Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kriminalno_vikonavchogo_prava.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
185.28 Кб
Скачать

64.Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців за межі

дисциплінарного батальйону.

1. У зв'язку з винятковими обставинами (смерть або тяжка

хвороба близького родича, яка загрожує життю хворого; стихійне

лихо, яке завдало значної матеріальної шкоди майну засудженого

військовослужбовця та його сім'ї) засудженому військовослужбовцю

може бути дозволено короткочасний виїзд за межі дисциплінарного

батальйону на строк до семи діб, не враховуючи часу, необхідного

для проїзду в обидва кінці.

2. Дозвіл на короткочасний виїзд дає командир дисциплінарного

батальйону з урахуванням особи і поведінки засудженого

військовослужбовця. Час перебування засудженого

військовослужбовця за межами дисциплінарного батальйону

зараховується до строку відбування покарання. Оплату проїзду

засудженому військовослужбовцю забезпечує дисциплінарний

батальйон.

65.Одержання засудженими військовослужбовцями посилок (передач)

і бандеролей.

1. Засуджені військовослужбовці мають право на одержання

посилок (передач) і бандеролей без обмеження їх кількості.

2. Посилки (передачі) і бандеролі, що надходять на ім'я

засуджених військовослужбовців, підлягають огляду. Порядок огляду

та вручення їх засудженому військовослужбовцю встановлює командир

дисциплінарного батальйону.

3. У разі виявлення в посилці (передачі) чи бандеролі речей

або предметів, які засудженому військовослужбовцю мати заборонено,

їх вилучають, заносять до опису особистих речей засудженого і

зберігають разом з іншими його особистими речами до закінчення

строку відбування покарання. При цьому вогнепальну і холодну

зброю, боєприпаси, отруйні речовини, наркотичні засоби,

психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, інші предмети,

вилучені з цивільного обігу, вилучають і засудженому

військовослужбовцю не повертають. У разі виявлення таких предметів

складається акт, а про їх вилучення командир дисциплінарного

батальйону негайно повідомляє прокуророві.

  1. Організація праці та виховна робота із засудженими у дисциплінарному батальйоні.

Питання організації праці засуджених військовослужбовців у дис­циплінарних батальйонах регулюються ст. 77 КВК України та розділом 4 Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України.

За загальним правилом всі засуджені військовослужбовці обов'яз­ково залучаються до праці на підприємствах, будівництві та інших і об'єктах Міністерства оборони України, у майстернях дисциплінарно­го батальйону, як правило, з використанням техніки.

Праця засуджених організовується з дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, що встановлені законо­давством про працю та відповідними нормативно-правовими актами Міністерства оборони України.

За результатами праці засуджені військовослужбовці отримують за­робітну плату відповідно до законодавства про працю. Нараховані суми заробітку засудженим військовослужбовцям зараховуються у встанов­леному порядку на їх особисті рахунки.

Відповідно до ст. 78 КВК України та п. 42 Положення про дис­циплінарний батальйон у Збройних Силах України військове навчан­ня засуджених військовослужбовців організовується та здійснюється за спеціальною програмою, яка розробляється Міністерством оборони України. Для проведення занять створюється відповідна навчально-матеріальна база. Заняття з бойової підготовки проводять з навчальною зброєю без багнета і затвору.

Стаття 79 КВК України визначає, що соціально-виховну роботу з засудженими військовослужбовцями організовує та здійснює команду­вання дисциплінарного батальйону. Вона ведеться відповідно до КВК і нормативно-правових актів Міністерства оборони України. Команди­ри військових частин, з яких прибули засуджені військовослужбовці, зобов'язані підтримувати постійний зв'язок з командиром дисциплінар­ного батальйону, виявляти інтерес щодо поведінки колишніх підлеглих і допомагати їх ресоціалізації.

Частина 2 ст.79 КВК України надає можливість місцевим органам виконавчої влади і громадським організаціям також брати участь у соціально-виховній роботі в дисциплінарних батальйонах, що розташо­вані на їх території.

Як зазначено в п. 40 Положення про дисциплінарний батальйон У Збройних Силах України, соціально-виховну роботу із засудженими військовослужбовцями проводять з урахуванням їх психологічних особ­ливостей, рівня освіти та ставлення до релігії. Вона повинна бути спрявана на формування у засуджених вірності Вітчизні та військовому бов'язку, зміцнення військової дисципліни та запобігання вчиненню

правопорушень.

До основних форм соціально-виховної роботи з засудженими в дис­циплінарних батальйонах слід відносити:

  • заняття з гуманітарної підготовки та інформування особового складу;

  • індивідуальну роботу, яку проводять офіцери, прапорщики та сер­ жанти на основі глибокого вивчення особистості кожного засуджено­ го, його ділових, моральних та психологічних якостей;

  • правове виховання;

— організацію лекцій, доповідей, бесід, вечорів запитань і відпо­відей, тематичних і літературних вечорів, читання газет та інших періо­дичних видань, художньої літератури, перегляд телевізійних передач та демонстрацію кінофільмів виховної спрямованості;

- залучення засуджених до участі в художній самодіяльності, спор­ тивно-масовій, бібліотечній та клубній роботі

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]