Скачиваний:
30
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
260.96 Кб
Скачать

ЛБ ЫЪВФОВММ˚ı ПВЪ‡ООЛ˜ВТНЛı Ф‡МВОВИ. З М‡‰ТЪ УИНВ ТПУМЪЛ-У‚‡М˚ Ъ Л М‡ТУТМ˚ı ‡„ В„‡Ъ‡ Т ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОflПЛ ПУ˘МУТ- Ъ¸˛ ФУ 100 НЗЪ, ‚ТФУПУ„‡ЪВО¸МУВ У·У Ы‰У‚‡МЛВ, ‡ТФ В‰ВОЛЪВО¸М˚И ˘ЛЪ М‡Ф flКВМЛВП 0,4 НЗ, ‡ФФ‡ ‡ЪЫ ‡ ‡‚ЪУП‡ЪЛНЛ. и УЛБ‚У‰ЛЪВО¸МУТЪ¸ Ъ‡НУИ М‡ТУТМУИ ТУТЪ‡‚ОflВЪ 20 ПОМ. П3/„У‰. иО‡‚Ы˜‡fl М‡ТУТМ‡fl ТЪ‡МˆЛfl ‚ ТУ· ‡ММУП ‚Л‰В Ъ ‡МТФУ ЪЛ ЫВЪТfl ФУ ВНВ Т Б‡‚У‰‡-ЛБ„УЪУ‚ЛЪВОfl М‡ ПВТЪУ ТЪ УЛЪВО¸ТЪ‚‡ ‚У‰У- Б‡·У ‡.

лЛТЪВП‡ ‡‚ЪУП‡ЪЛНЛ М‡ТУТМУИ ТЪ‡МˆЛЛ У·ВТФВ˜Л‚‡ВЪ ‚УБПУКМУТЪ¸ ‡‚ЪУП‡ЪЛ˜ВТНУ„У ФЫТН‡ ВБВ ‚МУ„У М‡ТУТ‡ Ф Л ‡‚‡-ЛИМУИ УТЪ‡МУ‚НВ ‡·У˜В„У М‡ТУТ‡, Т‡ПУБ‡ФЫТН ‡·У˜Лı М‡ТУТУ‚ ФУТОВ Н ‡ЪНУ‚ ВПВММУ„У ФВ В ˚‚‡ ˝ОВНЪ УТМ‡·КВМЛfl, ‡‚ЪУП‡- ЪЛ˜ВТНУВ ЫФ ‡‚ОВМЛВ Б‡‰‚ЛКН‡ПЛ ‚У ‚ ВПfl ФЫТН‡ М‡ТУТУ‚, ‡‚ЪУ- П‡ЪЛ˜ВТНУВ ЫФ ‡‚ОВМЛВ ˝ОВНЪ УУЪУФОВМЛВП.

ЗУ‰У‚У‰˚ УЪ ФО‡‚Ы˜ВИ М‡ТУТМУИ ЛПВ˛Ъ „Л·НЛВ ‚ТЪ‡‚НЛ, Ъ‡Н Н‡Н ФУМЪУМ Т М‡ТУТМУИ ТЪ‡МˆЛВИ ФВ ВПВ˘‡ВЪТfl ФУ ‚В ЪЛН‡ОЛ ‚ ТУУЪ‚ВЪТЪ‚ЛЛ Т НУОВ·‡МЛflПЛ Ы У‚Мfl ‚У‰˚ ‚ ВНВ.

иО‡‚Ы˜ЛВ М‡ТУТМ˚В ТЪ‡МˆЛЛ ‰УОКМ˚ ·˚Ъ¸ Б‡˘Л˘ВМ˚ УЪ ОВ- ‰УıУ‰‡ Л ЛПВЪ¸ М‡Ф ‡‚Оfl˛˘ЛВ Т‚‡ИМ˚В УТМУ‚‡МЛfl ‰Оfl ‚В ЪЛ- Н‡О¸МУ„У ФВ ВПВ˘ВМЛfl. з‡ МЛı ФВ ЛУ‰Л˜ВТНЛ МЫКМУ ТН‡О˚‚‡Ъ¸ ОВ‰ ‚ БЛПМВВ ‚ ВПfl. йЪ ˝ЪЛı МВ‰УТЪ‡ЪНУ‚ Т‚У·У‰М˚ М‡ТУТМ˚В ТЪ‡МˆЛЛ ТУ ТЪ ЫИМ˚ПЛ М‡ТУТ‡ПЛ. иУМЪУМ˚ ТУ ТЪ ЫИМ˚ПЛ М‡ТУ- Т‡ПЛ ЫН ВФОfl˛Ъ М‡ ‰МВ ВНЛ М‡ ФУ‰„УЪУ‚ОВММУП УТМУ‚‡МЛЛ. лЪ ЫИМ˚В „УОУ‚НЛ ТУВ‰ЛМВМ˚ ‚У‰У‚У‰‡ПЛ Т Ф Л‚У‰М˚ПЛ М‡ТУТ‡- ПЛ, НУЪУ ˚В ‡ТФУОУКВМ˚ М‡ МВБ‡ЪУФОflВПУП ·В В„Ы ТУ‚ПВТЪМУ Т М‡ТУТ‡ПЛ ‚ЪУ У„У ФУ‰˙ВП‡. и Л‚У‰М˚В М‡ТУТ˚ М‡„МВЪ‡˛Ъ ‚У- ‰Ы Н ТЪ ЫИМ˚П ЫТЪ‡МУ‚Н‡П, ˝МВ „Лfl ФУЪУН‡ ‚У‰˚ ФВ В‰‡ВЪТfl ‚У- ‰В, ФУ‰Т‡Т˚‚‡ВПУИ ЛБ ВНЛ.

дЛМВЪЛ˜ВТН‡fl ˝МВ „Лfl ТЫПП‡ МУ„У ФУЪУН‡ Ф ВУ· ‡БЫВЪТfl ‚ ТЪ‡ЪЛ˜ВТНЛИ М‡ФУ , МВУ·ıУ‰ЛП˚И ‰Оfl ТУБ‰‡МЛfl Ъ В·ЫВПУ„У ‰‡‚- ОВМЛfl М‡ Ф ЛВПВ М‡ТУТУ‚ ‚ЪУ У„У ФУ‰˙ВП‡. ЗТВ ˝ОВНЪ УУ·У Ы‰У- ‚‡МЛВ М‡ТУТМУИ ТУ ТЪ ЫИМ˚ПЛ ЫТЪ‡МУ‚Н‡ПЛ ‡ТФУОУКВМУ М‡ ·В-В„Ы ТУ‚ПВТЪМУ Т ˝ОВНЪ УУ·У Ы‰У‚‡МЛВП М‡ТУТМУИ ТЪ‡МˆЛЛ ‚ЪУ-У„У ФУ‰˙ВП‡ ‚·ОЛБЛ УЪ ЛТЪУ˜МЛН‡ ФЛЪ‡МЛfl.

з‡ТУТМ˚В ТЪ‡МˆЛЛ ‚ЪУ У„У ФУ‰˙ВП‡, ‡ Ъ‡НКВ Ф Л‚У‰М˚В М‡- ТУТ˚ ‰Оfl ТЪ ЫИМ˚ı ЫТЪ‡МУ‚УН Ф ЛПВМfl˛ЪТfl ‚ ·ОУ˜МУП ЛТФУОМВМЛЛ. з‡ТУТМ˚В ‡„ В„‡Ъ˚ М‡ Б‡‚У‰В-ЛБ„УЪУ‚ЛЪВОВ ТУ·Л ‡˛Ъ ‚ ·ОУНЛ, ТУТЪУfl˘ЛВ ЛБ ‡П˚ ЛОЛ ФУМЪУМ‡ Т У„ ‡К‰‡˛˘ЛПЛ НУМТЪ ЫНˆЛflПЛ ЛБ ЫЪВФОВММ˚ı ПВЪ‡ООЛ˜ВТНЛı Ф‡МВОВИ. З У‰МУП ·ОУНВ ПУМЪЛ ЫВЪТfl УЪ У‰МУ„У ‰У ¯ВТЪЛ М‡ТУТМ˚ı ‡„ В„‡ЪУ‚, ‚ Б‡‚ЛТЛПУТЪЛ УЪ ЪЛФ‡ М‡ТУТ‡ Л ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОfl.

