Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Історія зарубіжної журналістики (від античності до ІІ пол. ХVІІІ ст.).docx
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
640.42 Кб
Скачать

Навчальний посібник

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

(від античності до ІІ пол. ХVІІІ ст.)

І. Р. Жиленко

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

Суми

Видавництво СумДУ

2010

УДК 070.1(075)

ББК 76.123.я73

Ж-72

Рецензенти:

Г. Ю. Богданович – доктор філологічних наук, професор Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського;

Н. М. Поплавська – доктор філологічних наук, професор Тернопіль-ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка;

О. Г. Ткаченко – доктор філологічних наук, професор Сумського державного університету.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-5214 від 16.06.10) журналістика еллінізм публіцистика середньовіччя

Жиленко І. Р.

Ж-72Історія зарубіжної журналістики (від античності до ІІ пол. ХVІІІ ст.): навчальний посібник / І. Р. Жиленко – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 285 с. ISBN 978-966-657-309-7

Навчальний посібник охоплює період історії зарубіжної журналістики від античності до ІІ пол. ХVІІІ ст. Його структура й стиль обумовлені сучасними вимогами вищої освіти в Україні.

Посібник, окрім теоретичного матеріалу і зразків журналіст-ських текстів, містить контрольні питання та завдання до практичних занять, для самостійного опрацювання, орієнтовні завдання до залі-кового кредиту й рекомендовану літературу до кожної теми.

Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Журналістика та інформація».

УДК 070.1(075)

ББК 76.123.я73

© Жиленко І. Р., 2010

ISBN 978-966-657-309-7 © Видавництво СумДУ, 2010

Зміст

Вступ

Розділ 1. Зародження журналістики в античності

1. Попередники преси у Стародавній Греції

1.1 Усні форми масової комунікації

1.2 Театральна вистава як одна з важливих форм масової комунікації

1.3 Письмові канали передачі інформації

Рекомендована література

Контрольні питання та завдання

Завдання для самостійного опрацювання

2. Софістика й ораторське мистецтво. Епоха еллінізму

2.1 Риторичні школи

2.2 Теоретик і ритор Горгій

2.3 Судове красномовство. Лісій

2.4 Епідиктичне красномовство. Ісократ

2.4.1 Епітафія

2.5 Політичне красномовство

2.6 Епоха еллінізму

Рекомендована література

Контрольні питання та завдання

Завдання для самостійного опрацювання

3. Ораторство Стародавнього Риму. Цицерон

3.1. Ораторство як одне з головних явищ усної пражурналістики у Стародавньому Римі

3.2 Ораторство Цицерона

3.3 Цицерон – теоретик красномовства

3.4 «Нове красномовство»

3.5 Риторичні твори Квінтіліана й Тацита

Рекомендована література

Контрольні питання та завдання

Завдання для самостійного опрацювання

4. Письмові канали передачі інформації у Стародавньому Римі. Створення офіційної газети. Політична публіцистика Юлія Цезаря

4.1 Історичні записи – важливе джерело інформації

4.2 Виникнення професії інформатора

4.3 Давньоримська протогазета

4.4 Розвиток епістолярного жанру

4.5 Політична публіцистика Юлія Цезаря

Рекомендована література

Контрольні питання та завдання

Завдання для самостійного опрацювання

5. Публіцистичні жанри античності І–ІІ ст.

5.1 Розвиток віршованої сатири

5.2 Публіцистика Сенеки

5.3 Сатиричні діалоги Лукіана

Рекомендована література

Контрольні питання та завдання

Завдання для самостійного опрацювання

Розділ 2. Рання християнська публіцистика.Журналістика Середньовіччя та Відродження

1. Рання християнська публіцистика як форма ораторського мистецтва

1.1 Виникнення християнства

1.2 Публіцистика апостола Павла

1.3 Проповідь – особливий вид усної публіцистики

1.4 Західна традиція християнства

1.5 Східна традиція християнства

Рекомендована література

Контрольні питання та завдання

Завдання для самостійного опрацювання

2. Публіцистика західноєвропейського Середньовіччя

2.1 Види усної публіцистики

2.2 Проповідники Середньовіччя

2.3 Відродження політичної промови

2.4 Розвиток письмової публіцистики

2.4.1 Політична публіцистика Франції та Англії

2.5 Перші університети Європи

Рекомендована література

Контрольні питання та завдання

Завдання для самостійного опрацювання

3. Винайдення книгодрукування. Рукописні та перші друковані видання

3.1 Й. Гутенберг. Книгодрукування у Німеччині

3.2 Книгодрукування в інших країнах

3.3 Передвісники періодичних видань

3.3.1 Рукописні газети Італії: «аввізі»

3.3.2 Рукописні газети Німеччини

3.3.3 Попередники преси Англії, Франції, Росії

3.4 Інститут ординарців

Рекомендована література

Контрольні питання та завдання

Завдання для самостійного опрацювання

4. Публіцистика Західної Європи ХV–ХVІ ст.

4.1 Антицерковна й політична публіцистика

4.2 Публіцистика епохи Реформації

4.2.1 Мартін Лютер. Томас Мюнцер

4.2.2 Йоган Рейхлін і Ульріх фон Гуттен

4.2.3 Еразм Роттердамський

Рекомендована література

Контрольні питання та завдання

Завдання для самостійного опрацювання

5. Преса й цензура

5.1 Інститут цензури у Стародавньому Римі

5.2 Існування цензури у Середньовіччі

5.3. Памфлет Джона Мільтона «Ареопагітика»

Рекомендована література

Контрольні питання та завдання

Завдання для самостійного опрацювання

Розділ ІІІ. Журналістика ХVІІ ст. – І пол. ХVІІІ ст.

