Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

фтиза

.docx
Скачиваний:
193
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
210.08 Кб
Скачать

1.Роздiли програми в комплексному планi боротьби з туберкульозом (району, мiста, областi) :

-змiцнення матерiально-технiчної бази

-забезпечення протитуберкульозних установ кадрами й удосконалення їхньої ---квалiфiкацiї

-проведення заходiв, спрямованих на попередження iнфiкування i захворювання здорового населення

-санітарно-просвітня робота серед населення,виявлення хворих на туберкульоз i їх своєчасне лiкування (сумісно з загальнолікувальною мережею і СЕС

2.У яких випадках на мiський протитуберкульозний диспансер може бути покладена функцiя органiзацiйно-методичного центру?

-У мiстах iз населенням понад 500 тис. чоловiк при наявностi двох i бiльш диспансерiв

3.Чи являється протитуберкульозний диспансер юридичною особою?

-Так

4.Основний виконавець масових протитуберкульозних заходiв:

-загальна лiкувально-профiлактична мережа

5.Здiйснюють контроль за об'ємом i якiстю протитуберкульозних заходiв:

-санiтарно-епiдемiологiчна станцiя

6.У кат. 5.4 для дiтей i пiдлiткiв включаються:

-особи, що інфіковані туберкульозом

-дiти з "вiражем" туберкулiнової реакцiї

-особи із груп ризику (віраж туберкулінових проб, гіперергічна реакція на туберкулін, наростання туберкулінової чутливості на 6 мм за рік, а також діти із хронічними соматичними захворюваннями)

-особи що не були щеплені БЦЖ у період новонародженості

-діти з післявакцинальними ускладненнями БЦЖ

7.Хворобливiсть на туберкульоз - це:

-число хворих на туберкульоз, зареєстрованих на кiнець року на 100000 населення

8.Захворюванiсть на туберкульоз - це:

-число вперше виявлених хворих на туберкульоз протягом року на 100000 населення

9.У першу чергу на вперше виявленого хворого на активний туберкульоз, що видiляє МБТ, складаються форми:

-N089/о, N058/о

10.Критерiї оцiнки ефективностi протитуберкульозної вакцинацiї i ревакцинацiї:

-частота iнфiкування i захворювання на туберкульоз

11.Умова прийому на роботу в протитуберкульознi установи осiб у вiцi до 30 рокiв:

-позитивна реакцiя на туберкулiн

12.Екстрене повідомлення" ф.N58/о на хворого туберкульозом оформляється при:

-установленнi бактерiовидiлення у вперше виявленого хворого

13.Групування контингентiв протитуберкульозних установ засноване на:

-лiкувально-епiдемiологiчному принципi

14.Обов'язковi контингенти" - це:

-працiвники установ i професiй, визначенi наказами й iнструкцiями МОЗ

15.Флюорографичнi огляди населення із груп ризику варто планувати:

-1 раз на рік

16.Планування флюорообстежень населення розробляють:

-заступник головного лiкаря ТМО

-завiдуючий рентгенвiддiленням ПТД

-епiдемiолог СЕС

-головний лiкар ПТД

17.Пересувнi флюорографiчнi установки рацiонально використовувати для профiлактичного обстеження:

-великих органiзованих колективiв i сiльських районiв

18.Працiвники дошкiльних, шкiльних установ, профтехучилищ, оздоровчих i спортивних установ для дiтей i пiдлiткiв проходять медичнi обстеження на туберкульоз:

-1 раз у рiк

19.Чи складається патологоанатомом, судовим експертом оповiщення за формою N089/о у випадку посмертної дiагностики активного туберкульозу?

-Так

20.Надсилання повідомлення про хворого з вперше в життi встановленим дiагнозом активного туберкульозу" форми N 089/о входить в обов'язок:

-лiкаря будь-якого фаху

21.Експертна оцiнка тимчасової непрацездатностi хворих на туберкульоз у ПТД робиться:

-1 раз на мiсяць

22.Якi чинники визначають термiни тимчасової непрацездатностi у вперше виявлених хворих на туберкульоз?

-ефективнiсть терапiї, iнволюцiя процесу

23.Яка функцiя МСЕК є основною?

