Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mezhdunarodka.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
469.5 Кб
Скачать

41.Характеристика чинників прямого міжнародного інвестування.

Фактори прямого міжнародного інвестування.

1. Глобально-економічні.

2. Загальноекономічні.

3. Ресурсно-економічні.

4. Політико-економічні.

У країнах базування, серед яких традиційно головними є розвинуті країни, вирішальним макроекономічним актором, що регулює експорт прямих інвестицій, є загальний стан балансу ввезення і вивезення інвестицій. У зв’язку з цим виділяють такі групи країн:

1) переважно експортери капіталу;

2) ті, що зберігають приблизну рівновагу експорту та імпорту капіталу;

3) нетто-імпортери.

42.Портфельні інвестиції та об’єкти портфельного інвестування.

Портфельні інвестиції (ПІ) — це вкладення капіталу віноземні цінні папери, що не надає інвесторові реального кон-тролю над об'єктом інвестування і метою якого є виключноотримання доходу у формі дивідендів чи відсотків.

Об'єкти портфельного інвестування

Боргові цінні па-пери — цінні па-пери, що оберта-ються на ринку тазасвідчують відно-сини позики міжвласником доку-мента та емітентом(особою, яка випу-стила цей доку-мент)

Акціонерні цінні папери — цінні папери, що обертаються на ринку,засвідчують участь їх власника у формуванні статутного фонду акціо-нерного товариства та надають майнове право і право на отриманнявідповідної частки доходів у вигляді дивідендів

Облігації — цінні папери з граничним терміномпогашення, що надають право власникові отриму-вати фіксований доход від їх номінальної вартості

Прості векселі — письмові боргові зобов'язання,що надають беззаперечне право їх власникові позакінченні терміну зобов'язання вимагати від бор-жника сплати визначеної на векселі суми

Боргові розписки (ноти) — короткостроковігрошові інструменти (3—6 місяців), що випуска-ються позичальником на своє ім'я за домовленістюз банком, який гарантує їх розміщення на ринку,придбання нереалізованих, пролонгацію кредитута надання резервних коштів.

Інструменти грошового ринку — грошові доку-менти, що надають їх утримувачу безумовне пра-во на гарантований грошовий доход на певну дату(казначейські векселі, депозитні сертифікати, бан-ківські акцепти)

Фінансові деривативи — похідні (вторинні) гро-шові інструменти, що засвідчують право їх влас-ника на купівлю або продаж первинних ціннихпаперів (опціони, ф'ючерси, варанти, свопи)

Міжнародні операції з цінними паперами — це надзвичай-но складний вид діяльності. Тому, як правило, вихід на міжна-родний фондовий ринок можуть здійснити тільки великі компанії та організації, а також уряди країн з розвинутою інфрас-труктурою національного внутрішнього ринку цінних паперів.Частка приватних учасників портфельної інвестиційної діяльності вкрай мала.

43.Порівняльна характеристика прямих і портфельних іноземних інвестицій.

Прямі іноземні інвестиції

Портфельні іноз. інцест.

Передбачають отримання контролю

над підприємством, здійснення

підприємницької д-ті

Відбувається лише перелив фін. ресурсів з метою міжнар. диверси-фікації, використання різниці процент. ставок чи відмінностей в

оподаткуванні

Інвестиції в майно, основні й оборотні

засоби, ноу-хау, цінні папери тощо

Інвестиції лише в цінні папери

Носять довготривалий х-ер і є менш ліквідними

Як правило мають недовготривалий

характер і є більш ліквідними

Разом з капіталом відбувається

трансфер технологій менеджменту,

техн. та ек. знань

За кордон відпливає лише капітал

Мета: отримання прибутку на капітал, підпр-го прибутку, прямих і непрямих вигод від контролю над

фірмою

Мета: отримання прибутку на капітал

Передбач. вищу

рентабельність і ведуть до більш

помітного % прибутків з країни-реципієнта

Передбачають нижчу рентабельність

Справляють безпосередній і

довготривалий вплив на економіку

приймаючої країни

Не справляють значного й довготривалого

впливу на економіку приймаючої країни

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]