Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Институции Юстиниана.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
2.9 Mб
Скачать

I II. De lege aqvilia

Damni iniuriae actio constituitur per legem Aquiliam. cuius primo capite cautum est, ut si quis hominem alienum alienamue quadrupedem quae pecudum numero sit iniuria occiderit, quanti ea res in eo anno plurimi fuit, tantum domino dare damnetur.

1. Quod autem non praecise de quadrupede, sed de ea tantum quae pecudum numero est cauetur, eo pertinet, ut neque de feris bestiis neque de canibus cautum esse intellegamus, sed de his tantum, quae proprie pasci dicuntur, quales sunt equi muli asini boues oues caprae. de suibus quoque idem placuit: nam et sues pecorum appellatione continentur, quia et hi gregatim pascuntur: sic denique et Homerus in Odyssea ait, sicut Aeliys Marcianus in suis institutionibus refert:

8г|е1? tov ye oveaoi iraprmevov al 8e уёцоутса тгар Коракод1 тгетрт), ёт те крт\щ 'Аребошт).

2. Iniuria autem occidere mtellegitur, qui nullo iure occidit. itaque qui latronem occidit, non tenetur, utique si aliter periculum effugere non potest.

 1. Ac ne is quidem hac lege tenetur, qui casu occidit, si modo culpa eius nulla inuenitur: nam alioquin non minus ex dolo quam ex culpa quisque hac lege tenetur.

 2. Itaque si quis, dum iaculis ludit uel exercitatur, transeuntem seruum tuum traiecerit, distinguitur. nam si id a milite quidem in campo eoque, ubi solitum est exercitari, admissum est, nulla culpa eius intellegitur: si alius tale quid admisit, culpae reus est. idem iuris est de milite, si is in alio loco, quam qui exercitandis militibus destinatus est, id admisit.

5. Item si putator ex arbore deiecto ramo seraum tuum transeuntem occiderit, si prope uiam publicam aut uicinalem id factum est neque praeclamauit, ut casus euitari possit, culpae reus est: si praeclamauit neque llle curauit cauere, extra culpam est putator. aeque extra culpam esse intellegitur, si seorsum a uia forte uel in medio fundo caedebat, licet non praedamauit, quia eo loco nulli extraneo ius fuerat uersandi.

6. Praeterea si medicus, qui seruum tuum secuit, dereliquerit curationem atque ob id mortuus fuerit seruus, culpae reus est.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ . 307

Т итул ш. О законе аквилия

Иск из нанесения ущерба установлен законом Аквилия, в пер­вой главе которого говорится: лицо, незаконно убившее чужого раба или четвероногое домашнее животное, присуждается к уплате хозяину наивысшей рыночной цены за последний год.

1. Если в законе сказано не вообще о четвероногом животном, а специально о домашнем животном, то этим он имеет ввиду приме­ нение такого правила не в случае убиения диких животных, собак, а в случае убиения таких животных, о которых говорят, что они до­ машние. Сюда относятся лошади, мулы, ослы, быки, овцы, козы. То же самое решено относительно свиней, так как и они обнимаются названием домашних животных: и свиньи стадами пасутся. Как от­ мечает в своих Институциях Элий Марциан, Гомер в "Одиссее" го­ ворит:

Встретишь ты его у стада свиней: близ утеса Коракса, Подле ключа Артеузы лазоревой стадо пасется.

 1. Незаконно убивает тот, кто лишает жизни без всякого на то права. Таким образом, убивающий разбойника не ответствует в том только случае, если иначе не мог избегнуть опасности.

 2. Не ответствует по этому закону и тот, кто случайно убивает, если только с его стороны не оказывается никакой, даже легкой, вины; в противном случае убийца ответствует точно так же, как если бы он убил умышленно.

 3. Если кто во время игры или упражнений ранит чужого раба, то обращается внимание на то: нанесена ли рана солдатом в поле или месте, предназначенном для упражнений (в этом случае нет ни­ какой вины) или она нанесена частным человеком; в этом последнем случае можно говорить о вине. То же самое правило применяется и в том случае, когда солдат ранит человека не в месте, назначенном для упражнений.

 4. Если лицо, сбрасывая с дерева подрезанные сучья, убьет твое­ го раба, мимо проходившего, и если это случилось вблизи публич­ ной или сельской дороги без предупреждения о могущей быть опас­ ности, то убивший ответствует за вину. Но если предупреждение сделано, а потерпевший сам не остерегся, то лицо не ответствует за вину. Оно, равным образом, вне ответственности и в том случае, когда убило человека во время рубки деревьев вдали от дороги или посреди имения, хотя бы и не было предупреждения об опасности, так как в этом месте никому из посторонних не было основания быть.

 5. Если врач, делавший твоему рабу операцию, не принял мер предосторожности и если вследствие сего раб умер, то врач ответ­ ствует за вину.

308 ИНСТИТУЦИИ ЮСТИНИАНА

 1. I mperitia quoque culpae adnumeratur, ueluti si medicus ideo seruum tuum occiderit, quod eum male secuerit aut perperam ei medicamentum dederit.