-оцiнка працездатностi

24.Критерiї встановлення iнвалiдностi II групи хворим на туберкульоз :

-повна втрата працездатностi, вираженi функцiональнi порушення

25.Особам, які не хворіли на туберкульоз і знаходяться в контакті з хворим, який виділяє МБТ у вогнищах туберкульозної інфекції для хіміопрофілактики застосовують:

-ізоніазид в дозі 0,3-0,45 г щоденно на протязі не менше 6 міс

-двокомпонентний режим хіміотпрофілактики, тривалість якого скорочена до 3-х міс: 3HE або 3HZ

26.Форма направлення на МСЕК":

-N 88/о

27.Основні принципи DOTS стратегії:

-політична й фінансова підтримка стратегії боротьби з туберкульозом владою всіх рівнів

-виявлення випадків туберкульозу «за скаргами» пасивним методом шляхом лабораторної діагностики захворювання

-лікування по стандартних схемах хіміотерапії під прямим спостереженням

-адекватне й безперебійне постачання якісними протитуберкульозними препаратами;

-стандартна реєстрація й облік випадків туберкульозу

28.Стратегія СТОП-ТБ в Україні складається із:

-покращення якості ДОТС-стратегії

-боротьби з ВІЛ/СНІД асоційованим туберкульозом

-боротьби із туберкульозом з множинною лікарською стійкостю

-посиленні системи охорони здоровья

-участі усіх медичних закладів, пацієнтів і суспільства в боротьбі з туберкульозом

-проведенні наукових досліджень

29.Яку кількість позитивних мазків на МБТ необхідно виявляти в ЗЛМ:

-5-10%

30.Перерване лікування це:

-у пацієнта перерва в прийомі протитуберкульозних препаратів складала 2 місяці і більше та незавершений основний курс антимікобактеріальної терапії

31.Неефективне (невдача) лікування:

-завершений повний курс антимікобактеріальної терапії, але бактеріовиділення не припинилося, каверни не загоїлися

-у хворого, який не виділяв МБТ і не мав деструкції, інфільтрація і туберкульозні вогнища не розсмокталися (чи останні не ущільнилися)

32.Ефективне лікування це:

-завершений повний курс лікування (у тому числі, за показаннями, хірургічного), в результаті якого припинилося бактеріовиділення, загоїлися каверни, розсмокталася інфільтрація і туберкульозні вогнища (або останні ущільнилися)

-завершений повний курс лікування, припинилося бактеріовиділення (підтверджене не менш ніж 2-разовим дослідженням методом мікроскопії та культуральним), але деструкції (каверни) не загоїлися

33.Виділити заходи інфекційного административного контролю:

-розподіл потоків хворих

-навчання персоналу

-зменьшення строків госпіталізації

34.Виділити заходи інженерного контролю:

-вентиліція

-УФО

-наявність гепафільтрів

35.Що з перерахованого є однiєю з глобальних цiлей боротьби з туберкульозом?

-зменшення захворюваностi

36.Що з перерахованого є однiєю з глобальних цiлей боротьби з туберкульозом?

-зменшення смертностi

37.Що з перерахованого є однiєю з глобальних цiлей боротьби з туберкульозом?

-зменшення поширення iнфекцiї

38.Що з перерахованого є глобальною метою боротьби з туберкульозом?

-зменшення захворюваностi, смертностi i поширеностi iнфекцiї

39.Якi з перерахованих елементiв включає будь-яка нацiональна програма боротьби з туберкульозом?

-лiкування туберкульозу

-виявлення туберкульозу

-профiлактика туберкульозу

40.Якому з перерахованих заходiв ВООЗ iз 1993 р. вiдводить прiоритетну роль у боротьбi з туберкульозом?

-лiкування

41.Яке з перерахованих органiзацiйних мiр необхiднi для забезпечення найбiльше ефективної хiмiотерапiї хворих на туберкульоз?

-безперебiйне забезпечення якісними хiмiопрепаратами

-контроль за ефективнiстю лiкування

-прямий контроль за прийомом хiмiопрепаратiв

42.Щоб короткостроковi iнтенсивнi схеми лiкування були ефективнi, необхiдно:

-здiйснювати жорсткий контроль з боку медичного персоналу за дотриманням режиму лiкування пацiєнтами до повного одужання

-своєчасно використовувати хiрургiчнi методи лiкування

-регулярно забезпечувати хворих якісними протитуберкульозними препаратами

43.Основна причина низької ефективностi короткострокових схем терапiї в країнах, що розвиваються:

