Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

№ 224 Методичка к дипломному проекту печ

..pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
463.69 Кб
Скачать

6. Недоліки виконаної роботи

7. Відгук про проект у цілому

8. Оцінка дипломного проекту

Рецензент:

20__ р.

41

Навчальне видання

Методичні вказівки до дипломного проектування

(для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»)

Укладачі: Коржик Борис Михайлович, Абракітов Володимир Едуардович, Жигло Юрій Іванович, Заіченко Віктор Іванович

Редактор: М. З. Аляб’єв

Котмп’ютерне верстання: К. А. Алексанян

План 2010, поз. 224М

Підп. до друку 05.07.2010 р.

Формат 60х84/16

Друк на різографі.

Ум.-друк. арк. 2,1

Зам. №_____

Тираж 50 пр.

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції,12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК № 4064 від 12.05.2011 р.

42

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.