Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Біохімія_2

.rtf
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
501.54 Кб
Скачать

61

Яке похідне гемоглобіну виявляється в крові при отруєнні чадним газом (монооксидом

вуглецю)

A *Карбоксигемоглобін.

B Метгемоглобін.

C Оксигемоглобін.

D Карбгемоглобін.

E Вердогемоглобін.

62

При дослідженні крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форм КФК

(креатинфосфокінази ) та ЛДГ-1. Зробіть припущення можливої патології.

A *Інфаркт міокарду.

B Гепатит.

C Ревматизм.

D Панкреатит.

E Холецистит.

63

У новонародженої дитини після годування молоком спостерігалися диспептичні розлади

(диспепсія, блювота). При годуванні розчином глюкози ці явища зникали. Вкажіть

фермент, що бере участь в перетравленні вуглеводів, недостатня активність якого

приводить до вказаних розладів.

A *Лактаза.

B Амілаза.

C Сахараза.

D Ізомальтаза.

E Мальтаза.

64

Хворий напередодні операції знаходився в стані стресу. Збільшення концентрації якого

гормону в крові супроводжує цей стан.

A *Адреналін.

B Інсулін.

C Пролактин.

D Прогестерон.

E Глюкагон.

65

В психіатрії для лікування ряду захворювань ЦНС використовують біогенні аміни. Вкажіть

препарат цієї групи, який являється медіатором гальмування.

A *Гама-аміномасляна кислота.

B Гістамін.

C Серотонін.

D Дофамін

E Таурин..

66

При обстеженні хворого виявили застій жовчі в печінці та жовчні камені в жовчному

міхурі. Вкажіть основний компонент жовчних каменів, які утворюються в цьому стані.

A *Холестерин.

B Тригліцериди.

C Білірубінат кальцію.

D Білок.

E Мінеральні солі.

67

На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для

встановлення батьківства. Вкажіть ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно

здійснити в дослідній крові.

A *ДНК.

B т-РНК.

C р-РНК.

D м-РНК.

E мя-РНК.

68

На основі клінічних даних хворому поставлено попередній діагноз – гострий панкреатит.

Вкажіть біохімічний тест, який підтверджує цей діагноз.

A *Активність амілази кровіі.

B Активність кислої фосфатази крові.

C Активність лужної фосфатази крові.

D Активність амінотрансфераз крові.

E Рівень креатиніну в крові.

69

Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого пневмонією показало

збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її.

A *Гама-глобуліни.

B Альбуміни.

C Альфа1-глобуліни.

D Альфа2-глобуліни.

E Бета-глобуліни.

70

При анализе крови у больного остаточный азот составил 48 ммоль/л, мочевина 15,3

ммоль/л. О заболевании какого органа свидетельствуут результаты этого анализа?

A *Почки

B Печень

C Желудок

D Кишечник

E Селезенка

71

При анализе крови больного определены остаточный азот и мочевина. Доля мочевины в

остаточном азоте существенно уменьшена. Для заболевания какого органа характерен

данный анализ?

A *Печень

B Почки

C Желудок

D Кишечник

E Сердце

72

Пролонгированное действие ряда антибиотиков и сульфаниламидов обусловлено тем,

что они циркулируют в крови длительное время в комплексе с

A *Альбумином

B Трансферрином

C Гемоглобином

D Гаптоглобином

E Гемопексином

73

Наличие белка в растворе можно выявить с помощью цветных реакций. Какая из

нижеперечисленных реакций даст отрицательный результат при полном гидролизе белка

A *Биуретовая

B Нингидриновая

C Ксантопротеиновая

D Фоля

E Сакагучи

74

Процесс синтеза АТФ, идущий сопряженно с реакциями окисления при участии системы

дыхательных ферментов митохондриий, называется:

A *Окислительным фосфорилированием

B Cубстратным фосфорилированием

C Cвободным окислением

D Фотосинтетическим фосфорилированием

E Перекисное окисление

75

Аспирин обладает противовоспалительным и анальгезирующим действием, так как

подавляет биосинтез простагландинов. Какой фермент ингибируется аспирином?

A * Циклооксигеназа

B Диоксигеназа

C Гидроксилаза

D Декарбоксилаза

E Дезаминаза

76

У хворого 50 років діагностовано подагру, а в крові виявлено гіперурикемію. Обмін яких

речовин порушений :

A * Пуринів

B Жирів

C Амінокислот

D Вуглеводів

E Піримідину

77

У дитини грудного віку спостерігається потемніння склер, слизових оболонок, вушних

раковин, виділена сеча темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову

кислоту. Який найбільш імовірний симптом.