-вiдсутнiсть суворого контролю за дотриманням режиму запропонованого лiкування

44.У програмi боротьби з туберкульозом передбачається досягнення вилiкування хворих на легеневий туберкульоз з МБТ+ у:

-не менше 85%

45.Якщо пiсля максимального термiну (3 мiс) лiкування хворих категорiї I зберiгається бактерiовидiлення, за рекомендацiєю ВООЗ необхідно:

-продовжити фазу інтенсивного лікування ще на 1 місяць до отримання даних чутливості МБТ

46.Які відділення протитуберкульозної лікарні відносять до зон "високого ризику" з точки зору інфекційного контролю:

-де знаходяться хворі з позитивним мазком мокротиння

47.Які віддділення туберкульозної лікарні вiдносять до зон "високого ризику з посиленним контролем":

-з МЛУ туберкульозом

48.Кратність дослідження мокроти у хворих з підозрою на туберкульоз легень в загальної лікувальної мережи:

-3 рази мазок

49.Яка група хворих потребує перщочергового обстеження в рентгенвідділенні:

-хворі без бактеріовиділення

50.Завершене лікування:

-завершений повний основний курс антимікобактеріальної терапії (у тому числі, за показаннями, хірургічного лікування), але немає доказів вилікування або відсутні відомості про дослідження матеріалу на наявність МБТ

-завершений повний основний курс антимікобактеріальної терапії (у тому числі, за показаннями, хірургічного лікування), але немає доказів вилікування або немає томографічного підтвердження загоєння каверн

-завершений повний основний курс антимікобактеріальної терапії (у тому числі, за показаннями, хірургічного лікування), але немає доказів вилікування або немає спеціальних досліджень у осіб із позалегеневим туберкульозом

-хворий не відповідає критеріям “вилікування” і “неефективне лікування”

51.Якi хворі обстежуються в рентгенвідділенні в останню чергу?

-хворі на туберкульоз з розширеною лікарською стійкостью МБТ до протитуберкульозних препаратів

52.Які відділння відносять до зон "середнього ризику":

-для хворих з негативним мазком

53.Якi респіратори з хепафільтром ЗМ необхідно використовувати в відділенні з МЛУ туберкульозом?

-FFP2

-FFP3

54.Які відділення відносять до зон "високого ризику2 ?

-бактеріологічна лабораторія

-бронхологічний кабінет

-рентгенвідділення

-МЛУ туберкульозу

-пункт збору мокротиння

55.Когорта:

-згрупована сукупність людей, які спостерігаються на протязі певного часу (кожного кварталу)

56.Які відділення відносяит до зон з "середнього ризику" ?:

-оперативний блок

-консультативна пліклиніка

-прийомне відділення

57.Вакцинацiя БЦЖ ВІЛ-iнфiкованим:

-протипоказана

58.Чи передбачена чинним законодавством України вiдповiдальнiсть за порушення правових норм, спрямованих на попередження поширення ВIЛ/СНIДу в Українi?

-так, передбачена Кримінальним кодексом України

59.З метою профiлактики ВІЛ-iнфiкованості необхiдно:

-проводити ретельне обстеження донорiв

-контролювати джерела препаратiв кровi

-займатися сексуальним вихованням дiтей i пiдлiткiв

-ретельно знезаражувати медичний iнструментарiй

-боротися з наркоманiєю i проституцiєю

60.Які заходи інфекційного контролю необхідно застосувувати в зонах "високого ризику" ?

-засоби персональної безпеки

-вентиліцію

-УФО

-заходи адміністративного контролю

61.Якій індикатор свідчить про якісні мери інфекційного контролю в протитуберкульозних закладах?

-відсутність захворюванності на туберкульоз серед працівників

62.Яку захисну мазку повинен використовувати хворий ?

-хірургічну

63. причина рецидивiв у хворих, що перенесли туберкульоз легень:

-неповноцинно проведений основний курс хiмiотерапiї

64.Яку захисну маску повинен використовувати медичний працівник в відділеннях МЛУ туберкульозу?

-респіратор з хепа-фільтром

65.Можливо працівникам з ВІЛ-інфекцією працювати в відділенях активного туберкульозу легень?

-ні

66.В обо язки якого працівника входить заведення "Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі" ?

-районного фтизіатра-координатора

67.Хто відповідає за реєстрацію і ведення випадків МЛУ туберкульоза в районі ?