З М‡ТУТМ˚ı ‚ЪУ У„У ФУ‰˙ВП‡ Ф ЛПВМfl˛Ъ ТЛМı УММ˚В ‰‚Л„‡- ЪВОЛ ПУ˘МУТЪ¸˛ 2500 НЗЪ Л ‡ТЛМı УММ˚В ‰‚Л„‡ЪВОЛ ПУ˘МУТ- Ъ¸˛ 200−1600 НЗЪ М‡Ф flКВМЛВП 6 НЗ.

312

дЫТЪУ‚˚В М‡ТУТМ˚В ТЪ‡МˆЛЛ У·˚˜МУ ‡ТФУО‡„‡˛ЪТfl М‡ МВ- ·УО¸¯УП ‡ТТЪУflМЛЛ УЪ М‡„МВЪ‡ЪВО¸М˚ı ТН‚‡КЛМ Л У·У Ы‰Ы˛Ъ- Тfl Ъ ВПfl-ФflЪ¸˛ М‡ТУТМ˚ПЛ ‡„ В„‡Ъ‡ПЛ Н‡К‰‡fl. з‡ дзл Ф ЛПВМfl˛ЪТfl ТЛМı УММ˚В ‰‚Л„‡ЪВОЛ 800−1000 НЗЪ, 6 НЗ Л ‡ТЛМı УМ- М˚В НУ УЪНУБ‡ПНМЫЪ˚В 450−850 НЗЪ, 6 НЗ М‡ 3000 У·/ПЛМ (ТЛМ- ı УММ˚ı).

б‡ ФУТОВ‰МЛВ „У‰˚ ¯Л УНУВ ‡ТФ УТЪ ‡МВМЛВ ФУОЫ˜ЛОЛ дзл ‚ ·ОУ˜МУП ЛТФУОМВМЛЛ. щЪЛ ТЪ‡МˆЛЛ (Едзл) ЛБ„УЪУ‚Оfl- ˛Ъ ‚ Б‡‚У‰ТНЛı ЫТОУ‚Лflı Л ПУМЪЛ Ы˛Ъ М‡ ПВТЪУ УК‰ВМЛЛ ‚ ЪВ- ˜ВМЛВ 3−4 ПВТ. нЛФУ‚˚ПЛ Ф УВНЪ‡ПЛ МУ П‡О¸МУ„У fl‰‡ Едзл Ф В‰ЫТПУЪ ВМ˚ ТЪ‡МˆЛЛ Ф УЛБ‚У‰ЛЪВО¸МУТЪ¸˛ 150; 300 Л 450 П3/˜ Т ‰‡‚ОВМЛВП М‡ ‚˚ıУ‰В 10−20 еи‡. уЛТОУ ЫТЪ‡МУ‚- ОВММ˚ı ‡„ В„‡ЪУ‚ ТУУЪ‚ВЪТЪ‚ВММУ 2; 3 Л 4, ЛБ НУЪУ ˚ı У‰ЛМ В- БВ ‚М˚И. з‡ТУТ˚ Ф Л‚У‰flЪТfl ‚ ‰ВИТЪ‚ЛВ ТЛМı УММ˚ПЛ ‰‚Л„‡ЪВОflПЛ лнС-1250−2 1250 НЗЪ, 6 НЗ, 3000 У·/ПЛМ. Едзл ТУ‰В КЛЪ 2−4 М‡ТУТМ˚ı ·ОУН‡, ·ОУНЛ МЛБНУ‚УО¸ЪМ˚И Л ЫФ ‡‚ОВМЛfl, ·ОУНЛ М‡ФУ МУ„У НУООВНЪУ ‡ Л ·ОУН ‡ТФ В‰ВОЛЪВО¸МУ„У ЫТЪ УИТЪ‚‡

6ÍÇ.

ǘ‡ТЪМУТЪЛ, М‡ ПВТЪУ УК‰ВМЛflı б‡Ф‡‰МУИ лЛ·Л Л М‡¯ОЛ Ф ЛПВМВМЛВ Едзл Ф УЛБ‚У‰ЛЪВО¸МУТЪ¸˛ 450 П3/˜ Ò Ì‡ÒÓÒ‡ÏË ñçë-180−1422 Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎflÏË 1250 ÍÇÚ, Åäçë Ô ÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθ- ÌÓÒÚ¸˛ 2100 Ï3/˜ Т М‡ТУТ‡ПЛ сзл-500−1000 Л ‰‚Л„‡ЪВОflПЛ 4000 НЗЪ, ‡ Ъ‡НКВ сзл-180−1900 Т ‰‚Л„‡ЪВОflПЛ 1600 НЗЪ. С‚Л- „‡ЪВОЛ − ТЛМı УММ˚В ТВ ЛЛ лнС М‡ 3000 У·/ПЛМ, 6 (10) НЗ Т ·ВТ˘ВЪУ˜МУИ ТЛТЪВПУИ ‚УБ·ЫК‰ВМЛfl.

лЛМı УММ˚В ‰‚Л„‡ЪВОЛ Едзл ТМ‡·КВМ˚ Б‡˘ЛЪУИ УЪ НУ УЪНЛı Б‡П˚Н‡МЛИ (‰‚Л„‡ЪВОЛ М‡ 1250 НЗЪ − ЪУНУ‚УИ УЪТВ˜НУИ, ‰‚Л„‡ЪВОЛ М‡ 4000 НЗЪ − Ф У‰УО¸МУИ ‰ЛЩЩВ ВМˆЛ‡О¸МУИ ЪУНУ- ‚УИ), ФВ В„ ЫБУН, ПЛМЛП‡О¸МУ„У М‡Ф flКВМЛfl, Б‡П˚Н‡МЛИ М‡ БВПО˛, ‡ТЛМı УММУ„У ıУ‰‡. д УПВ ЪУ„У, Ф В‰ЫТПУЪ ВМ˚ ЪВıМУОУ„Л˜ВТНЛВ Б‡˘ЛЪ˚: Ф Л Ф‡‰ВМЛЛ ‰‡‚ОВМЛfl ‚Т‡Т˚‚‡МЛfl Л М‡„МВЪ‡МЛfl, Ф‡‰ВМЛЛ ‰‡‚ОВМЛfl П‡ТО‡ ‚ ФУ‰¯ЛФМЛН‡ı, ФВ В„ В- ‚В ФУ‰¯ЛФМЛНУ‚ ЛОЛ П‡ТО‡ ‚ НУМВ˜МУП Ы˜‡ТЪНВ ТЛТЪВП˚ ТП‡БНЛ.

з‡ Ф УП˚ТО‡ı ПУ„ЫЪ ЛТФУО¸БУ‚‡Ъ¸Тfl У‰МУ‡„ В„‡ЪМ˚В М‡- ТУТМ˚В ТЪ‡МˆЛЛ ‚˚ТУНУ„У ‰‡‚ОВМЛfl. щЪЛ ТЪ‡МˆЛЛ ‡ТФУ-

О‡„‡˛Ъ ‚·ОЛБЛ М‡„МВЪ‡ЪВО¸М˚ı ТН‚‡КЛМ. д‡К‰‡fl ТЪ‡М- ˆЛfl Б‡Н‡˜Л‚‡ВЪ ‚У‰Ы ФУ‰ ‚˚ТУНЛП ‰‡‚ОВМЛВП ‚ У‰МЫ ТН‚‡- КЛМЫ, У·ВТФВ˜Л‚‡fl УФЪЛП‡О¸М˚В ЫТОУ‚Лfl ‚УБ‰ВИТЪ‚Лfl М‡ ФО‡ТЪ.

З МВЩЪВ‰У·˚‚‡˛˘Лı ‡ИУМ‡ı Т ПУ˘М˚ПЛ ‚У‰flМ˚ПЛ „У Л- БУМЪ‡ПЛ Б‡Н‡˜Н‡ ‚У‰˚ ‚ ФО‡ТЪ ‰Оfl ФУ‰‰В К‡МЛfl ФО‡ТЪУ‚У„У ‰‡‚- ОВМЛfl ЛМУ„‰‡ Ф УЛБ‚У‰ЛЪТfl Т ФУПУ˘¸˛ ФУ„ ЫКМ˚ı ˝ОВНЪ УМ‡- ТУТУ‚. н‡НУИ М‡ТУТ УЪН‡˜Л‚‡ВЪ ФО‡ТЪУ‚Ы˛ ‚У‰Ы ЛБ ‚У‰УБ‡·У МУИ

313

ÒÍ‚‡ÊËÌ˚ Ë ÔÓ‰‡ÂÚ Â ‚ ̇ÔÓ Ì˚È Ú Û·ÓÔ Ó‚Ó‰ Ë ‰‡Î ‚ ̇- „ÌÂÚ‡ÚÂθÌ˚ ÒÍ‚‡ÊËÌ˚.

