Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Історико-кодикографічні та бібліографічні дослідження рукописно-книжної спадщини України (друга половина ХІХ 30-ті роки

.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
121.67 Кб
Скачать

10. Міщук С.М. Збирання та дослідження книжкових та архівних колекцій Товариства дослідників Волині та Волинського центрального музею у 1900–

1932 рр. / С.М. Міщук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 362–371.

11. Міщук С.М. Павло Попов – дослідник та бібліограф унікальних рукописних книг та стародруків (1920 – 1930-ті роки) / С.М. Міщук // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України : наук.-практ. зб. – К., 2008. – № 1 (43). –

С. 119–125.

12. Міщук С.М. Бібліотека Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині та її рукописна колекція (друга пол. ХІХ – 10-ті роки ХХ ст.) / С.М. Міщук // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – С. 14–19.

13. Міщук С.М. Михайло Іванович Лілеєв (1849 – 1911): дослідник, археограф та бібліограф чернігівських рукописних колекцій та книжкових зібрань / С.М. Міщук // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2008. – № 1. – С. 88–93.

14. Міщук С.М. Розвиток історико-книгознавчого опису рукописних книг та стародруків в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття / С.М. Міщук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – К., 2008. – № 2. – С. 55–60.

15. Міщук С.М. Петро Никандрович Абрамович – дослідник і бібліограф рукописів та стародруків / С.М. Міщук // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України : наук.-практ. зб. – К., 2008. – № 2 (44). – С. 158–162.

16. Міщук С.М. Опис та дослідження зібрання рукописних книг та стародруків Катеринославського обласного музея ім. О. М. Поля / С.М. Міщук // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України : наук.-практ. зб. – К., 2008. – № 4 (46). – С. 52–60.

17. Міщук С.М. З історії заснування та ліквідації Науково-академічної книгозбірні при Волинському науково-дослідному музеї (1925 – 1928 рр.) / С.М. Міщук // Пам’ятки: археографічний щоріч. / [редкол. : І. Б. Матяш (гол. ред.) та ін.]; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2008. – Т. 8. – С. 39–55.

18. Міщук С.М. Орест Оксентійович Фотинський (1862– 1931) та його внесок у збирання, охорону та дослідження волинських книжкових старожитностей / С.М. Міщук // Наукові записки. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2008. – Вип. 10. – С. 95–105. – (Історичні науки).

19. Міщук С.М. Колекція рукописних книг бібліотеки Одеського товариства історії та старожитностей у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. та їх науковий опис / С.М. Міщук // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник / [редкол. : Г. І. Гончарук (гол. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2008. –

С. 199–212. – (Історія ; вип. 13).

20. Міщук С.М. Дослідження рукописних книг та стародруків Чернігова і Ніжина в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / С.М. Міщук // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2008. – № 2. – С. 63–68.

21. Міщук С.М. Михайло Георгійович Халанський та його внесок у дослідження рукописних книг та стародруків в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / С.М. Міщук // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Вип. 14. – С. 45–53.

22. Міщук С.М. Рукописно-книжкова колекція музею українських старожитностей В. В. Тарновського наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. : історія формування та зміст / С.М. Міщук // Інтелігенція і влада : громадсько-політ. наук. зб. / [редкол. : Г. І. Гончарук (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2008. – Вип. 14. – С. 187– 201. – (Історія).

23. Міщук С.М. Олександр Васильович Ристенко (1880– 1915) – археограф та книгознавець / С.М. Міщук // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Вип. 15. – С. 37–42.

24. Міщук С.М. Археографічно-бібліографічна школа В. М. Перетца (1907– 1914) / С.М. Міщук // Історіографічні дослідження в Україні / [голова редкол. В. А. Смолій ; відп. ред. О. А. Удод]. – К. : НАН України. Ін-т історії України, 2008. – Вип. 18. – С. 47–58.

25. Міщук С.М. Внесок галицьких вчених в дослідження рукописних книг та стародруків: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. / С.М. Міщук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. ст. – Чернівці : Рута, 2008. –

Вип. 378– 379. – С. 182–186. – (Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини).

26. Міщук С.М. Книжкові пам’ятки Подільського історико-археологічного товариства в науковій спадщині Ю. Й. Сіцінського / С.М. Міщук // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту. – Кам’янець-Подільський : Оніюм, 2008. –

Т. 18 : На пошану професора В. С. Степанкова. – С. 167–175. – (Історичні науки).

27. Міщук С.М. Підготовка до проведення XII Археологічного з’їзду як прискорювач процесів збирання та вивчення рукописно-книжкових пам’яток України на початку ХХ ст. / С.М. Міщук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України. Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – Вип. 22. – С. 245–257.

28. Міщук С.М. М. Н. Сперанський – бібліограф та палеограф, досліднк слов’янської рукописної книги з бібліотеки Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині / С.М. Міщук // Література та культура Полісся / [відп. ред. і упоряд. Г. В. Самійленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – Вип. 42 : Спадщина М. Гоголя та проблеми вітчизняної і світової історії, філології та культури у сучасній інтерпретації. – С. 247–257.