-районний фтизіатри-координатор

68.Які обов язки мікробіологічного відділу протитуберкульозного закладу (2 рівень діагностики) ?

-бактеріоскопічне дослідження мазків на наявність КСП

-посіви біологічного матеріалу на МБТ

-посіви на виявлення неспеціфічної флори

-проведення зовнішього і внутрішнього контролю якості роботи лабораторії

69.Яка частка хворих на туберкульоз повинна виявлятися з позитивним результатом мокротиння?

-70 %

70.Мультирезистентність це:

-резистентність МБТ як мінімум до ізоніазиду і ріфампицину

71.Полірезистентність це:

-резистентність МБТ більш ніж до 1 препарту 1 ряду, за виключенням одночасно до ізоніазиду і ріфампицину

72.Розширена медикаментозна резистентність це:

-резистентність до ізоніазиду і ріфампицину і будь яких фторхінолонів або инєкційних препаратів 2 ряду

73.Які випадки туберкульозу реєструються за 4 категорією:

-хворі із мультирезистентним туберкульозом

-хворі з ризиком мультирезистентного туберкульозу

-хворі з хронічним туберкульозом

74.Які випадки відносяться до хворих з ризиком мультирезистентного туберкульозу:

-хворі з невдачєю повторного курсу лікування за 2 категорією

-хворі, які лікуються постійно або періодично понад 2 роки

-невдача 1 курсу хіміотерапії

-випадок з контакту з мультирезистентним туберкульозом

-невдача лікування у разі проведення нестандартної або нерегулярної терапії

75.Мiсце переходу вiсцеральної плеври у парiєтальну:

-у ворiт кореня легенi

76.Вогнища бронхогенного обсемiнення при локалiзацiї iнфiльтрату з розпадом у С1, С2 правої легенi частiше локалiзуються у:

-у нижній частці правої легені

-С4, С5 лiвої легенi

77.Наявнiсть порожнини бобовидної форми спостерiгається при:

-фiброзно-кавернозному туберкульозi

78.Ймовiрна причина рiвня рiдини в порожнинi розпаду у хворого на туберкульоз легень:

-порушення вiдтоку секрету з порожнини через порушення прохiдностi бронхiв, що дренують каверну

79.Чи є активнi туберкульознi змiни в лiмфатичних вузлах при туберкульознiй iнтоксикацiї?

-завжди

80.Шкарлупоподiбна кальцинацiя частіше зустрічається у хворих:

-силікозом

81.Чи є наявнiсть кальцинацiї в лiмфовузлах патогномоничною ознакою туберкульозу?

-Нi

82.Поразка паратрахеальних i трахеобронхiальних лiмфовузлiв найбiльш часто спостерiгається при:

-лiмфогранулематозi

83.Основний шлях поширення iнфекцiї при прогресуваннi фiброзно-кавернозного туберкульозу:

-бронхогенний

84.Укажить на схемі трахео-бронхіального дерева проміжуточний бронх:

-3

85.Найбiльш характерна риса бактерiовиддiлення у хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз:

-перiодичне видiлення МБТ у мокротi

86.Найбiльш характерний вміст бiлка в СМР у хворих на туберкульозний менiнгiт у початковий перiод захворювання:

-0,5 - 1,5 г/л

87.Якому захворюванню ЦНС бiльш вiдповiдають данi - поступовий початок, головний бiль, поразка VIII, VII пари ЧМН, парези, у СМР бiлково-клiтинна дисоцiацiя, очне дно - застiй?

-пухлина

88.Який сегмент правої легені виділено на малюнку?

-С1

89.Для ниркової недостатностi характерно

-гиперкалiємiя

90.При вогнищевiй пневмонiї первинно уражаються

-бронхи, а потiм альвеоли

91.Для ниркової недостатностi характерно

-зменшення натрiю в кровi

92.Пiдгостре легеневе серце розвивається протягом

-тижнiв, мiсяцiв

93.Для якого виду серцевої недостатностi характерно змушене положення у лiжку (ортопное)?

-лiвошлуночкової

94.Який сегмент правої легені виділено на малюнку?

-С2

95.Для лiвошлуночкової недостатностi на вiдмiну вiд правошлуночкової бiльш характерно

-акроцианоз, холодний цiаноз

96.Для правошлуночкової недостатностi бiльш характерний

-дифузний теплий цiаноз

97.Найбiльш частий шлях передачi iнфекцiї при зараженнi туберкульозом:

-аерогенний

98.Дiя кортикостероїдiв:

-iмунодепресивна

99.Який сегмент правої легені виділено на малюнку?

