Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Служби із звязків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному 2

.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
88.75 Кб
Скачать

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

Спеціальність 10.01.08 – журналістика

Служби із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України

Мех Олена Валеріївна

Київ - 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі теорії масової комунікації Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник доктор філологічних наук, професор Черняков Борис Іванович, професор кафедри теорії масової комунікації Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор, Іванов Валерій Феліксович, завідувач кафедри організації масовоінформаційної діяльності Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент Богуславський Олег Вікторович, завідувач кафедри журналістики, видавничої справи та редагування Гуманітарного університету „Запорізький інститут державного та муніципального управління”

Провідна установа Львівський національний університет імені Івана Франка, (Міністерство освіти і науки України)

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Сидоренко Н.М.

Анотація

Мех О.В. Служби із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України. – Рукопис.

Дисертація подана на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.08 – журналістика. – Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003.

У дисертації здійснено комплексне дослідження діяльності служб із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України, узагальнено наукові погляди на проблему розвитку, функціонування і взаємодії з засобами масової інформації служб із зв’язків з громадськістю та прес-служб державних органів влади, з’ясовано місце і роль цих підрозділів в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування, визначено функції та завдання служб із зв’язків з громадськістю в державних структурах.

У дисертаційному дослідженні проаналізовано нормативно-правову базу функціонування служб із зв’язків з громадськістю та прес-служб в державних структурах, здійснено комплексний аналіз та розроблено класифікацію інформаційних текстових публікацій, які є спільним продуктом служб із зв’язків з громадськістю та прес-служб державних органів влади і розповсюджуються прес-службами державних органів серед засобів масової інформації. Аргументована визначальна роль взаємодії служб із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та засобів масової інформації у справі формування позитивного іміджу державних органів влади.

З метою пошуку шляхів ефективної співпраці та вироблення практичних рекомендацій для працівників прес-служб у роботі з засобами масової інформації, проведено анкетування журналістів щодо питань, пов’язаних з роботою прес-служб органів виконавчої, законодавчої влади та органів місцевого самоврядування. Результати соціологічного опитування журналістів проаналізовані у дисертаційному дослідженні, на їх основі вироблені практичні рекомендації.

Ключові слова: зв’язки з громадськістю, прес-служба, виконавчі органи влади, законодавчі органи влади, органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації, публікації, розвиток.

Аннотация

Мех Е.В. Службы по связям с общественностью в органах исполнительной и законодательной власти и местного самоуправления на современном этапе развития Украины. – Рукопись.

Диссертация представлена на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.08 – журналистика. – Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – Киев, 2003.

В диссертации осуществлено комплексное исследование деятельности служб по связям с общественностью в органах исполнительной и законодательной власти, а также местного самоуправления на современном этапе развития Украины. Обобщены научные взгляды на проблему развития, функционирования и взаимодействия средств массовой информации со службами по связям с общественностью и пресс-службами государственных органов власти. Проанализирована украинская и мировая историография проблемы, подана общая характеристика источников исследоваемой темы. Поскольку, становление демократии в Украине актуализировало потребность в осуществлении с помощью служб по связям с общественностью и средств массовой информации диалога государства с гражданским обществом, в диссертационной работе акцентируется внимание на своевременности широкой научной разработки темы взаимодействия этих двух информационных институтов.

Определены место и роль служб по связям с общественностью в государственных структурах, а также функции и принципы работы этих подразделений в органах исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления. В связи с особым положением служб по связям с общественностью и пресс-служб в органах исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления, а также в связи с тем, что сотрудники этих подразделений являются государственными служащими, детально проанализирована нормативно-правовая база их функционирования. Проведен комплексный анализ и разработана классификация информационных текстовых публикаций, распространяемых пресс-службами и службами по связям с общественностью в органах исполнительной и законодательной власти и местного самоуправления Украины среди средств массовой информации. Проанализированы связи с прессой как инструмент связей с общественностью в государственных органах власти. Определены модели служб по связям с общественностью, проанализирован имидж органов исполнительной и законодательной ветвей власти, уровень доверия к средствам массовой информации населения Украины.

