Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

MChS_-_Meditsina_chrezvychaynykh_situatsiy / Стомат / Информация / Шкала конвертац_ї поточної навчальної д_яльност_

.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
76.29 Кб
Скачать

ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЯ ДИСЦИПЛІНИ.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (в балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (в балах). Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні модуля становить 200 балів, у тому числі поточної навчальної діяльності – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів (співвідношення між оцінюванням цих компонентів 60 % до 40 %).

Шкала конвертації поточної навчальної діяльності

Кількість помилок

Бали

Традиційна оцінка

0

6

5

1

5.5

4

2

5

4

3

4.5

3

4

4

3

5

3.5

2

6

3

2

7

0

2

8

0

2

Оцінювання підсумкового модульного контролю.

Підсумковий модульний контроль (ПМК) здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля на контрольному занятті, передбаченому типовою навчальною програмою з дисципліни. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивченні теми набрали кількість балів не меншу за мінімальну.

Таблиця конвертації оцінок ПМК в бали ECTS:

Оцінка ПМК

за шкалою ECTS

Відповідність % вірного вирішення до максимальної кількості балів

Оцінка ПМК

за 4-ри бальною системою

72-80

90-100 %

“5”

60-71

75-89 %

“4”

50-59

60-74 %

“3”

> 50

> 60 %

“2”

Встановлений максимум балів – 80, мінімум – 50.

Таблиця конвертації оцінок модуля в балах ECTS

в академічну та ECTS оцінку

Відповідність % вірного вирішення до максимальної кількості балів

Оцінка модуля

в балах ECTS

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка за модуль за 4-ри бальною шкалою

90-100 %

180-200

A

“5”

75-89 %

150-179

B, C

“4”

60-74 %

120-149

D, E

“3”

> 60 %

> 120

FX, F

“2”

Оцінка модуля проводиться на засіданні кафедри, безпосередньо після проведення ПМК. Оцінка FX виставляється студентам, які були допущені до модульного контролю, але не склали його. Оцінка F виставляється студентам, які не допущені до модульного контролю та мають поточну академічну заборгованість, пов’язану із пропусками аудиторних занять, передбачених навчальною програмою для даного модуля, або відвідали всі аудиторні заняття з модуля при поточній навчальній діяльності отримали кількість балів меншу за мінімальну і не допущені до складання ПМК.

Категорія студентів, що мають оцінку FX, має право на перескладання ПМК за затвердженим графіком навчального процесу терміном: під час зимових або літніх канікул – впродовж двох тижнів після завершення навчального року.

Категорія студентів, що мають оцінку F, має право на повторне вивчення модуля або корегування модульного рейтингу за рахунок відпрацювання академічної заборгованості, пов’язаної з незадовільними оцінками та пропусками занять з неповажних причин виключно в межах зазначеного вище терміну.

Повторне перескладання підсумкового модульного контролю дозволяється деканом факультету не більше двох разів.

Таблиця конвертації кількості балів з дисципліни в оцінки

за шкалою ECTS:

Кількість балів

за шкалою ECTS:

Статистичний показник

Оцінка ECTS

найкращі 10 % студентів

A

наступні 25 % студентів

B

наступні 30 % студентів

C

наступні 25 % студентів

D

останні 10 % студентів

E

Рейтингова система оцінювання студентів навчальної дисципліни

Медицина надзвичайних ситуацій.

Тема

Кількість балів (максимальна – мінімальна)

Лекції

Семін.

занят.

Прак.

занят

(СРС).

Разом

Змістовий модуль 1. Організація захисту населення і територій за умов надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу.

1 Організація захисту населення і територій за умов надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу.

-

-

-

-

-

2. Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, їх медико-тактична характеристика.

-

18 - 12

-

-

18 - 12

3. Оцінка обстановки за умов надзвичайних ситуацій.

-

-

12 - 8

6 - 2

18 - 10

4. Захист населення за умов надзвичайних ситуацій.

-

-

12 - 8

-

12 - 8

Змістовий модуль 2. Державна служби медицини катастроф як система медико-санітарного забезпечення населення за умов надзвичайної ситуації .

5. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій.

-

18 - 12

6 - 4

6 - 2

30 - 18

6. Організація санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій.

-

-

6 - 4

-

6 - 4

7. Організація медико – санітарного постачання за умов надзвичайних ситуацій.

-

6 - 4

-

-

6 - 4

8. Правові основи створення і функціонування Державної служби медицини катастроф.

-

6 - 4

-

-

6 - 4

9. Управління Державною службою медицини катастроф за періодами готовності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

-

-

6 - 4

6 - 2

12 - 6

Ведення журналу самостійної роботи

6 - 2

6 - 2

Написання і захист реферату

6 - 2

6 - 2

Разом

-

-

-

-

120 - 70

Підсумковий модульний контроль

80 – 50

Разом сума балів

-

-

-

-

200 - 120