Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проблема формування національної еліти України крізь призму преси 90-х років.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
59.38 Кб
Скачать

Висновки

1. Українське суспільство в цілому та його стратифікаційна структура зокрема наприкінці 90-х років знаходяться у стані трансформації. Загалом в усіх пострадянських країнах цей процес значно ускладнюється тим, що в багатьох із них або не було традицій державотворення, або вони були перервана на довгі століття. Тому процес кардинальних суспільно-політичних перетворень збігся з процесом побудови держави. Це означає, що процес формування національної еліти України відбувається у надзвичайно складній ситуації і що динаміка соціальних процесів посттоталітарного періоду спонукає вітчизняні медіа засоби (і звичайно ж, пресу) до об’єктивного погляду на перебіг суспільних подій, до активної участі у формуванні національної та суспільної свідомості тощо.

2. У відповіді на питання “що таке еліта?” наука й досі виявляє більше розбіжностей, аніж згоди, оскільки і частина прихильників “теорії еліт”, і частина їхніх опонентів не уникли непослідовності та неузгодженості у термінологічних визначеннях та типологічних різновидах. Наведена у дослідженні низка визначень ключових елітарних понять та прикладів його закладення у масову свідомість різними медіа засобами доводить полемічне ставлення як до самого поняття “еліта”, так і до того суспільного явища, котре воно репрезентує, з огляду на складні й суперечливі проблеми сучасної України. Між тим, загальновизнано – першою і необхідною умовою розвитку та самовизначення, зокрема на шляху реалізації ідеї державного будівництва, є наявність у соціальному організмі етносу достатньо впливового прошарку національної інтелектуальної еліти, яка, зосереджуючи в собі усі духовні надбання народу, зберігаючи і розвиваючи “код нації”, бере на себе відповідальність не лише осмислювати та передбачати долю етносу, а головне, реально впливати на хід цих історичних процесів.

3. Актуальність проблеми формування національної еліти України об’єднує зусилля багатьох вітчизняних науковців, які сподіваються, що започатковані форуми учених стануть традиційними в Україні, розширюватимуть і поглиблюватимуть дану проблематику. Адже обговорення цих проблем дасть змогу чіткіше висвітлити концепцію та інтелектуальні підвалини державотворення, з’ясувати державотворчу роль національної еліти в Україні, визначити основні критерії та чинники її формування на даному етапі, а також започаткувати в Україні фундаментальні дослідження в галузі теорії еліт та інтелектуалізації суспільства, згуртувати науковців, які цікавляться елітарною проблематикою.

4. Порушуючи питання оновлення національної еліти, довкола проблем формування якої так багато точиться дискусій, зокрема у пресі 90-х років, передусім йдеться про людей, які здатні не просто одержувати і зберігати знання, а й творчо використовувати духовні надбання людства задля прогресу своєї нації. Саме вона – українська національна еліта (попри всю її несформованість) покликана відіграти провідну роль у подоланні численних проблем суспільного виживання і поступу, зокрема і тих труднощів, що переживає Україна наприкінці ХХ ст. Отож, слушно у даному контексті порушувати проблему виховання елітарної особистості. Особистості, яка спроможна своїм творчим внеском збагатити скарбницю знань, досвіду нації і людства у цілому.

5. Сьогодні, на жаль, ще бракує наукових визначень і досліджень у розробці та накресленні головних ідеологічних підвалин майбутньої держави – національної ідеї. Ідеї, яку не можна зрозуміти без урахування особливих умов життя нашого народу впродовж усієї його історії. І саме національна еліта – у значенні найобдарованіших, найкращих в усьому людей – має докласти максимум зусиль для поширення української національної ідеї, яка є могутнім чинником життя, невіддільним від національної гордості та національного характеру.

6. Процес формування “нової генерації” української еліти нашої держави – процес тривалий, складний та суперечливий. Його не слід надмірно драматизувати чи, навпаки, романтизувати. Ядро політичної еліти фактично склалося, проблемою залишається вибір такої оптимальної моделі її відтворення, яка дасть змогу запобігти регіональним протиріччям та забезпечити політичну стабільність і громадянську злагоду українського суспільства.

