Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

20151023114554_simyi z ditmy v period viysk konfliktu

.pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
771.78 Кб
Скачать

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Анексія – (лат Annexio – приєднання) – це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку. За міжнародним правом анексія – один з видів агресії і спричиняє міжнародно-правову відповідальність.

Антитерористична операція (АТО) – комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення терористичної діяльності, звільнення заручників, забезпечення безпеки населення, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичної діяльності (Закон України про боротьбу з тероризмом).

Біженець – особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань» (Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»).

Бойові дії – дії військ, авіації, флоту з метою знищення живої сили, бойової техніки і військових споруд противника, оволодіння територією, яку він займав, надання протидії наступу противника, відбиття його ударів й утримання займаної своїми військами території.

Війна – це збройна боротьба двох і більше держав, це характеризується формальним актом її оголошення.

Військовий конфлікт – украй гостра форма вирішення протиріч між державами, що характеризується двостороннім застосуванням воєнної сили.

Військова агресія – поняття міжнародного права, яке означає протиправне, пряме чи опосередковане, застосування збройної сили однією державою проти суверенітету, територіальної цілісності чи політичної незалежності іншої держави.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) – 1. особи або групи осіб, які були змушені покинути або залишити свої будинки чи місця звичайного проживання, зокрема, в результаті або задля уникнення наслідків збройного конфлікту, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини, стихійних або викликаних діяльністю людини лих, і які не перетинали визнаних міжнародною спільнотою державних кордонів (Керівних принципів ООН з питання про переміщення осіб всередині країни); 2. громадяни України, які постійно проживають на території України, яких

171

змусили або які самостійно покинули своє місце проживання, у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру (Закон України від 22.11.2014 № 4490а-1 «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).

Збройний конфлікт – це збройна боротьба між державами (міжнародний), або між державою та антиурядовими військовими формуваннями (неміжнародний).

Перша психологічна допомога (далі – ППД) – це сукупність заходів загальнолюдської підтримки та практичної допомоги ближнім, які відчувають страждання і потребу.

Окупація (від лат. occupatio – захоплення) – зайняття збройними силами однієї держави частини або всієї території іншої держави без отримання суверенних прав на неї.

172

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

 

 

 

Андрєєнкова В.Л.

 

директор департаменту профілактики, освіти і медіації

 

 

Центру «Ла Страда-Україна»

 

 

 

Бандурка І.О.

 

кандидат юридичних наук, доцент, Харківський націо-

 

 

нальний університет внутрішніх справ України

 

 

 

Бочкор Н.П.

 

психолог, консультант Національної дитячої «гарячої

 

 

лінії»

 

 

 

Виходцева О.А.

 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педаго-

 

 

гіки та психології Інституту природничо-географічної

 

 

освіти та екології НПУ ім. М.П.Драгоманова

 

 

 

Войцях Т.В.

 

завідувач обласного центру практичної психології та со-

 

 

ціальної роботи Черкаського обласного інституту після-

 

 

дипломної освіти педагогічних кадрів

 

 

 

Волошин П.В

 

доктор медичних наук, професор, НАМН України

 

 

 

Гніда Т.Б.

 

кандидат психологічних наук, методист Центру прак-

 

 

тичної психології і соціальної роботи, старший ви-

 

 

кладач секції спеціальної та інклюзивної освіти КВНЗ

 

 

«Харківська академія неперервної освіти»

 

 

 

Журомська Л.М.

 

методист психологічної служби відділу освіти Сєверо-

 

 

донецької міської ради, КУ «Сєверодонецький мето-

 

 

дичний центр»

 

 

 

Зеленько О.А.

 

кандидат медичних наук, старший науковий співробіт-

 

 

ник Українського науково-методичного центру прак-

 

 

тичної психології і соціальної роботи НАПН України

 

 

 

Калашник О.А.

 

психолог, віце-президент Центру «Ла Страда-Україна»

 

 

 

Кирилюк І.М.