С целью поиска путей эффективного сотрудничества служб по связям с общественностью и пресс-служб со средствами массовой информации, был проведен опрос журналистов, работающих непосредственно с органами исполнительной и законодательной власти, а также местного самоуправления Украины. Согласно анализу результатов опроса разработаны принципы формирования оптимальной модели функционирования пресс-служб органов государственной власти со средствами массовой информации, а также установлены методы эффективной подачи информации. На основе предложений журналистов по улучшению работы служб по связям с общественностью, разработаны рекомендации для этих подразделений в государственных органах власти.

Аргументирована определяющая роль взаимодействия служб по связям с общественностью и средств массовой информации в процессе формирования позитивного имиджа органов государственной власти в Украине.

Результаты исследования имеют научное значение, поскольку дают возможность оценить современное состояние развития служб по связям с общественностью и пресс-служб в органах исполнительной и законодательной власти, а также местного самоуправления Украины, найти пути формирования более эффективных моделей служб по связям с общественностью и пресс-служб в государственных структурах, а также могут быть использованы в процессе подготовки и повышения квалификации сотрудников аналогичных подразделений в государственных органах власти.

Ключевые слова: связи с общественностью, пресс-служба, исполнительная власть, законодательная власть, органы местного самоуправления, средства массовой информации, публикации, развитие.

Annotation

Mekh O.V. Public Relation departments in executive, legislative and local branches of government on current stage of development of Ukraine. – Manuscript.

The thesis is recommended to academic title of Ph.D. in philological sciences in specialist field – 10.01.08 - journalist. – Institute of Journalism Kyiv Taras Shevchenko National University. – Kyiv, 2003.

The complex investigation of PR departments in executive, legislative and local branches of government on current stage of development of Ukraine is accomplished in the thesis. Certain role and position of PR departments in Ukrainian government determined in the thesis, besides was appointed functions and operating doctrine of investigated PR departments. Lawful basis of Government PR departments activity was closely examined as well as periodical text publications were classified. Covered the significant share of PR departments in executive, legislative and local branches of Ukrainian government and mass-media into positive image shaping of Ukrainian state authority.

Keywords: PR (public relations), PR-department, legislative government, executive government, local branches of government, mass-media, publications, development.

1. Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Служби із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування як складова творення позитивного іміджу держави за допомогою засобів масової інформації, досі не були об’єктом спеціального комплексного наукового дослідження.

Оскільки інформаційним посередником між державними органами та засобами масової інформації виступають служби із зв’язків з громадськістю органів державної влади, їх становлення та розвиток має стати предметом журналістських досліджень. Актуальною є потреба вивчити й узагальнити знання про сучасний стан розвитку служб із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої, законодавчої влади та органів місцевого самоврядування. Проаналізувати та визначити роль, завдання, структуру, положення про діяльність, особливості функціонування і правового регулювання цих підрозділів, класифікувати їх періодичні текстові публікації, а також вивчити практичні рекомендації журналістів з питання взаємодії – є необхідною умовою для наукового осмислення та вироблення практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи служб із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої та законодавчої влади і місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку нашої держави.

Оскільки від ефективності взаємодії між засобами масової інформації та службами із зв’язків з громадськістю в державних органах влади значною мірою залежить імідж країни, а значить її процвітання, детальна наукова розробка цієї теми є особливо актуальною для України на сучасному етапі розвитку.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане у рамках наукової теми № 01БФ-045-01 “Системи масової комунікації та світовий інформаційний простір”, що розробляється в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Мета роботи обумовлена необхідністю підготовки науково об’єктивної праці з питання розвитку та нормативно-правового забезпечення діяльності служб із зв’язків з громадськістю в органах законодавчої та виконавчої влади України на сучасному етапі розвитку. Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі осмислення вітчизняного та іноземного досвіду з цієї проблеми, опрацювання та введення у науковий обіг недослідженого масиву внутрішніх нормативних актів, які регулюють діяльність служб із зв’язків з громадськістю в органах державної влади, а також аналізу системи текстових публікацій, які є продукцією прес-служб українських органів законодавчої та виконавчої влади, визначити особливості розвитку, умови функціонування та форми взаємодії з засобами масової інформації служб із зв’язків з громадськістю органів законодавчої та виконавчої влади на сучасному етапі розвитку України, можливості їх впливу на діяльність засобів масової комунікації, національний і світовий інформаційний простір.

