Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Социальный капитал / Социальный капитал тесты

.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
17.02.2022
Размер:
34.86 Кб
Скачать

Робота «Форми капітала» належить авторству: 

Савко Ю.;

Бурдьє П.;

Леонарді Р.;

Патнема Р.;

Визначення поняття «соціальний капітал» як здатності спільнот до колективних дій заради досягнення спільної мети належить: 

Георгу Зіммелю;

Максу Веберу;

Роберту Патнему.

Пьеру Бурдье ;

Який підхід до вимірювання соціального капіталу зайвий: 

A. інтегративний підхід;

D. мережевий підхід;

E. синергетичний підхід;

F. комунітарний підхід.

B. інституційний підхід;

C. міжкультурний підхід;

Інтегративний підхід передбачає, що: 

сфокусований на проблематиці довіри, яке визначається як віра в дієвість взаємних зв'язків, тобто в те, що взаємні зобов'язання будуть виконані і застосовувати санкції не доведеться.

соціальний капітал виступає як сукупність мережних контактів. Це дає можливість не просто оперувати загальним поняттям соціального капіталу, але також проводити вимірювання щільності мереж, сили мережевих зв'язків, їхньої стійкості. Такий підхід дає можливість залучати нові технології, у тому числі комп'ютерні програми, і використовувати візуальні, графічні засоби для побудови різних мережевих конфігурацій;

здійснюється розгляд явищ інтегруючого характеру, таких як довіра, корпоративна культура, групова, командна робота, принцип взаємної вигоди в ділових переговорах, пошук єдиних основ в міжкультурному діловій взаємодії, облік не тільки зовнішніх громадських зв'язків, а й зв'язків всередині організації, між рядовими працівниками, працівниками та керівництвом, між відділами і службами, і т.п.;

при розрахунку соціального капіталу повинен бути присутнім ще один коефіцієнт, так називаний радіус недовіри, що характеризує зовнішнє враження суспільства від тієї чи іншої групи;

Соціальний капітал: 

є економічним інститутом, який виступає неформальним компонентом соціального зв’язку, формує його якість, забезпечує взаємодію агентів шляхом реалізації своїх властивостей, сприяючи тим самим досягненню економічного результату;

пов’язаний із життям і стосунками людей у суспільстві (суспільний, громадський); породжений умовами суспільного життя, певного середовища; існуючий, здійснюваний у певному суспільстві; який має на меті зміну суспільних виробничих відносин.

це сукупність коштів, майна, грошей, нерухомості, що приносять прибуток; багатство, цінність, надбання; вплив, авторитет; все, що дозволяє генерувати надходження доходів упродовж певного проміжку часу; будь-який запас благ, який може нагромаджуватись і використовуватись протягом тривалого часу, приносячи дохід;

6. Компоненти соціального капіталу за Дж. Коулменом: 

моральні принципи і норми; соціальні цінності;

соціальні відносини, завдяки яким індивіди можуть мати доступ до ресурсів їхніх партнерів по спілкуванню.

соціальний контакт; набір соціальних норм; соціальних обмінів; базовий рівень довіри;

моральні принципи і норми; соціальні цінності; соціальна інфраструктура;

Визначення поняття «соціальний капітал» Р. Патнемом: 

це спроможність індивідуумів розпоряджатися об меженими ресурсами шляхом членства в певній соціальній мережі або соціальній структурі;

це ефективні норми, які перешкоджають злочинам.

це «клей», що дає змогу мобілізувати додаткові ресурси людських відносин на базі довіри людей між собою;

це традиції соціальної взаємодії, які передбачають норми взаємності та довіри між людьми; залучення громадян до розв’язання проблем;

Групи Олсона : 

можуть бути спрямовані не на громадський виграш, а на досягнення групової ефективності в конкурентній боротьбі за ресурси;

соціальні відносини, завдяки яким індивіди можуть мати доступ до ресурсів їхніх партнерів по спілкуванню;

спроможність індивідуумів розпоряджатися обмеженими ресурсами шляхом членства в певній соціальній мережі або соціальній структурі.

окремі групи, що дозволяють уникнути провалів ринку і створювати нові цінності;

Людський капітал- це: 

Професійні знання, компетенції, навички, здоров’я та ін.;

це сукупна вартість інвестицій у людину, спрямованих на формування, накопичення та реалізацію у продуктивній діяльності її знань, здібностей, навичок і вмінь, що забезпечує зростання вартості та отримання доходу.

Мережеві контакти,організаційні цінності, корпоративна культура,комунікаційні мережі;

Особистісний (нанорівень) капітал окремих осіб;

Рівні доступності освіти;

Способи придбання/ відчуження соціального капіталу: 

Розвиток людини.Відчуження неможливе;

Розвиток зв’язків. Відчуження неможливе;

Купівля, спадщина, конфіскація, рейдерство.

Інвестиційний період такої форми вкладень у людину, як освіта, тобто тривалість навчання, може сягати 

12 – 20 років.

Має сенс у разі безперервної освіти протягом життя.

