Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навчально - методичний комплекс (Акт.пробл).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
436.22 Кб
Скачать

Обов’язкові вимоги до реферату

 1. Належно оформити титульний лист. /Повна назва навчального закладу, факультету та кафедри, назва теми, повні дані про студента, звання, прізвище та ініціали викладача, який консультує студента, дата написання/.

 2. Зміст: Вступ, 2 – 3 питання по темі реферату, висновки, список використаних джерел.

Вимоги до списку джерел:

 • нормативні документи, національні та зарубіжні;

 • література українських авторів;

 • література зарубіжних авторів;

 • постанови Пленуму Верховного Суду України, судові узагальнення та практика.

Див.: Методичні рекомендації щодо складання бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт/ Автор – укладач М.Женченко.-К.: Видавн. «Жнець»,2010.- 63с.

 1. Робота викладається на 15 – 17 друкованих сторінках.

 2. При складанні іспиту одним із питань є “співбесіда по реферату”.

Примітка: студенти мають право обрати іншу тему реферату, узгодивши тему та план з лектором або викладачам, який веде семінарські заняття.

Теми рефератів бажано обирати близькими до теми магістерської роботи.

Vіі. Контрольні питання на іспит з курсу “актуальні проблеми кримінального права україни” загальна частина

 1. Кримінальне право України: поняття, предмет, принципи, завдання та система.

 2. Наука кримінального права України: завдання та перспективи розвитку на етапі розбудови правової держави.

 3. Реалізація в Кримінальному Кодексі України 2001 р. положень Конституції України та загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

 4. Проблеми джерел та витоків кримінального права в науці кримінального права України.

 5. Правова та юридична природа основних кримінально-правових інститутів: кримінальної відповідальності, злочину та покарання.

 6. Проблема визначення форм та меж кримінальної відповідальності: матеріальний та процесуальний аспекти.

 7. Теоретичні проблеми кримінально-правових відносин.

 8. Юридичні факти, які породжують, змінюють та припиняють кримінально-правові відносини.

 9. Основні положення класичної, антропологічної та соціологічної шкіл кримінального права щодо поняття злочину.

 10. Кримінальний Кодекс України 2001 року: реалізація положень Конституції України.

 11. Кримінальний Кодекс України 2001 року: реалізація загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

 12. Значення історичного методу пізнання при вивченні кримінального права України.

 13. Значення порівняльного методу при вивченні кримінального права України.

 14. Значення ідей О.Ф. Кістяківського про наступність в кримінальному праві України.

 15. Основні проблеми законодавчої техніки КК України 2001 року.

 16. Відповідність понятійного апарату КК України 2001 року загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права.

 17. Використання оціночних понять в КК України 2001 року.

 18. Проблема бланкетних диспозицій в КК України 2001 року.

 19. Визнання діяння злочином за КК України в контексті пострадянського та європейського кримінального законодавства.

 20. Правові та юридичні особливості об’єктів кримінально – правової охорони та об’єктів злочинів.

 21. Правова природа об’єктів кримінально – правової охорони та їх нормативне закріплення в КК України.

 22. Значення юридичних фактів при визначенні змісту кримінально – правових відносин.

 23. Кримінальні правовідносини: зміст, види, суб’єкти.

 24. Проблема визнання кримінально – правових відносин як об’єкта кримінально – правової охорони.

 25. Визнання діяння злочином: історичні та порівняльні аспекти.

 26. Теоретичне та нормативне визначення ролі і значення категорії “склад злочину” (юридичний склад злочину) при застосуванні норм КК України.

 27. Механізм кримінально – правового регулювання: теоретичні та нормативні проблеми.

 28. Проблема теоретичного та нормативного визначення підстав кримінальної відповідальності.

 29. Функції кримінального законодавства: поняття та види.

 30. Співвідношення кримінальної відповідальності і кримінально – правових відносин.

 31. Співвідношення понять “кримінальна відповідальність” та “покарання” в теорії кримінального права.

 32. Кримінальна відповідальність в контексті кримінально – правових відносин.

 33. Проблеми визначення форм (видів) кримінальної відповідальності.

 34. Доцільність ознаки суспільної небезпечності при нормативному визначенні поняття злочину.

 35. Поняття та ознаки злочину в джерелах кримінального права.

 36. Ознаки діяння, які було визначено на нормативному рівні як ознаки злочину, згідно “Правил, за якими судиться малоросійський народ” 1743 року.

 37. Проблема визначення критеріїв класифікації злочинів.

 38. Потерпілий в системі соціальних цінностей і благ, які утворюють об’єкт злочину.

 39. Проблема визначення психічних ознак особи, яка вчинила діяння, для нормативного закріплення внутрішньої сторони злочину.

 40. Ознаки осудності та “обмеженої осудності” та їх вплив на кримінальну відповідальність.

 41. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК) в контексті Європейського законодавства.

 42. Злочинні наслідки: нормативне закріплення та вплив на кримінальну відповідальність.

 43. Співучасть у злочині: історичний та порівняльний аспекти.

 44. Співвідношення понять вчинення злочину у спів виконавстві: та “вчинення злочину групою осіб” та групове вчинення злочину за відсутності ознак співучасті.

 45. Дотримання правової природи при визначенні обставин, що виключають злочинність діяння, та їх нормативному закріпленні.

 46. Відповідність принципам і нормам Європейського права підстав і порядку звільнення від кримінальної відповідальності за КК України.

 47. Мета (цілі) покарання та її узгодженість із завданнями Кримінального кодексу України 2001 року.

 48. Проблема захисту прав і законних інтересів потерпілого від злочину в системі покарань КК України.

 49. Система, види та розміри покарань КК України в контексті міжнародного кримінального законодавства.

 50. Інститут покарання: критерії визначення адекватності.

 51. Правова природа конфіскації майна як виду покарання.

 52. Законний інтерес: кримінально – правове визначення.

 53. Потерпілий від злочину: нормативне та теоретичне визначення в зарубіжному кримінальному праві.

 54. Кримінально – правові наслідки, як підстава визнання особи жертвою (потерпілим) від злочину.

 55. Проблеми визначення підстав класифікації об’єктів злочинів.

 56. Проблема причинного зв’язку в теорії кримінального права.

 57. Суспільна небезпечність як ознака злочину за КК України в контексті зарубіжного законодавства.

 58. Відповідність Конституції України окремих заходів кримінально – правового впливу, що не є покараннями.

 59. Кримінальна відповідальність та покарання неповнолітніх за КК України в порівнянні з Європейським кримінальним законодавством.

 60. Кримінальний кодекс України: шляхи удосконалення в контексті Європейських стандартів.