Концепція наукової роботи передбачає виконання таких завдань:

проаналізувати стан вивчення проблеми у вітчизняній та зарубіжній історіографії, визначити повноту її джерельної бази;

аргументувати визначальну роль служб із зв’язків з громадськістю в органах законодавчої та виконавчої влади у справі формування іміджу України через засоби масової комунікації;

проаналізувати цілі, завдання та структури служб із зв’язків з громадськістю в органах законодавчої і виконавчої влади в Україні;

проаналізувати нормативно-правову базу функціонування служб із зв’язків з громадськістю в органах державної влади в Україні;

узагальнити особливості функціонування служб із зв’язків з громадськістю в іноземних органах влади;

встановити взаємозв’язок між службами із зв’язків з громадськістю державних органів влади, прес-службами цих органів, незалежними ПР-агентствами, засобами масової інформації та громадськістю;

визначити ефективність текстових інформаційних публікацій служб із зв’язків з громадськістю через призму засобів масової інформації;

проаналізувати періодичні текстові публікації, які розповсюджують прес-служби та служби із зв’язків з громадськістю в органах законодавчої та виконавчої влади в Україні серед засобів масової інформації;

через проведення опитування серед представників засобів масової інформації визначити оперативність, об’єктивність та ступінь відкритості прес-служб державних органів влади, зручність системи акредитації, ефективність методів інформування журналістів службами із зв’язків з громадськістю, а також динаміку іміджу, проведення спільної ідеологічної лінії та достатність об’єму висвітлення роботи державних органів їх прес-службами;

визначити особливості розвитку служб із зв’язків з громадськістю в органах законодавчої та виконавчої влади в Україні на сучасному етапі.

Об’єкт дослідження – сукупність служб із зв’язків з громадськістю та прес-служб в органах законодавчої та виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України, засоби масової інформації та їх представники, які постійно співпрацюють з прес-службами органів державної влади.

Предмет дослідження склали основні принципи розвитку та функціонування служб із зв’язків з громадськістю в органах законодавчої та виконавчої влади в Україні, зв’язок між службами із зв’язків з громадськістю державних органів влади, прес-службами цих органів, незалежними ПР-агентствами, засобами масової інформації, громадськістю та формуванням позитивного іміджу органів державної влади в Україні.

Методи дослідження – це сукупність прийомів вивчення наукової літератури, нормативно-правових актів, внутрішніх документів органів законодавчої, виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, результатів соціологічних досліджень, періодичних видань, публіцистичних статей, Інтернет-джерел. У дослідженні застосовано такі методи: моніторинг, контент-аналіз, аналіз документів, соціологічне опитування, статистичний аналіз інформації, порівняльний, індуктивний, дедуктивний, нормативно-інституційний та метод логічного моделювання.

Джерельна база дослідження. Матеріалами дослідження є визначення (дефініції), підходи і теоретичні моделі служб із зв’язків з громадськістю в державних органах влади. Опрацьовано більше 200 наукових джерел, що дало підстави з’ясувати основні тенденції в осмисленні досліджуваного явища.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що це перша в українському журналістикознавстві спроба комплексного дослідження впливу українських засобів масової інформації на формування іміджу державних органів влади через призму їх співробітництва зі службами із зв’язків з громадськістю українських органів виконавчої та законодавчої влади.

Використані для написання роботи наукові праці, законодавчі акти та інші державні документи, що мають безпосереднє, а також опосередковане відношення до регулювання та управління інформаційними процесами, дозволили акцентувати увагу на проблемах, які не були належним чином висвітлені в історіографічній та науковій літературі.

