Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.02.2022
Размер:
40.45 Кб
Скачать

1. На якому ринку сімейні господарства продають підприємцям належні їм фактори виробництва 

Ринок ресурсів

Фінансовий ринок

Економічний ринок

Ринок товарів

Другое:

2. Дана функція споживання: С=40+0,75Y. Яким буде обсяг споживання, якщо дохід домогосподарств дорівнює 300 од. 

295

265

350

300

3. Сімейна економіка - це ... 

Вміння розібратися зі своїми потребами, вибрати оптимальні, ефективні засоби їх задоволення, розумно організувати сімейний працю, розрахувати витрати грошей і часу

Наука про повсякденну економічного життя сім'ї, спрямованої на задоволення потреб її членів, відтворення її ресурсів, виробництво товарів і послуг

Фінансові відносини всередині сім'ї з зовнішніми госпрозрахунковими ланками

4. Зв'язок між граничною схильністю до споживання і до заощадження виражається в тім, що: 

Крапка на кривій, в якій вони рівні, відповідає граничному рівню доходу

Відношення між ними характеризує середню схильність до споживання

Їхня сума дорівнює 1

Їхня сума дорівнює 100

5. В якому порядку здійснюється планування сімейного бюджету? 

Прогнозування доходів сім'ї; → прогнозування витрат сім'ї → зіставлення майбутніх доходів і витрат, їх балансування і регулювання за допомогою пошуку додаткових джерел доходів і визначення заходів щодо → скорочення витрат сім'ї → визначення і розподіл очікуваних сімейних накопичень

Зіставлення майбутніх доходів і витрат, їх балансування і регулювання за допомогою пошуку додаткових джерел доходів і визначення заходів щодо скорочення витрат сім’ї → прогнозування витрат сім’ї → скорочення витрат сім’ї → прогнозування доходів сім’ї → визначення і розподіл очікуваних сімейних накопичень.

Прогнозування витрат сім’ї → скорочення витрат сім’ї → зіставлення майбутніх доходів і витрат, їх балансування і регулювання за допомогою пошуку додаткових джерел доходів і визначення заходів щодо скорочення витрат сім’ї →прогнозування доходів сім’ї → визначення і розподіл очікуваних сімейних накопичень

6. Гранична корисність товару А дорівнює 100. Ціна товару А дорівнює 10, ціна товару В дорівнює 5. Гранична корисність товару В в рівновазі дорівнює: 

50

20

10

0,5

7. Процентна ставка, яка застосовується до грошових сум, які інвестор планує отримати в майбутньому для того, щоб визначити розмір інвестицій в теперішній час – це: 

Дериватив

Дисконт

Простий процент

Складний процент

8. Основним ядром звичайного домогосподарства є: 

Капітал

Праця

Сім̛я

Земля

9. Домашнє господарство це – 

Це сформований або розвинений у результаті інвестицій і накопичений людьми (людиною) певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері суспільного виробництва

Сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують та витрачають кошти

Це складне і багатоаспектне явище, яке відіграє в житті суспільства і кожної окремої людини таку важливу роль, що саме це поняття в широкому розумінні є невіддільним від людського життя

Сукупність всіх чинників (матеріальних і духовних), які є у розпорядженні людини чи людської спільноти (господаря) і використання яких дозволяє отримувати засоби задоволення потреб

10. Характерною ознакою сім‘ї є: 

Спільне помешкання

Спільна нерухомість

Спільне життя

Спільний побут

11. При яких обставинах, розраховуючи Джині-коефіцієнт, стає більша диференціація в розподілі сукупного доходу між окремими частинами населення країни ? 

Якщо коефіцієнт дорівнює нулю

Якщо коефіцієнт менше нуля

Якщо коефіцієнт наближається до одиниці

12. Заходи держави щодо забезпечення суспільно-необхідного матеріального та соціального стану громадян – це 

Суспільний захист

Соціальна політика

Громадянський захист

Соціальний захист

13. Накопичення матеріальних благ одними членами сім̛ ї для інших у випадку непрацездатності чи у зв̛ язку з іншими причинами є: 

Господарсько-побутовою функцією

Накопичувальною функцією

Економічною функцією

Регулятивною функцією

14. Який найголовніший фактор впливає на величину споживчих витрат? 

Рівень цін

Індивідуальний дохід

Психологічний фактор

15. Продукт має корисність, якщо він: 

Потребує зростаючої кількості ресурсів для виробництва

Здатний задовольнити будь-яку потребу споживача

Є доступним за ціною для споживача

Відображує закон попиту

16. Рівновага споживача з точки зору кардиналістської теорії означає: 

Кожен наступний придбаний товар приносить однакову граничну корисність

При зростанні закупівель одного виду блага скорочуються закупівлі іншого виду блага

Споживач витрачає однакову суму грошей на купівлю кожного виду блага

Максимізацію сукупної корисності за даного бюджетного обмеження

17. Мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одягу, житлі, тобто на основі вартості кошику товарів, необхідних для задоволення основних потреб людини – це: 

Бідність

Прожитковий мінімум

Рівень добробуту

Абсолютна межа бідності

18. Що характеризує автономне споживання ? 

