Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
укр.мова. заочне(Залік).doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
123.9 Кб
Скачать
 1. Дайте визначення документа.

@) оформлені в заведеному порядку ділові папери;

) написані відповідно до історичного законодавства папери;

) укладені з достовірною та суб'єктивною інформацією папери;

) упорядковані ділові папери з певною інформацією без юридичної сили.

 1. Зазначте, як називається письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі чи організації від її імені здійснювати якісь юридичні дії або одержувати матеріальні цінності.

доручення

 1. З’ясуйте, які відомості не зазначають у тексті резюме.

У тексті резюме зазначають такі відомості:

) перебування за кордоном, наявність прав водія, прізвище, м` я, по батькові, мета складання резюме;

) наявність прав водія, прізвище, м`я, по батькові, склад сім’ї, мета складання резюме;

) назва документа, прізвище, ім`я, по батькові, мета, освіта, склад сім ї, зріст, вік;

@) назва документа, прізвище, ім`я, по батькові, мета, досвід роботи, освіта, знання мов, контактний телефон.

 1. Визначте, як називається документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу, або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи:

характеристика

 1. З’ясуйте, що найчастіше зазначають в оголошенні.

 1. Назвіть частину протоколу, яка потрібна для вирішення окремого питання.

 2. Зазначте, на які види поділяють записки.

 3. Зазначте, на які види поділяють записки.

 4. З’ясуйте, що належить до реквізитів пояснювальної записки.

 5. Зазначте, які види документів виділяють за призначенням:

@) організаційні, розпорядчі, інформаційні, колегіальних органів;

) письмові, графічні, фоно-, фото- та кінодокументи, відео документи;

) звичайні, термінові;

) загальні, з адміністративних питань, спеціалізовані.

 1. Визначте, на які види поділяють доповідні записки.

 2. Визначте, що містить кожен розділ протоколу.

 1. Зазначте рядок, у якому всі документи довідково-інформаційні.

)запрошення, наказ, ухвала, квитанція;

@)довідка, посвідчення, звіт, анотація;

)замовлення, указ, правила, таблиця;

)телеграма, статут, відомість, розписка.

 1. Зазначте рядок, у якому всі документи щодо особового складу

@) заява, резюме, характеристика, скарга;

) автобіографія, постанова, план, відгук;

) пропозиція, декларація, анонс, лист;

) рапорт, трудова книжка, закон, факс.

 1. Зазначте рядок, у якому всі документи щодо особового складу

@) заява, резюме, характеристика, скарга;

) автобіографія, постанова, план, відгук;

) пропозиція, декларація, анонс, лист;

) рапорт, трудова книжка, закон, факс.

 1. Зазначте рядок, у якому всі документи обліково-фінансові.

) свідоцтво, відомість, факс, оголошення;

) накладна, телеграма, анотація, лист;

@) акт, доручення, перелік, розписка;

) квитанція, оголошення, огляд, звіт.

 1. Зазначте рядок, у якому всі документи обліково-фінансові.

) свідоцтво, відомість, факс, оголошення;

) накладна, телеграма, анотація, лист;

@) акт, доручення, перелік, розписка;

) квитанція, оголошення, огляд, звіт.

 1. Трудова угода — це:

@) угода між організацією й особою, котра наймається на роботу;

) угода між організацією й особою, яка не працює в цій організації;

) угода між організаціями щодо майбутнього укладання договорів;

) угода між приватними особами.

 1. У тексті резюме зазначають такі відомості:

) перебування за кордоном, наявність прав водія, прізвище, м` я, по батькові, мета складання резюме;

) наявність прав водія, прізвище, м`я, по батькові, склад сім’ї, мета складання резюме;

) назва документа, прізвище, ім`я, по батькові, мета, освіта, склад сім ї, зріст, вік;

@) назва документа, прізвище, ім`я, по батькові, мета, досвід роботи, освіта, знання мов, контактний телефон.

 1. За узагальненими ознаками споріднення та відмінності економічні терміни поділяються на:

 2. Акт складається кількома особами з метою:

@) об`єктивного фіксування подій, фактів або певної ситуації;

) негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про щось;

) повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу;

) повідомлення про чужі негативні вчинки.

 1. У рекомендаційних листах обов’язково треба вказати:

@) з якого часу знайомі рекомендований і особа, яка дає рекомендацію, рівень професійної майстерності рекомендованого тощо:

) повідомити призначення, тобто куди направляється лист;

) особисті вподобання рекомендованого;

) склад сім’ї.

 1. Документи щодо особового складу – це:

@) заява, резюме, характеристика, скарга;

) автобіографія, постанова, план, відгук;

) пропозиція, декларація, анонс, лист;

) рапорт, трудова книжка, закон, факс.

Документи щодо особового складу – це:

) документи, у яких фіксуються угоди між сторонами про встановлення ділових відносин, пов’язаних із господарською діяльністю, і які регулюють ці відносини;

@) документи, пов’язані з процесом зарахування особи на роботу та її звільнення, визначенням і забезпеченням прав й обов’язків працівника, що регламентуються законодавством України;

) угоди між особами, що наймаються на роботу, і керівниками підприємств (установ, організацій), за якими працівники зобов’язуються виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а керівник підприємства або вповноважений ним орган зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін;

) документи, які засвідчують обмін матеріальними цінностями.

 1. Розписка оформляється:

) машинописним способом в одному примірнику;

@) від руки в одному примірнику;

) від руки в двох примірниках;

) машинописним способом у двох примірниках.

 1. Заява – це:

) документ, в якому особа (усно) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення;

) документ, у якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації;

) офіційна відповідь на запит;

@) офіційне повідомлення, у якому викладається певне прохання з коротким його обґрунтуванням.

 1. Документ, що укладається експертною комісією чи вповноваженими особами, яких призначає керівник уста­нови, називається:

@)актом;

)накладною;

) дорученням;

) відомістю.

 1. Доручення — це:

) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підпри­ємств та окремих осіб;

) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце; передавання й отримання доку­ментів, грошей, матеріальних цінностей;

) офіційний документ, що заперечує певні дії, які мали місце;

@) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.

 1. Інформація про факти, події викладається в автобіографії:

) у послідовності, що зумовлюється ступенем важливості певної інформації;

@) у хронологічній послідовності;

) за власним бажанням;

) у послідовності, що чітко визначається стандартами оформлення документів щодо особового складу.

 1. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної комунікації, — це:

) орфоепічні норми;

) стилі української літературної мови;

) типи мовлення української літературної мови;

@) норми літературної мови.

 1. Таблиця — це:

@) перелік, зведення статистичних відомостей, розта­шованих у певному порядку й за графами;

) реєстрація предметів, осіб, документів;

) перевірені математичними методами факти;

) угода, що укладається між організаціями.

 1. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб:

@)досконало знати мовні норми й послідовно дотри­муватися їх;

)користуватися мовою лише в повсякденному житті;

) використовувати правильні варіанти орфограм;

)добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкцій речень.

 1. Розписка й доручення за призначенням належать до:

@) обліково-фінансових документів;

) інформаційних документів;

) документів щодо особового складу;

) договірних документів.

 1. В автобіографії слід писати:

) народився в 1987 році 18 серпня;

) народився 18.08.1987 року;

) народився 18.08.1987 р.;

@) народився 18 серпня 1987 року.

 1. Документ, у якому дається коротка, стисла характери­стика змісту книги, статті, рукопису, називається:

@)анотацією;

)відгуком;

) рецензією;

) рефератом.

 1. Починати службовий лист необхідно з:

) викладання аргументованих вимог адресанта;

) викладанням взаємних претензій;

@) ввічливої форми звертання;

) опису фактів і подій.

 1. Наказ щодо особового складу – це:

@) розпорядчий документ, який регламентує призначення, переміщення, звільнення працівника, відрядження, відпустки, різні заохочення, нагороди, стягнення.

) правовий акт, що його видає керівник підприємства ( структурного підрозділу ) у межах своєї компетенції для вирішення основних та оперативних завдань, які поставлено перед підприємством;

) організаційний документ, який забезпечує оптимальний процес роботи;

) розпорядчий документ, який створюють на підприємствах переважно з питань інформаційно-методичного характеру, а також для організації виконання наказів, інструкцій, інших актів органів управління.