ǘ‡ТЪМУТЪЛ, ФУ„ ЫКМ˚В М‡ТУТ˚ ‰Оfl ФУ‰‰В К‡МЛfl ФО‡ТЪУ‚У- „У ‰‡‚ОВМЛfl УТМ‡˘‡˛ЪТfl ФУ„ ЫКМ˚ПЛ ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОflПЛ ПУ˘- МУТЪ¸˛ 125−700 НЗЪ, ФЛЪ‡ВП˚ПЛ УЪ ТВЪЛ 6 (10) НЗ ˜В ВБ НУПФОВНЪМУВ ЫТЪ УИТЪ‚У ЪЛФ‡ дмизД-700, ‚ ТУТЪ‡‚ НУЪУ У„У ‚ıУ- ‰ЛЪ ¯Н‡Щ ЫФ ‡‚ОВМЛfl тЙл-9007. З ˝ЪУП ¯Н‡ЩЫ ‡БПВ˘ВМ‡ВОВИМУ-НУМЪ‡НЪУ М‡fl ‡ФФ‡ ‡ЪЫ ‡, ‚˚ФУОМfl˛˘‡fl ОУ„Л˜ВТНЛВ ЩЫМНˆЛЛ ФУ ЫФ ‡‚ОВМЛ˛ ФУ„ ЫКМ˚П ‰‚Л„‡ЪВОВП Л В„У Б‡˘ЛЪВ. З˚ıУ‰М˚В ˝ОВПВМЪ˚ ¯Н‡Щ‡ ‚НО˛˜ВМ˚ ‚ ˆВФЛ Н‡ЪЫ¯ВН ˝ОВНЪ У- П‡„МЛЪ‡ УЪНО˛˜ВМЛfl П‡ТОflМУ„У ‚˚НО˛˜‡ЪВОfl Л НУМЪ‡НЪУ ‡, ЫФ-‡‚Оfl˛˘В„У ˝ОВНЪ УП‡„МЛЪУП ‚НО˛˜ВМЛfl П‡ТОflМУ„У ‚˚НО˛- ˜‡ЪВОfl.

дУПФОВНЪМУВ ЫТЪ УИТЪ‚У дмизД-700 У·ВТФВ˜Л‚‡ВЪ Ы˜МУВ Л ‡‚ЪУП‡ЪЛ˜ВТНУВ ‚НО˛˜ВМЛВ Л УЪНО˛˜ВМЛВ ˝ОВНЪ УМ‡ТУТМУИ ЫТ- Ъ‡МУ‚НЛ, ‡ Ъ‡НКВ ЫФ ‡‚ОВМЛВ В˛ Т ‰ЛТФВЪ˜В ТНУ„У ФЫМНЪ‡ ЛОЛ ФУ Ф У„ ‡ППВ; ‡‚ЪУП‡ЪЛ˜ВТНУВ ФУ‚ЪУ МУВ ‚НО˛˜ВМЛВ ˝ОВНЪ УМ‡- ТУТМУИ ЫТЪ‡МУ‚НЛ ФУТОВ ‚УТТЪ‡МУ‚ОВМЛfl М‡Ф flКВМЛfl ТВЪЛ, ВТОЛ Т ‡·‡Ъ˚‚‡МЛВ Б‡˘ЛЪ˚ ‚˚Б‚‡МУ УЪНОУМВМЛВП М‡Ф flКВМЛfl

ÔËÚ‡ÌËfl Á‡ Ô Â‰ÂÎ˚ ‡·Ó˜ÂÈ ÁÓÌ˚ (0,85−1,1)UÌ; ДиЗ ˝ОВНЪ У- М‡ТУТМУИ ЫТЪ‡МУ‚НЛ Т В„ЫОЛ ЫВПУИ ‚˚‰В КНУИ ‚ ВПВМЛ УЪ 0,5 ‰У 10 ПЛМ Ф Л ‚УТТЪ‡МУ‚ОВМЛЛ М‡Ф flКВМЛfl ФУТОВ В„У ЛТ˜ВБМУ- ‚ВМЛfl; ·˚ТЪ У‰ВИТЪ‚Ы˛˘Ы˛ Б‡˘ЛЪЫ, УЪНО˛˜‡˛˘Ы˛ ЫТЪ‡МУ‚НЫ Ф Л ФВ В„ ЫБНВ ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОfl ЪУНУП ·УОВВ ˜ВП М‡ (40−70) %

IÌ Т ‚˚‰В КНУИ ‚ ВПВМЛ 1,5−2 Т; УЪНО˛˜ВМЛВ ЫТЪ‡МУ‚НЛ Т ‚˚- ‰В КНУИ ‚ ВПВМЛ 18−28 Т Ф Л Т ˚‚В ФУ‰‡˜Л КЛ‰НУТЪЛ М‡ТУТУП

ËТМЛКВМЛЛ М‡„ ЫБНЛ ФУ ЪУНЫ ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОfl ·УОВВ ˜ВП М‡ 15 % УЪ ЫТЪ‡МУ‚Л‚¯В„УТfl ‡·У˜В„У БМ‡˜ВМЛfl; МВ‚УБПУКМУТЪ¸ ФУ- ‚ЪУ МУ„У ‚НО˛˜ВМЛfl ЫТЪ‡МУ‚НЛ Ф Л Т ‡·‡Ъ˚‚‡МЛЛ О˛·У„У ‚Л‰‡ Б‡˘ЛЪ˚, Н УПВ ТОЫ˜‡fl Т ‡·‡Ъ˚‚‡МЛfl Б‡˘ЛЪ˚, ‚˚Б‚‡ММУ„У УЪНОУМВМЛВП М‡Ф flКВМЛfl Б‡ Ф В‰ВО˚ ‡·У˜ВИ БУМ˚; „ УБУБ‡˘ЛЪЫ ЫТЪ‡МУ‚НЛ.

ÇТıВПВ Ф В‰ЫТПУЪ ВМ˚ Т‚ВЪУ‚‡fl ТЛ„М‡ОЛБ‡ˆЛfl, ЫН‡Б˚‚‡˛- ˘‡fl М‡ ‚НО˛˜ВММУВ ТУТЪУflМЛВ ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОfl Л ТУТЪУflМЛВ „УЪУ‚МУТЪЛ Н ‚НО˛˜ВМЛ˛ ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОfl; М‡ ЫКМ‡fl Т‚ВЪУ‚‡fl ТЛ„М‡ОЛБ‡ˆЛfl НУМЪ УОfl ‡·УЪ˚ ЫТЪ‡МУ‚НЛ; МВФ В ˚‚М˚И НУМ- Ъ УО¸ ТУФ УЪЛ‚ОВМЛfl ЛБУОflˆЛЛ ТЛТЪВП˚ Н‡·ВО¸ − ФУ„ ЫКМУИ ‰‚Л„‡ЪВО¸ Т УЪНО˛˜ВМЛВП ЫТЪ‡МУ‚НЛ Ф Л ТМЛКВМЛЛ ТУФ УЪЛ‚- ОВМЛfl ЛБУОflˆЛЛ МЛКВ Б‡‰‡ММУ„У Ы У‚Мfl; НУМЪ УО¸ М‡Ф flКВМЛfl ТВЪЛ, ТЛО˚ ЪУН‡ ФУ„ ЫКМУ„У ‰‚Л„‡ЪВОfl Л ‚ТВИ ЫТЪ‡МУ‚НЛ, ЪВıМЛ˜ВТНЛИ Ы˜ВЪ ‡НЪЛ‚МУИ Л В‡НЪЛ‚МУИ ˝МВ „ЛЛ, ФУЪ В·ОflВПУИ ЫТЪ‡МУ‚НУИ.

ÇТıВПВ ЫФ ‡‚ОВМЛfl ФУ„ ЫКМ˚П ‰‚Л„‡ЪВОВП Б‡ОУКВМ˚ ЪВ КВВ¯ВМЛfl, ˜ЪУ Л ‚ ТıВПВ ЫФ ‡‚ОВМЛfl òÉë-5804 (ÒÏ. ËÒ. 9.6).

