Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
EKZAMEN-ZEMELNOE.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
404.82 Кб
Скачать

59. Умови та порядок відшкодування збитків власникам землі та зем­лекористувачам.

Стаття 157. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

1.Відшкодування збитків власникам землі та зе­млекористувачам здійснюють органи виконавчої вла­ди, органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи, які використовують земельні ділян­ки, а також органи виконавчої влади, оргапи місце­вого самоврядування, громадяни та юридичні особи, діяльність яких обмежує права власників і землеко­ристувачів або погіршує якість земель, розташованих у зоні їх впливу, в тому числі внаслідок хімічного і радіоактивного забруднення території, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами і стічними водами.

2.Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам встановлюєть­ся Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 1 ст. 157 ЗК України визначено перелік умов та  коло суб'єктів, які зобов'язані відшкодовувати збитки власникам землі та землекористувачам. Так, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи здійснюють відшкодування збитків власникам землі або землекористувачам: 1) за умови тимчасового зайняття і використання для своїх потреб цих ділянок; 2) якщо їх діяльність обмежує права власників і землекористувачів 3) якщо їх діяльність погіршує якість земель, розташованих  в зоні їх впливу, у тому числі внаслідок хімічного і радіоактивного забруднення території, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами і стічними водами. Так, відповідно до п. 4 ст. 97 ЗК України підприємства, установи та організації, які здійснюють геологознімальні, пошукові, геодезичні та інші розвідувальні роботи, зобов'язані відшкодувати власникам землі та землекористувачам усі збитки, у тому числі неодержані доходи, а також за свій рахунок привести зайняті земельні ділянки до попереднього стану.

       Відшкодуванню також підлягають збитки, заподіяні влас­никам землі та землекористувачам у результаті діяльності ор­ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадян та юридичних осіб, яка погіршує якість земель, роз­ташованих у зоні їх впливу, у тому числі внаслідок хімічного і радіоактивного забруднення території, засмічення промис­ловими, побутовими та іншими відходами і стічними водами.       Відповідно до п. 2 ст. 157 на сьогодні діє Порядок визна­чення та відшкодування збитків власникам землі та земле­користувачам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 в частині, що не суперечить новому ЗК України. Цим норма­тивним актом врегульовані питання щодо складу комісій з визначення розміру збитків, переліку збитків власників і зем­лекористувачів, що підлягають відшкодуванню, порядку ви­значення розмірів збитків та строків їх відшкодування. Так, відповідно до п. 2 Порядку розміри збитків визначаються ко­місіями, створеними Київською та Севастопольською міськи­ми, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного підпорядкування) рад. До складу комісій входять представники Київської, Севастополь­ської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного підпорядкування) рад (голови комісій), власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки, представники підприємст установ, організацій та громадяни, які будуть їх відшкодовувати, представники земельних і фінансових органів, органів у справах містобудування і архітектури та виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст районного підпоряд кування) рад, на території яких знаходяться земельні ділянки. У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність для використання за цільовим призначенням, до складу комісій включаються також представники санітарних і природоохоронних органів. Результати роботи комісій оформлюються відповідними актами, що затверджуються органами, які створили ці комісії.

        Розміри збитків визначаються відповідно до реальної вар­тості майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення якості земель (з урахуванням ринкової або відновної вартості). Збитки відшкодовуються власникам зем­лі й землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємст­вами, установами, організаціями та громадянами, що їх запо­діяли, за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвердження актів комісій, а при вилученні (викупі) земельних ділянок — після прийняття відповідною радою рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок у період до видачі документа, що посвідчує право на земельну ділянку підприємства, установи, організації або громадянина. При вилученні (викупі) земельних ділянок до земель запасу збит­ки відшкодовують власникам землі й землекористувачам, у тому числі орендарям, ради, які прийняли рішення про вилу­чення (викуп) земель. При тимчасовому зайнятті земельних ділянок для розвідувальних робіт збитки визначаються за угодою між власниками землі або землекористувачами та під­приємствами, установами й організаціями, які здійснюють розвідувальні роботи з обумовленням розмірів збитків і по­рядку їх відшкодування в договорі. При недосягненні згоди розміри збитків визначаються комісіями, створюваними Ки­ївською та Севастопольською міськими, районними державни­ми адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного підпорядкування) рад.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]