Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт практики ПСП Комишанське Нерозя А.В.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.09.2019
Размер:
337.92 Кб
Скачать

2.6. Документообіг на псп “Комишанське”

Документообіг - рух документів з організації з моменту їх отримання чи утворення до завершення виконання чи відправки. Вірна організація документообігу сприяє оперативному проходженню документів в апараті управління, пропорційному завантаженню підрозділів та посадових осіб, що показує позитивний вплив на процес управління в цілому.

Документообіг на підприємстві здійснюється у вигляді потоків документів, що циркулюють між пунктами обробки (керівники підприємства та підрозділів, спеціалісти, службовці) та пунктами технічної обробки самих документів (експедиція, друкарське бюро та ін.).

Вимоги до потоків документів:

1) рух документів повинен бути прямоточним, тобто виключати непрямі маршрути;

2) принцип однократного перебування документа в одному структурному підрозділі чи в одного виконувача.

3) додержання принципу паралельності —- в разі потреби одночасної роботи з документом кількох структурних підрозділів або виконавців його необхідно копіювати.

На Підприємстві застосовується децентралізована форма діловодства, що передбачає виконання усіх операцій з документами в структурних підрозділах підприємства, якщо вони територіально роз'єднані. Ця форма забезпечує оперативне і якісне виконання операцій з документами.

На рис.2 показано схему документообігу на ПСП “Комишанське”:

Рис.3 - Схема документообігу

Як ми бачимо на схемі, документація збирається на структурних підрозділах, потім керівники цих підрозділів через секретарів передають відповідну документацію генеральному директору.

2.7. Економічний аналіз результатів діяльності

ПСП Комишанське

Оцінка ефективності господарської діяльності є необхідною умовою грамотного прийняття управлінських рішень. Одним із основних джерел для аналізу ефективності роботи підприємства є бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал.

На основі цих документів наведено ряд показників, що характеризують результати діяльності ПСП “Комишанське” 2011-2012 років:

Показники

Од. вимі-ру

Джерела інформації, методика розрахунку

2011 рік

2012 рік

Відхилення

Звітного до базового року

6-4

Темп прирос-ту, %

6/4*100-100

1

2

3

4

6

7

8

1. Середня вартість сукупного капіталу

Тис грн

½*(ряд280гр.3+ряд280гр.4)ф.1

29147,5

35493,5

6346

21,77

2. Середня вартість власного капіталу

Тис грн

½*(ряд380гр.3+ряд380гр.4)ф.1

22364,5

28969

6604,5

29,53

3. Ресурси підприємства

3.1. Середня вар-тість основних за-собів

Тис грн

½*(ряд031гр.3+ряд031гр.4)ф.1

6942,5

9206

2263,5

32,6

3.2. Середня вар-тість нематеріаль-них активів

Тис грн

½*(ряд011гр.3+ряд011гр.4)ф.1

-

-

-

-

3.3. Середні залишки оборот-них засобів

Тис грн

½*(ряд260гр.3+ряд260гр.4)ф.1

19508

23502

3994

20,47

3.4.Середньо-

облікова чисельність працівників

Осіб

Ф.1-Підприємни-цтво, код 200 гр.3

456

405

-51

-11,18

4. Економічні показники

4.1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Тис грн

Ряд.035гр.3ф.2

28172

28861

689

2,44

4.2. Обсяг виробництва продукції

Тис грн

Ф.1-П

28001

29488

1487

5,31

4.3. Операційні витрати

Тис грн

Ф.2 ряд280 гр.3

26570

32636

6066

22,83

4.4. Матеріальні витрати

Тис грн

Ф.2 ряд.230 гр.3

12555

16732

4177

33,2

1

2

3

4

5

6

7

4.5. Собівартість реалізованої продукції

Тис грн

Ряд.040гр.3ф.2

22052

18785

-3267

-14,81

5. Фінансові результати

5.1. Валовий прибуток (збиток)

Тис грн

Ф.2.ряд050гр.3 (ряд055гр.3)

6419

10076

3557

56,97

5.2. Прибуток (збиток) від операційної діяльності

Тис грн

Ф.2 ряд100гр.3 (ряд105гр.3)

4310

6495

2185

50,69

5.3. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

Тис грн

Ф.2 ряд170гр.3 (ряд175гр.3)

4311

6509

2198

50,98

5.4. Чистий прибуток (збиток)

Тис грн

Ф.2 ряд220гр.3 (ряд225гр.3)

4023

6382

2359

58,63

6. Показники ефективності використання ресурсів

6.1. Продуктив-ність праці одного працівника (ПП1 пр.)

Тис грн / особу

ПП1 пр. = п.4.2./п.3.4.