29. Міщук С.М. Ю. Й. Сіцінський та І. М. Каманін як дослідники рукописних книг Подільського давньосховища (1904–1907) / С.М. Міщук, С. І. Булатова // Архіви України : наук.-практ. журн. – К., 2009. – № 1–2 (263). – С. 221–234.

30. Міщук С.М. Софія Олексіївна Щеглова (1886–1965) – дослідник рукописно-книжної спадщини Катеринославського обласного музею імені О. М. Поля та Київського промислово-мистецького музею / С.М. Міщук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Історичні науки”. – Луцьк, 2009. – № 13. – С. 321–326.

Публікації, що додатково відображають тему дослідження в інших виданнях:

31. Міщук С.М. Рукописна та книжкова збірка Волинської православної духовної семінарії з фондів Житомирського краєзнавчого музею (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) / С.М. Міщук // Библиотечное дело и краеведение : сб. науч. тр. – К. ; Симферополь, 2004. – Вип. 5. – С. 61–66.

32. Міщук С.М. Розвиток камеральних методів дослідження рукописних книг та стародруків в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / С.М. Міщук // Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє : наук. зб. / [за заг. ред. П. Ю. Саух, О. М. Швидак, І. І. Ярмошик та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – Т. 1. – С. 229–233.

33. Міщук С.М. Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України : друга половина ХІХ – початок ХХ ст. / С.М. Міщук // Болховітіновський щорічник 2008 / [відп. ред. К. Крайній ; наук. ред. В. Ластовський]. – К : НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – С. 66–70.

34. Міщук С.М. Українські археографи – дослідники слов’янської рукописно-книжної спадщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / С.М. Міщук // Менталитет славян и интеграционные процессы : история, современность, перспективы : материалы VI Междунар. науч. конф. (Гомель, 21– 22 мая 2009 г.) / [под общ. ред. В. В. Кириенко] ; М-во образования Респ. Беларусь. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2009. – С. 188–189.

Навчально-методичні посібники:

35. Історія України. Документи, матеріали : навч. посіб. / упоряд. С.М. Міщук, Г. А. Міщук. – Житомир ; Київ, 2006. – 464 с.

36. Міщук С.М. Історичне книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографознавство : прогр. курсу та метод. рек. для студ. іст. ф-ту / С.М. Міщук. – Житомир, 2008. – 60 с.

Анотація

Міщук С.М. Історико-кодикографічні та бібліографічні дослідження рукописно-книжної спадщини України (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) – Рукопис. кодикографічний стародрук бібліографічний

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2009.

Досліджено процеси формування теоретичних та практичних засад кодикографії (описування рукописних книг) та бібліографічного описування стародруків у період збирання, реєстрації, камерального описування рукописно-книжної спадщини, формування історико-книгознавчих засад її наукового дослідження, що розгорталися на території України, яка перебувала у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Період 1870–1930-х років в історії українського книгознавства відзначений становленням камеральних та едиційних методів археографії рукописної книги, що надалі переростає в кодикографію, та бібліографії стародруків. Ця синкретична стадія розвитку спеціальних історико-філологічних дисциплін пов’язана з накопиченням описового матеріалу, осмисленням структури і методів набуття спеціального знання щодо книги як самостійного історичного джерела, формування об’єкта, предмета й методів книгознавста, зокрема її частини – історії книги.

Виділено чотири етапи розвитку наукового опису книжних джерел, від загально-реєстраційного до науково-джерелознавчого, що відзначив формування теоретико-методологічних засад книгознавства. Визначено декілька підходів до стану наукової каталогізації рукописних книг та стародруків у цей період та типи наукового опису. Визначено центральні та регіональні наукові центри збирання та дослідження книги, напрями дослідження, специфіку широкого залучення дослідників книги, їх внесок у процес збирання, наукове описування, залучення до наукового обігу книжної спадщини, проведено бібліографічну реконструкцію складу наукових праць в галузі кодикографії та бібліографії стародруків.

Ключові слова: кодикографія, кирилична рукописна книга, бібліографія стародруку, історія книги, книгознавство, кодикологія, рукописно-книжна спадщина.

Аннотация

Мищук С.Н. Историко-кодикографические и библиографические исследования рукописно-книжного наследия Украины (вторая половина

ХІХ – 30-е годы ХХ в.) – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 27.00.03 – книговедение, библиотековедение, библиографоведение. – Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского. – Киев, 2009.

