Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Текстове видання. Громадсько-політичне, інформаційне видання.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
40.86 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА, КУЛЬТУРИ НА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

ТЕКСТОВЕ ВИДАННЯ.ГРОМАДСЬКО-ПОЛIТИЧНЕ, IНФОРМАЦЙНЕ ВИДАННЯ

Реферат виконала студентка групи101 ГД

Ващенко Інна

Науковий керівник:Якименко Н.О.

Полтава 2013

ЗМІСТ

ВСТУП

I. Класифкацiя видань

II. Типи текстових видань

2.1 Офіційне видання

2.2 Наукове видання

2.3 Науково-популярне видання

2.4 Виробниче видання

2.5 Навчальне видання

2.6 Громадсько-політичне видання

2.7 Довідкове видання

2.8 Інформаційне видання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Видання - основний вид опублікованого, друкованого, поліграфічного документа. Це документ, призначений для поширення в ньому інформації, що пройшов редакційно-видавничу обробку, отриманий друкуванням або тисненням, поліграфічно самостійно оформлений, має вихідні відомості. До виданням можуть бути зараховані всі документи, випущені за планами видавництв або позапланово, на основі договорів з авторами, будь-якими способами поліграфічної печатки.

Видання - це документ, виконаний на папері. За друкованої папері для різних способів друку розрізняють видання на крейдованому папері, глазурованої, книжково-журнальної, на папері машинної гладкості.

Видання відрізняється від інших видів документів своєю конструкцією, специфікою оформлення та поліграфічного виконання. Набір типових конструктивних елементів видання, а також вимоги до його оформлення регламентовані спеціальними стандартами. У той же час конструкція кожного виду видання залежить від цільового і читацького призначення, характеру інформації і може конкретизуватися.

Основну частину видань становлять текстові видання, зміст яких передається знаками природної мови Їх основу складає словесний (мовної, літературний) текст, що складається із фраз і слів, значення яких відоме реципієнту (читачеві) або може бути знайдено в тлумачному словнику. З елементарних складових - фонем - створюються слова, які в поєднанні один з одним дають пропозиції і текст. Сенс тексту завжди виражається вербально, письмово. Письмовий текст - найточніше зображення мови. Саме тому спосіб письма, яким ми користуємося, і називається фонетичним.

Еволюція способів фіксування інформації, що базуються на слові, - це рух від закріплення усного мовлення, писемності до друкарства, до можливості тиражувати тексти.

Серед класифікаційних ознак текстових видань особливе місце займає цільове призначення і читацький адресу, які в єдності з характером викладу тексту (тобто жанром) дають можливість визначати різні типи видань. Серед них: офіційне, наукове, науково-популярне, науково-виробниче та ін

I. КЛАСИФIКАЦIЯ ВИДАНЬ

Будучи одним з видів документів, видання може класифікуватися за ознаками документа: за змістом, матеріальної конструкції, періодичності, знаковій природі інформації і т.п. Його типологічне різноманіття, як і документа в цілому, базується на сукупності ознак, головними з яких є цільове і читацьке призначення, а також характер інформації, що міститься у виданні. Це служить підставою для всебічної характеристики видання як виду документа.

Видання класифікують за такими ознаками: цільовим призначенням, обсягу, складу основного тексту, структурі, ступеня аналітико-синтетичної переробки інформації та ін Це дозволяє здійснити внутрішньовидову класифікацію видань, визначити їх різновиди і типологічне розмаїття

За цільовим призначенням виділяють наступні типи видань: офіційне, наукове, науково-популярне, науково-виробниче, виробничо-практичне, нормативне виробничо-практичне, виробничо-практичне видання для аматорів, навчальний, суспільно-політичне, довідкове, видання для дозвілля, рекламне, літературно-художнє.

За ступенем аналітико-синтетичної переробки інформації розрізняють 5 видів видань: ін формаційне, реферативний, бібліографічне, оглядове, а також дайджест - видання, що містить публікацію у вигляді добірки витягів із конкретного тексту, відібраних і згрупованих таким чином, щоб дати про нього загальне уявлення. Це може бути добірка найбільш цікавих матеріалів, передрукованих з інших видань.

За інформаційним знакам (знаковою природою інформації), тобто домінуючому у виданні способом фіксації повідомлень, весь масив видань підрозділяється на 4 види: текстове, нотне, картографічне, образотворчі видання.

У текстовому виданні сенс передається за допомогою письмових знаків природної мови, тобто алфавітний, складове або ієрогліфічне письмо. У наукових та інших виданнях додатково до тексту широко використовуються формули, що складаються з математичних, хімічних та інших знаків, а також графіки, схеми, діаграми та ін Оскільки математичний знак або символ з поліграфічною точки зору мало відрізняється від букви, то видання з подібними знаками також відносяться до текстових.

Видання для сліпих - брайлівські видання - також є текстовими, хоча поліграфічне їх виготовлення (опуклий шрифт для сліпих) істотно відрізняється від звичайних текстових видань. Тому текстове видання як збірне поняття поділяють на два різновиди: плоськопечатниє і брайлівські текстове.

Нотне, картографічне і изоизданий є нетекстові виданнями, в яких сенс передається за допомогою знаків штучної мови (нотних, картографічних), або немовними знаками (образно-зображувальними). До перших відносяться нотні та картографічні видання, до других - ізографіческіе видання (изоиздания).