A *Алкаптонурія

B Альбінізм

C Цистинурія

D Порфірія

E Гемолітична анемія

78

При хронічному панкреатиті спостерігається зменшення синтезу і секреції трипсину.

Травлення яких речовин порушене?

A * Розщеплення білків

B Розщеплення полісахаридів

C Розщеплення ліпідів

D Розщеплення нуклеїнових кислот

E Розщеплення жиророзчинних вітамінів

79

У дитини в крові підвищена кількість фенілпіровіноградної кислоти. Який вид лікування

потрібен при фенілкетонемії?

A *Дієтотерапія.

B Вітамінотерапія.

C Ферментотерапія.

D Антібактеріальна терапія.

E Гормонотерапія.

80

У хворого гострий приступ жовчно-кам'яної хвороби. Як це може бути відображено при

лабораторному обстеженні?

A *Негативна реакція на стеркобілін в калі.

B Позитивна реакція на стеркобілін в калі.

C Наявність сполучної тканини в калі.

D Наявність перетравлюваної клітчатки в калі

E Наявність крохмальних зерен в калі.

81

Для нормального метаболізму клітинам необхідні макроергічні сполуки. Що належить до

макроергів?

A *Креатинфосфат.

B Креатин.

C Креатинин.

D Глюкозо-6-фосфат.

E Аденозінмонофосфат.

82

У чоловіка 53 років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому

пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором фермента:

A * Ксантиноксидази

B Уреази

C Уратоксидази

D Дигідроурацилдегідрогенази

E Уридилілтрансферази

83

Мати зауважила занадто темну сечу у її 5-річної дитини. Дитина скарг ніяких не

висловлює. Жовчних пігментів у сечі не виявлено. Поставлено діагноз алкаптонурія.

Дефіцит якого ферменту має місце?

A * Оксидази гомогентизинової кислоти

B Фенілаланінгідроксилази

C Тирозинази

D Оксидази оксифенілпірувату

E Декарбоксилази фенілпірувату

84

У пацієнта після вживання сирих яєць з’явилися дерматити. Який розвився авітаміноз?

A *Авітаміноз біотіну

B Авітаміноз фолієвої кислоти

C Авітаміноз пантотенової кислоти

D Авітаміноз параамінобензойної кислоти

E Авітаміноз інозиту

85

У клініку поступив хворий з підозрою на подагру. Який біохімічний аналіз слід назначити

для уточнення діагнозу?

A *Визначення сечової кислоти в крові та в сечі

B Визначення сечовини в крові та сечі

C Визначення креатіну в крові

D Визначення активності урікази в крові

E Визначення амінокислот в крові

86

На основі лабораторного аналізу, у хворого підтверджено діагноз – подагра. Який аналіз

був проведений для постановки діагноза?

A *Визначення сечової кислоти в крові та сечі

B Визначення креатинину в сечі

C Визначення залишкового азоту в крові

D Визначення сечовини в крові та сечі

E Визначення аміаку в сечі

87

У хворого виявлено різке похудання, підвищену подразливість, невелике підвищення

температури тіла, екзофтальм, гіперглікемію, азотемію. Яке це захворювання ?

A * базедова хвороба

B бронзова хвороба

C невроз

D туберкульоз наднирників

E мікседерма

88

Ціаністий калій є отрутою, смерть організму наступає миттєво. Назвіть, на які ферменти

в мітохондріях діє цианистий калій:

A *цитохромоксидазу [аа3]

B флавінові ферменти

C цитохром В5

D НАД+ - залежні дегідрогенази

E цитохром Р-450

89

Який з перелічених гормонів знижує швидкість ліполізу в жировій тканині?

A * інсулін

B адреналін

C гідрокортизон

D соматотропін

E норадреналін

90

Перетравлення білків у шлунку є початковою стадією розщеплення білків у травному

каналі людини. Назвіть ферменти, які беруть участь в перетравлені білків у шлунку:

A * пепсин та гастриксин

B трипсин та катепсини

C хімотрипсин та лізоцим

D ентеропептидаза та еластаза

E карбоксипептидаза та амінопептидаза

91

У хворого на цукровий діабет після ін’єкції інсуліну настала втрата свідомості, судоми.

Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст глюкози?

A *2,5 ммоль/л

B 3,3 ммоль/л

C 8,0 ммоль/л

D 10 ммоль/л

E 5.5 ммоль/л

92

Біогенні аміни: гістамін, серотонін, ДОФамін та інші – дуже активні речовини, які

впливають на різноманітні фізіологічні функції організму. В результаті якого процесу

утворюються біогенні аміни в тканинах організму ?

