Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М.Р. до КР мій варіант 4+.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Рекомендована література

 1. Амеліна О.В., Романенко О.А. Аудит проектів: навч. посіб: За ред. Є.В. Мниха. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 348 с.

 2. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: – Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.

 3. Аткинсон Энтони А., Банкер Раджив Д., Каплан Роберт С., Янг Марк С. Управленческий учет, 3-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс». – 890 с.

 4. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник / Ф.Р. Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська, Н.В. Героасимчук. – Житомир: ПП. «Рута», 2002. – 480 с.

 5. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – 224 с.

 6. Бюджетирование: шаг за шагом / Е. Добровольская, Б. Карабанев, П. Боровков и др. – СПБ.: Питер, 2006. – 448 с.

 7. Васин Ф.П. Управленческий учет: Учебное пособие. – М.: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 1997. – 100 с.

 8. Веллингтон П. Стратегия кайзен для успешных продаж / Перев. с англ. под ред. А. Заболотной. – СПб: Питер, 2004. – 272 с.

 9. Войтенко Т., Вороная Н. Усе про облік витрат на виробничому підприємстві. – Х.: Фактор, 2005. – 266 с.

 10. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік – К.: ТОВ «Автоінтерсервіс» 1996. – 544 с.

 11. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет. – К.: Скарбы, 1998. – 384 с.

 12. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

 13. Давидович І.Є.: Управління витратами: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

 14. Данилюк О.М., Лещій В.Р. Теорія і практика процесно-орієнтованого управління витратами. Наукове вираження. – Івано-Франківськ: Місто Н.В, 2002. – 248 с.

 15. Данилюк М.О., Лещій В.Р. Управління витратами на промислових підприємствах: Науково-практичний посібник. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2006. – 172 с.

 16. Дерій В.А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю: Монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2009 – 272 с.

 17. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. – К.: Всеувито, Наукова думка, 2001. – 242 с.

 18. Добикіна Е.К., Ровенська В.В., Рижиков В.С. Управлінський облік в оперативній діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Видавничий дім «Слово», 2005. – 272 с.

 19. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік: Навч. посіб. / За ред. В.М. Добровського. – К.: КНЕУ, 2005. – 278 с.

 20. Добровольський Е., Карабанов Б., Боровков П., Глухов Е., Бреслав Е. Бюджетирование: шаг за шагом. – СПб.: Питер, 2006. – 448 с.

 21. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет – М.: Аудит, 1997 – 552 с.

 22. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 1071.

 23. Друри К. Учет затрат методом стандарт – кост. Пер. с англ. Под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: Аудит. ЮНИТИ. 1998. – 224 с.

 24. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Облік і аудит: Термінологічний словник. – Львів: Центр Європи, 2001. – 671 с.

 25. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Управлінський облік: Термінологічний словник. – Львів: ЗУКЦ, 2005. – 96 с.

 26. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 – XIV від 16.07.1999р.

 27. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 р. № 283/97 – ВР/Г.К. № 26 за 1997р.

 28. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 350 с.

 29. Ковтун С.Б. Бюджетування на сучасному підприємстві, або Як ефективно управляти фінансами. – Х.: Фактор, 2005. – 340 с.

 30. Ковтун С., Ткачук Н., Савлук С. Управление затратами. – Х.: Фактор, 2007. – 272 с.

 31. Котляров С.А. Управление затратами. – СПб: Питер, 2001. – 160 с.

 32. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Бюджетування в системі управління організацією: теоретичні та прикладні засади: Монографія. – К.: Кондор, 2007. – 234 с.

 33. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Ноджак Л.С. та ін. Основи бюджетування зовнішньоекономічної діяльності. – Львів. – Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 216 с.

 34. Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2006. – 317 с.

 35. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 254 с.

 36. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг), затверджених наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001 р. № 47.

 37. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Монографія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 450 с.

 38. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник. – К.: Книга, 2004. – 544 с.

 39. Національні стандарти бухгалтерського обліку: Всеукраїнська газета «Все про бухгалтерський облік». – Спецвипуск № 8–9. – 27 січня 2012 р. – 194 с.

 40. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдэлл Д. Принципы бухгалтерського учета. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 482 с.

 41. Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект. – Тернопіль: Астон, 2005. – 288 с.

 42. Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. – К.: Знання, 2006. – 235 с.

 43. Партин Г.О., Загородній А.Г. Управлінський облік: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2003. – 194 с.

 44. Партин Г.О., Ясінська А.І. Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ «Біарп», 2011. – 200 с.

 45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246.

 46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р.

 47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318.

 48. Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. Управління витратами підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 120 с.

 49. Управління витратами: Навч. посіб. / М.Г. Грещак, В.М. Гордієнко, О.С. Коцюба та ін.; За заг. ред. М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2008. – 264 с.

 50. Хоргрен Ч., Фостер Дж. Бухгалтерський учет: управленческий аспект. – Финансы и статистика, 1995. – 416 с.

 51. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 656 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]