Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
45
Добавлен:
12.03.2016
Размер:
5.48 Mб
Скачать

321

Навчальне видання

Лавріщева Катерина Михайлівна

ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ Підручник

Редактор М.К.Пуніна

Підп. до друку 16.12.2008 р. Формат 70 100 1/16 Папір офс.№1. Друк різограф. Обл.–вид.арк.30,72 Умв. друк.арк. 26. Тираж 300 прим. Замовл. № 2282

_______________________________________________________________________

Друкарня «Видавничого дому «Академперіодика» НАН України 01004, Київ–4, вул. Терещенківська, 4

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта Видавничий справи серії ДК №544 від 27.01.2001.

322 Перелік стандартів програмної інженерії

ЛАВРІЩЕВА КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА

Завідувачка наукового відділу Інституту програмних систем НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теорії і технології програмування

Київського

Національного

університету

імені Тараса

Шевченка

та

кафедри

теоретичної

кібернетики

и

методів

оптимального управління філії Московського фізико-технічного інституту при Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова.

Спеціаліст у галузі інформатики, математичного та програмного забезпечення ЕОМ, комп’ютерних наук та програмної інженерії. Автор понад 100 наукових публікацій, в том числі, монографія «Методы программирования. Теория, инженерия,

практика» (Киев: Наук. думка, 2006) та монографії у співавторстві «Связь разноязыковых модулей в ОС ЕС», «Сборочное программирование» (Москва: Финансы и статистики, 1982; 1991); «Методы инженерии распределенных

компьютерных приложений» (Киев: Наук. думка, 1997),

посібники

«Основи

програмної інженерії» (Київ: Знання, 2001), підручник

«Методы и

средства

инженерии программного обеспечения» (Москва: МФТИ РАН, 2007).

 

Зам. головного редактора наукового журналу «Проблеми програмування», Державної премії в області науки і техніки України (1991, 2003), керівник десятьох кандидатів та одного доктора наук.

Соседние файлы в папке Разное