файл записаний на диску.

Для наведеного опису ця процедура має вигляд assign (f,’ fakult.dat’);

Соседние файлы в папке 3_техн