Максимальний рівень споживання необхідний домогосподарствам

Мінімальний рівень споживання необхідний домогосподарствам

Середній рівень споживання необхідний домогосподарствам

19. Основним джерелом доходів домогосподарств в Україні є: 

Заробітна плата

Інвестиції

Трансферні споживчі платежі

20. Кейнсіанска функція споживання має наступний вид: 

С = Сo + s' × Yi

С = Сo + с' × Yi

С = с' × Yi

21 Домашні господарства класифікуються за наступними ознаками: 

Територіально-регіональна приналежність, демографічна характеристика, дохідна характеристика, майнова характеристика, економічна характеристика, накопичувальний потенціал, соціальний статус

Територіально-регіональна приналежність, демографічна характеристика, дохідна характеристика, майнова характеристика, економічна характеристика, трудовий потенціал, соціальний статус

Територіально-регіональна приналежність, демографічна характеристика, доцільна характеристика, соціальний статус, майнова характеристика, економічна характеристика та трудовий потенціал

22. У ринковій економіці домогосподарства є: 

Економічними агентами, які володіють ресурсами

Сукупністю накопичених фізичного і людського капіталу, а також природного капіталу країни

Частиною інституційно населення в працездатного віці

23. Набір товарів і послуг, необхідних для задоволення першочергових потреб людини в середньому за рік – це: 

Споживчий кошик

Прожитковий мінімум

Прожитковий набір

24. Який вчений намагався показати перший досвід літературної обробки теорії домогосподарств ? 

А.Сміт

Ксенофонт

Аристотель

М. Роберт

25. Сформований в результаті інвестицій і накопичений людиною певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, які доцільно використовуються в тій чи іншій сфері суспільного відтворення, сприяють зростанню продуктивності праці і виробництва і тим самим впливають на зростання доходів (заробітків) даної людини – це: *

Регіональний капітал

Людський капітал

Домогосподарський капітал

Соціальний капітал

26. Лінія, що визначає, яку кількість споживчих наборів може придбати споживач за певну суму грошей у межах свого доходу. 

Бюджетна лінія

Крива корисності

Крива байдужості

27. Продуктивність домашньої праці (ПП) обчислюється : 

Відношенням витрат праці в людино-годинах (ПЛ) до кількості продукції або виконаних робіт (ПР)

Відношенням різниці між чистою продукцією (ЧП) та кількості продукції або виконаних робіт (ПР) до витрат праці в людино-годинах (ПЛ);

Відношенням різниці між чистою продукцією (ЧП) і витратами праці в людино-годинах (ПЛ) до кількості продукції або виконаних робіт (ПР)

Відношенням кількості продукції або виконаних робіт (ПР) до витрат праці в людино-годинах (ПЛ)

28. Закон спадної граничної корисності означає, що: 

Величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується до досягнення нульового значення в точці повного насичення потреби

Підвищення ціни товару збільшує номінальний дохід споживача

Зі збільшенням споживання будь-якого блага загальна сума корисності зростає

29. Задоволення потреб у батьківстві та материнстві, контактах з дітьми, їх вихованні, самореалізації в дітях – це функція: 

Репродуктивна

Соціалізації

Господарсько-побутова

Виховна

30. Щоб опинитися у стані рівноваги, споживач повинен: 

Розподілити доход таким чином, щоб остання гривня, витрачена на придбання будь-якого товару, надавала йому однакову граничну корисність

Бути впевненим, що ціни купованих ним товарів пропорційні сукупній корисності

Не купувати недоброякісних товарів

31. При збільшенні зайнятості жінки на ринку праці чоловік бере на себе частину її домашніх обов'язків, балансує тим самим порівняльну трудове навантаження. Це приклад : 

Перехідної моделі поступової адаптації

Егалітарної моделі адаптивного партнерства

Традиційної моделі трудової залежності

32. Домашнє господарство це – 

Сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують та витрачають кошти

Це складне і багатоаспектне явище, яке відіграє в житті суспільства і кожної окремої людини таку важливу роль, що саме це поняття в широкому розумінні є невіддільним від людського життя

Сукупність всіх чинників (матеріальних і духовних), які є у розпорядженні людини чи людської спільноти (господаря) і використання яких дозволяє отримувати засоби задоволення потреб

33. На великій перерві студент в буфеті зазвичай купує печиво та сік. Коли студент максимізує загальну корисність від обіду, гранична корисність печива – 60 ютилів, гранична корисність соку – 50 ютилів. Визначити, скільки коштує печиво, якщо сік коштує 10 грн. 

12

10

20

15

34. Закон України від 01.06.2000 № 1768-III « Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» дає таке визначення терміну: «Сім’я це: 

Це соціально-біологічна спільність, заснована на триєдиний відношенні - подружжя, батьківства, спорідненості

Це проміжний стан між суспільством та індивідом

Це особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки

Це історично визначена організована соціальна спільність, заснована на шлюбі та кровному спорідненні (або лише на шлюбі чи лише на кровному спорідненні)

35. Крива, яка виявляє комбінації економічних благ, які забезпечують однаковий рівень задоволення для споживача 

Крива байдужості

Бюджетна лінія

Крива корисності