Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Upravlenie_riskami_v_turizme.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
725.5 Кб
Скачать

8.3 Принципи прийняття управлінських рішень за умов економічного ризику

Для успішного володіння ризиковими ситуаціями підприємцям слід дотримуватись основних принципів управління ризиками:

1. Не можна ризикувати більше, ніж дозволяє власний капітал.

2. Не можна ризикувати великим заради малого.

3. Необхідно думати про наслідки ризику.

Реалізація першого принципу означає, що перш ніж прийняти рішення в умовах ризику, підприємець повинен:

 • визначити максимально можливий обсяг збитку у випадку настання ризикової події;

 • порівняти його з обсягом вкладеного капіталу і власних фінансових ресурсів, щоб визначити, чи не приведуть ці збитки до банкрутства підприємства.

Реалізація другого принципу вимагає, щоб підприємець, знаючи максимально можливу величину збитку, визначив, до чого вона може призвести, яка імовірність ризику, щоб на основі цієї інформації прийняти грамотне рішення.

Реалізація третього принципу припускає, що необхідно порівнювати очікуваний результат з можливими втратами, яких зазнає підприємець у випадку настання ризикової події.

Тільки при прийнятному для підприємця співвідношенні віддачі і можливих утрат слід приймати рішення про реалізацію ризикового проекту. Знати про можливе виникнення ризику необхідно, але не досить. Важливо установити, як впливає на результати діяльності конкретний вид ризику і які будуть наслідки ризику, причому спочатку потрібно оцінити імовірність того, що певна подія справді відбудеться, а потім – як вона вплине на економічне становище підприємства.

Список літератури, що рекомендується і. Основна література

 1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторан­ний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посібник. - К.: Знання України, 2002.

 2. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану. - К.: Знання, 1999.

 3. Агеева O.A., Акуленок Д.Н., Васильєв Н.М., Васянин Ю.Л. Туризм и гостиничное хозяйство:Учебник для студ.вузов/Под ред. А.Д. Чудновского. - М.: Тандем, Экмос, 2001.-400 с.

 4. Браймер P.A. Основы управления в индустрии гостеприимства. -М.: Аспект Пресс, 1995.

 5. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с.

 6. Верчено П.І., Великоіваненко Г.І., Демчук Н.В. та ін. Ризикологія: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 с.

 7. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навч.посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с.

 1. Лігоненко Л.О. Управління підприємницьким ризиком як елемент протидії банкрутству торговельного підприємства. Навч. посіб. -К: КДТЕУ, 1998.

 2. Митрофанов Г.В.,Кравченко Г.О., Барабаш Н.С.,Большакова О.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посібник / За ред. Г.В. Митрофанова. -К.: КНТЕУ, 2002.

 3. Писаревський І.М., Стешенко О.Д. Управління ризиками. Навчальний посібник. – Х., 2008. – 140 с.

 4. Туризм и гостиничное хозяйство: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент" / Под ред. А.Д. Чудновского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юркнига, 2003.

 5. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О. Методи оцінки рівня госпо­дарського ризику // Підприємництво у торгівлі: 36. наук, праць. -К: КДТЕУ, 1995.

 6. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. - М.: Финансы и статистика, 2003.

 7. Шматько Л.П. Страхование и риски в туризме : уч. пособие для студ. вузов. – Ростов н/Д: «Март»; Феникс, 2010 . - 208с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]