Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

5 (1)

.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
958.98 Кб
Скачать

11

-нижню поверхнюкам’янистої частини (facies inferior partis petrosae);

-верхній крайкам’янистої частини (margo superior partis petrosae);

-задній край кам’янистої частини (margo posterior partis petrosae).

Воснові кам’янистої частини (pars petrosa) між лабіринтом (labyrinthus) та зовнішнім слуховим ходом (meatus acusticus externus) розташованa барабанна порожнина (cavitas tympani), яка заповнена повітрям, вистелена слизовою оболонкою (tunica mucosa) і містить слухові кісточки (ossicula auditus).

На передній поверхні кам’янистої частини (facies anterior partis petrosae)

розташовані такі анатомічні утвори:

-трійчасте втиснення (impressio trigeminalis);

-розтвір каналу великого кам’янистого нерва (hiatus canalis nervi

petrosi majoris)і борозна великого кам’янистого нерва (sulcus nervi petrosi majoris);

- розтвір каналу малого кам’янистого нерва (hiatus canalis nervi petrosi minoris)і борозна малого кам’янистого нерва (sulcus nervi petrosi minoris);

- дугове підвищення (eminentia arcuata);

11

12

- покрівля барабанної порожнини (tegmen tympani).

Задня поверхня кам’янистої частини (facies posterior partis petrosae)

відокремлена від передньої поверхні кам’янистої частини (facies anterior partis petrosae) верхнім краєм кам’янистої частини, на якому розміщується

борозна верхньої кам’янистої пазухи (sulcus sinus petrosi superioris).

На цій поверхні знаходяться такі анатомічні утвори:

- внутрішній слуховий отвір (porus acusticus internus),який веде у

внутрішній слуховий хід (meatus acusticus internus);

-піддугова ямка (fossa subarcuata);

-каналець присінка (canaliculus vestibuli);

-отвір канальця присінка (apertura canaliculi vestibuli).

Нижня поверхня кам’янистої частини (facies inferior partis petrosae)

відмежована від задньої поверхні кам’янистої частини(facies posterior partis petrosae) заднім краєм, на якому є борозна нижньої кам’янистої пазухи

(sulcus sinus petrosi inferioris). На цій поверхні містяться такі структури:

-шило–соскоподібний отвір (foramen stylomastoideum);

-шилоподібний відросток (processus styloideus), основу якого охоплює піхва шилоподібного відростка (vagina processus styloidei);

-яремна ямка (fossa jugularis);

-яремна вирізка (incisura jugularis);

-внутрішньояремний відросток (processus intrajugularis);

-каналець завитки (canaliculus cochleae);

-зовнішній отвір сонного каналу (apertura externa canalis carotici);

-отвір канальця завитки (apertura canaliculi cochleae);

-кам’яниста ямочка (fossula petrosa);

-соскоподібний каналець (canaliculus mastoideus);

-барабанний каналець (canaliculus tympanicus).

На верхівці кам’янистої частини (apex partis petrosae) розташований

внутрішній отвір сонного каналу (apertura interna canalis carotici), а на межі з

лусковою частиною (pars squamosa) – м’язово–трубний канал (canalis

12

13

musculotubarius).

До кам’янистої частини (pars petrosa) належить соскоподібний відросток

(processus mastoideus), присередньо він обмежований соскоподібною вирізкою

(incisura mastoidea), ззаду від якої розташованa борозна потиличної артерії

(sulcus arteriae occipitalis).

На мозковій поверхні соскоподібного відростка (facies cerebralis processus mastoidei) проходить борозна сигмоподібної пазухи (sulcus sinus sigmoidei).

Усередині соскоподібний відросток (processus mastoideus) складається із

соскоподібних комірок (cellulae mastoideae), які відкриваються у печеру

(antrum), а остання – в барабанну порожнину (cavitas tympani).

Позаду соскоподібного відростка (processus mastoideus) є непостійний

соскоподібний отвір (foramen mastoideum).