7. Суперечливий процес формування й розвитку політичної еліти України, а також неоднозначна оцінка цього явища сучасними науковцями, дають підстави для висновку, що поки що правляча верхівка в Україні виступає як формальна політична еліта, відповідаючи лише окремим критеріям належності до даного поняття. Проте, вочевидь, із часом помітна частина сьогоднішніх каліфів на час може стати надійною основою еліти справжньої чи, принаймні, відіграти певну роль у її становленні в українському суспільстві майбутнього.

8. Інформаційна еліта має становити ту найобдарованішу частину інтелектуально-духовної еліти, котра складається з представників ідеологічного напрямку, видатних фахівців гуманітарних наук, освіти, культури, засобів масової комунікації, які забезпечують суспільство формуванням світоглядних позицій, ціннісних орієнтацій, суспільних ідей та власних переконань людей тощо. Адже саме сучасні мас-медіа – з їхнім могутнім впливом на масову свідомість, громадську думку, соціальні інститути, органи управління – мають подавати зразок політичної, правової, економічної і, врешті-решт, культури громадянської.

9. Чи не найголовніша проблема, яка постає сьогодні перед сучасною українською журналістикою з усією гостротою, – це проблема відповідальності за те, які ідеї нестиме інформаційна еліта у суспільство. А ідеї формування національної еліти України в усіх сферах громадсько-політичного життя нашої держави мали б усе глибше проникати у масову свідомість українського народу, закріплюватись у стратегіях діяльності усіх владних структур, грунтовніше опрацьовуватись у теоріях виховання й освіти, мати належну державну підтримку.

10. Одна з характерних рис сучасної преси – її дослідницький характер. Тож, відтоді як в Україні розпочалося формування нової генерації політиків, вочевидь постала проблема всебічного вивчення цього процесу. Із середини 90-х років проводяться численні дослідження, зокрема і соціологічні, сучасної української еліти. національний еліта преса

11. Усе виразніше наприкінці 90-х років помічаються важливі тенденції щодо ролі преси в організації громадського дискурсу з проблем формування та завдань національної еліти. Ці актуальні питання постійно порушуються у пресі на різних рівнях обгрунтування і проявів – від емоційних до науково виважених і таких, що безпосередньо пов’язані з державною кадровою політикою. Відтак, окрім аналітичності преси, варто говорити і про вияв таких її специфічних якостей, що властиві пресі більшою мірою, ніж радіо і телебаченню, як послідовність та систематичність. До того ж, друковане слово, як відомо, будучи закарбованим на папері, стає і залишається “уречевленим” документом сьогоднішнього дня.

12. Разом із тим, доводиться визнати, що, на жаль, українська національна когорта “кращих, добірних, обраних” ще не “доросла” до найвищих інтелектуально-духовних зразків, оскільки у нашому суспільстві поки ще не створено для цього відповідних умов. Однак “селекційно-діалектичні” процеси, як-то кажуть, уже “пішли”… Сподіваємось, що ситуація зміниться на краще тоді, коли функцію вищого керівництва здійснюватимуть ті, хто має належні здібності до керування, є носіями високої моральної поведінки і володіють достатньою кваліфікацією. Завдання полягає у тому, аби виявити і підтримати саме таких людей – національно свідомих, відданих справі державотворення фахівців усіх рівнів, котрі зможуть вивести Україну із системної кризи, поставити врівень із найцивілізованішими країнами світу, гідно репрезентуючи її.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКЛАДЕНО АВТОРОМ У ТАКИХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

1. Щербакова О.А. Проблема формування сучасної української еліти на сторінках наукової літератури та періодичної преси 90-х // Вісн. Київ. ун-ту. Журналістика. – 1999. – Вип. 7. – С. 58 – 61;

2. Щербакова Олена. В очікуванні особистості нового типу (“пасіонарність”–“меритократія”–“харизма”) // Укр. журналістика – 99 / За ред. А.З.Москаленка. – К.: Центр вільної преси, 1999. – С. 106 – 111;

3. Щербакова Олена. Декілька штрихів до обгрунтування авторського спецкурсу “Національна еліта України та українські правлячі еліти в концепціях і дискусіях крізь призму засобів масової комунікації” // Сучасна інформаційна політика / За ред. А.Москаленка. – К.: Центр вільної преси, 1999. – С. 136 – 139;

4. Щербакова Олена. До питання про роль еліти у сучасних державотворчих процесах в Україні // Роль ЗМІ в процесах державотворення / За заг. ред. А.З.Москаленка. – К.: ЦВП, 1998. – С. 107 – 109;