314

10.4. щгЦднкйлзДЕЬЦзаЦ икйехлгйЗхп дйеикЦллйкзхп а зДлйлзхп лнДзсав

щОВНЪ УТМ‡·КВМЛВ Ф УП˚ТОУ‚˚ı НУПФ ВТТУ М˚ı

Òڇ̈ËÈ. и УП˚ТОУ‚˚В НУПФ ВТТУ М˚В ТЪ‡МˆЛЛ ‰Оfl Б‡Н‡˜НЛ „‡Б‡ ЛОЛ ‚УБ‰Ыı‡ ‚ ФО‡ТЪ, „‰В ЫТЪ‡М‡‚ОЛ‚‡˛Ъ ‰У 16 НУПФ ВТТУ-У‚, fl‚Оfl˛ЪТfl ‚ВТ¸П‡ ˝МВ „УВПНЛПЛ ФУЪ В·ЛЪВОflПЛ. йМЛ УЪМУТflЪТfl Н I Н‡ЪВ„У ЛЛ М‡‰ВКМУТЪЛ ˝ОВНЪ УТМ‡·КВМЛfl. щЪУ УФ В- ‰ВОflВЪТfl ЪВП, ˜ЪУ ‰‡КВ Ф Л Н ‡ЪНУ‚ ВПВММУП Ф ВН ‡˘ВМЛЛ Лı‡·УЪ˚ Л ‚˚Б‚‡ММУП ˝ЪЛП ТМЛКВМЛЛ ‰‡‚ОВМЛfl ‡·У˜В„У ‡„ВМЪ‡ ‚ ОЛМЛflı ФУ‰‡˜Л В„У ‚ ТН‚‡КЛМ˚ М‡ Ы¯‡ВЪТfl ЪВıМУОУ„Л˜ВТНЛИВКЛП ‡·УЪ˚ ТН‚‡КЛМ. йТУ·ВММУ ЪflКВО˚В ФУТОВ‰ТЪ‚Лfl ЛПВВЪ ФВ В ˚‚ ‚ ФУ‰‡˜В ‡·У˜В„У ‡„ВМЪ‡ ‰Оfl ТН‚‡КЛМ, „‰В КЛ‰НУТЪ¸ ТУ‰В КЛЪ БМ‡˜ЛЪВО¸МУВ НУОЛ˜ВТЪ‚У ФВТН‡. б‰ВТ¸ ‰Оfl ‚УТТЪ‡МУ‚- ОВМЛfl МУ П‡О¸МУ„У ВКЛП‡ ЛБ‚ОВ˜ВМЛfl КЛ‰НУТЪЛ М‡ ФУ‚В ı- МУТЪ¸ ПУКВЪ ФУЪ В·У‚‡Ъ¸Тfl ВПУМЪ ТН‚‡КЛМ˚ Л, ТОВ‰У‚‡ЪВО¸МУ, ‰ОЛЪВО¸М˚И ФВ В ˚‚ ‚ ВВ ‡·УЪВ.

дУПФ ВТТУ М˚В ТЪ‡МˆЛЛ, Ф В‰М‡БМ‡˜ВММ˚В ‰Оfl ФУ‰‡˜Л „‡Б‡ ФУЪ В·ЛЪВОflП I Н‡ЪВ„У ЛЛ, М‡Ф ЛПВ ˝ОВНЪ УТЪ‡МˆЛflП, ЪУКВ УЪМУТflЪТfl Н I Н‡ЪВ„У ЛЛ М‡‰ВКМУТЪЛ. СОfl ФЛЪ‡МЛfl ˝ОВНЪ У- ˝МВ „ЛВИ ˝ОВНЪ УУ·У Ы‰У‚‡МЛfl НУПФ ВТТУ М˚ı ТЪ‡МˆЛИ Ф Л М‡Ф flКВМЛЛ 6 НЗ МВФУТ В‰ТЪ‚ВММУ Ф Л НУПФ ВТТУ МУИ ТУУ Ы- К‡ВЪТfl Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ М‡fl ФУ‰ТЪ‡МˆЛfl 35/6 ЛОЛ 110/6 НЗ. З ЪВı ТОЫ˜‡flı, НУ„‰‡ Н НУПФ ВТТУ МУИ ПУКВЪ ·˚Ъ¸ ФУ‰‚В‰ВМУ ФЛ- Ъ‡МЛВ Ф Л М‡Ф flКВМЛЛ 6 НЗ УЪ Н‡НУИ-ОЛ·У Ф УП˚ТОУ‚УИ ФУ‰- ТЪ‡МˆЛЛ, ТУУ ЫК‡ВЪТfl ЪУО¸НУ ‡ТФ В‰ВОЛЪВО¸МУВ ЫТЪ УИТЪ‚У.

З ТıВПВ ФЛЪ‡МЛfl ˝ОВНЪ УУ·У Ы‰У‚‡МЛfl НУПФ ВТТУ МУИ ТЪ‡М- ˆЛЛ ( ЛТ. 10.3) ‚˚НО˛˜‡ЪВОЛ ‚˚ТУНУ„У М‡Ф flКВМЛfl ОЛМЛИ, ФЛ- Ъ‡˛˘Лı ‰‚Л„‡ЪВОЛ, ЫТЪ‡МУ‚ОВММ˚В ‚ ‡ТФ В‰ВОЛЪВО¸МУП ЫТЪ-УИТЪ‚В 6 НЗ, ТМ‡·КВМ˚ ‰ЛТЪ‡МˆЛУММ˚П ЫФ ‡‚ОВМЛВП ЛБ ФУПВ- ˘ВМЛfl, „‰В ЫТЪ‡МУ‚ОВМ˚ ‰‚Л„‡ЪВОЛ НУПФ ВТТУ У‚. км 6 НЗ ФЛ- Ъ‡ВЪТfl ‰‚ЫПfl ОЛМЛflПЛ. иЛЪ‡˛˘ЛВ ‚‚У‰˚ 6 НЗ Ф ЛТУВ‰ЛМВМ˚ Н ‰‚ЫП ТВНˆЛflП ¯ЛМ, У·У Ы‰У‚‡ММ˚П ТВНˆЛУММ˚П ‚˚НО˛˜‡ЪВОВП. и Л УЪНО˛˜ВМЛЛ У‰МУИ ЛБ ФЛЪ‡˛˘Лı ОЛМЛИ ˝ЪУЪ ‚˚НО˛˜‡ЪВО¸ ТУВ‰ЛМflВЪ У·В ТВНˆЛЛ ¯ЛМ, ФВ В‚У‰fl ФЛЪ‡МЛВ ‚ТВı ФУЪ В·ЛЪВОВИ М‡ ОЛМЛ˛, УТЪ‡‚¯Ы˛Тfl ‚ ‡·УЪВ. д УПВ ОЛМЛИ, ФУ‰‚У‰fl- ˘Лı ˝МВ „Л˛ Н Н‡К‰УПЫ ‰‚Л„‡ЪВО˛ ‚˚ТУНУ„У М‡Ф flКВМЛfl НУП- Ф ВТТУ ‡, ‚ ‡ТФ В‰ВОЛЪВО¸МУП ЫТЪ УИТЪ‚В Ф В‰ЫТПУЪ ВМ˚ ‰‚В ОЛМЛЛ ‰Оfl Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ У‚ 6/0,4 НЗ, Ф В‰М‡БМ‡˜ВММ˚ı ‰Оfl ФЛЪ‡МЛfl ‚ТФУПУ„‡ЪВО¸М˚ı ЫТЪ УИТЪ‚ НУПФ ВТТУ МУИ ТЪ‡МˆЛЛ: ‰‚Л„‡ЪВОВИ М‡ТУТУ‚ УıО‡К‰ВМЛfl, ТЛТЪВП˚ ‚ВМЪЛОflˆЛЛ, ˝ОВНЪ-Л˜ВТНУ„У УТ‚В˘ВМЛfl, ˆВФВИ ЫФ ‡‚ОВМЛfl Л ТЛ„М‡ОЛБ‡ˆЛЛ Л Ъ.‰.