Соскоподібний відросток (processus mastoideus) відмежовується від барабанної частини (pars tympanica) барабанно–соскоподібною щілиною

(fissura tympanomastoidea).

Канали скроневої кістки (canales ossis temporalis)

1. Сонний канал (canalis caroticus):

13

14

- починається зовнішнім отвором сонного каналу (apertura externa canalis carotici) на нижній поверхні кам’янистої частини (facies inferior partis petrosae);

- закінчується внутрішнім отвором сонного каналу (apertura interna canalis carotici) на верхівці кам’янистої частини (apex partis petrosae).

2. Сонно–барабанні канальці (canaliculi carotici tympanici) – парні:

- починаються на присередній стінці (paries medialis) сонного каналу біля його зовнішнього отвору (apertura externa canalis carotici);

-закінчуються в барабанній порожнині (cavitas tympanica).

3.Канал лицевого нерва (canalis nervi facialis):

-починається на дні внутрішнього слухового ходу (meatus

acusticus internus), іде горизонтально ззаду наперед перпендикулярно до oсі кам’янистої частини (pars petrosa), утворює колінце каналу лицевого нерва

(geniculum canalis nervi facialis), повертає вбік і назад, проходячи паралельно до осі кам’янистої частини, а потім повертає донизу;

-закінчується шило–соскоподібним отвором (foramen

stylomastoideum).

4. Каналець барабанної струни (canaliculus chordae tympani):

- починається в каналі лицевого нерва (canalis nervi facialis)

трохи вище шило–соскоподібного отвору (foramen stylomastoideum),

проходить через барабанну порожнину (cavitas tympanica);

-закінчується в кам’янисто–барабанній щілині (fissura

petrotympanica).

5.Барабанний каналець (canaliculus tympanicus):

-починається на дні кам’янистої ямочки (fossula petrosa),

проходить через барабанну порожнину (cavitas tympanica);

- закінчується розтвором каналу малого кам’янистого нерва

(hiatus canalis nervi petrosi minoris).

6.Соскоподібний каналець (canaliculus mastoideus):

-починається на дні яремної ямки (fossa jugularis);

14

15

- закінчується в барабанно–соскоподібній щілині (fissura

tympanomastoidea).

7.М’язово–трубний канал (canalis musculotubarius) перегородкою м’язово–трубного каналу (septum canalis musculotubarii) поділений на

(верхній) півканал м’яза–натягувача барабанної перетинки(semicanalis musculi tensoris tympani) і (нижній) півканал слухової труби(semicanalis tubae auditivae; semicanalis tubae auditoriae). Він:

- починається на межі між лусковою частиною (pars squamosa)

та переднім краєм кам’янистої частини (margo anterior partis petrosae);

- закінчується у барабанній порожнині (cavitas tympanica).

Скостеніння. Кам'яниста частина З соскоподібним відростком має хрящове походження; шилоподібний відросток розвивається з хряща другої глоткової дуги; луска і барабанна частина формуються на основі сполучної тканини. Точки скостеніння з'являються на другому місяці ембріогенезу в лусці, на третьому — в барабанній і на п'ятому — в кам'янистій частині. Усі частини кістки зростаються між собою в перші роки життя. Шилоподібний відросток приростає до 15 років.

Питання для самоконтролю

1.До якого відділу черепа належить клиноподібна кістка?

2.З якими кістками і порожнинами межує клиноподібна кістка?

3.Як побудоване тіло клиноподібної кістки і які структури розрізняють на ньому?

4.Описати будову малих крил клиноподібної кістки.

5.Які анатомічні утвори знаходяться на великих крилах клиноподібної кістки? Їх практичне значення.

6.В склад яких анатомічних утворів входять великі крила?

7.З чим межують і як побудовані крилоподібні відростки?

8.Як побудована решітчаста кістка і до якого відділу черепа вона відноситься?

9.Як побудований решітчастий лабіринт і куди відкриваються комірки?

10.В утворені яких кісткових структур приймає участь решітчаста кістка?