56,5

87,1

30,6

54,15

6.2. Коефіцієнт зносу основних засобів

Ф1,р.032,гр.4/р.031,гр.4

0,08

0,06

-0,02

-25

6.3. Коефіцієнт оновлення основних засобів

Ф.5 ряд260гр.5/ ф.1 ряд031гр.4

0,17

0,34

0,17

100

6.4. Коефіцієнт вибуття основних засобів

Ф.5 ряд260гр.8/ ф.1 ряд031гр.3

-

-

-

-

6.5. Фондовіддача

Грн/ грн

П.4.2./п.3.1.

1,68

2.12

+0,44

26,19

6.6. Коефіцієнт обіговості оборотних засобів

Обо-роти

П.4.1./п.3.3.

0,94

0,94

0

0

6.7. Середній період обороту оборотних засобів

Дн.

360дн./п.6.6

-

-

-

-

6.8. Віддача нематеріальних активів

Грн/ грн

П.4.1./п.3.2

-

-

-

-

6.9. Коефіцієнт обіговості активів

Обо-роти

П.4.1./п.1

0,76

0,82

+0,06

7,89

6.10. Рівень витрат на 1 грн. реалізованої продукції

Коп

П.4.5./п.4.1*100

85,1

67,1

-18

-17,06

1

2

3

4

5

6

7

6.11. Матеріало-місткість продукції

Грн

П.4.4./п.4.2

0,54

0,43

-0,11

-20,37

7. Показники рентабельності підприємства

7.1. Рентабельність сукупного капіталу

%

-

-

-

-

-

7.2. Рентабельність власного капіталу

%

(Ф2,р.220гр.3/Ф1,р.380,гр.4)*100

16,5

19,04

+2,54

15,39

7.3. Валова рентабельність продажу

%

(Ф2, р.050гр.3/р.035гр.3)*100

22,7

34,91

+12,2

53,78

7.4. Операційна рентабельність продажу

%

(Ф2,р.100гр.3/р.035гр.3)*100

15,3

22,5

+7,2

47,05

7.5. Чиста рентабельність продажу

%

(Ф2,р.220гр.3/р.035гр.3)*100

14,28

22,11

+7,83

54,83

7.6. Рентабельність продукції

%

(Ф2,р.050гр.3/р.040гр.3)*100

29,1

53,6

+24,5

84,19

Рис.3 - Техніко-економічні показники діяльності підприємства

Аналіз господарської діяльності підприємства ПСП “Комишанське” засвідчив, що за період з 2011 по 2012 рік середня вартість сукупного капіталу збільшилася на 6346 тис. грн. (21,77%), середня вартість власного капіталу збільшилася на 6604,5тис.грн. (29,53%), середня вартість основних засобів збільшилася на 2263,5 тис.грн. (32,6%), це відбулося внаслідок закупівлі нового обладнання та сільлькогосподарсських машин в бригади. Середні залишки оборотних засобів збільшилася на 3994 тис.грн. (20,47%), середньооблікова чисельність працівників зменшилася на 51 особу (11,18%), чистий дохід (виручка) від реалізації продукції збільшилася на 689 тис.грн. (2,44%), обсяг виробництва продукції збільшився на 1487 тис.грн. (5,31%), операційні витрати збільшилися на 6066 тис.грн. (22,83%), матеріальні витрати збільшилися на 4177 тис.грн. (33,2%), собівартість реалізованої продукції зменшилась на 3267 тис.грн. (14,81%) пропорційно зростанню обсягів виробництва і за рахунок значного подорожчання матеріалів (на 25 % за рік).

Валовий прибуток збільшився на 3557 тис.грн. (56,97%), прибуток від звичайної діяльності збільшилася на 2198 тис.грн. (50,98%), прибуток від операційної діяльності збільшився на 2185 тис.грн.(50,69%), чистий прибуток збільшився на 2359 тис.грн.(58,63%).

Продуктивність праці одного працівника (ПП1 пр.) збільшилася на 30,6 тис.грн на особу.

Коефіцієнт зносу основних засобів зменшився на 0,02 (-25%), коефіцієнт оновлення основних засобів збільшився на 0,17 (100%). Фондовіддача збільшилася на 0,44 грн.на грн.(26,19%).

Середній період обороту оборотних засобів не змінився за своїм природнім змістом ,у нього стабільний проходить етап виробництва. Коефіцієнт обіговості активів збільшився на 0,06 (7,89%).. Рівень витрат на 1 грн. реалізованої продукції зменшився на 21,2 коп.(24,01%), Матеріаломісткість продукції зменшилася на 0,11 грн. (20,4%).

Проаналізувавши в Таблиці 1 показники можна зробити висновок, що рентабельність власного капіталу збільшилася на 15,39%, валова рентабельність продажу збільшилася на 53,78%, операційна рентабельність продажу збільшилася на 47,05%, чиста рентабельність продажу збільшилася на 54,83%, рентабельність продукції збільшилася на 84,19%.

Таким чином, в ході поведеного аналізу було виявлено, що ПСП “Комишанське” перебуває в стабільному фінансовому становищі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.