Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
1.68 Mб
Скачать

1.3. Мета і функції політичної економії

Мета політичної економії як науки полягає у тому, щоб відповісти на питання: “ЩО виробляти? ЯК виробляти? ДЛЯ КОГО виробляти?”

Одержати правильну відповідь дозволяє знайомство з функціями політичної економії. Політична економія виконує наступні функції.

Пізнавальна: полягає у всебічному вивченні форми економічних явищ і їхньої внутрішньої сутності, що дозволяє відкрити закони, за якими розвивається національна економіка. Досліджуючи економічні процеси, вдається визначити спонукальні причини і напрямки поведінки економічних агентів. Вона полягає в розкритті суті економічних законів і категорій та форми їх впливу, притаманних їм внутрішніх суперечностей, механізму дії. Тільки на основі всебічної реалізації цієї функції може бути здійснена практична функція та методологічна.

Методологічна: політична економія є теоретичною базою конкретних наук, що здійснюють економічний аналіз з позиції того чи іншого фактора. Вона розробляє загально методологічні принципи, створює понятійний, категоріальний апарат економічної науки в цілому.

Прогностична: полягає у розробці наукових основ передбачення перспектив науково-технічного і соціально-економічного розвитку на доступне для огляду майбутнє. Прогнозні розробки дозволяють врахувати тенденції, що складаються, і знайти адекватні методи і засоби для їх реалізації.

Практична: призначена для наукового обґрунтування цілей і заходів економічної політики держави, виявлення принципів і методів раціонального ведення національного господарства. Ця політика покликана задовольняти корінні інтереси і насущні потреби членів суспільства.

Ідеологічна: економічна освіта формує не тільки професійний кругозір людини, але і прилучає його до системи загальнолюдських цінностей, без прийняття яких неможливо досягти подальшого прогресу цивілізації. Ідеологія – це деяка система переваг і цінностей, якими керуються люди. Економічна ідеологія – формує соціальні пріоритети у сфері господарської діяльності людини.

Комплексне виконання цих функцій сприяє розвитку національної економіки.

1.4. Основні методи дослідження соціально-економічних процесів

Методологія – це наука про методи пізнання і дослідження об'єктивних процесів у природі і суспільстві. Метод – це сукупність прийомів, способів, за допомогою яких визначаються шляхи досягнення цілей. Економічний метод – це підхід до вивчення господарської практики. Якщо предмет політекономії характеризуються тим, що досліджується, то методологія відповідає на запитання – як досліджується явище.

Методи підрозділяються на загальнонаукові і часткові. Як загальнонауковий метод політекономія використовує діалектико-матеріалістичний метод. Загальнотеоретичним методом цієї науки служить метод наукової абстракції. Застосовуються позитивний і нормативний методи пізнання. Значне поширення в економіці одержав системний метод. Експериментальні методи економічна наука застосовує рідко, унаслідок високої вартості «експериментів на суспільстві». Однак цілком такі методи не виключаються й апробуються у рамках економічних реформ.

Діалектичний підхід до аналізу економічних явищ ґрунтується на визнанні принципу їхнього постійного руху, наявності внутрішніх зв'язків, а як джерело розвитку застосовує – протиріччя. При вивченні економічних процесів використовують сполучення історичного і логічного підходів. Розкриття сутності явища здійснюється за допомогою логічного мислення, шляхом абстрагування від його другорядних властивостей. У результаті виникає наукове уявлення про це явище, розкривається внутрішній закон його розвитку, тобто формується економічна категорія. Такий спосіб дослідження називається методом наукової абстракції.

Цей складний метод не можна використовувати без застосування всієї групи часткових методів. До часткових методів належать: спостереження, обробка отриманого матеріалу за допомогою аналізу і синтезу, індукції і дедукції, конструювання моделей економічних ситуацій і їх формалізація. Як прогнозні методи дослідники застосовують екстраполяцію даних за минулий період часу, а також експертні оцінки фахівців.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.