 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практич-

 

 

ної психології НПУ ім. Драгоманова, юнгіанський ана-

 

 

літик, дитячий аналітичний психолог, член Міжнарод-

 

 

ної асоціації аналітичної психології (МAAП), президент

 

 

Професійної асоціації дитячих аналітичних психологів

 

 

(ПАДАП), м. Київ, психолог-волонтер

 

 

 

Кліменко О. Д.

 

практичний психолог Харківської ЗОШ № 160

 

 

 

Ковальчук Л.Г.

 

кандидат педагогічних наук, віце-президент Центру «Ла

 

 

Страда-Україна»

 

 

 

Кукуруза Г.В.

 

доктор психологічних наук, НАМН України

 

 

 

Ларіна Ю.А.

 

практичний психолог вищої категорії, Кловський ліцей

 

 

№ 77 м. Києва

 

 

 

Левченко К.Б.

 

доктор юридичних наук, професор, кандидат філософ-

 

 

ських наук, президент Центру «Ла Страда-Україна»

 

 

 

173

Лунченко Н.В.

науковий співробітник Українського науково-методич-

 

ного центру практичної психології і соціальної роботи

 

НАПН України

 

 

Луценко Ю.А.

науковий співробітник Українського науково-методич-

 

ного центру практичної психології і соціальної роботи

 

НАПН України

 

 

Марута Н.О.

доктор медичних наук, професор, НАМН України

 

 

Никонова І.Ю.

практичний психолог вищої категорії, Гімназія №178 м.

 

Києва

 

 

Панок В.Г.

доктор психологічних наук, професор, директор Укра-

 

їнського науково-методичного центру практичної пси-

 

хології і соціальної роботи НАПН України

 

 

Проскуріна Т.Ю.

доктор медичних наук, професор, НАМН України

 

 

Разводова Т.О.

методист Центру практичної психології і соціальної ро-

 

боти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

 

 

Руденко І.М

доцент кафедри психології ЧОІПОПП, кандидат пси-

 

хологічних наук

 

 

Сосновенко Н.В.

науковий співробітник Українського науково-методич-

 

ного центру практичної психології та соціальної роботи

 

НАПН України

 

 

Тінякова А.І.

кандидат психологічних наук, завідуюча лабораторією

 

прикладної психології освіти Українського науково-ме-

 

тодичного центру практичної психології та соціальної

 

роботи НАПН України

 

 

Третиннікова Л.А.

методист Чернігівського обласного центру практичної

 

психології і соціальної роботи

 

 

Трубавіна І.М.

доктор педагогічних наук, професор, Харківський наці-

 

ональний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

 

 

Швед О.В.

кандидат соціологічних наук, координатор проектів

 

Центру «Ла Страда-Україна»

 

 

Шевченко Л.О.

кандидат психологічних наук, доцент, Харківський на-

 

ціональний університет внутрішніх справ України

 

 

Шестопалова Л.Ф.

доктор психологічних наук, професор, НАМН України

 

 

174

НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» (безкоштовно) 0 800 500 225 або

772 з мобільного Київстар та Білайн Інформаційні, психологічні та юридичні консультації. Анонімно і

конфіденційно.

НАЦІОНАЛЬНА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» З ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ,

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА ГЕНДЕРНІЙ ДИСКРИМІНАЦІЇ (безкоштовно) 0 800 500 335

386 з мобільного Інформаційні, психологічні та юридичні консультації.

Анонімно і конфіденційно.

175

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ

З ДІТЬМИ В ПЕРІОД

ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ

навчально-методичний посібник

Верстка та дизайн обкладинки:

Н.В. Тілікіна

Літературний редактор:

Легенька Г.С.

Комп’ютерна корекція:

Андрєєнкова А.С., Татуревич Т.В.

Формат 60х84/16 Ум. друк. арк. 4,9.

Тираж 3 000 прим. Замовл. 2/11

Надруковано у друкарні ТОВ «Агентство «Україна» 01054, м. Київ, вул. Гончара, 55

(Свідоцтво про реєстрацію серії ДК № 265 від 30.11.2000 р.)