Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні (кінець ХІХ ст. 80-ті роки ХХ ст.)

.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
63.15 Кб
Скачать

2 Матеріали третіх наукових читань: Доповіді та матеріали наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д. М. Прилюка та О. К. Бабишкіна 28 листопада 2003 р. / За ред. проф. В. В. Різуна. – К., 2004. – Вип. 1. – 64 с.; Різун В. В. Штрихи до наукового портрета Д. М. Прилюка // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2002. – Т. 6. – 37–35; Ярмиш Ю. Ф. Творчість Анатолія Москаленка // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2001. – Т. 5. – С. 124–125.

3 Нечиталюк М. Ф. „Білі плями” у вивченні історії дожовтневої української журналістики (деякі питання методології і критики наукових джерел) // Українська журналістика і національне відродження: Зб. наук. праць. – К.: НМК ВО, 1992. – С. 33–38; Його ж. Методологічні засади історико-журналістської науки // Українська преса. Хрестоматія. Том І. Преса Східної України 60-х років ХІХ ст. / За ред. д-ра філол. наук, проф. М. Ф. Нечиталюка. – Львів, 1999. – С. 8–17; Його ж. Проблеми вивчення історії української журналістики: (Деякі підсумки на перспективу) // Вісник Львівського університету. Серія: журналістика. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2001. – Вип. 21. – С. 363–370; Його ж. Турботи істориків журналістики // Вісник Львівського університету. Серія: журналістика. – Вип. 16: Журналістика та перебудова. – Львів, 1990. – С. 63–70; Коновець О. Ф. Просвітницький рух в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.). – Київ: Хрещатик, 1992. – 120 с.; Романюк М. Українське пресознавство на порозі XXI століття. – Львів, 2000. – 110 с.

4 Журналістикознавчі публікації у серіальних виданнях Київського університету імені Тараса Шевченка 1958–1998: Бібліографічний покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики; Укладач Б. І. Черняков. – К., 1999. – 32 с.; Українське журналістикознавство в працях науковців Інституту журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, 1993 – 1998: Вибрана бібліографія / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики; Уклад. В. Ф. Іванов, Б. І. Черняков. – К.: Центр вільної преси, 1998. – 24 с.; Українське журналістикознавство. Дисертаційні дослідження, 1982–2000 рр.: Бібліографічний покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики; Укладач Б. І. Черняков. – К., 2000. – 63 с.

5 Бернштейн М. Д. Журнал “Основа” і літературний процес кінця 50-х – поч. 60-х років XIX ст. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1959. – 216 с.; Дей О. І. Українська революційно-демократична журналістика: Проблема виникнення і становлення. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – 492 с.; Дмитрук В. Нарис з історії української журналістики XIX ст. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1969. – 145 с.; Історія партійно-радянської преси України: Підручник / За заг. ред. А. З. Москаленка. – К.: Вища школа, 1989. – 359 с.; Історія української дожовтневої журналістики: Навч. посібник для студентів вузів із спец. „Журналістика” / О. І. Дей, І. Л. Моторнюк, М. Ф. Нечиталюк та ін. – Львів: Вища школа, вид-во при ЛДУ, 1983. – 512 с.; Рубан В. А. І в труді, і в бою: (50 років української радянської преси). – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1967. – 216 с.; Суярко Л. О. Осяяні „Искрой”: (Друкована пропаганда і агітація іскрівських організацій на Україні). – К., 1967. – 282 с.; Цьох Й. П. Слово буремних років: (Про розвиток комуністичної і прогресивної революційної преси Західної України. Нарис). – Львів, 1961. – 236 с.; Федченко П. М. Матеріали історії української журналістики. Випуск I. Перша половина XIX ст. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1959. – 338 с.

6 Животко А. П. Історія української преси: Навч. посіб. для студ. ф-тів журналістики вищих закл. освіти / М. Тимошик (упоряд.). – К.: Наша культура і наука, 1999. – 368 с.; Тернопільський Ю. Л. Українська преса з перспектив 150-ліття. – Джерзі Ситі: Вид-во М. П. Коць, 1974. – 176 с.

Соседние файлы в предмете Журналистика