-С3

100.Локалiзацiя лiмфатичних вузлiв у межистiннi:

-центральне

101.Який сегмент правої легені виділено на малюнку?

-С4

102.Який сегмент правої легені виділено на малюнку?

-С5

103.Форма туберкульозу, що найбiльш часто зустрiчається у дiтей:

-туберкульоз внутрiшньогрудних лiмфатичних вузлiв

104.Які з перерахованих залишкових туберкульозних змін практично не бувають джерелом ендогенного вторинного туберкульозу легень:

-вогнище Гона

105.Який сегмент правої легені виділено на малюнку?

-С6

106.Який сегмент правої легені виділено на малюнку?

-С7

107.Для якого захворювання ЦНС найбiльш характернi наступнi симптоми - раптовий початок захворювання, виражена блювота i менiнгiальнi симптоми, туберкулiновi проби негативнi, у СМР - ерiтроцити, на очному днi геморагiї?

-iнсульту

108.Для якого захворювання ЦНС найбiльш характернi наступнi симптоми: висока температура, головний бiль, блювота, вираженi менiнгiальнi симптоми, у СМР - клiтково-бiлкова дисоцiацiя, мiкробна флора, фiбринова плiвка?

-гнiйного менiнгiту

109.Термiни нормалiзацiї показникiв СМР при ефективному лiкуваннi хворих на туберкульозний менiнгiт (мiс.):

-3-4

110.Якому захворюванню ЦНС найбiльш вiдповiдають данi : вираженi менiнгiальнi симптоми, ураження ЧМН, парези, у СМР - клiтинно-бiлкова дисоцiацiя, лiмфоцитоз, плiвки немає, цукор в нормі?

-вiрусному менiнгоенцефалiту

111.Якому захворюванню ЦНС найбiльш вiдповiдають наступнi данi: поступовий початок захворювання, менiнгiальнi симптоми i ураження ЧМН, у СМР - бiлково-клiтинна дисоцiацiя, цукор i хлориди зниженi, плiвка нiжна?

-туб менінгіту

112.Яка частота виявлення МБТ у СМР при тубменiнгiтi?

-10-15%

113.Рiвень хлорiдiв у СМР хворих на туберкульозний менiнгiт у гострому перiодi частіш:

-знижений

114.Рiвень цукру в СМР хворих на туберкульозний менiнгiт:

-знижений

115.Рiвень тиску СМР у хворих на туберкульозний менiнгiт:

-300-400 мм вод.ст

116.Вміст бiлка в СМР у хворих туберкульозним менiнгiтом:

-0,4-1,5г/л

117.Частота iнфiльтративного туберкульозу серед вперше виявлених хворих:

-50-60%

118.Який сегмент правої легені виділено на малюнку?

-С8

119.Який сегмент правої легені виділено на малюнку?

-С9

120.Про що може свiдчити видiлення великої кiлькостi гнiйної, смердючої мокроти у хворих на фiброзно-кавернозний туберкульоз легень?

-про приєднання вторинної iнфекцiї

121.Яке найбiльше часте ускладнення легеневої кровотечi у хворих на фiброзно-кавернозний туберкульоз легень?

-аспiрацiйна пневмонiя

122.Який сегмент правої легені виділено на малюнку?

-С10

123.При якому захворюваннi легень частiш всього зустрiчається рiвень рiдини в порожнинi?

-гострий абсцес

124.С якою формою туберкульозу доводиться диференцiювати силiкоз II стадiї?

-дисемiнованою

125.Який сегмент лівої легені виділено на малюнках?

-С1+2

126.Який сегмент лівої легені виділено на малюнках?

-С3

127.Якi порожнини частіш всього гояться у хворих на туберкульоз легень?

-пневмонiогеннi

128.Якi ускладнення первинного туберкульозу реєструються частіше всього:

-ателектаз, лiмфогематогенна дисемiнацiя, туберкульоз бронха

129.Головний шлях поширення iнфекцiї у патогенезi тубменiнгiту:

-гематогенний

130.Якi фактори сприяють виникненню кровохаркання i легеневої кровотечi?

