Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчально - методичний комплекс (Акт.пробл).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
436.22 Кб
Скачать

Завдання для самостійної роботи.

1. Дослідити питання: суб’єкти кримінального права; суб’єкти кримінально-правових відносин; суб’єкт злочину; особа, що вчинила суспільно-небезпечне посягання; юридична особа.

2. Визначити спеціального суб’єкта: за соціальними та юридичними ознаками; за фізичними (фізіологічними) властивостями; родинними, службовими та іншими ознаками; за конструктивними та кваліфікуючими ознаками; за ознаками пом’якшуючими або обтяжуючими покарання.

Визначити поняття.

Особа; особа, яка вчинила злочин; особа, яка вчинила кримінально-правове посягання; особа, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння; юридична особа; службова особа; суб’єкт; спеціальний суб’єкт; види спеціальних суб’єктів: їх властивості, юридичні ознаки.

Література.

1. Андрушко П.П., Стрижевська А.А. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика. Навч. посібник. – К.: «Юрисконсульт», 2006 – 342с.

Устименко

V. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ

ЗАСВОЄННЯ КУРСУ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ”.

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 18 – 24.

 3. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950р.// Вісник Верховного Суду України. – 1997, № 3 (Вкладка).

 4. Закон “Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р., Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції” від 17 липня 1997 р.// Голос України. – 1997. – 24 липня. Відомості Верховної Ради України. – 1997, № 40. – Ст. 263.

 5. Постанова Верховної Ради України “Про приведення законодавства України у відповідність з Європейськими конвенціями з питань кримінального судочинства” від 22 вересня 1995 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1995, № 33. – Ст. 258.

 6. Кримінально – процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами. – К., 2000.

 7. Закон України “Про судоустрій”

 8. Уголовный кодекс Грузии. Санкт – Петербург. Юр. центр Пресс. 2002. – 407 с.

 9. Уголовный кодекс Республики Казахстан. – 2005.

 10. Уголовный кодекс Франции. – СПб., 2003.

 11. Уголовно-процесуальный кодекс Франции. – М., 1996. – 392 с.

 12. Уголовный кодекс Австрии. – М.: “Зерцало – М”, 2001. – 133 с.

 13. Уголовный кодекс ФРГ. – М.: “Зерцало – М”, 2001. – 2000 с.

 14. Уголовный кодекс Испании. – М.: “Зерцало”, 1998. – 218 с.

 15. Уголовный кодекс Республики Польша. – “Минск: “Тесей”, 1998. – 128 с.

 16. Уголовный кодекс Голландии. – Санкт – Петербург. Юр. центр Пресс. 2001. – 509 с.

 17. Дигесты Юстиниана. Т.І. – М.: Статут, 2002. – 583 с.

 18. Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743. – К.: 1997. – 547 с.

 19. Антологія Української юридичної думки. Т. І. – К.: “Юридична книга”, 2002. – 567 с.

 20. Багрій-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации. – Одесса., 2000. – 566 с.

 21. Бочарников Д.М. Грушевський про створення та кримінальне право “Руської Правди”// Право України. – 1996. - № 1. – С. 65 – 69.

 22. Верник О.І. та інші. Межі державної влади. – К.: Український Центр духовної культури. – 2001. – 215 с.

 23. Владимирский – Буданов М.Ф. Озбор истории русского права. – Петроград – Киев, 1915.

 24. Класики політичної думки. Від Платона до Макса Вебера. Під ред. проф. Є. Причепія. – К.: Тандем. 2002. – 581 с.

 25. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., “Мысль”, 1990. – 526 с.

 26. Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України. – К., Юрінком Інтер, 1998. – 189 с.

 27. Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і методології. – Львів. Світ, 1992. – 168 с.

 28. Канюк С.С. Психологія мотивації. – К.: “Либідь”, 2002. – 303 с.

 29. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – К.; Оріяни. 2000 – 445 с.

 30. Кісілюк Є. Кримінальне законодавство доби Центральної Ради// Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 5. – С. 101-103.

 31. Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным изложением начал русского уголовного законодательства. Часть общая. – К.: 1890. – 850 с.

 32. Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. – Тула: Автограф, 2000. – 270 с.

 33. Лащенко Р. Лекції по історії Українського права. – К., “Україна”, 1998. – 524 с.

 34. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. Курс лекцій. – К.; “Вілбор” – 1997. – 255 с.

 35. Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. – СПб.: «Юрид.центр Пресс», 2000. – 316 с.

 36. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально – правових норм. К.: Атіка. – 223 с.

 37. Мірошниченко Н., Орловська Н. Обмежена осудність та її законодавче вирішення// Право України. – 1997. - № 7. – С.23-29.

 38. Марченко В.Б. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Новое законодательство в вопросах и ответах. Конспект лекций. – К.: Атика, 2002. – 142 с.

 39. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 347 с.

 40. Навроцький В.О. Значення судової практики і преценденту для кримінально – правової кваліфікації // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - № 6. – С. 49 – 51.

 41. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – К.: Атіка, 1999. – 418 с.

 42. Наумов А.В. Новый уголовный кодекс Украины// Гос-во и право. – 2002. - № 2. – С. 82-89.

 43. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. – М.: НОРМА, 2001. – 208 с.

 44. Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. – СПб.: “Лань”, 2000. – 192 с.

 45. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга 1. “О преступлении”. – Харьков, 2001. – 284 с.

 46. Попов А. «Русская правда» в отношении к уголовному праву. – М., 1841. – 243 с.

 47. Проблемы юридической техники/ Под ред. В.М. Баранова. – Новый Новгород; 2000. – 823 с.

 48. Рарог А.И. Субъективная сторона преступления и квалификация преступлений. – М.; 2001. – 134 с.

 49. Рущенко І.П. Соціологія злочинності. – Харків, 2001. – 370 с.

 50. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Т 1. – Тула. Автограф. – 2001. – 799 с.; Т.ІІ. – Тула. Автограф. – 2001. – 686 с.

 51. Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права. – СПб, 1910.

 52. Тростюк З.А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України. – К.: Атіка, 2003. – 143с.

 53. Шаргородский М. Д. Избранные работы по уголовному праву. – СПб. Юрид. центр Пресс. – 2003. – 432 с.

 54. Фесенко Е.В. Кримінально – правовий захист здоров’я населення. (коментар законодавства та судової політики). – К.: Істина. 2001. – 192 с.

 55. Усатий Г.О. Кримінально – правовий компроміс. - К., Атіка. 2001 – 127 с.

 56. Історія українського права. Навчальний посібник.// За ред. професора О.О.Шевченка. – К., 2001. – 215 с.

 57. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть. Учебное пособие. / Под ред. и с предисл. И.Д. Козочкина. – М: Омега. – Л. Инст-т Международ. права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2003. – 576с.

 58. Леон Л.Фуллер Анатомія права. – К., 1999. – 144 с.

 59. Лейленд Пітер. Кримінальне право: Злочин, покарання, судочинство (Англійський підхід) – К., 1996. – 207с.

 60. Романов А.К. Правовая система Англии. – М.,2000. – 344 с.

 61. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М., 1996. – 400 с.

 62. Райнгольд Циппеліус. Філософія права. – К.: Тандем, 2000. – 299 с.