н‡Н Н‡Н ‚˚ıУ‰ ЛБ ТЪ Уfl М‡ТУТ‡ ЛОЛ ТЛТЪВП˚ ‚ВМЪЛОflˆЛЛ „О‡‚М˚ı ‰‚Л„‡ЪВОВИ НУПФ ВТТУ У‚ Ф Л‚У‰ЛЪ Н Ф ВН ‡˘ВМЛ˛

315

êËÒ. 10.3. ëıÂχ ÔËÚ‡ÌËfl ˝ÎÂÍÚ ÓÓ·Ó Û‰Ó‚‡ÌËfl ÍÓÏÔ ÂÒÒÓ ÌÓÈ Òڇ̈ËË

‡·УЪ˚ НУПФ ВТТУ У‚, М‡‰ВКМУТЪ¸ ФЛЪ‡МЛfl ‚ТФУПУ„‡ЪВО¸М˚ı ЫТЪ УИТЪ‚ У·ВТФВ˜Л‚‡ВЪТfl Ъ‡Н КВ, Н‡Н М‡‰ВКМУТЪ¸ ФЛЪ‡МЛfl „О‡‚М˚ı ‰‚Л„‡ЪВОВИ. иУ˝ЪУПЫ Ф В‰ЫТПУЪ ВМ˚ ‰‚‡ Ъ ‡МТЩУ П‡- ЪУ ‡ 6/0,4 НЗ Л ‰‚В ТВНˆЛЛ Т·У М˚ı ¯ЛМ 0,4 НЗ Т ¯ЛМУТУВ‰Л- МЛЪВО¸М˚П ‡‚ЪУП‡ЪУП, У·ВТФВ˜Л‚‡˛˘ЛП ‡‚ЪУП‡ЪЛ˜ВТНЛИ ФВ В- ‚У‰ ФЛЪ‡МЛfl ‚ТВı ФУЪ В·ЛЪВОВИ М‡ УТЪ‡‚¯ЛИТfl ‚ ‡·УЪВ Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ ‚ ТОЫ˜‡В УЪНО˛˜ВМЛfl У‰МУ„У ЛБ МЛı.

щОВНЪ УТМ‡·КВМЛВ НУПФ ВТТУ М˚ı ТЪ‡МˆЛИ УТЫ˘ВТЪ‚ОflВЪТfl Ф Л М‡Ф flКВМЛЛ 110 ЛОЛ 220 НЗ ФУ ‰‚ЫıˆВФМ˚П ‚УБ‰Ы¯М˚П ОЛМЛflП УЪ ‡БОЛ˜М˚ı ТЛТЪВП Т·У М˚ı ¯ЛМ У‰МУИ ФУ‰ТЪ‡МˆЛЛ ЛОЛ УЪ ‡БОЛ˜М˚ı ‡ИУММ˚ı ФУ‰ТЪ‡МˆЛИ. з‡ ФОУ˘‡‰Н‡ı НУП- Ф ВТТУ М˚ı ТЪ‡МˆЛИ ЫТЪ‡М‡‚ОЛ‚‡˛ЪТfl Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ М˚В ФУ‰- ТЪ‡МˆЛЛ 110/10 ЛОЛ 220/10 НЗ. иЛЪ‡МЛВ ‡ТФ В‰ВОЛЪВО¸М˚ı ЫТЪ УИТЪ‚ 10 НЗ УТЫ˘ВТЪ‚ОflВЪТfl ‰‚ЫıˆВФМ˚ПЛ УЪН ˚Ъ˚ПЛ „Л·- НЛПЛ ЪУНУФ У‚У‰‡ПЛ ‰Оfl Ъ Вı- Л ‰‚Ыı‡„ В„‡ЪМ˚ı НУПФ ВТТУ - М˚ı ТЪ‡МˆЛИ ЛОЛ ˜ВЪ˚ ВıˆВФМ˚ПЛ ЪУНУФ У‚У‰‡ПЛ (‰Оfl ¯ВТЪЛ- ‡„ В„‡ЪМ˚ı НУПФ ВТТУ М˚ı ТЪ‡МˆЛИ). лıВП‡ ˝ОВНЪ УТМ‡·КВМЛfl ¯ВТЪЛ‡„ В„‡ЪМУИ НУПФ ВТТУ МУИ ТЪ‡МˆЛЛ ФУН‡Б‡М‡ М‡ЛТ. 10.4.

к‡Т˘ВФОВММ˚В У·ПУЪНЛ Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ ‡ 110/10/10 НЗ М‡

316

êËÒ. 10.4. ëıÂχ ˝ÎÂÍÚ ÓÒ̇·ÊÂÌËfl ¯ÂÒÚˇ„ „‡ÚÌÓÈ ÍÓÏÔ ÂÒÒÓ ÌÓÈ Òڇ̈ËË:

1 – ÔÓ‰Òڇ̈Ëfl 220/110/10 ÍÇ; 2 – êì 10 ÍÇ; 3 – ÍÓÏÔ ÂÒÒÓ Ì˚È ˆÂı; 4 – ͇·ÂÎË Ò Ï‰Ì˚ÏË ÊË·ÏË 2 (3×240 ÏÏ2); 5 – ЪУНУФ У‚У‰˚ 10 НЗ

Ъ Вı‡„ В„‡ЪМ˚ı НУПФ ВТТУ М˚ı ТЪ‡МˆЛflı ПУКМУ ТУВ‰ЛМflЪ¸ ПВК‰Ы ТУ·УИ Ф‡ ‡ООВО¸МУ ‰Оfl У·ОВ„˜ВМЛfl ФЫТН‡ Ф Л‚У‰М˚ı ‰‚Л„‡ЪВОВИ НУПФ ВТТУ У‚ Л ЫПВМ¸¯ВМЛfl ˜ЛТО‡ ЪУНУФ У‚У‰У‚ (‰‚‡ ‚ПВТЪУ ˜ВЪ˚ Вı). з‡ НУПФ ВТТУ М˚ı ТЪ‡МˆЛflı Т ¯ВТЪ¸˛ П‡¯ЛМ‡ПЛ ТУВ‰ЛМВМЛВ ‚ЪУ Л˜М˚ı У·ПУЪУН Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ У‚ МВ- ‰УФЫТЪЛПУ ФУ ЫТОУ‚Л˛ ЫТЪУИ˜Л‚УТЪЛ У·У Ы‰У‚‡МЛfl Н ‰ВИТЪ‚Л˛ ЪУНУ‚ НУ УЪНУ„У Б‡П˚Н‡МЛfl. ЗТВ У·У Ы‰У‚‡МЛВ ‡ТФ В‰ВОЛЪВО¸- МУ„У ЫТЪ УИТЪ‚‡ 10 НЗ ‡БПВ˘‡ВЪТfl ‚ Б‰‡МЛflı ЛБ ПВЪ‡ООЛ˜ВТНЛı Ф‡МВОВИ. уВЪ˚ В ТВНˆЛЛ ‡ТФ В‰ВОЛЪВО¸МУ„У ЫТЪ УИТЪ‚‡ 10 НЗ, ТМ‡·КВММ˚В ‚‚У‰М˚ПЛ ‚˚НО˛˜‡ЪВОflПЛ, ФУФ‡ МУ ТУВ‰Л- МВМ˚ ПВК‰Ы ТУ·УИ ТВНˆЛУММ˚ПЛ ‚˚НО˛˜‡ЪВОflПЛ.

З‚У‰˚ 10 НЗ ТМ‡·КВМ˚ П‡НТЛП‡О¸МУИ ЪУНУ‚УИ Б‡˘ЛЪУИ Т ‚˚- ‰В КНУИ ‚ ВПВМЛ, Б‡˘ЛЪУИ ПЛМЛП‡О¸МУ„У М‡Ф flКВМЛfl Л Б‡˘Л- ЪУИ УЪ Б‡П˚Н‡МЛИ М‡ БВПО˛. СОfl Б‡˘ЛЪ˚ ФЛЪ‡˛˘Лı ‚УБ‰Ы¯- М˚ı ЪУНУФ У‚У‰У‚ 10 НЗ, ‚ıУ‰fl˘Лı ‚ БУМЫ ‰ЛЩЩВ ВМˆЛ‡О¸МУИ Б‡˘ЛЪ˚ ТЛОУ‚˚ı Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ У‚, М‡ ‚‚У‰В 10 НЗ ЫТЪ‡МУ‚ОВ- М˚ НУПФОВНЪ˚ Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ У‚ ЪУН‡. лВНˆЛУММ˚В ‚˚НО˛˜‡ЪВОЛ ТМ‡·КВМ˚ ЪУО¸НУ ЫТЪ УИТЪ‚‡ПЛ ДЗк, ‚НО˛˜‡˛˘ЛПЛ ТВНˆЛУММ˚И ‚˚НО˛˜‡ЪВО¸ ФУТОВ УЪНО˛˜ВМЛfl ‚˚НО˛˜‡ЪВОfl ‚‚У‰‡ 10 НЗ Б‡˘ЛЪУИ ПЛМЛП‡О¸МУ„У М‡Ф flКВМЛfl. мТЪ УИТЪ‚У ДЗк ·ОУНЛ ЫВЪТfl Ф Л Т ‡·‡Ъ˚‚‡МЛЛ П‡НТЛП‡О¸МУИ ЪУНУ‚УИ Б‡˘ЛЪ˚ М‡ ‚‚У‰В 10 НЗ.

