Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінари з права.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
119.3 Кб
Скачать

Самостійна робота студентів

1. Порівняйте ознаки відомих Вам видів об'єднань під­приємств.

2. Порівняйте: право господарського відання та право опе­ративного управління.

3. Охарактеризуйте основні види господарської діяльності.

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат : 1. Поняття відповідальності в господарському праві. 2. Предмет регулювання господарського права. 3. Господарське право як галузь права, проблеми його становлення.

Література

 1. Андрейцев В. І., Беляневич В. Е., Беляневич О. А., Бойко Г. В., Болотова Г. Д.. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Академія правових наук України. Відділення екологічного, господарського і аграрного права / В.К. Мамутов (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 687с.

 2. Балюк Ірина Анатоліївна. Господарське процесуальне право: навч. посібник / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2008. — 224с.

 3. Булгакова Ірина Валеріївна. Господарське право України: Навч. посіб. / Академія адвокатури України. — К. : Прецедент, 2006. — 347с. — (Серія "Юридична бібліотека"). — Бібліогр.: с. 343.

 4. Вирішення господарських спорів: Застосування норм матеріального права в роз'ясненнях і листах Вищого господарського суду України / Д.М. Притика (заг.ред.), В.Е. Беляневич (упоряд.). — К. : Юстініан, 2002. — 640с.

 5. Віхров О. П.. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К. : Слово, 2006. — 344с.

Питання для самостійної перевірки знань

 1. Дайте загальну характеристику господарського права та його джерел.

 2. Назвіть учасників відносин у сфері господарювання. Що таке підприємництво?

 3. Назвіть види господарських товариств та порівняйте їх ознаки. Які види об'єднань підприємств Вам відомі?

 4. Порівняйте ознаки відомих Вам видів об'єднань підприємств.

 5. Порівняйте: право господарського відання та право оперативного управління.

 6. У чому полягають особливості господарсько-правової відповідальності? Охарактеризуйте основні види господарської діяльності.

Тема 9. Основи екологічного права України

План

1. Екологічне право України: поняття і предмет його правового регулювання. Законодавство про охорону навколишнього природного середовища.

2. Екологічні прав а та обов’язки громадян.

3. Права і обов’язки природо користувачів.

4. Складові природно-заповідного фонду. Відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Самостійна робота студентів

1. Яких екологічних вимог при використанні природних ре­сурсів не було дотримано у нижченаведених ситуаціях:

ситуація 1: після вирубки дерев в урочищі «Волове» на підставі отриманої ліцензії працівники фірми «Мотивація» залишили бага­то відходів, територія була забруднена пально-мастильними ма­теріалами;

ситуація 2: після вирубки дерев в урочищі «Баняски* не було про­ведено нових насаджень рослин;

ситуація 3: лижна фабрика перевищила у своїй господарській діяльності гранично допустимі норми викидів у атмосферу шкідли-вихречовин;

ситуація 4: у дендрологічному парку проводилася діяльність, яка загрожувала збереженню дендрологічних колекцій.

2. Розкрийте зміст таких конституційних понять, як «екологічна безпека* (статті 16,92 Конституції України), «екологічна рівновага* (cm. 16 Конституції), «екологічна ситуація* (статті 41, 85, 92, 106, 138 Конституції), «екологічна особливість* (cm. 132 Конституції). Наведіть аргументи щодо їх важливості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.