Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ispiti_Budivnitstvo.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
399.87 Кб
Скачать

Письмово розкрийте питання:

1.Інженерно-геологічна діяльність підземних вод.

2. Визначення стисливості ґрунтів у компресійному приладі.

Практична частина. Письмово вкажіть класс, групу і видову назву 5 взірців інженерних грунтів

Затверджено: на засіданні кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування (протокол № від 2012 р.)

Екзаменатор ________ В. Г. Мельничук

Завідувач кафедрою ________ А.В. Яцик

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра водогосподарської екології, гідрології та природокористування

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво”

Навчальна дисципліна “інженерна геологія ”

Екзаменаційна робота №8

Теоретична частина:

Виберіть одну правильну відповідь

 1. Розділ геології, що вивчає будову Землі і земної кори: 1) мінералогія, 2) петрографія, 3) стратиграфія, 4) геотектоніка, 5) історична геологія.

 2. Де потужність земної кори становить 50-80 км: 1) в горах, 2) на континентальних платформах, 3) в океанічних платформах, 4) в серединно-океанічних хребтах, 5) в глибоководних жолобах?.

 3. Вкажіть метод визначення віку гірських порід за наявністю в них решток флори та фауни: 1) стратиграфічний, 2) палеонтологіч-ний, 3) петрографічний, 4) літологічний.

 4. Показник текучості IL 0.75-1 мають суглинки та глини: 1)тверді, 2) напівтверді, 3) туго пластичні, 4) м’якопластичні, 5) текучопластичні.

 5. Базальти відносяться до інженерних ґрунтів: 1) дисперсних незв’язних, 2) дисперсних зв’язних, 3) техногенних, 4) напівскельових, 5) скельових.

 6. Границю міцності на одноосьове стиснення RC > 120 МПа має скельний грунт: 1) дуже мiцний, 2) середньої міцності, 3) маломіцний, 4) зниженої міцності, 5) низької міцності.

 7. Просідання лесів знаходимо за залежністю : 1) εх = l0-l/ l0, 2) δпр = (h1 - h2) / ho, 3) τ =σ f+C, 4) IL= (w-wp) / (wL-wp ), 5) .

 8. Агресивність підземних вод, що спричиняє бетонних конструкцiй називається: 1) вилуговуюча, 2) сульфатна, 3) киснева, 4) загальнокислотна, 5) магнезіальна.

 9. Вигин шарів гірських порід донизу називається: 1) синкліналь, 2) антикліналь, 3) монокліналь, 4) флексура, 5) скид.

 10. За допомогою компресійної кривої визначають: 1) кут внутрішнього тертя, 2) коефіцієнт ущільнення, 3) пористість, 4) величину навантаження, 5) просідання грунтів.

Письмово розкрийте питання:

1. Інженерно-геологічні явища в основах споруд I в будiвельних котлованах

2. Визначення характеристик міцності ґрунтів методом одноплощинного зрізування

Практична частина. Письмово вкажіть класс, групу і видову назву 5 взірців інженерних грунтів

Затверджено: на засіданні кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування (протокол № від 2012 р.)

Екзаменатор ________ В. Г. Мельничук

Завідувач кафедрою ________ А.В. Яцик

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра водогосподарської екології, гідрології та природокористування

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво”

Навчальна дисципліна “інженерна геологія ”

Екзаменаційна робота №7

Теоретична частина:

Виберіть одну правильну відповідь

 1. Яку форму має Земля: 1) правильну кулясту, 2) двохвісний еліпсоїд, 3) тривісний еліпсоїд обертання Кросовського, 4) ромбододекаэдр, 5) диск?.

 2. Польовий шпат це: 1) ортосилікат, 2) сульфат, 3) алюмосилікат, 4) гідросилікат, 5) феросилікат.

 3. За ДСТУ Б В.2.1-2-96 мули, сапропелі, за торфовані грунти належать до такої групи: 1) зв'язані, 2) незв'язані, 3) мінеральні, 4) органо-мінеральні, 5) органічні.

 4. За формулою = (e1 - e2) / (P2 - P1),визначають:1) коефіцієнт фільтрації, 2) показник текучості, 3) коефіцієнт внутрішнього тертя, 4) коефіцієнт пористості грунтів, 5) коефіцієнт стисливості грунту.

 5. Коефіцієнт внутрішнього тертя визначають за формулою: 1)τ = σ f, 2) σх =Р\Ѕ, 3) τ =σ f+C, 4) εх = l0-l/l0, 5) .

 6. Коефіцієнт фільтрації Кф, 0,005-0,30 м/добу має грунт: 1) неводопроникний, 2) слабоводопроникний, 3) водопроникний, 4) силь-новодопроникний, 5) дуже сильноводопроникний.

 7. Як називаються відклади гальки, гравію та піску в річці: 1) елювій, 2) делювій, 3) алювій, 4) пролювій, 5) колювій?.

 8. Процес механічного зрушення часток піску рухомими підземними водами це: 1) суфозія, 2) ерозія, 3) карст, 4) денудація, 5) пливуни.

 9. Вигин шарів гірських порід донизу називається: 1) синкліналь, 2) антикліналь, 3) монокліналь, 4) флексура, 5) скид.

 10. За допомогою компресійної кривої обчислюють: 1) кут внутрішнього тертя, 2) коефіцієнт ущільнення, 3) пористість, 4) величину навантаження, 5) просідання грунтів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]