5. Щербакова Олена. До проблеми сучасної інформаційної еліти в контексті загальних проблем формування української еліти 90-х років // Сучасне та майбутнє журналістики в плюралістичному суспільстві / За ред. А.Москаленка, М.Герольд, В.Іванова. – К.: Центр вільної преси, 1999. – С. 234 – 238;

6. Щербакова Олена. Поняття “еліта”: деякі визначення та приклади закладення його у масову свідомість засобами комунікації (на вітчизняному досвіді 90-х) // Нові тенденції розвитку ЗМІ в посттоталітарний період / За ред. А.Москаленка. – К.: Центр вільної преси, 1999. – С. 172 – 179;

7. Щербакова Олена. Проблеми української інтелектуально-духовної еліти 90-х: деякі аспекти // Укр. журналістика-98 / За заг. ред. А.З.Москаленка. – К.: ЦВП, 1998. – С. 138 – 140;

8. Щербакова Олена. Шевченкова віра в людину в контексті проблем формування національної еліти України // Інформаційна сфера як духовне явище / За ред. А.Москаленка. – К.: Центр вільної преси, 1999. – С. 72 – 78.

АНОТАЦІЇ

Щербакова О.А. Проблема формування національної еліти України крізь призму преси 90-х років. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.08 – журналістика. – Інститут журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, Київ, 1999.

Дисертація досліджує одну з найполемічніших і найважливіших для перехідного етапу державницького будівництва проблему – формування національної еліти України крізь призму преси 90-х років. Здійснено одну з перших в українському журналістикознавстві спроб розкрити роль взаємовпливу сучасної вітчизняної преси на процес формування національної еліти та віддзеркалення у пресі метаморфоз національної еліти в контексті соціокультурних та внутрішньополітичних реалій, а також аналізується роль преси в організації громадського дискурсу з елітарної проблематики на тлі проблем трансформації українського суспільства. Розглядаються характеристики основних тенденцій, особливості та приклади закладення у масову свідомість ключових елітарних понять медіа засобами, тематичний діапазон елітарної проблематики на шпальтах сучасної газетно-журнальної періодики й динаміка громадської думки щодо ролі, завдань, типології, пріоритетів і шляхів формування національної еліти.

Окреслюються перспективи формування модерної національної еліти України в контексті державної кадрової політики на межі століть, зауважуючи на взаємозалежності науки, освіти, культури та мас-медіа у процесі формування інтелектуально-духовного потенціалу України та виховання елітарних особистостей. Ключові слова: еліта, національна еліта, влада, преса 90-х років, громадська думка, полеміка, суперечності взаємовідносин культурної та владної еліт в Україні, журналістика, інтелектуально-духовний потенціал України, елітарна особистість.

SUMMARY

Shcherbakova O.A. Problem of formation of the national elite of Ukraine through the prism of 90’s press. – Manuscript.

Thesis for getting scientific degree of a candidate of philological sciences on speciality 10.01.08 – a journalism. – Institute of Journalism of Taras Shevchenko's University in Kiev, Kiev, 1999.

Thesis studies one of the most polemical and important problem of transitional stage of the State construction – formation of the national elite of Ukraine through the prism of 90’s press. One of the first attempts in the Ukrainian journalistic knowledge is realized to reveal a role of mutual influence of modern domestic press in the process of the national elite formation and reflection in the press of metamorphosis of the national elite in the context of social-cultural and internal-political reality. The 90’s press role is also analysed in organization of public debate on elite problems against the background of problems of Ukrainian society transformation. Accent is made on the characteristic of main trends, particularities and examples of introduction of key elite notions in the mass consciousness by methods of mass media, on thematic range of elite problems on sheets of modern newspaper and journal periodicals. Dynamics of public thought regarding to a role, task, typology, priority and way of the national elite formation is tracked. Prospects of formation of the modern national elite of Ukraine are outlined in the context of the State personnel policy on the border of centennials, taking into account the interdependence of science, education, culture and mass media in the process of formation of intellectual spiritual potential of Ukraine and upbringing of elite personalities.

Key words: elite, national elite, power, press of 90’s, public thought, polemics, contradictions of relations of cultural and powerful elite in Ukraine, journalism, intellectual spiritual potential of Ukraine, elite personality.

Соседние файлы в предмете Журналистика