Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
8 семестр 2012-2013.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
549.38 Кб
Скачать

Види роботи та оцінювання за модульно-рейтинговою системою

Процес опанування юридичних дисциплін з огляду на специфіку заочної форми навчання передбачає насамперед самостійне опрацювання матеріалу з кожної навчальної дисципліни, роботу з нормативно-правовими актами, монографічною та начальною літературою, виконання практичних завдань, написання реферату за обраною темою, виконання домашньої контрольної роботи, відповіді на семінарських заняттях під час екзаменаційної сесії, складання іспиту/заліку, написання і захист курсової роботи (якщо вона передбачена навчальним планом).

Курси навчальних дисциплін у процесі викладання поділяються на декілька модулів (тематично поєднані теми занять). Кожний курс складається з певної кількості тем, переважна більшість яких засвоюється студентами самостійно, під час виконання контрольних робіт, написання рефератів, а також при розгляді основних тем на лекціях, семінарських та практичних заняттях під час проведення екзаменаційних сесій. Автори курсів, викладачі навчальних дисциплін можуть на свій розсуд формувати тематичні модулі та відповідним чином оцінювати їх.

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється в індивідуальний навчальний план згідно зі шкалою:

Оцінка

за 100-бальною шкалою

Оцінка

за європейською шкалою

(ECTS)

Оцінка

за вітчизняною

шкалою (іспит / залік)

100–90 балів

А

Відмінно

Зараховано

89-80 балів

B

Добре

Зараховано

79-70 балів

C

Зараховано

69-60 балів

D

Задовільно

Зараховано

59-50 балів

E

Зараховано

49-1 балів

FX

Незадовільно

Незараховано

Кримінально-виконавче право

Форма контролю:

  • контрольна робота

  • залік

Курс кримінально-виконавчого права - одна з дис­циплін кримінально-правового циклу, яка тісно пов'язана з кримінальним правом, з кримінологією, кримінальним процесом. Тому, засвоюючи матеріал курсу, студентам слід керуватися не тільки чинним кримінально-виконавчим, але й кримінальним і кримінально-процесуальним зако­нодавством. У цій науці використовують положення трудового, адміністративного права, деяких неправових наук, зокрема педагогіки, соціології, психології, економіки. Отже, студентам під час опрацювання певних розділів курсу корисно звертатися до джерел з різних галузей знання. Рекомендується також брати до уваги, що значна частина норм кримінально-виконавчого права міститься у підзаконних актах: "Правилах внутрішнього розпорядку установ виконання покарань" і різних відомчих положеннях та інструкціях, виданих Державним департаментом України з питань виконання покарань.

У 2003 році прийнято новий Кримінально-виконавчий кодекс України. Отже, використовуючи підручники і навчальні посібники, які були видані раніше, належить зважати на зазначені обставини. У цьому зв'язку особливого значення у вивченні курсу кримінально-виконавчого права набувають лекції та консультації викладачів.

Студентам рекомендується нормативний матеріал та спеціальна література, видана в Україні. Студенти мають ознайомитися з відповідним законодавством, не­обхідною літературою, з конспектами лекцій, а потім юридично грамотно письмово вирішити завдання. У про­цесі практичних занять студентам можуть бути запропо­новані як письмові аудиторні контрольні роботи, так і різні інші види контролю.

Курс „Кримінально-виконавче право” складається з двох частин: Загальної та Особливої і вивчається студентами юридичного факультету на другому курсі і як підсумок складають іспит за всім курсом.

Зважаючи на специфіку заочної форми навчання, переважна більшість тем вивчаються студентом самостійно, і лише окремі, ключові теми курсу розглядаються на лекції та виносяться для розгляду на семінарських заняттях під час проведення сесій.

Варіант контрольної роботи визначається за наведеною нижче таблицею. Номер варіанту залежить від порядкового номера прізвища студента у списку групи. Робота, виконана за неналежним варіантом, не може бути зарахована.

Порядковий номер прізвища студента

У списку групи

Номер

варіанту

1; 11; 21; 31

1

2; 12; 22; 32

2

3; 13; 23; 33

3

4; 14; 24; 34

4

5; 15; 25; 35

5

6; 16; 26; 36

1

7; 17; 27; 37

2

8; 18; 28; 38

3

9; 19; 29; 39

4

10;20; 30; 40

5

Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення контрольної роботи, а також перелік видів навчальної роботи та розподіл балів за ними подані у виданні: «Кримінально-виконавче право України: Навчально-методичний ком­плекс /Укладачі: докт. юрид. наук Трубников В.М., канд. юрид. наук Ка­гановська Т.Є., канд. юрид. наук Барвено С.М., канд. юрид. наук Яровий А.О., ст. викладачі Новикова Л.В., Пустобаєва Ю.А. – Х.: ХНУ імені В.Н. Ка­разіна, 2004. – 48 с.»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]