 2. Impetu quoque mularum, quas mulio propter imperitiam retinere non potuerit, si seruus tuus oppressus fuerit, culpae reus est mulio. sed et si propter infirmitatem retinere eas non potuerit, cum alius firmior retinere potuisset, aeque culpae tenetur. eadem placuerunt de eo quoque, qui, cum equo ueheretur, impetum eius aut propter infirmitatem aut propter impehtiam suam retinere non potuerit.

 3. His autem uerbis legis quanti id in eo anno plurimi fuerit illa sententia exphmitur, ut si quis hominem tuum, qui hodie claudus aut luscus aut mancus erit, occiderit, qui in eo anno integer aut pretiosus fuerit, non tanti teneatur, quanti is hodie erit, sed quanti in eo anno plurimi fuerit. qua ratione creditum est poenalem esse huius legis actionem, quia non solum tanti quisque obligatur, quantum damni dederit, sed aliquando longe pluris: ideoque constat in heredem eam actionem non transire, quae transitura fuisset, si ultra damnum numquam lis aestimaretur.

 1. Illud non ex uerbis legis, sed ex interpretatione placuit non solum perempti corporis aestimationem habendam esse secundum ea quae diximus, sed eo amplius quidquid praeterea perempto eo corpore damni uobis adlatum fuerit, ueluti si seruum tuum heredem ab aliquo institutum ante quis occiderit, quam is iussu tuo adiret: nam hereditatis quoque amissae rationem esse habendam constat. itetn si ex pari mularum unam uel ex quadriga equorum unum occiderit, uel ex comoedis unus seruus fuerit occisus: non solutn occisi flt aestimatio, sed eo amplius id quoque computatur, quanto depretiati sunt qui supersunt.

 2. Liberum est autem ei, cuius seruus fuerit occisus, et priuato iudicio legis Aquiliae damnum persequi et capitalis criminis eum reum facere.

12. Caput secundum legis Aquiliae in usu non est.

13. Capite tertio de omni cetero damno cauetur. itaque si quis seruum uel eam quadrupedem quae pecudum numero est uulnerauerit, siue eam quadrupedem quae pecudum numero non est, ueluti canem

aut feram bestiam, uulnerauerit aut occiderit, hoc capite actio

constituitur. in ceteris quoque omnibus animalibus, item in omnibus

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ 309

 1. Н еумение также вменяется в вину, например, если врач убил твоего раба потому, что плохо сделал ему операцию или дал ему не надлежащее лекарство.

 2. Если раб твой задавлен мулами, которых погонщик не умел удержать вследствие своей неопытности, то погонщик ответствует за вину. Погонщик ответствует за свою вину и тогда, когда он не сдержал мулов за недостатком сил, если только другой, сильнейший, сумел бы их удержать. То же самое правило принято и на тот слу­ чай, когда едущий верхом не сдержал своей лошади за недостатком сил или неумения.

 3. Слова закона "высшая рыночная цена на тот год" имеет тот смысл, что убивший твоего хромого, слепого раба, бывшего в том же году без вышеупомянутых пороков, ответствует не в размерах стоимости раба в момент убиения, а в размерах высшей рыночной цены, которую можно бы получить за раба в течение этого года. На этом основано убеждение, что иск по закону Аквилия — штрафной, так как всякий ответствует не в размерах причиненного вреда, а в гораздо больших, посему ясно, что этот иск не переходит против наследника, так как иск переходит на наследника только в том слу­ чае, если тяжба не оценивается выше размеров причиненного вреда.

10: Вследствие интерпретации, а не буквального смысла закона решена, что должно принять во внимание оценку не только убитого раба или животного, но еще и того вреда, который понесли вследст­вие их смерти; если, например, кто-либо убьет твоего раба, сделан­ного кем-либо наследником, раньше того времени, чем он успел принять наследство, согласно приказанию; в таком случае должно принять во внимание также и размер потерянного наследства. Рав­ным образом, если будет убит один из парных мулов, одна из четверки лошадей, один из комических актеров или рабов — музыкантов, то делается оценка не только убитого, но принимается во внимание и то, что потеряли в цене и прочие, оставшиеся в живых,

 1. Тот, чей раб убит, волен преследовать убийцу в частном по­ рядке или в уголовном.

 2. Вторая глава закона Аквилия в настоящее время не приме­ няется.

 3. В третьей главе говорится о всяком другом убытке. Если кто ранит раба или четвероногое домашнее животное, или даже четве­ роногое животное, которое не входит в состав домашнего скота, ранит или убьет, например, собаку или какого-либо зверя, напри­ мер, медведя, льва, то иск устанавливается этой главой закона. Убы­ ток, незаконно причиненный в других животных, равным образом, во всех вещах неодушевленных виндицируется по этой же части за­ кона. Если что-либо будет сожжено, сломлено или разрушено, то иск устанавливается этой главой, хотя для всех этих случаев достаточно

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.