A * декарбоксилювання амінокислот

B дезамінування амінокислот

C трансамінування амінокислот

D окислення амінокислот

E відновного реамінування

93

До лікаря звернулися батьки з 5-річною дитиною. При обстеженні виявлено: відставання

розумового розвитку та росту, дитина малорухлива. Загальний обмін знижений. Яке

захворювання у дитини?

A * кретинізм

B синдром Леша-Ніхана

C фенілкетонурія

D гіперпаратиреоз

E ендемічний зоб

94

Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук [багато лікарських

засобів, токсичних сполук], стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне

окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом:

A * цитохром Р 450

B цитохром а3

C цитохром в

D цитохром c

E цитохром а

95

После выполнения тяжелой мышечной работы хронический алкоголик потерял

сознание. Назовите возможную причину потери сознания.

A * Гипогликемия

B Гипергликемия

C Кетонемия

D Азотемия

E Гипераммониемия

96

У больного циррозом печени появились отеки. Какова возможная причина их появления?

A * Уменьшение содержания альбуминов в крови

B Уменьшение содержания в крови гаптоглобина

C Увеличение содержания в крови трансферрина

D Увеличение содержания гама-глобулинов в крови

E Снижение содержания глюкозы в крови

97

Повышение уровеня ЛПВП ведет к снижению риска заболевания атеросклерозом. Каков

механизм антиатерогенного действия ЛПВП?

A *Извлекают холестерин из тканей

B Поставляют тканям холестерин

C Участвуют в распаде холестерина

D Активируют превращение холестерина в желчные кислоты

E Способствуют всасыванию холестерина в кишечнике

98

Для лечения некоторых инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями,

применяются сульфаниламидные препараты, блокирующие синтез фактора роста

бактерий. Выбрать механизм действия сульфаниламидных препаратов:

A * Являются антивитаминами п-аминобензойной кислоты

B Ингибируют всасывание фолиевой кислоты

C Являются аллостерическими ингибиторами ферментов

D Участвуют в окислительно-восстановительных процессах

E Являются аллостерическими ферментами

99

В моркови, тыкве и других красных овощах содержатся каротины. Недостаток какого

витамина восполняют эти растительные пигменты?

A * Ретинола

B Нафтохинона

C Рибофлавина

D Токоферола

E Кальциферола

100

Встановлено, що до складу пестициду входить арсенат натрію, який блокує ліпоєву

кислоту. Вкажіть, активність яких ферментів порушується

A * ПВК - дегідрогеназного комплексу

B Мікросомального окислення

C Метгемоглобінредуктази

D Глутатіонпероксидази

E Глутатіонредуктази

101

У відділення інтенсивної терапії доставлено жінку 50 років з діагнозом інфаркт міокарду.

Активність якого ферменту буде найбільш підвищена на протязі перших двох діб?

A *Аспартатамінотрансферази

B Аланінамінотрансферази

C Аланінамінопептидази

D ЛДГ4

E ЛДГ5

102

У хлопчика 2 років спостерігається збільшення в розмірах печінки та селезінки,

катаракта. В крові підвищена концентрація цукру, однак тест толерантності до глюкози в

нормі. Вкажіть, спадкове порушення обміну якої речовини є причиною цього стану?

A *Галактози

B Фруктози

C Глюкози

D Мальтози

E Сахарози

103

У лікарню поступила робітниця хімічного підприємства з ознаками отруєння. У волоссі

цієї жінки знайдено підвищену концентрацію арсенату, який блокує ліпоєву кислоту.

Вкажіть, порушення якого процесу є найімовірною причиною отруєння

A *Окислювального декарбоксилювання ПВК

B Мікросомального окислення

C Відновлення метгемоглобіну

D Відновлення органічних перекисей

E Знешкодження супероксидних іонів

104

У чоловіка 42 років, який страждає на подагру в крові підвищена концентрація сечової

кислоти. Для зниження рівню сечової кислоті йому призначено аллопуринол. Вкажіть,

конкурентним інгібітором якого ферменту є аллопуринол.

A *Ксантиноксидази

B Аденозиндезамінази

C Аденінфосфорибозилтрансферази

D Гіпоксантинфосфорибозилтрансферази

E Гуаніндезамінази

105

В організмі людини основним місцем депонування триацилгліцеролів (ТАГ) є жирова

тканина. Разом з тим їх синтез відбувається в гепатоцитах. У вигляді чого проходить

транспорт ТАГ із печінки в жирову тканину?