317

318

кЛТ. 10.5. лıВП‡ ˝ОВНЪ УТМ‡·КВМЛfl НУПФОВНТМУ„У Т·У МУ„У ФЫМНЪ‡ л‡ПУЪОУ ТНУ„У ПВТЪУ УК‰ВМЛfl

н ‡МТЩУ П‡ЪУ ˚ ТУ·ТЪ‚ВММ˚ı МЫК‰ 10/0,4 НЗ, ПУ˘МУТЪ¸ М‡„ ЫБНЛ НУЪУ ˚ı ‚ Б‡‚ЛТЛПУТЪЛ УЪ ˜ЛТО‡ ‡„ В„‡ЪУ‚ НУПФ ВТТУ МУИ ТЪ‡МˆЛЛ ТУТЪ‡‚ОflВЪ 1250−2250 НЗЪ, ТМ‡·КВМ˚ П‡НТЛ- П‡О¸МУИ ЪУНУ‚УИ Б‡˘ЛЪУИ ·ВБ ‚˚‰В КНЛ ‚ ВПВМЛ, ЪУНУ‚УИ УЪТВ˜НУИ Л Б‡˘ЛЪУИ УЪ Б‡П˚Н‡МЛИ М‡ БВПО˛.

щОВНЪ УТМ‡·КВМЛВ Ф УП˚ТОУ‚˚ı М‡ТУТМ˚ı ТЪ‡МˆЛИ ФВ В- Н‡˜НЛ МВЩЪЛ. щОВНЪ УТМ‡·КВМЛВ М‡ТУТМ˚ı ТЪ‡МˆЛИ ‚МЫЪ ЛФ У- П˚ТОУ‚УИ ФВ ВН‡˜НЛ МВЩЪЛ У·ВТФВ˜Л‚‡ВЪТfl ФУ I ЛОЛ II ͇Ú„Ó-ËË М‡‰ВКМУТЪЛ. з‡ ТıВПВ ˝ОВНЪ УТМ‡·КВМЛfl НУПФОВНТМУ„У Т·У МУ„У ФЫМНЪ‡ л‡ПУЪОУ ТНУ„У ПВТЪУ УК‰ВМЛfl ( ЛТ. 10.5) ФУ- Н‡Б‡М‡ ТЛТЪВП‡ ФЛЪ‡МЛfl МВЩЪВМ‡ТУТМУИ ТЪ‡МˆЛЛ, ТУТЪУfl˘ВИ ЛБ ¯ВТЪЛ ·ОУНУ‚ Т ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОflПЛ ПУ˘МУТЪ¸˛ ФУ 320 НЗЪ. СОfl ФУ‚˚¯ВМЛfl М‡‰ВКМУТЪЛ ˝ОВНЪ УТМ‡·КВМЛfl МВЩЪВМ‡ТУТМУИ ТЪ‡МˆЛЛ ВВ ‰‚Л„‡ЪВОЛ Ф ЛТУВ‰ЛМВМ˚ Н ФВ ‚УИ Л ‚ЪУ УИ ТВНˆЛflП ¯ЛМ км 6 НЗ, НУЪУ ˚В ЛПВ˛Ъ ЫТЪ УИТЪ‚У ДЗк. щЪЛ ТВНˆЛЛ ¯ЛМ УЪ‰ВОВМ˚ В‡НЪУ ‡ПЛ УЪ Ъ ВЪ¸ВИ Л ˜ВЪ‚В ЪУИ ТВНˆЛИ ¯ЛМ ФЛЪ‡МЛfl ТЛМı УММ˚ı ‰‚Л„‡ЪВОВИ ФУ 4000 НЗЪ НЫТЪУ‚УИ ‚У‰УМ‡- ТУТМУИ ТЪ‡МˆЛЛ, ˜ЪУ У·ВТФВ˜Л‚‡ВЪ ·УОВВ ТЪ‡·ЛО¸МУВ М‡Ф flКВМЛВ ‰Оfl ФЛЪ‡МЛfl МВЩЪВМ‡ТУТМУИ ТЪ‡МˆЛЛ.

С Ы„ЛВ ФУЪ В·ЛЪВОЛ ˝ОВНЪ У˝МВ „ЛЛ МВЩЪВМ‡ТУТМУИ ТЪ‡М- ˆЛЛ ФЛЪ‡˛ЪТfl УЪ Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ М˚ı ФУ‰ТЪ‡МˆЛИ 6/0,4 НЗ ПУ˘МУТЪ¸˛ 2Ч250−2Ч400 НЗ Д ФУТ В‰ТЪ‚УП ‡ТФ В‰ВОЛЪВО¸М˚ı ˘ЛЪУ‚ Л ТЪ‡МˆЛИ ЫФ ‡‚ОВМЛfl. иУТНУО¸НЫ М‡ТУТМ˚В ·ОУНЛ ЛПВ- ˛Ъ ‚Б ˚‚УУФ‡ТМ˚В БУМ˚ НО‡ТТ‡ З-1‡, ˝ОВНЪ УУ·У Ы‰У‚‡МЛВ ЫТ- Ъ‡М‡‚ОЛ‚‡˛Ъ ‚ УЪ‰ВО¸М˚ı ˝ОВНЪ УЪВıМЛ˜ВТНЛı ФУПВ˘ВМЛflı, ‚˚ФУОМВММ˚ı ЛБ ОВ„НЛı ПВЪ‡ООЛ˜ВТНЛı ЫЪВФОВММ˚ı У„ ‡К‰‡˛- ˘Лı НУМТЪ ЫНˆЛИ. лЛ„М‡ОЛБ‡ˆЛfl У ‡·УЪВ МВЩЪВМ‡ТУТМ˚ı ‡„-В„‡ЪУ‚ ‚˚‚У‰ЛЪТfl М‡ ˘ЛЪ УФВ ‡ЪУ ‡ дли Л ФВ В‰‡ВЪТfl ФУ Н‡- М‡О‡П ЪВОВПВı‡МЛНЛ М‡ ‰ЛТФВЪ˜В ТНЛВ ФЫМНЪ˚.

щОВНЪ УТМ‡·КВМЛВ Ф УП˚ТОУ‚˚ı ‚У‰flМ˚ı М‡ТУТМ˚ı ТЪ‡М- ˆЛИ. з‡ТУТМ˚В ТЪ‡МˆЛЛ ‰Оfl Б‡НУМЪЫ МУ„У Л ‚МЫЪ ЛНУМЪЫ МУ„У Б‡- ‚У‰МВМЛfl fl‚Оfl˛ЪТfl ˝МВ „УВПНЛПЛ ЫТЪ‡МУ‚Н‡ПЛ. з‡˜‡О¸М˚В Б‚В- М¸fl ТЛТЪВП˚ ‚У‰УТМ‡·КВМЛfl − М‡ТУТМ˚В ТЪ‡МˆЛЛ ‚У‰УБ‡·У ‡ ФВ - ‚У„У (Л ‚ЪУ У„У) ФУ‰˙ВП‡. аБ П‡„ЛТЪ ‡О¸М˚ı Ъ Ы·УФ У‚У‰У‚ ‚У‰‡ ФУТЪЫФ‡ВЪ М‡ НЫТЪУ‚˚В М‡ТУТМ˚В ТЪ‡МˆЛЛ Л ‰‡ОВВ ‚ ТН‚‡КЛМ˚.