1. Перші друковані періодичні видання Європи ХVІІ ст.

1.1 Перші друковані газети

1.2 Преса Німеччини

1.3 Голландська преса

1.4 Розвиток преси в Англії

1.5 Французька преса

1.5.1 Т. Ренодо – перший професійний журналіст

1.6 Журнальна періодика

Рекомендована література

Контрольні питання та завдання

Завдання для самостійного опрацювання

2. Англійська просвітницька журналістика початку ХVІІІ ст

2.1 Особливості просвітницької журналістики Англії

2.1.1 Журналістська й публіцистична діяльність Дефо

2.1.2 Публіцистика Свіфта

2.1.3 Журнали Д. Аддісона і Р. Стіля

Рекомендована література

Контрольні питання та завдання

Завдання для самостійного опрацювання

3. Просвітницька журналістика Франції. Діяльність просвітників-енциклопедистів

3.1 Своєрідність Просвітництва у Франції

3.1.1 Журнали П. Мариво і Ф. Прево

3.1.2 Просвітницька діяльність Монтескьє

3.1.3 Публіцистика Вольтера

3.1.4 Діяльність Д. Дідро

Рекомендована література

Контрольні питання та завдання

Завдання для самостійного опрацювання

4. Американська журналістика ХVІІ – 1 пол. ХVІІІ ст. Діяльність Бенджаміна Франкліна

4.1 Перші американські газети і їх видавці

4.2 Журналістика Просвітництва в Америці

4.2.1 Діяльність Б. Франкліна

4.3 Перші американські журнали

Рекомендована література

Контрольні питання та завдання

Завдання для самостійного опрацювання

5. Перші періодичні видання Росії. Журналістська діяльність М. Ломоносова

5.1. Реформи Петра І та їх вплив на культурний розвиток Росії

5.2 Перша газета Росії – «Ведомости»

5.3 «Санкт-Петербургские ведомости»

5.4 Просвітницька діяльність Ломоносова

5.4.1 Ломоносов про обов’язки журналістів

5.4.2 «Московские ведомости»

5.4.3 Перший російський журнал

Рекомендована література

Контрольні питання та завдання

Завдання для самостійного опрацювання

Орієнтовні завдання до залікового кредиту

Список використаних джерел

Алфавітний покажчик

Вступ

Правдиву історію країни можна знайти у її пресі.

Т. Маколей

Навчальна дисципліна «Історія зарубіжної журналістики» посідає важливе місце у програмі підготовки спеціалістів напряму «Журналістика та інформація». Знання з цієї дисциплі-ни допоможуть студентам не тільки осмислити минуле, а й зорієнтуватися в сучасному масмедійному просторі.

Як відомо, історія власне журналістики починається з появою в Німеччині перших друкованих тижневиків. Але існував певний період становлення, що передував їхній появі. Науковці визначають його початок по-різному: дехто сходиться на тому, що витоки журналістики починаються в середині XV ст., але більшість дослідників переконані, що вона зароди-лася ще за часів античності, коли з’явилися перші канали комунікації.

До посібника ввійшов матеріал, скомпонований у три розділи: «Зародження журналістики в античності», «Рання християнська публіцистика. Журналістика Середньовіччя та Відродження» й «Журналістика XVIІ – І пол. XVIІІ ст.».

Окрім теоретичного матеріалу, видання містить уривки з монографій і посібників П. Берліна, С. М. Виноградової, Р. Ю. Віппера, Ж. Віллена, Г. Ф. Вороненкової, М. Л. Гаспарова, О. М. Корнілової, А. Ф. Лосєва, О. К. Мелещенка, С. А. Михай-лова, В. В. Різуна, В. С. Соколова, Б. І. Чернякова, Т. М. Хомен-ко, Й. Хейзинги та інших, зразки ораторської прози Лісія, Ісократа, Демосфена, Цицерона, публіцистичних текстів Цезаря, Сенеки, Лукіана, апастола Павла, Августина, Д. Мільтона, М. Лютера, Еразма Роттердамського, Д. Дефо, Д. Свіфта, Вольтера, Р. Стіля, Б. Франкліна, М. Ломоносова та інших.

До кожної теми додається список рекомендованої літератури, контрольні питання та завдання до практичних робіт і для самостійного опрацювання.

Окремо позначені завдання: ۩ – наукові й творчі, ۞ – письмові. Афористичні вислови відомих людей розміщені під знаком @. Гумористичні елементи позначені ☺.

Орієнтовні завдання до залікового кредиту подано за дво-ма рівнями складності.

Такі завдання й посилання сприятимуть формуванню у студентів креативності мислення й спонукатимуть їх до наукового й творчого пошуку.

Головні завдання дисципліни:

  • ознайомити із процесом становлення журналістики як суспільного інституту;

  • розкрити закономірності розвитку зарубіжної преси;

  • виявити значення преси в культурному розвитку людства;

  • визначити роль журналістики в ідейно-політичній та літературній боротьбі різних епох;

  • з’ясувати особливості літературної майстерності публіцистів світового рівня;

  • висвітлити основні тенденції найважливіших періо-дичних видань ХVІІ – І пол. ХVІІІ ст.;

  • сприяти підвищенню професійного рівня майбутніх журналістів.

Сподіваємося, що посібник стане у пригоді майбутнім журналістам.

Розділ 1. Зародження журналістики в античності