Исследованы процессы формирования теоретических и практических основ кодикографии (описания рукописных книг) и библиографического описания старопечатных книг в период собирания, регистрации, камерального анализа рукописно-книжного наследия, формирования историко-книговедческих методов научных исследований книги, разворачивавшихся на территории Украины, существовавшей в составе Российской и Австро-Венгерской империй. Период 1870–1930-х годов в истории украинского книговедения отмечен становлением камеральных и эдиционных методов археографии рукописной книги, в дальнейшем переросшей в самостоятельную дисциплину кодикографию, а также библиографических методов описания старопечатных книг. Эта синкретическая стадия развития специальных историко-филологических дисциплин связана с накоплением эмпирического описательного материала в области истории книги, осмыслением структуры и методов получения специального знания в отношении книги как самостоятельного исторического источника, формирования объекта, предмета и методов книговедения, прежде всего в области истории ранних периодов книги. Определены предпосылки и основные факторы развития книговедческой науки, содействовавшие развитию исследований рукописного наследия и старопечатной книги. Установлена роль археологических съездов, инициировавших изучение древностей, научных обществ, прежде всего Одесского общества истории и древностей, Исторического общества Нестора-летописца и Историко-литературного общества при Университете св. Владимира, Одесского библиографического общества при Новороссийском университете, Историко-филологического общества Харьковского университета, Научного общества имени Т. Шевченко во Львове и др. Охарактеризованы украинские камеральные школы и центры: Университет св. Владимира, Киевская духовная академия с Церковно-археологическим музеем, Харьковский университет, Новороссийский университет, Історико-филологический институт князя Безбородко, Музей украинских древностей В.В. Тарновского, Каменец-Подольское, Полтавское и Волынское епархиальные древлехранилища, Народный Дом во Львове и др.

Выделено четыре этапа развития научного описания книжных источников – от общерегистрационного до научно-источниковедческого; последовательно характеризующие формирование практической стадии науки до создания теоретико-методологических основ книговедения. Определены различные подходы к принципам научной каталогизации рукописных и старопечатных книг в этот период, а также типы научного описания: историко-литературоведческое и языковедческо-палеографическое описание отдельных памятников как литературных источников; второй тип – обзорное описание; третий тип – информационно-регистрационный; четвертый – научно-каталогизационное описание; пятый – специализированное описание, где во главу угла поставлены характеристики отдельных компонентов книг (например, искусство оформления книги и переплета, книжная гравюра, маргинальные и исторические записи и т. д.); шестой тип – развернутое комплексное описание рукописно-книжных коллекций, которое базируется на унифицированном научном описании книжных памятников, где использованы все возможности и методы раскрытия источниковедческого аспекта; седьмой – историко-книговедческое описание коллекций, где по определенной схеме приводится как можно больше информации об особенностях не только произведений и текстов, а такоже и самой книги, в том числе о происхождении кодексов, структуре, составе, украшениях, истории бытования.

Охарактеризованы центральные и региональные научные центры собирания и исследования книги, направления исследования, проведена библиографическая реконструкция состава научных трудов в области кодикографии и библиографии старопечатной книги. Рассмотрены специфика деятельности и профессиональных интересов широкого круга исследователей, их вклад в собирание и изучение книги, создание методических принципов и практическая работа в области описания книжного наследия. Среди них – как известные имена, например, В. Перетц, Н. Петров, А. Лебедев, Н. Сперанский, И. Свенцицкий, Е. Редин, С. Маслов, П. Попов, так и малоизвестные персоналии – П. Абрамович, О. Фотинский, А. Ристенко, М. Лилеев, В. Качановский, Ю. Яворский и многие другие.

Ключевые слова: кодикография, кириллическая рукописная книга, библиография старопечатных книг, история книги, книговедение, кодикология, рукописно-книжное наследие.

Annotation

Mishchuk S.N. Historic-Encoding and Bibliographic Investigations of Manuscript-Book Heritage of Ukraine (the 2nd half of the 19th c. – the 30s

of the 20th c.). – Manuscript.

Thesis for a doctoral degree in History, speciality 27.00.03 – Bibliology, Library Science, Bibliographic Science. – National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky. – Kyiv, 2009.

This thesis investigates the processes of formation of codegraphy theoretical and practical grounds (description of manuscripts) and bibliographic description of old-printed books in the period of collection, registration and cameral analysis of manuscript-book heritage, formation of historic-bibliological methods of scientific investigation of a book, spread on the territory of Ukraine, existing as a part of Russian and Austrian-Hungarian Empires. The period of 1870–1930 in the history of Ukrainian bibliology is marked by the development of cameral methods in the archaeography of a manuscript book, further turning into an independent discipline – codegraphy, as well as bibliographic methods of old-printed books description. This syncretic stage of development of special historic-phililogical disciplines is connected with the accumelation of empiric descriptive material in the field of book history, understanding of the structure and methods of receiving special knowledge in relation to a book as an independent historic source, formation of object, subject and methods of bibliology, first of all in the field of history of early periods of a book.

Four stages of the development of book sources scientific description are singled out – from general registration to scientific source study; those characterising formation of the practical stage of science and theoretical methodological grounds of bibliology. The thesis defines different approaches to the principles of scientific cataloging of manuscript and old-printed books in this period, as well as the types of scientific entry.

The research characterises central and regional scientific centres of book collection and investigation, bibliographic reconstruction of scientific works in the field of codegraphy and bibliography of an old-printed book has been accomplished.

Key words: codegraphy, Cyrillic manuscript book, bibliography of old-printed books, book history, bibliology, codiology, manuscript book heritage.