Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kriminalno_vikonavchogo_prava.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
185.28 Кб
Скачать
  1. Заохочення, що застосовуються до військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні.

За сумлінну поведінку і ставлення до праці та військової

служби до засуджених військовослужбовців можуть бути застосовані

такі заходи заохочення:

подяка;

зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

надання одного додаткового короткострокового побачення чи

телефонної розмови на місяць;

нагородження цінним подарунком або премією в розмірі

місячного грошового забезпечення;

зарахування до числа тих, хто виправляється.

2. Засуджені військовослужбовці, які сумлінною поведінкою і

ставленням до праці та військової служби довели своє виправлення,

можуть бути представлені командиром дисциплінарного батальйону в

установленому законом порядку до умовно-дострокового звільнення

від відбування покарання.

68. Дисциплінарні стягнення, що застосовуються до військоюслужбовців у дисциплінарному батальйоні.

1. За порушення встановленого порядку відбування покарання до

засуджених військовослужбовців можуть бути застосовані такі

дисциплінарні стягнення:

зауваження;

догана;

сувора догана;

призначення в наряд на роботу - до п'яти днів у вільний від

роботи і навчання час;

арешт з триманням на гауптвахті - до десяти діб;

виключення з числа тих, хто виправляється.

2. Засуджені військовослужбовці, заарештовані в

дисциплінарному порядку, відбувають арешт на гауптвахті в

одиночних камерах дисциплінарного батальйону згідно з вимогами

Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

69.Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців.

1. Створення житлово-побутових умов для засуджених

військовослужбовців та їхнє медичне забезпечення здійснюються

відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил

України.

2. Засуджені військовослужбовці забезпечуються речовим майном

та продовольством за нормами, встановленими для

військовослужбовців строкової служби.

3. Щомісячне грошове забезпечення засуджених

військовослужбовців у розмірі окладу, встановленого за першим

тарифним розрядом для солдатів, матросів першого року строкової

служби, зараховують на їхні особові рахунки.

4. Хворих засуджених військовослужбовців у разі потреби

направляють на лікування до госпіталю під вартою. Охорона

засуджених військовослужбовців у межах госпіталю здійснюється

начальником гарнізону за місцем дислокації госпіталю.

70. Порядок звільнення військовослужбовців з дисциплінарного батальйону.

Порядок звільнення з дисциплінарного батальйону визначається розділом 7 Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Си­лах України.

Відповідно до п.59 зазначеного Положення засуджених звільняють з дисциплінарного батальйону за таких підстав:

- після відбуття строку покарання, призначеного вироком суду;

  • в силу акта амністії; І

  • у зв'язку з помилуванням;

  • у зв'язку з винесенням судом ухвали або постанови про звільнен­ ня від відбування покарання через хворобу, умовно-достроково і за іншими підставами, встановленими законом.

За загальним правилом час перебування засуджених військовеслужбовців у дисциплінарному батальйоні до строку військової служ­би не зараховується. Тому осіб, звільнених з дисциплінарного батальй­ону, направляють для подальшого проходження служби, як правило, в ті ж військові частини і підрозділи, в яких вони проходили службу до за­судження.

Командир дисциплінарного батальйону повідомляє командира військової частини про відправлення звільненого військовослужбовця і надсилає на його адресу службову характеристику цього військово­службовця.

Пункт 62 Положення встановлює підстави, за наявності яких звіль­неним з дисциплінарного батальйону військовослужбовцям час відбуван­ня покарання може бути зараховано в строк військової служби. Так, коман­дуючий військами оперативного командування, командуючий Військово-морскими Силами України мають право зараховувати час перебування в дисциплінарному батальйоні до строку військової служби_ особам, які оволоділи військовою спеціальністю, добре знають і чітко виконують вимоги військових статутів та бездоганно несуть службу після звільнення з дисциплінарного батальйону;

- особам, звільненим з дисциплінарного батальйону, якщо вони, відбуваючи покарання, твердо стали на шлях виправлення, виявили ви­ соку дисциплінованість і чесне ставлення до праці та військової служби.

Клопотання про зарахування часу перебування в дисциплінарному батальйоні до строку військової служби може бути подано:

  • командиром частини (корабля), до якої прибув звільнений з дис­ циплінарного батальйону, не раніше як через чотири місяці після при­ буття його до частини (на корабель);

  • командиром дисциплінарного батальйону щодо осіб, ровесники яких звільнені в запас, за один-два місяці до закінчення строку покарання.

Клопотання про зарахування часу перебування в дисциплінарному батальйоні до строку строкової військової служби зазначеним особам, звільненим умовно-достроково, доповідають відповідному командую­чому не пізніше як через три дні після постановлення судом ухвали.

Військовослужбовців, що відбули покарання або звільнені умовно-достроково і яким час перебування у дисциплінарному батальйоні за­раховано до строку строкової служби, та осіб, що підлягають звільнен­ню у зв'язку з амністією або помилуванням, звільняють з військової служби в запас безпосередньо з дисциплінарного батальйону, якщо вони вже відслужили встановлені Законом України «Про загальний військо­вий обов'язок та військову службу» строки військової служби.

Військовослужбовців, щодо яких командиром дисциплінарного ба­тальйону порушено клопотання про зарахування часу відбування пока­рання до строку строкової військової служби, після звільнення з дис­циплінарного батальйону до прийняття рішення виводять із зони три­мання засуджених і розміщують у підрозділах забезпечення.

Деякі особливості має порядок звільнення засуджених військово­службовців за станом здоров'я. Як зазначено в ст. 85 КВК України, за­суджені військовослужбовці, які відбувають покарання у вигляді три­мання в дисциплінарному батальйоні і визнані військово-лікарняною комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби зі знят­тям з військового обліку або непридатними до військової служби в мир­ний час, звільняються судом від покарання за поданням командира дис­циплінарного батальйону і висновком військово-лікарняної комісії. Осіб, щодо яких судом винесено ухвалу про дострокове звільнення від подальшого відбування покарання за станом здоров'я, командир дис­циплінарного батальйону достроково звільняє з військової служби і направляє до військового комісаріату або військової частини, звідки в°ни прибули ( п. 65 Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України)

Звільнені з дисциплінарного батальйону отримують у штабі ба­тальйону такі документи: довідку про звільнення, обліково-послужну картку, військовий квиток, медичну книжку, продовольчий, речовий т^' грошовий атестати. Службову характеристику і послужну картку надод* лають до військової частини поштою. Ордени, медалі, нагрудні значки та документи на них, гроші та цінності, а також інші особисті речі ви­дають звільненому під розписку. Предмети обмундирування та взуття, що стали непридатними до вжитку, замінюють на придатні до носіння.;

Звільнених з дисциплінарного батальйону забезпечують проїздни-ми документами, грішми для продовольчо-дорожніх потреб або армій­ським сухим пайком та милом за встановленими нормами, і вони са­мостійно прямують до військових частин або до місця проживання. Про прибуття звільненого до військової частини її командир повинен негай­но повідомити командира дисциплінарного батальйону.

Осіб, які відбули покарання у дисциплінарному батальйоні або до­строково звільнені з нього, визнають такими, що не мають судимості^ а умовно-достроково звільнених визнають такими після закінчення невідбутої частини строку покарання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]