-пiдвищення тиску у малому колi кровообiгу

-порушення згортання кровi

-порушення проникності судин

131.Як розцiнюються змiни пiсля резекцiї сегмента або частки легенi без великих пiсляоперацiйних змiн у легеневiй тканинi i плеврi:

-малi залишковi змiни

132.Як розцiнюються залишкові туберкульозні зміни у виглядi запаяних синусiв i 3 вогнищ у легенях розмiром до 1 см?

-великi залишковi змiни

133.Найбiльш часто амiлоiдозом ускладнюється:

-фiброзно-кавернозний туберкульоз легень

-туберкульоз кiсток i суглобiв

134.Який сегмент лівої легені виділено на малюнках?

-С4

135.Максимальна ширина правого кореня легенi на рентгенограмi у прямiй проекцiї у дорослих:

-до 15-17 мм

136.Нечiткi полiциклiчнi контури кореня бiльш властивi:

-центральному раку

137.Незмiнний просвiт бронхiв на всьому протязi на фонi збiльшених лiмфовузлiв частiш всього спостерiгається при:

-саркоiдозi

138.Причина деформацiї легеневого малюнка :

-надлишкове розростання сполучної тканини

-посилення кровонаповнення судин легень

-поразка глибокої лiмфатичної мережi

139.Змiни коренiв легень на ранньому етапi зустрiчаються при:

-синдромi Лефгрена

140.Перемiщення округлої тiнi у серединi порожнини при змiнi положення тiла хворого патогномонично для:

-аспергiльоми

141.Найбiльш несприятлива прогностична ознака прогресування туберкульозного процесу:

-лiмфопенiя

142.Цитологiчна картина бронхоальвеолярного лаважу, бiльш характерна для активного туберкульозного процесу:

-лiмфоцитiв 20%, нейтрофiлiв 30%, альвеолярних макрофагiв 50%

143.З допомогою бронхоальвеолярного лаважу можна встановити:

-стан мiсцевого захисту легень

144.Цитограма бронхоальвеолярного лаважу у хворих на туберкульоз органiв дихання залежить вiд:

-фази процесу

145.Який сегмент лівої легені виділено на малюнках?

-С5

146.У основi туберкулiнових реакцiй лежить

-пiдвищена чутливiсть уповiльненого типу

147.Мiсцева реакцiя на пробу Коха:

-утворення гiперемiї й iнфiльтрату в мiсцi введення туберкулiну

148.Вогнищева реакцiя на пробу Коха:

-збiльшення кiлькостi мокроти, хрипiв, посилення шуму тертя плеври

149.Негативна проба Коха виключає туберкульоз?

-ні

150.При пробі Коха поява якої реакцiї вiрогiдно пiдтверджує наявнiсть активного туберкульозу?

-вогнищевої

151.Який сегмент лівої легені виділено на малюнках?

-С6

152.Який сегмент лівої легені виділено на малюнках?

-С8

153.При виявленні розпаду в кулястому тінеутворенні виключається:

-доброякiсна пухлина

154.Iмiтує вогнищевi змiни у легенях на оглядовiй рентгенограмi:

-перехрестя судинних тіней

-ортограднi проекцiї судин

-сполучення iнтерстицiальних тяжів

-дiлянки плеври, iнкрустованi вапном

155.Найбiльш ймовiрна локалiзацiя затемнення на рiвнi кореня легенi при зберiганнi силуету кореня:

-С6

156.Який сегмент лівої легені виділено на малюнках?

-С9

157.Який сегмент лівої легені виділено на малюнках?

-С10

158.Які анатомічні утворення визначають тiньову картину нормального кореня легенi?

-судини

159.Наявнiсть секвестру в легеневiй порожнинi найчастіше визначається при:

-абсцесi

160.Механiзм розвитку набрякiв у хворих на туберкульоз легень при амiлоїдозi нирок :

-протеiнурiя

161.Ускладнення гiперiнсоляцiї у хворих на туберкульоз:

-спалах туберкульозного процесу

162.Фiзiологiчна роль секреторного iмуноглобулiну А:

-запобiгання цитоадгезивної дiї бактерiй i вiрусiв на епiтелiй бронхiв

163.Фiзiологiчна роль iмуноглобулiну G:

-утворення iмунних комплексiв у базальнiй мембранi слизуватої бронхiв

164.У бронхiальному секретi при вiдсутностi патологiї бронхо-легеневого апарату мiститься: