Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Электронды оқулықтарды жасаудың технологиясы және принциптері каз

.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
21.10.2016
Размер:
1.29 Mб
Скачать

ҚазақстанРеспубликасыныңбілімжәнеғылымминистрлігі

Семей қаласыныңШәкәріматындағымемлекеттікуниверситеті

Электронды оқулықтарды жасаудың технологиясы және принциптері

17.06.2014

Информатика және ақпараттық технологиялар

кафедрасының аға оқытушысы

Рысжанова А.С.

Электронды оқулықтарды жасаудың технологиясы және принциптері

Мазмұны:

Сабақ 1. Электронды білім ресурстары оқыту құралы ретінде

Сабақ2. AutoPlayMediaStudioбағдарламасыментанысу меню жолынұйымдастыру

Сабақ3. Беттергесілтелердіұйымдастыру. PDF документдіжасаужәнеолардықолдану.

Сабақ4. Жобаныдисккежазу.

Сабақ 1. Электронды білім ресурстары оқыту құралы ретінде

Кіріспе

Қазіргі таңда білім көтеру курстарның өзекті тақырыбына арналған «Электронды оқулықтарды жасаудың технологиясы және принциптері» атты курс бөлімін бастауға арналған алғашқы сабақ. Мұнда мультимедиа презентацияларын, CD/DVD дисктерден автожүктеу,интерактивті оқыту оқулықтарын жасау қарастырылады.

Электронды білім ресурстары оқыту құралы ретінде

Электронды оқыту құралының құрылымын жасамас бұрын «Электронды оқулық» түсінігімен танысайық.

Электронды оқулық негізгі педагогикалық мәселелерді шешеді:

  • пәнмен танысу, оның негізгі базалық түсініктері және консрукциясымен танысу;

  • әртүрлі деңгейдегі және қандай қызмет атқаруына байланысты базалық дайындық жасау;

  • бақылау және дағды мен білімді бағалау;

  • қандайда бір қабілетіне байланысты қызмет түрін дамыту;

  • білім мен дағдыны қалпына келтіру.

Интернет желі зерттеулері бойынша әмбебап электронды оқулық құрастырукезінде төмендегідей талаптарға жауап беруі керек.

Электронды оқулық бес режимді жұмысты қамтамассыз етуі керек:

Сурет 1. Электронды оқулықтың негізгі сызбасы

"Оқыту" режимі – оқыту курсы бойынша иерархиялық құрылымдалған теориялық материалдар және мысалдар суреттерімен.

"Өзін-өзі тексеру" режимі – оқыту режимінің қосымша бөлімі.

"Білімді тексеру (тест)" режимі–әртүрлі типтегі арнайы тапсырмалар («мәзір», «сөз енгізу», «тізбектелген» және т.б.).

"Анықтама" режимі– пәннің негізгі анықтамалары және түсініктер берілуі керек. Анықтама ЭО өз бетімен пайдалануға болатындай болуы керек.

"Көмек" режимі – көмек режимі екі түрді қамтуы керек:  ЭО жұмысжасауережесімәтінтүрінде (батырмаларинтерфейсі, оқулықрежимдерініңміндеттеріт.с.с.);курстыңәрбөлімінмеңгеругекететінуақыткөрсетілуітиіс, себебіүйренупроцесінжоспарлауғажәнежүйеліұйымдастыруүшінқажет. Көмек ЭО пайдаланушығакезкелгенуақыттақолжетімдіболуыкерек. Тестілеужәнеөзін–өзібақылаурежимдерібілімінтексерудіңәртүрліәдістерінқолдануыкерек.

Электрондыоқулық(ЭО) –бұлкомпьютердіқолданып, оқукурсынөзбетіменнемесеоқытушыныңкөмегіменмеңгерудіқамтамасызететінпрограммалықәдістемеліккешен. Электрондыоқулықнемесе курс үшкомпоненттентұрады: курстыңнегізгіақпараттықбөлігімазмұндалғанпрезентациялыққұрамадан; алынғанбілімдібекітетінжаттығулардан; оқушыныңбағасындұрысбағалайтын тест жүйесінен.

Сабақ 2. AutoPlay Media Studio бағдарламасымен танысу жәнекөпдеңгейлі меню жолын ұйымдастыру

ЭО жасауда басқа бағдарламаларды қолдануда арнайы программистердің көмегінсіз іске асыру қиынға соғады, ал AutoPlay Media Studio бағдарламасының артықшылығы оны қолданудың қарапайымдылығында.

AutoPlay Media Studio бағдарламасын компьютерімізге орнатқан соң, оны экранға жүктейміз. Бірінші рет ЭО немесе жоба жасағалы отырғандықтан Создать новый проект бөлімін таңдаймыз (Сурет 2).

Сурет 2. AutoPlay Media Studio бағдарламасын жүктеу

Сурет 3. Сіздің жасайтын жобаңызға атау қойылады

Жобаңыздың атауын теріп жазған соң Ок батырмасын шертесіз. Ашылған жобода болашақ қосымшамыздың терезесінің өлшемін енгіземіз, ол үшін Проект – Насройки (Project-Settings)менюін таңдаймыз немесе экрандағы сұр төртбұрышты аймақта тышқанның оң жақ батырмасын шертіп, жанама менюден Свойства (Settings)командасын таңдап пиксель өлшемімен жобамызға қажетті биіктік пен ен өлшемін енгіземіз, біздің жағдаймызда ені – 800, ал ені - 600.

Ал енді интерфейс құралдарымен танысуда бастаймыз. «Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті» сөзін енгзіп дайын логотипті қоямыз. Ол үшін батырмасын (New Label Object) НовыйОбъект Метка батырмасын шертеміз. Нәтижесінде экранда маркерленген объект пайда болады.Объектіні таңдап оң жақ тышқан батырмасын шерту арқылы шыққан жанама менюден Свойства (Properties) командасын таңдап, пайда болған терезеге мәтінімізді енгіземіз. Біздің жағдайымызда Label1 жәнеLabel2 объектілеріқолданылып тұр.

Қазақша және орысша алфавит әріптері дұрыс шығуы үшін Labelтерезесіндебатырмасын шертіп, Шрифт сұқбат терезесін шақырып алып,баптаулар жүргізіледі, міндетті түрде Сценарий бөлігінен Кириллица-ны таңдаймыз.

Университеттің логипін қою үшін Новый объект-изображение(New Image Object) батырмасын шертеміз. Суретіміздің тұрған орнын көрсету арқылы суретімізді бетке орналастарамыз. Ортаға «Жасушаның құрылысы» атты сабағымыздың тақырыбын жасыл түспен енгізейік. Ол үшін Label3-ті қолданамыз және келесі Мазмұныбетіне көшу батырмасын жасаймыз. Батырма суретін басу арқылы, төмендегі Выбор файла сұқбат терезесін шақырамыз. Қажетті батырма суретін таңдап, Ок шертеміз.

Сол батарманы таңдап, жанама меню көмегімен батырма атауын немесе міндетін білдіретін мәтін енгіземіз. Пайда болған алғашқы титулдық бетіміз төмендегідей болады.

Беттің сол жақ жоғарғы бөлігінде тышқанның оң батырмасын шертіп жанама менюден Добавить батырмасын шертіп Жаңабет қосамыз. Сол сияқты керек емес бетті жоюға, көшірмесін алуға, реттеуге, беттің тұрған орнын ауыстыруға т.с.с. мүмкіндіктер менюі.

Жоғарыда айтылған құралдарды қолданып ЭО құралының мазмұнын жазып шығыңыз.

Төмендегі түрдегі Мазмұны беті жасалды.

Енді осы үш бөлімге арналған үш бетті қосамыз.

Теориялық бөлім тышқанмен таңдалған уақытта келесі үш тақырып атауы жазылған бетке сілтеме жасалуы керек, ол үшін Теориялық бөлім сөзін таңдап, тышқанның оң жақ батырмасын шерту арқылы жанама менюденСвойства (Properties) командасын таңдап, пайда болған терезедегі Быстрое Действие астарлы бетінен суреттегі параметрлерді орнатамыз да. Ок батырмасын шертеміз.

Сонда төмендегі суреттегі бетке сілтеме жасалды.

Дәл осылайша қалған беттерге де сілтемелер жасалады.

Осындай сілтемелер және батырмалары үшін де жасалады.

батырмасын басу немесе Публикация-Создать... F7 командасын таңдау арқылы жасаған жобамызды жинақтаймыз.

12,1,10,3,8,5

6,7,4,9,2,11

12

РысжановаАйжанСайлаухановна