Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

chimiya

.pdf
Скачиваний:
18
Добавлен:
12.03.2016
Размер:
1.5 Mб
Скачать

Продовж. табл.6Д

 

Число

Відновна

φ0, В

Окисна форма

отриманих

 

електронів

форма

 

 

 

 

Cu2+

1

Cu+

+0,153

MnO4

1

MnO42

+0,564

MnO2 + 4H+

2

Mn2+ + 2H2O

+1,228

MnO4+ 8H+

5

Mn2+ + 4H2O

+1,507

MnO42− + 2H2O

2

MnO2 + 4OH

+0,600

NO2+ H2O

1

NO + 2OH

−0,46

NO3+ H2O

2

NO2+ 2OH

−0,01

N2 + 8H+

6

2NH4+

+0,272

NO3+ 2H+

1

NO2 + H2O

+0,78

NO3+ 2H+

2

NO2+ H2O

+0,838

NO3+ 4H+

3

NO + 2H2O

+0,957

HNO2 + H+

1

NO + H2O

+0,99

O2 + 2H+

2

H2O2

+0,682

H2O2 + 2H+

2

2H2O

+1,776

PbO2 + 4H+

2

Pb2+ + 2H2O

+1,449

P + 3H2O

3

PH3 + 3OH

−0,89

H3PO4 + 4H+

4

H3PO2 + 2H2O

−0,39

Sn4+

2

Sn2+

+0,151

S

2

S2−

−0,48

S + 2H+

2

H2S

+0,17

SO42− + 8H+

8

S2− + 4H2O

+0,15

SO42− + 4H+

2

SO2 + 2H2O

+0,20

SO42− + 8H+

6

S + 4H2O

+0,357

H2SO3 + 4H+

4

S + 3H2O

+0,45

SO2 + 4H+

4

S(кр.) + 2H2O

+0,451

SO42− + Fe2++ 8H+

8

FeS(кр.) + 4H2O

+0,331

SO42− + Cu2++ 8H+

8

CuS(кр.) + 4H2O

+0,451

SiO32− + 3H2O

4

Si + 6OH

−1,7

SiO32− + 6H+

4

Si + 3H2O

−0,455

Zn2+

2

Zn

−0,763

121

Таблиця 7Д. Значення стандартних електродних потенціалів

Рівняння

ϕ0 n+

|Me

, В,

електродного

Ме

 

процесу

при 298 К

 

 

 

Li+ + ē → Li

3,05

 

 

 

Mg2+

+ 2ē → Mg

2,36

 

 

 

Mn2+

+ 2ē → Mn

1,18

 

 

 

Al3+

+ 3ē → Al

1,66

 

 

 

Zn2+

+ 2ē → Zn

0,76

Cr3+

+ 3ē → Cr

0,74

Fe2+

+ 2ē → Fe

0,44

Cd2+

+ 2ē → Cd

0,40

 

 

 

 

 

Рівняння

ϕ0

n+

|Me

, В,

електродного

Ме

 

 

при 298 К

процесу

 

 

 

 

Co2+

+ 2ē → Co

0,28

 

 

 

Ni2+

+ 2ē → Ni

0,25

 

 

 

Pb2+

+ 2ē → Pb

0,13

 

 

 

 

2H+ + 2ē → H2

 

0

 

 

 

 

Cu2+

+ 2ē → Cu

+0,34

Ag+ + ē → Ag

+0,80

 

 

 

Hg2+

+ 2ē → Hg

+0,85

 

 

 

 

 

 

Таблиця 8Д. Стаціонарні потенціали металів в морській воді

Метал

ϕ, В

Метал

ϕ, В

Метал

ϕ, В

Метал

ϕ, В

 

 

 

 

 

 

 

 

Mn

−0,91

Fe

−0,50

Sn

−0,25

Cu

+0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Zn

−0,83

Co

0,45

Ni

−0,02

Ag

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Al

−0,63

Pb

−0,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ ................................................................................................................

3

1.

Газові закони .............................................................................................

4

2.

Стехіометричні закони .............................................................................

9

3.

Термохімія та елементи хімічної термодинаміки .................................

14

4.

Будова атомів і хімічний зв'язок .............................................................

20

5.

Комплексні сполуки .................................................................................

25

6.

Хімічна кінетика .......................................................................................

29

7.

Хімічна рівновага .....................................................................................

36

8.

Склад і приготування розчинів ...............................................................

44

9.

Розчини неелектролітів ............................................................................

50

10.

Розчини електролітів. Визначення pH розчинів. Добуток розчин-

 

ності ..................................................................................................................

57

11.

Гідроліз солей ...........................................................................................

61

12.

Окисно-відновні реакції ...........................................................................

67

13.

Гальванічні елементи ...............................................................................

77

14.

Електроліз ..................................................................................................

86

15.

Корозія металів .........................................................................................

95

Рекомендована література .............................................................................

104

Додаток ............................................................................................................

105

КЕЛЬЇНА Світлана Юріївна ЛІЧКО Олена Іванівна НЕВИНСЬКИЙ Олександр Георгійович МАЩЕНКО Валентина Василівна КУЛАЛАЄВА Наталя Валеріївна ГИРЛЯ Людмила Миколаївна

ЗБІРНИК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ХІМІЇ

Редактор М.Д.Бєлікчі Комп'ютерна правка та верстка О.С.Нойнець

Коректор Н.О.Шайкіна

Підписано до друку 05.03.2002. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Ум.друк.арк. 7,21. Обл.-вид.арк. 7,75. Тираж 560 прим. Вид. № 33. Зам. № 54. Ціна договірна.

Видавництво УДМТУ, 54002, м.Миколаїв, вул.Скороходова, 5

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]