 1. Характеристика – це:

@) документ, у якому в офіційній формі викладено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи;

) документ, який описує характер найманого працівника;

) документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність і професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає;

) документ, у якому стисло викладаються особисті, освітні, професійні відомості про особу.

 1. Документи, що створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності - це:

) індивідуальні документи;

@) особисті документи;

) службові документи;

) власні документи.

 1. Службовий лист, що додається до основного документа (накладної, каталогу, проспекту, прейскуранта, креслень, буклетів, зразків нових товарів тощо) та інформаційно супроводжує його, називають:

) гарантійний лист;

) лист–підтвердження;

) лист-попередження;

@) супровідний лист.

 1. Службовий лист, що додається до основного документа (накладної, каталогу, проспекту, прейскуранта, креслень, буклетів, зразків нових товарів тощо) та інформаційно супроводжує його, називають:

) гарантійний лист;

) лист–підтвердження;

) лист-попередження;

@) супровідний лист.

 1. Основні функції мови –

) пізнавальна й прагматична;

) акумулятивна й культуроносна;

@) комунікативна й мислетворча;

) ідентифікаційна й метамовна.

 1. Із комунікативною найбільше пов'язані функції:

@) номінативна, емотивна, пізнавальна;

) естетична, прагматична, метамовна;

) акумулятивна, експресивна, культуроносна;

) волюнтативна, ідентифікаційна, експресивна.

 1. Мовні норми –

) сукупність правил літературної вимови;

@) сукупність загальноприйнятих мовних правил;

) сукупність ознак, властивих мовним одиницям;

) сукупність мовних засобів вираження.

 1. Функціональні стилі української мови –

*Функціональні стилі української мови -

) публіцистичний, художній, технічний;

) розмовний, конфесійний, виробничий;

@) науковий, художній, офіційно-діловий;

) епістолярний, навчальний, побутовий.

*Функціональні стилі української мови -

) публіцистичний, художній, технічний;

) розмовний, конфесійний, виробничий;

@) науковий, розмовний, епістолярний;

) епістолярний, навчальний, побутовий.

*Функціональні стилі української мови -

) публіцистичний, художній, технічний;

) розмовний, конфесійний, виробничий;

@) конфесійний, публіцистичний, офіційно-діловий;

) епістолярний, навчальний, побутовий.

*Функціональні стилі української мови -

) публіцистичний, художній, технічний;

) розмовний, конфесійний, виробничий;

@) епістолярний, конфесійний, офіційно-діловий;

) епістолярний, навчальний, побутовий.

*Функціональні стилі української мови -

) публіцистичний, художній, технічний;

) розмовний, конфесійний, виробничий;

@) науковий, публіцистичний, офіційно-діловий;

) епістолярний, навчальний, побутовий.

 1. Офіційно-діловий стиль

@) регулює ділові стосунки людей у державному житті;

) обслуговує потреби людей у типових ситуаціях;

) відображає усе багатство національної мови;

) пов'язує всі основні види управління.

 1. Науковий стиль використовується в

@) монографіях, наукових статтях, словниках, підручниках, довідниках тощо;

) трактатах, наукових записках, журналах, есе;

) романах, оповіданнях, повістях;

) проповідях, листах, статтях.

 1. Найбільше спільних рис мають

@) науковий, офіційно-діловий;

) художній, офіційно-діловий;

) розмовний, офіційно-діловий;

) конфесійний, офіційно-діловий.

 1. Документи – це

@) оформлені в заведеному порядку ділові папери;

) написані відповідно до історичного законодавства папери;

) укладені з достовірною та суб'єктивною інформацією папери;

) упорядковані ділові папери з певною інформацією без юридичної сили.

 1. Реквізити документа – це

@) складові частини документів;

) основні функції документів;

) різні види документів;

) певні особливості документів.

 1. Складовими частинами документів є

) тексти як основа побудови документів;

) бланки як сукупність відтворених елементів;

@) реквізити як структурні елементи документів;

) формуляри як сукупність складових частин.

 1. Основні реквізити документів:

) код, печатка, адресат, поля;

) адресант, дата, поля, назва;

) число, герб, розділові знаки, підпис;

@) гриф, емблема, заголовок, дата.

 1. Бланк документа – це

) сукупність змінних реквізитів;

) сукупність основних реквізитів;

) сукупність додаткових реквізитів;

@) сукупність постійних реквізитів.