A *ЛПДНЩ

B Хіломікронів

C ЛПНЩ

D ЛПВЩ

E Комплексу з альбуміном

106

Вторинним посередником в механізмі дії адреналіну є:

A *цАМФ

B цГМФ

C УМФ

D ТМФ

E ЦМФ

107

При різноманітних захворюваннях рівень активних форм кисню різко зростає, що

призводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цьому використовують

антиоксиданти. Найпотужнішим природнім антиоксидантом є:

A *Альфа-токоферол

B Глюкола

C Вітамін Д

D Жирні кислоти

E Гліцерол

108

У новонародженої дитини з’явились симптоми гемморагічної хвороби в зв’язку з

гіповітамінозом К. Розвиток захворювання обумовлений особливою біологічною роллю

вітаміну К, який:

A *Є кофактором гама-глутамат-карбоксилази

B Є кофактором протромбіну

C Є специфічним інгібітором антитромбінів

D Впливає на протеолітичну активність тромбіну

E Інгібує синтез гепарину

109

Молекулярний аналіз гемоглобіну пацієнта, що страждає на анемію, виявив заміну 6Глу

на 6Вал бета-ланцюга. Який молекулярний механізм патології?

A *Генна мутація

B Хромосомна мутація

C Геномна мутація

D Ампліфікація генів

E Трансдукція генів

110

В організмі людини хімотрипсин секретується підшлунковою залозою і в порожнині

кишечника піддається обмеженому протеолізу з перетворенням в активний хімотрипсин

під дією:

A *Трипсину

B Ентерокінази

C Пепсину

D Амінопептидази

E Карбоксипептидази

111

У хворого виявлена болючість по ходу крупних нервових стволів та підвищенний вміст

пірувата в крові. Недостатність якого вітаміну може викликати такі зміни?

A1

B В2

C РР

D Пантотенова кислота

E Біотин

112

У добовому раціоні дорослої здорової людини повинні бути жири, білки, вуглеводи,

вітаміни, мінеральні солі та вода. Вкажіть кількість білку, яка забезпечує нормальну

життєдіяльність організму.

A *100 – 120.

B 50 – 60.

C 10 – 20.

D 70 –80.

E 40 – 50.

113

З метою аналгезії можуть бути використані речовини, що імітують ефекти морфіну, але

виробляються в ЦНС. Вкажіть їх.

A *Бета-Ендорфін.

B Окситоцин.

C Вазопресин.

D Кальцитонін.

E Соматоліберин.

114

При обстеженні хворого виявлено підвищено вмісту в сироватці крові ліпопротеінів

низької щільності. Яке захворювання можна передбачити у цього хворого ?

A *атеросклероз;

B ураження нирок

C гострий панкреатит

D гастрит

E запалення легень

115

У пациентки с постоянной гипогликемией анализ крови после введения адреналина

существенно не изменился. Врач предположил нарушение в печени. Об изменении какой

функции печени может идти речь?

A * Гликогендепонирующей

B Холестеринообразующей

C Кетогенной

D Гликолитической

E Экскреторной

116

У пацієнта, що проживає на специфічній геохімічній території, поставлено діагноз

ендемічний зоб. Який вид посттрансляційної модифікації тиреоглобуліну порушений в

організмі хворого?

A *Йодування

B Метилування

C Ацетилування

D Фосфорилювання

E Глікозилювання

117

У хворого встановлено підвищення у плазмі крові вмісту кон'югованого (прямого)

білірубіну при одночасному підвищенні некон'югованого (непрямого) і різкому зниженні в

калі і сечі вмісту стеркобіліногену. Про який вид жовтяниці можна стверджувати ?

A *Обтураційну

B Паренхіматозну (печінкову)

C Гемолітичну

D Жовяницю немовлят

E Хворобу Жильбера

118

Больного с явлениями энцефалопатии госпитализировали в неврологический стационар

и выявили корреляцию между наростанием энцефалопатии и веществами,

поступающими из кишечника в общий кровоток. Каки соединения, образующиеся в

кишечнике, могут вызвать эндотоксимию?

A *Индол

B Бутират

C Ацетоацетат

D Биотин

E Орнитин

119

У больного сахарным диабетом изменилось значение рH крови и стало равным 7,3.

Определение компонентов какой буфферной системы используется для диагностики

расстройств кислотно-щелочного равновесия?

A *Бикарбонатной

B Фофатной

C Гемоглобиновой

D Оксигемоглобиновой

E Белковой

120

У работника химчистки обнаружена жировая дистрофия печени. Нарушение синтеза

какого вещества в печени может привести к данной патологии?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]