По матеріальній конструкції (або формі видання) розрізняють такі види видань: книжкове, журнальне,: листове, газетне, буклет, карткове видання, плакат, листівка, комплектне видання, книжка-іграшка. По відношенню до плакатів, буклетів та газетам поняття «листове видання» є збірним. «Книжково-журнальне видання», у свою чергу, збірне для книг, брошур і журналів.

За обсягом, тобто за кількістю сторінок, а також паперу, витраченого на виготовлення одного примірника видання, весь масив ділиться на 3 види: книга, брошура, листівка.

За складом основного тексту (тобто за кількістю включених творів) видання діляться на 2 види: моноиздание і збірник. Моноиздания містить один твір. Збірник - видання, що містить ряд творів.

За структурою (тобто числу одиниць, з яких складається видання) розрізняють такі види видань: серія, однотомне, багатотомне видання, зібрання творів, вибрані твори.

Серія - видання, що включає сукупність томів, об'єднаних спільністю задуму, тематики, цільовим або читацьким призначенням, однотипово оформленні.

Однотомное видання (однотомник) - неперіодичне видання, випущене в одному томі.

Багатотомне видання (багатотомник) - неперіодичне видання, що складається з двох або більше нумерованих томів і становить єдине ціле за змістом і оформленням.

До зібранням творів відносять однотомне чи багатотомне видання, що містить всі або значну частину творів одного або декількох авторів, що дає уявлення про його (їхню) творчість у цілому. До обраним творів (творів) відносять однотомне чи багатотомне видання, містить частина значних творів одного або декількох авторів, відібраних за певною ознакою.

По класу художньо-поліграфічного виконання видання діляться на: 1) видання підвищеної якості (подарункові, ювілейні, сувенірні, факсимільні, експортні, особливо ретельно оформлені), 2) видання в покращеному оформленні; 3) видання в звичайному та економному оформленні. Видання може бути ілюстрованим і неілюстрованої, з художньо-образними або науково-пізнавальними ілюстраціями. Ілюстрації можуть складатися з малюнків, гравюр, фотографій, креслень, схем і т.п.

В універсальній схемі класифікації видань їх типи та види суміщені, що зумовлено як труднощами в чіткому визначенні їх відмінностей, так і тим, що вони тісно взаємопов'язані між собою.

Так як основну частину видань становлять текстові видання, має сенс навести характеристику типів текстових видань.

II. Типи текстових видань

2.1 Офіційне видання

видання офіційний науковий інформаційний

Офіційне - це видання, що публікується від імені державних органів, установ, установ чи громадських організацій, що містить матеріали нормативного або директивного характеру.

До офіційних видань відносяться видання конституції, законів, указів, постанов, розпоряджень, рішень, циркулярів, програм, статутів, інструкцій, методичних вказівок, прейскурантів, а також стандартів, нормативів і норм.

Функціональне призначення офіційних видань - вводити в дію і поширювати встановлені, тобто затверджені відповідними органами, норми, вимоги та правила в сфері суспільного життя, науки, культури, виробництва і т.д. Більшість з них, як правило, мають обов'язковий характер, тобто юридичну силу.

Офіційні видання містять інформацію, необхідну для управління суспільством або державою; конкретною сферою діяльності; окремими підприємствами, установами, організаціями.

2.2 Наукове видання

Наукове видання (НІ) містить результати теоретичних чи експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам'яток культури, історичні документи та літературні тексти.

Головною функцією сучасних НІ є документного забезпечення науковою інформацією різних сфер діяльності суспільства: науки, виробництва, освіти, культури, управління. Крім того, є група НІ, основна соціальна функція яких полягає у забезпеченні знайомства суспільства зі змістом творів наукової спадщини минулого.

НІ розраховані на фахівців у цій галузі науки, однак можуть використовуватися і іншими категоріями читачів.

Характер інформації НІ визначається специфікою наукового знання. Вони відображають результати або хід теоретичних чи експериментальних досліджень. Тематика наукових видань фактично безмежна. НІ можуть відображати будь-які питання: теорії, закони, гіпотези, окремі відкриття, хід дослідження, опис конкретного досвіду, генезис науки або наукового напрямку, дискусію з приводу спірних питань, критику будь-яких положень і т.д. Тут описується методика досліджень, історія найважливіших відкриттів, нові явища, закономірності розвитку природи і суспільства, висвітлюються відомі факти з нових позицій і т.п. НІ - це інструмент і результат дослідницької праці.

За характером інформації, співвідношенню теоретичного та емпіричного матеріалу НІ діляться на два підвиди: науково-дослідні видання та джерелознавчі видання (пам'ятники історії і культури).

2.3 Науково-популярне видання

Науково-популярне видання (НПІ) - видання, що містить відомості про теоретичні або експериментальних досліджень в галузі науки, культури і техніки, викладені у формі, доступній читачеві-неспеціалісту

Цільове призначення НПІ - розповсюдження та пропаганда наукових та інших спеціальних знань у галузі науки, техніки, виробництва, в тому числі їх історії. Вони містять відомості наукового або прикладного характеру, але не у всьому обсязі, а тільки у вигляді загальних законів, понять, висновків, знання яких необхідно суспільству в цілому.

За читацьким адресою НПІ поділяються на видання, розраховані: 1) на масового читача, 2) на осіб, які не є фахівцями в даній області; 3) на фахівців, що працюють у суміжних галузях науки; 4) на практичних працівників, які бажають використовувати результати наукових досліджень у своїй професійній діяльності.

Соседние файлы в предмете Журналистика