щОВНЪ УТМ‡·КВМЛВ ‚У‰УБ‡·У М˚ı М‡ТУТМ˚ı ТЪ‡МˆЛИ УТЫ˘В- ТЪ‚ОflВЪТfl УЪ Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ МУИ ФУ‰ТЪ‡МˆЛЛ 35/6 НЗ Т ‰‚ЫПfl Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ ‡ПЛ ФУ 10 еЗ Д. иЛЪ‡МЛВ ФУЪ В·ЛЪВОВИ М‡Ф fl- КВМЛВП 380/220 З (‰‚Л„‡ЪВОЛ ПУ˘МУТЪ¸˛ ‰У 100 НЗЪ, ˝ОВНЪ У- УТ‚В˘ВМЛВ, ‚ВМЪЛОflЪУ ˚, ˝ОВНЪ УУЪУФОВМЛВ) У·ВТФВ˜Л‚‡ВЪТfl УЪ Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ М˚ı ФУ‰ТЪ‡МˆЛИ 6/0,4 НЗ.

319

ЗТФУПУ„‡ЪВО¸МУВ ˝ОВНЪ УУ·У Ы‰У‚‡МЛВ М‡Ф flКВМЛВП 0,4 НЗ ФЛЪ‡ВЪТfl УЪ ‰‚ЫıТВНˆЛУММУ„У ˘ЛЪ‡. уЪУ·˚ У·ВТФВ˜ЛЪ¸ Ъ В·ЫВПЫ˛ М‡‰ВКМУТЪ¸ ФЛЪ‡МЛfl М‡„ ЫБУН 0,4 НЗ, Ф В‰ЫТПУЪ ВМ˚ ‰‚В Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ М˚В ФУ‰ТЪ‡МˆЛЛ 6/0,4 НЗ, ЫТЪ‡МУ‚ОВММ˚В М‡ ˝ТЪ‡Н‡‰В. щТЪ‡Н‡‰‡ Ф В‰М‡БМ‡˜ВМ‡ ‰Оfl Т‚flБЛ М‡ТУТМУИ ТЪ‡МˆЛЛ Т ·В В„УП, Ъ ‡МТФУ ЪЛ У‚НЛ У·У Ы‰У‚‡МЛfl, Ф УНО‡‰НЛ ‚У‰У‚У‰У‚ Л ‰ Ы„Лı НУППЫМЛН‡ˆЛИ. З ˜‡ТЪМУТЪЛ, ФУ ˝ТЪ‡Н‡‰В Ф УОУКВМ˚

66ТЛОУ‚˚ı Л НУМЪ УО¸М˚ı Н‡·ВОВИ М‡Ф flКВМЛВП 6 Л 0,4 НЗ. иЛЪ‡МЛВ ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОВИ ПУ˘МУТЪ¸˛ 250 НЗЪ УТЫ˘ВТЪ‚Оfl-

ВЪТfl УЪ У·˙В‰ЛМВММУ„У ‡ТФ В‰ЫТЪ УИТЪ‚‡ 6 НЗ, ‡БПВ˘ВММУ„У М‡ ·В В„Ы ‚·ОЛБЛ УЪ М‡ТУТМУИ ТЪ‡МˆЛЛ ‚ЪУ У„У ФУ‰˙ВП‡.

иУ„ ЫКМ˚В М‡ТУТ˚, ЛТФУО¸БЫВП˚В ‰Оfl ФУ‰‰В К‡МЛfl ФО‡ТЪУ- ‚У„У ‰‡‚ОВМЛfl ‚ ‡ИУМ‡ı, ТУ‰В К‡˘Лı ПУ˘М˚В ‚У‰flМ˚В „У Л- БУМЪ˚, ТМ‡·КВМ˚ ФУ„ ЫКМ˚ПЛ ‰‚Л„‡ЪВОflПЛ ПУ˘МУТЪ¸˛ 125− 700 НЗЪ, ФЛЪ‡ВП˚ПЛ УЪ ТВЪЛ 6 (10) НЗ ˜В ВБ НУПФОВНЪМ˚В ЫТЪ-УИТЪ‚‡ ТВ ЛЛ дмизД-700. мТЪ УИТЪ‚У ТУ‰В КЛЪ fl˜ВИНЫ дкм, ЫТЪ‡МУ‚НЫ ‰ УТТВОfl, ·ОУН ‡Б˙В‰ЛМЛЪВОfl, Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ ТУ·- ТЪ‚ВММ˚ı МЫК‰ 25 НЗ Д, 6/0,4 ЛОЛ 10/0,4 НЗ, НУПФОВНЪМУВ ЫТ- Ъ УИТЪ‚У ФЛЪ‡МЛfl Л ¯Н‡Щ ЫФ ‡‚ОВМЛfl, ТПУМЪЛ У‚‡ММ˚В ‚ ЫЪВФОВММУИ Н‡·ЛМВ НУМЪВИМВ МУ„У ЪЛФ‡ Т ˝ОВНЪ Л˜ВТНЛП У·У„ В‚УП. дУМТЪ ЫНЪЛ‚МУ НУПФОВНЪМУВ ЫТЪ УИТЪ‚У дмизД-700 ЛПВВЪ ‚˚- ТУНУ‚УО¸ЪМ˚И УЪТВН Л НУ Л‰У У·ТОЫКЛ‚‡МЛfl, ‡Б‰ВОВММ˚В ФВ-В„У У‰НУИ Т ТВЪ˜‡ЪУИ ‰‚В ¸˛.

з‡Ф flКВМЛВ 6 ЛОЛ 10 НЗ ФУ‰‚У‰ЛЪТfl Н НУПФОВНЪМУПЫ ЫТЪ-УИТЪ‚Ы ˜В ВБ ‡Б˙В‰ЛМЛЪВО¸, ЫТЪ‡МУ‚ОВММ˚И ‚МВ ЫТЪ УИТЪ‚‡ М‡ ·ОЛК‡И¯ВИ УФУ В ‚УБ‰Ы¯МУИ ОЛМЛЛ ˝ОВНЪ УФВ В‰‡˜Л. йЪ‡Б˙В‰ЛМЛЪВОfl М‡Ф flКВМЛВ ФУ‰‡ВЪТfl ‚УБ‰Ы¯М˚П ‚‚У‰УП М‡‡Б fl‰МЛНЛ, Ф В‰М‡БМ‡˜ВММ˚В ‰Оfl Б‡˘ЛЪ˚ ЫТЪ УИТЪ‚‡ дми- зД-700 УЪ ‡ЪПУТЩВ М˚ı ФВ ВМ‡Ф flКВМЛИ, Л ‚ fl˜ВИНЫ дкм Т П‡ТОflМ˚П ‚˚НО˛˜‡ЪВОВП Л Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ ‡ПЛ ЪУН‡. иУТОВ‰МЛВ ТОЫК‡Ъ ‰Оfl ФЛЪ‡МЛfl ВОВ П‡НТЛП‡О¸МУИ ЪУНУ‚УИ Б‡˘ЛЪ˚, ЪУНУ- ‚˚ı У·ПУЪУН Т˜ВЪ˜ЛНУ‚ ЪВıМЛ˜ВТНУ„У Ы˜ВЪ‡ ‡НЪЛ‚МУИ Л В‡НЪЛ‚- МУИ ˝МВ „ЛЛ, ‡ Ъ‡НКВ ‰Оfl ‚НО˛˜ВМЛfl ‡ПФВ ПВЪ ‡. иУТОВ ‚˚ТУНУ‚УО¸ЪМ˚ı ‡Б˙ВПУ‚ fl˜ВИНЛ дкм М‡Ф flКВМЛВ ФУ Н‡·ВО˛ ФУ- ‰‡ВЪТfl Н ТЛОУ‚УПЫ Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ Ы 6 (10) НЗ, ЫТЪ‡МУ‚ОВММУПЫ ‚МВ НУПФОВНЪМУ„У ЫТЪ УИТЪ‚‡. л ‚˚‚У‰УП МЛБ¯В„У М‡Ф flКВМЛfl ТЛОУ‚У„У Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ ‡ ˆВФ¸ ФЛЪ‡МЛfl Ф УıУ‰ЛЪ ФУ Н‡·ВО˛ ‚МУ‚¸ ‚ fl˜ВИНЫ дкм М‡ ‚ЪУ Ы˛ Ф‡ Ы Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ У‚ ЪУН‡, ‡ Б‡ЪВП М‡ ФУ„ ЫКМУИ ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВО¸. ЗЪУ ‡fl Ф‡ ‡ Ъ ‡МТЩУ - П‡ЪУ У‚ ЪУН‡ ТОЫКЛЪ ‰Оfl ФЛЪ‡МЛfl ВОВ Б‡˘ЛЪ˚ Л ‡ПФВ ПВЪ ‡.

