Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Частина 1.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
3.57 Mб
Скачать
      1. З’єднання «трикутником» в трифазних колах.

3.2.5.1. З’єднання обмоток генератора за схемою «трикутник».

З’єднання «трикутником» – це коли початок кожної фазної обмотки генератора з’єднується з кінцем наступної по порядку фазної обмотки так, що всі три обмотки утворюють замкнутий контур. В цьому контурі напрямки фазних ЕРС еАB, еВC, еСA співпадають.

До клем А, В, С приєднується трифазна мережа, що живить навантаження. Лінійна напруга між кожною парою клем дорівнює фазній напрузі, що утворена кожною з обмоток джерела (Uл = Uф).

При відсутності навантаження струм в контурі генератора АВСА не виникає, оскільки результуюча (сумарна) ЕРС в контурі в будь-який момент часу дорівнює нулю (еАB + еВC + еAC = 0) (рис. 3.16).

Звичайно, обмотки електромашинних генераторів з’єднують зіркою. Обмотки трифазних трансформаторів, від яких живляться споживачі, прийнято з’єднувати як «зіркою», так і «трикутником».

3.2.5.2. З’єднання споживачів за схемою «трикутник».

Якщо в мережі трифазного струму між кожною парою лінійних проводів Аa–Вb, Вb–Сc, Сc–Аa включити три опори zab, zbc, zca, то під дією лінійних напруг в кожному з цих опорів почне протікати струм Iab, Ibc, Ica (рис. 3.17). Такий спосіб включення опорів в трифазну мережу має назву включення трикутником.

П ри з’єднанні навантажень «трикутником» по їх опорам протікають струми Iab, Ibc, Ica. Ці струми називають фазними. Струми IA, IВ, IC, що протікають в лінійних проводах мережі називають лінійними. Показані на малюнку напрямки струмів є позитивними загальноприйнятими напрямками.

Напруги Uab, Ubc, Uca, що прикладена до опорів навантажень zab, zbc, zca прийнято називати фазними напругами Uф. В наведеній схемі фазна напруга дорівнює напрузі між лінійними проводами, тобто лінійній напрузі Uл. Тому при з’єднанні «трикутником» Uл = Uф.

Вибір схеми з’єднання споживачів вирішується в залежності від величини лінійної напруги мережі і номінальної напруги споживачів. В трифазних установках можливі випадки, коли одна частина споживачів з’єднана «зіркою», а інша – «трикутником».

3.2.5.3. Фазні і лінійні струми при з’єднанні «трикутником».

При заданій величині лінійної напруги Uл = Uф, відомих значеннях опорів навантаження можна розрахувати фазні струми і коефіцієнти потужності окремих фаз:

Для встановлення співвідношень між лінійними і фазними струмами складаються рівняння за першим законом Кірхгофа для точок розгалуження a, b, c, враховуючи вибрані додатні напрямки струмів:

.

Звідки:

З отриманих виразів випливає, що кожний вектор лінійного струму дорівнює різниці векторів відповідних фазних струмів.

Векторна діаграма напруг Uab, Ubc, Uca, фазних струмів Iab, Ibc, Ica і лінійних струмів IA, IB, IC має вид, представлений на рис. 3.18.

Складаючи ліві і праві частини рівнянь (3.2) отримаємо , тобто геометрична сума лінійних струмів дорівнює нулю як при симетричному, так і при несиметричному навантаженні.

П ри симетричному навантаженні ;  ab =  bc =  ca = .

В цьому випадку лінійні струми рівні між собою і утворюють правильну трипроменеву зірку (рис. 3.19). Із рівнобедреного трикутника OMN можна знайти співвідношення між величинами лінійного і фазного струмів. При симетричному навантаженні .

3.2.5.4. Потужність трифазного кола при з’єднанні навантажень «трикутником».

В цьому випадку потужність визначається за тими же формулами, що і при з’єднані «зіркою».

Потужність окремих фаз:

Pab = UabIabcos ab;                             Qab = UabIabsin  ab;

Pbc = UbcIbccos  bc;                            Q bc = UbcIbcsin  bc;

Pca = UcaIcacos  ca;                             Qca = UcaIcasin  ca.

Загальна потужність трифазної системи визначається сумою потужностей окремих фаз:

Р = Pab + Pbc + Pca;

Q = Qab + Qbc + Qca.

При симетричному навантаженні потужності окремих фаз рівні між собою, отже:

Р = 3Рф = 3 UфIфcos ;

Q = 3Qф = 3 UфIф sin ;

S = 3 UфIф.

Враховуючи, що при з’єднанні «трикутником» Uл = Uф і , можна отримати вирази потужностей через величини лінійних струму і напруги:

Р = UлIлcos ;

Q = UлIл sin ;

S = UлIл = .

На практиці буває необхідно переключити опори навантаження із схеми «трикутник» на схему «зірка», наприклад, переключення трифазних електропечей з метою регулювання їх потужності, а, відповідно і температури. Потужність, що споживається при з’єднанні «трикутником», буде при тій же напрузі мережі в тричі більшою за потужність, що споживається цими ж опорами при з’єднанні «зіркою». Дійсно, при з’єднанні «зіркою»

,

а при з’єднанні «трикутником»:

, звідки .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]