11.Визначити функцію скроневої кістки.

12.Описати топографію скроневої кістки.

13.З яких частин складається скронева кістка?

14.Чим відділені частини одна від одної?

15

16

15.Яка частина кістки має складну будову і чому?

16.Які краї і поверхні має піраміда?

17.Які структури розміщені на піраміді?

18.Показати барабанну порожнину і її стінки.

19.Описати лускоподібну частину.

20.Описати будову соскоподібний відростка.

21.Описати хід каналу лицевого нерва.

22.Перерахувати канали скроневої кістки, показати їх вхідні та вихідні отвори.

23.Пояснити практичне значення каналів скроневої кістки.

Джерела інформації:

а) основні:

1.Анатомия человека / под ред. М. Р. Сапина. - 1986, т. 1, - С. 54-59-66.

2.Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. - М. : Медицина, 1991.

3.Конспект лекції.

б) додаткові:

Прочитайте і вивчіть матеріал на стор. 54-59-66 у підручнику “Анатомія людини” за ред. М. Р. Сапіна. - 1986. - т. 1, за лекцією.

Тестовий контроль

1. Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

А.*Пазуха клиновидної кістки Б. Сонний канал.

В. Зоровий канал.

С. арабана порожнина. Д. Лицевий канал.

2. За рахунок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

А. *Пазуха клиновидної кістки. Б. Сонний канал.

В. Зоровий канал.

С. Барабанна порожнина. Д. Лицевий канал.

3. Після перенесеної черепно-мозкової травми і рентгенологічного обстеження виявлено перелом основи черепа. Лінія перелому проходить через остистий і круглий отвори. Яка кістка пошкоджена внаслідок травми?

16

17

А. *Клиноподібна Б. Скронева В. Решітчаста С. Лобова Д. Потилична

4. Які пазухи (синуси) розташовані по боках від турецького сідла?

A. *Печеристі

B. Верхні кам'янисті

C. Нижні кам'янисті D. Міжпечеристі

E. Клинотім’яні

5 На рентгенограмі стопи дитини виявлена точка скостеніння у бічній клиноподібній кістці. Який вік дитини?

A*1 рік

B 5 років

C8 років

D 15 років

E 7 років

6. Під час травми голови виникло пошкодження заднього гострого кута великих крил клиноподібної кістки, виникла значна кровотеча. Пошкодження якого отвору клиноподібної кістки призвело до кровотечі?

A*Остьового отвору B Колового отвору

CВерхньої очноямкової щілини

D Нижньої очноямкової щілини E Зоровий канал

7. Хворий 45 років госпіталізований з небезпекою поширення запального процесу з ділянки позаду вушної раковини в порожнину черепа. Крізь яке анатомічне утворення можливе це поширення?

A* Соскоподібний отвір

B Тім’яний отвір

CМищелковий канал

D Остистий овір

E Овальний отвір

8. При травмі голови у постраждалого порушена піраміда скроневої кістки. Лінія перелому пройшла перпендикулярно вісі піраміди,

17

18

латерально внутрішнього слухового отвору. Який канал скроневої кістки вірогідніше всього порушений?

A*Канал лицевого нерва

B М(язово-трубний канал CБарабанний канадець D Сонний канал

E Каналець барабанної струни

9. При травмі голови у ділянці скроневої кістки виник відрив її луски. Який канал скроневої кістки вірогідніше всього порушений?

A*М(язово-трубний канал B Лицевий канал

CБарабанний каналець D Сонний канал

E Каналець барабанної струни

10 Під час операції на нижній поверхні скроневої кістки хірург може порушити утворення, яке розташоване попереду від яремної ямки. Порушення якого каналу можливе при невдалих рухах хірурга?

A*Сонний канал

B Лицевий канал

CБарабанний канадець D М(язово-трубний канал

E Каналець барабанної струни

Методичну вказівку склали проф. Ю.Й. Гумінський, проф..Л. В. Фоміна, доц. В.О. Єрмольєв.

18

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]