Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Граматичні трансформації при перекладі інформаційних газетних заголовків.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
148.55 Кб
Скачать

Содержание

Вступ 3

Розділ 1. Газетний заголовок як лінгвістичне явище 6

1.1 Поняття газетного заголовка 6

2.1 Граматичні трансформації 17

Висновки 6

Список використаної літератури 9

Вступ

Перше, з чим стикається читач при знайомстві з будь-яким твором, в тому числі і з газетної публікацією, – це заголовок. Тому автори намагаються вибрати таку його форму, яка б оптимально відповідала прагматичним цілям газетного заголовка. Адже відомо, чи буде прочитана стаття, багато в чому залежить від вдалого вибору заголовка. А деякі люди і зовсім читають виключно заголовки.

Актуальність дослідження обумовлена високою соціально-культурної значимістю заголовка в наш час. На зміни, що відбуваються в суспільстві, чуйно реагує мова, насамперед – у засобах масової інформації. Мова ЗМІ постійно змінюється, відкидаючи старі норми і створюючи нові. При цьому мова новинних видань в інтернеті, який ми аналізуємо, найбільш схильна до змін. Це справедливо як для англійської мови, так і для української. Зміна норм побудови заголовків в обох мовах призводить і до постійної зміни способів перекладу англійських газетних заголовків на українську мову.

При цьому переклад заголовка, що володіє рядом специфічних особливостей, можна вважати окремою перекладацької проблемою.

Адекватним перекладом називається переклад, який забезпечує прагматичні завдання перекладацького акту на максимально можливому для досягнення цієї мети рівні еквівалентності, не допускаючи порушення норм або узуса ПЯ, дотримуючись жанрово-стилістичних вимог до текстів даного типу і відповідаючи суспільно-визнаній конвенційній нормі перекладу. У нестрогому вживанні "адекватний переклад" – це "хороший" переклад, що виправдовує очікування і надії комунікантів або осіб, які здійснюють оцінку якості перекладу [5, 13 c.].

Таким чином, для досягнення адекватного перекладу заголовків газетних статей, недостатньо лише передати його зміст і сенс – необхідно зберегти центральну функцію заголовка, зберегти жанрово-стилістичні особливості. Для того, щоб зробити якісний переклад, а потім проаналізувати використані перетворення, необхідно знати, які особливості, зумовлені виконуваними функціями, характерні для перекладного явища.

Об'єктом вивчення нашої роботи є переклад газетного заголовка.

Предметом вивчення є граматичні трансформації, що використовуються для перекладу інформаційних газетних заголовків з англійської мови на українську.

Мета дослідження – виявити граматичні трансформації, що використовуються при перекладі англійських інформаційних газетних заголовків на українську мову.

Для досягнення поставленої мети виконуються наступні завдання:

1) вивчити поняття газетного заголовка в роботах різних лінгвістів;

2) розглянути існуючі класифікації функцій газетного заголовка;

3) виявити стилістичні особливості англійського інформаційного газетного заголовка в порівнянні з українським;

4) розглянути граматичні трансформації, що використовуються при перекладі в цілому;

5) виконати перекладацький аналіз інформаційних газетних заголовків.

Методи дослідження:

• аналіз теоретичного матеріалу по темі дослідження;

• описовий метод;

• метод випадкової вибірки;

• метод математичної обробки даних.

Матеріалом дослідження послужили новинні статті таких інтернет-видань, як BBC, CNN, Boston Globe, Time, Washington Post, Economist, Daily Telegraph.

Робота складається з вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури і двох додатків.

У вступі обґрунтовується тема і мета дослідження, актуальність досліджуваної теми, методика і матеріал дослідження.

У першому розділі дається опис газетного заголовка, як лінгвістичного явища. Розглядаються різні існуючі визначення, з яких вибирається таке, що, на наш погляд, найбільш підходить для мети дослідження. Далі розглядаються різні класифікації функцій газетного заголовка, і вибирається найбільш повна класифікація. В останньому параграфі першого розділу розглядаються стилістичні особливості англійських інформаційних заголовків у порівнянні з українськими.

У другому розділі розглядаються граматичні перетворення при перекладі на українську мову заголовків англомовної преси. Розглядаються класифікації перекладацьких трансформацій, дані різними лінгвістами. На основі цих класифікацій складається власна класифікація граматичних трансформацій. Потім проводиться аналіз самостійно виконаного перекладу англійських інформаційних заголовків. На основі аналізу виділяються граматичні трансформації, характерні для перекладу безпосередньо інформаційних газетних заголовків.

У висновку підводяться підсумки дослідження.

Соседние файлы в предмете Журналистика