5-10 років

Види інвестицій в людський капітал: 

G. Немає правильної відповіді.

A. Витрати на освіту;

B. Витрати на охорону здоров’я;

C. Витрати на мобільність;

D. Речові та неречові витрати;

F. Все перераховане у пунктах а, в, с, d,е;

E. Капітал освіти, капітал культури, капітал здоров’я;

Джерела в людський капітал: 

F. Немає правильної відповіді.

A. вклади на рівні сім’ї,

B. фірми;

C. держави,недержавних організацій, міжнародних фондів, освітніх установ;

E. Все перераховане у пунктах а, в, с, d;

D. вклади індивіда;

Соціальний капітал підприємства: 

це сукупність відносин, зв'язків між індивідами, заснованих на довірі, а також норм, правил, переконань, що їх обумовлює соціальна взаємодія, та ті, що мають свідомий і доцільний характер виконання поставлених завдань і цілей організації

проведення заходів щодо запобігання конфліктних проявів в колективі;

створення умов для полегшення неформального персоніфікованого спілкування при реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з високим ступенем невизначеності та інше;

довіра в колективі, що сприяє успішності спільної роботи, дозволяє колективно вирішувати складні питання, обмінюватися думками, виробляти конструктивні рішення.

Ф. Фукуяма розглядає поняття довіри, як: 

Те, що сприяє успішності спільної роботи, дозволяє колективно вирішувати складні питання, обмінюватися думками, виробляти конструктивні рішення

оптимістичне очікування людини, групи або фірми, що перебувають в умовах уразливості та залежності від іншої людини, групи чи фірми в ситуації спільної діяльності або економічного обміну з метою сприяння взаємовигідній співпраці сторін;

Відкрите оперативне обговорення складних ситуацій, ситуаційне навчання, реєстр складних ситуацій з варіантами та ін.

очікування, що виникає у членів співтовариства, того, що інші його члени будуть поводитися більш-менш передбачувано, чесно та уважно ставитися до потреб оточення, відповідно до деяких загальних норм;

Соціальний капітал допомагає вирішенню таких найважливіших стратегічних завдань підприємств, як: 

A. зниження витрат на ведення переговорів і укладення контрактів;

B. захист прав власності;

C. проведення заходів щодо запобігання конфліктних проявів в колективі;

D. створення умов для полегшення неформального персоніфікованого спілкування при реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з високим ступенем невизначеності та інше;

E. Немає правильної відповіді;

F. Вірно все в варіантах а,в,с,d;

G. Вірно все в варіантах а,в,с.

Визначте,у діяльності організації який рівень соціального капіталу не проявляється: 

корпоративний;

індивідуальний;

міжособистісний.

Що не відноситься до індикаторів соціального капіталу 

Рівень соціальної інтегрованості;

Рівень довіри;

Рівень співпраці.

Рівень культурної взаємодії;

Під довірою стейкхолдеров до підприємства розуміють: 

раціональні очікування щодо характеристик подальшої поведінки підприємства та благ, які підприємство буде пропонувати стейкхолдерам у подальшому;

очікування, що виникає у членів співтовариства, того, що інші його члени будуть поводитися більш-менш передбачувано, чесно та уважно ставитися до потреб оточення, відповідно до деяких загальних норм;

оптимістичне очікування людини, групи або фірми, що перебувають в умовах уразливості та залежності від іншої людини, групи чи фірми в ситуації спільної діяльності або економічного обміну з метою сприяння взаємовигідній співпраці сторін.

Стейкхолдери –це: 

забезпечують можливості для системи та є джерелом вимог до неї,

зацікавлені сторони, зацікавлені особи, причетні сторони;

завжди на одного більше, ніж ви знаєте, а ті, яких ви знаєте, мають мінімум на одну потребу більше, ніж вам зараз відомо.

Фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність;

Який типи мотивації працівників підприємства є небажаним : 

A. професіональний,

B. патріотичний

C. господарський

D. інструментальний,

E. люмпенізований.

У складі соціально-побутової інфраструктури розрізняють такі компоненти: 

E. Правильні відповіді відсутні;

A. житлово-комунальне господарство,

C. торгівля і громадське харчування,

B. побутове обслуговування населення,

D. пасажирський транспорт та зв’язок з обслуговування населення.

F. Правильні відповіді в п. а,b,c,d.

Соціальна сфера включає такі галузі, як 

A. охорона здоров’я та фізична культура;

B. загальна, середня, спеціальна середня, професійно-технічна, вища освіта;

C. система підвищення кваліфікації тощо;

D. житловокомунальне господарство;

E. пасажирський транспорт і зв’язок; побутове обслуговування;

F. культура й мистецтво;

G. Усі відповіді вірні.

За методом вартості виробництва обчислються: 

Правильна відповідь відсутня.

здійснюється оцінка реальної вартості майбутнього доходу працівника.

витрати на засоби існування людини;

Виберіть, що відноситься до індикаторів соціального капіталу: 

Рівень цін

Рівень співпраці;

Рівень соціальної інтегрованості

Рівень освіти

Рівень довіри