йЪ У‰МУИ ЛБ Щ‡Б МЛБ¯В„У М‡Ф flКВМЛfl ТЛОУ‚У„У Ъ ‡МТЩУ - П‡ЪУ ‡ ˜В ВБ Ф В‰Уı ‡МЛЪВО¸, ‰ УТТВО¸, Ф У·Л‚МУИ Ф В‰Уı ‡- МЛЪВО¸, ‡Б fl‰МЛН, НУМ‰ВМТ‡ЪУ Л ВБЛТЪУ ФУ‰‡ВЪТfl ТЛ„М‡О М‡ Ф Л·У НУМЪ УОfl ЛБУОflˆЛЛ ТЛТЪВП˚ ФУ„ ЫКМУИ ‰‚Л„‡ЪВО¸ −

320

Н‡·ВО¸. ЗТВ ФВ В˜ЛТОВММ˚В ˝ОВПВМЪ˚, Б‡ ЛТНО˛˜ВМЛВП ВБЛТЪУ ‡, ‡БПВ˘ВМ˚ ‚ ЫТЪ‡МУ‚НВ ‰ УТТВОfl.

л МВФУ‰‚ЛКМ˚ı НУМЪ‡НЪУ‚ ‚˚ТУНУ‚УО¸ЪМ˚ı ‡Б˙ВПУ‚, ‡ТФУОУКВММ˚ı ‰У П‡ТОflМУ„У ‚˚НО˛˜‡ЪВОfl, М‡Ф flКВМЛВ 6 (10) НЗ ˜В ВБ ‡Б˙В‰ЛМЛЪВО¸ Л Ф В‰Уı ‡МЛЪВОЛ ФУ‰‡ВЪТfl М‡ Ъ ‡МТЩУ - П‡ЪУ ˚ М‡Ф flКВМЛfl (Ф В‰М‡БМ‡˜ВММ˚В ‰Оfl ФЛЪ‡МЛfl У·ПУЪУН М‡Ф flКВМЛfl Т˜ВЪ˜ЛНУ‚ ‡НЪЛ‚МУИ Л В‡НЪЛ‚МУИ ˝МВ „ЛЛ Л ‚УО¸ЪПВЪ ‡, НУМЪ УОЛ Ы˛˘В„У ОЛМВИМУВ М‡Ф flКВМЛВ ТВЪЛ) Л М‡ Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ ТУ·ТЪ‚ВММ˚ı МЫК‰ 25 НЗ Д, 6 (10)/0,4 НЗ.

йЪ Ъ ‡МТЩУ П‡ЪУ ‡ ТУ·ТЪ‚ВММ˚ı МЫК‰ ФУОЫ˜‡˛Ъ ФЛЪ‡МЛВ НУПФОВНЪМУВ ЫТЪ УИТЪ‚У ФЛЪ‡МЛfl Ф Л‚У‰‡ П‡ТОflМУ„У ‚˚НО˛˜‡- ЪВОfl Л ¯Н‡Щ ЫФ ‡‚ОВМЛfl ЪЛФ‡ тЙл-9007. З ¯Н‡ЩЫ ‡БПВ˘ВМ‡ ‚Тfl ВОВИМУ-НУМЪ‡НЪУ М‡fl ‡ФФ‡ ‡ЪЫ ‡, ‚˚ФУОМfl˛˘‡fl ОУ„Л˜ВТНЛВ ЩЫМНˆЛЛ ФУ ЫФ ‡‚ОВМЛ˛ ФУ„ ЫКМ˚П ‰‚Л„‡ЪВОВП Л В„У Б‡- ˘ЛЪВ. З˚ıУ‰М˚В ˝ОВПВМЪ˚ ¯Н‡Щ‡ тЙл-9007 ‚НО˛˜ВМ˚ ‚ ˆВФЛ Н‡ЪЫ¯ВН ˝ОВНЪ УП‡„МЛЪ‡ УЪНО˛˜ВМЛfl П‡ТОflМУ„У ‚˚НО˛˜‡ЪВОfl Л НУМЪ‡НЪУ ‡, ЫФ ‡‚Оfl˛˘В„У ˝ОВНЪ УП‡„МЛЪУП ‚НО˛˜ВМЛfl П‡ТОflМУ„У ‚˚НО˛˜‡ЪВОfl.

дйзнкйгъзхЦ Зйикйлх

1. д‡НУ‚ ‰Л‡Ф‡БУМ ПУ˘МУТЪВИ ‰‚Л„‡ЪВОВИ, Ф ЛПВМflВП˚ı М‡ Ф УП˚ТОУ‚˚ı НУПФ ВТТУ М˚ı ТЪ‡МˆЛflı? з‡БУ‚ЛЪВ ЪЛФ˚ ‰‚Л„‡ЪВОВИ Л Лı ЛТФУОМВМЛВ ‚ УЪМУ¯ВМЛЛ ‚Б ˚‚УБ‡˘ЛЪ˚.

2.й·˙flТМЛЪВ ‰ВИТЪ‚ЛВ ТıВП ЫФ ‡‚ОВМЛfl ‡ТЛМı УММ˚П Л ТЛМı УММ˚П ‰‚Л„‡ЪВОflПЛ Ф Л‚У‰‡ НУПФ ВТТУ ‡.

3.д‡НЛВ ЩЫМНˆЛЛ ‚˚ФУОМflВЪ ТЛТЪВП‡ ЫФ ‡‚ОВМЛfl ЪУНУП ‚УБ·ЫК‰ВМЛfl ТЛМı УММУ„У ‰‚Л„‡ЪВОfl ЪЛФ‡ ЕлСди?

4.д‡НУ‚ ‰Л‡Ф‡БУМ ПУ˘МУТЪВИ ‰‚Л„‡ЪВОВИ, Ф ЛПВМflВП˚ı М‡ М‡ТУТМ˚ı ЫТЪ‡МУ‚Н‡ı ‚МЫЪ ЛФ УП˚ТОУ‚УИ ФВ ВН‡˜НЛ МВЩЪЛ Л ‚У‰flМ˚ı М‡ТУТМ˚ı ТЪ‡МˆЛИ ФУ‰‰В К‡МЛfl ФО‡ТЪУ‚У„У ‰‡‚ОВМЛfl? з‡БУ‚ЛЪВ ЪЛФ˚ ‰‚Л„‡ЪВОВИ, ЛТФУОМВМЛfl ‚ УЪМУ¯ВМЛЛ ‚Б ˚‚УБ‡- ˘ЛЪ˚.

5.иВ В˜ЛТОЛЪВ Ф ВЛПЫ˘ВТЪ‚‡ ·ОУ˜МУ„У ЛТФУОМВМЛfl М‡ТУТ- М˚ı ТЪ‡МˆЛИ.

6.д‡НУ‚˚ УТМУ‚М˚В ı‡ ‡НЪВ ЛТЪЛНЛ ˝ОВНЪ УУ·У Ы‰У‚‡МЛfl ‚У‰flМ˚ı М‡ТУТМ˚ı ‚У‰УБ‡·У ‡ Л НЫТЪУ‚˚ı М‡ТУТМ˚ı ТЪ‡МˆЛИ?

7.з‡БУ‚ЛЪВ УТМУ‚М˚В Ъ В·У‚‡МЛfl Н ТЛТЪВПВ ˝ОВНЪ УТМ‡·КВМЛfl Ф УП˚ТОУ‚˚ı НУПФ ВТТУ М˚ı ТЪ‡МˆЛИ.

8.иВ В˜ЛТОЛЪВ УТМУ‚М˚В ˝ОВПВМЪ˚ ТıВП˚ ˝ОВНЪ УТМ‡·КВМЛfl Ф УП˚ТОУ‚˚ı М‡ТУТМ˚ı ТЪ‡МˆЛИ ФВ ВН‡˜НЛ МВЩЪЛ.

9.з‡БУ‚ЛЪВ Ъ В·У‚‡МЛfl Л УТМУ‚М˚В ˝ОВПВМЪ˚ ТıВП ˝ОВНЪ У- ТМ‡·КВМЛfl Ф УП˚ТОУ‚˚ı ‚У‰flМ˚ı М‡ТУТМ˚ı ТЪ‡МˆЛИ.

321

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Электротехнические установки и комплексы в нефтегазовой промышле