 1. Формуляр документа – це

@) сукупність основних реквізитів, розташованих у певному порядку;

) сукупність розглядуваних питань;

) сукупність складових частин;

) сукупність постійних елементів.

 1. За способом фіксації документи поділяють на:

@) письмові, графічні, фоно-, фото- та кінодокументи, відео документи;

) чернетки, оригінали, копії, витяг, дублікат;

) звичайні, термінові;

) загальні, з адміністративних питань, спеціалізовані.

 1. За походженням розрізняють документи

@) офіційні та особисті;

) чернетки, оригінали, копії, витяг, дублікат;

) письмові, графічні, фоно-, фото- та кінодокументи, відео документи;

) звичайні, термінові.

 1. За спеціалізацією розрізняють документи

@) загальні, з адміністративних питань, спеціалізовані;

) письмові, графічні, фоно-, фото- та кінодокументи, відео документи;

) звичайні, термінові;

) прості, складні.

 1. За призначенням розрізняють документи

@) організаційні, розпорядчі, інформаційні, колегіальних органів;

) письмові, графічні, фоно-, фото- та кінодокументи, відео документи;

) звичайні, термінові;

) загальні, з адміністративних питань, спеціалізовані.

 1. За місцем виготовлення розрізняють документи

@) внутрішні, зовнішні;

) чернетки, оригінали, копії, витяг, дублікат;

) письмові, графічні, фоно-, фото- та кінодокументи, відео документи;

) загальні, з адміністративних питань, спеціалізовані.

 1. За напрямом проходження розрізняють документи

@) вхідні, вихідні;

) письмові, графічні, фоно-, фото- та кінодокументи, відео документи;

) звичайні, термінові;

) загальні, з адміністративних питань, спеціалізовані.

 1. За способом виготовлення розрізняють документи

@) типові, трафаретні, індивідуальні;

) чернетки, оригінали, копії, витяг, дублікат;

) письмові, графічні, фоно-, фото- та кінодокументи, відео документи;

) звичайні, термінові.

 1. За ступенем гласності розрізняють документи

@) звичайні, для службового користування, таємні, цілком таємні;

) чернетки, оригінали, копії, витяг, дублікат;

) письмові, графічні, фоно-, фото- та кінодокументи, відео документи;

) загальні, з адміністративних питань, спеціалізовані.

 1. За ступенем складності розрізняють документи

@) прості, складні;

) чернетки, оригінали, копії, витяг, дублікат;

) письмові, графічні, фоно-, фото- та кінодокументи, відео документи;

) звичайні, термінові.

 1. За терміном виконання розрізняють документи

@) звичайні, термінові;

) чернетки, оригінали, копії, витяг, дублікат;

) загальні, з адміністративних питань, спеціалізовані;

) прості, складні.

 1. За стадіями створення розрізняють документи

@) чернетки, оригінали, копії, витяг, дублікат;

) звичайні, термінові;

) загальні, з адміністративних питань, спеціалізовані;

) прості, складні.

 1. Документи щодо особового складу – це

@) заява, резюме, характеристика, скарга;

) автобіографія, постанова, план, відгук;

) пропозиція, декларація, анонс, лист;

) рапорт, трудова книжка, закон, факс.

 1. Заява, резюме, характеристика, скарга – це

@) документи щодо особового складу;

) довідково-інформаційні документи;

) організаційні документи;

) обліково-фінансові документи.

 1. Довідка, посвідчення, звіт, анотація;

) документи щодо особового складу;

@) довідково-інформаційні документи;

) організаційні документи;

) обліково-фінансові документи.

 1. Акт, доручення, перелік, розписка;

) документи щодо особового складу;

) довідково-інформаційні документи;

) організаційні документи;

@) обліково-фінансові документи.

 1. Довідково-інформаційні документи – це

) запрошення, наказ, ухвала, квитанція;

@) довідка, посвідчення, звіт, анотація;

) замовлення, указ, правила, таблиця;

) телеграма, статут, відомість, розписка.

 1. Обліково-фінансові документи – це

) свідоцтво, відомість, факс, оголошення;

) накладна, телеграма, анотація, лист;

@) акт, доручення, перелік, розписка;

) квитанція, оголошення, огляд, звіт.