Проаналізовано та введено у науковий обіг аналіз внутрішніх нормативних документів та систематизовано періодичні текстові публікації служб із зв’язків з громадськістю українських органів виконавчої та законодавчої влади. Узагальнено фактологічну інформацію стану розвитку служб із зв’язків з громадськістю та прес-служб органів виконавчої і законодавчої влади в Україні.

Здійснене цілісне вивчення: структур служб із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої та законодавчої влади; положень про служби із зв’язків з громадськістю органів виконавчої, законодавчої влади та органів місцевого самоврядування; прав та обов’язків державних службовців, які є працівниками служб із зв’язків з громадськістю органів державної влади; змісту, жанрової специфіки та проблемно-тематичних аспектів інформаційних текстових публікацій прес-служб та служб із зв’язків з громадськістю українських органів виконавчої та законодавчої влади.

Визначена суть інформаційної політики державних органів влади як комплексу взаємопов’язаних дій служб із зв’язків з громадськістю та засобів масової інформації. Розкрита роль засобів масової інформації у формуванні іміджу державних органів влади. Розроблені принципи формування оптимальної моделі роботи служби із зв’язків з громадськістю в органах державної влади з засобами масової інформації: об’єктивність, оперативність, доступ журналістів до державної інформації, встановлення двостороннього зв’язку “прес-служба - журналіст” тощо.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що опрацьований фактологічний матеріал, основні теоретичні положення та висновки можуть бути використані для підготовки узагальнюючих праць з теорії масової комунікації, зв’язків з громадськістю, діяльності служб із зв’язків з громадськістю та прес-служб в органах державної влади; для підготовки відповідних спецкурсів і спецсемінарів у вищих та середніх навчальних закладах; для розширення тематики досліджень науковців, зокрема журналістів, політологів, соціологів, істориків, спеціалістів зі зв’язків з громадськістю.

Розроблені в дисертаційній роботі рекомендації дали змогу повністю виписати Положення про прес-службу депутатської групи “Відродження регіонів” та фракції Народно-демократичної партії України (далі - НДП), а також взяти участь у розробці Положень про Інформаційне управління та Прес-службу Верховної Ради України (далі - ВРУ) та Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівного складу Міністерства юстиції України.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження, автореферат, опитування журналістів та наукові статті, в яких оприлюднені основні положення наукової роботи, виконані здобувачем самостійно.

Апробація результатів дисертації пройшла на семінарі для керівників прес-служб органів державної влади, який влаштувала Академія української преси за підтримки Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) (Київ, 23 вересня 2001 р.), на нарадах для працівників прес-служб та управлінь із зв’язків з громадськістю місцевих державних адміністрацій та регіональних прес-секретарів народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах, членів депутатської групи „Демократичний союз” у ВРУ (Київ, 7 жовтня 2001 р.), на семінарі для керівників прес-служб державних органів влади, який проходив у КМУ (Київ, 13 вересня 2002 р.), на семінарах, які влаштувала прес-служба фракції НДП для працівників прес-служб та управлінь із зв’язків з громадськістю місцевих держадміністрацій та реґіональних прес-секретарів народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах (Київ, 23 листопада 2002 р.); (Київ, 18 грудня 2002 р.); (Київ, 20 лютого 2003 р.) у ВРУ.

Окремі положення дисертаційного дослідження стали основою доповідей на науково-практичній конференції “ПР-служба. П’ять сходинок організації та розвитку” (Москва, 8-10 серпня 2001 р.), семінарі “Підготовка спеціалістів та керівників прес-служб” (Москва, 16-20 лютого 2001 р.), науково-практичних конференціях “ПР державних органів влади: сучасний стан та перспективи” (Київ, 11-12 квітня 2002 р.), “Державні прес-служби у сучасному інформаційному просторі” (Київ, 13 червня 2002 р.) та “Зв’язки з громадськістю в органах виконавчої влади” (Донецьк, 18-19 лютого 2003 р.).

Деякі твердження, наведенні у дисертаційному дослідженні, були використані під час розробки Положення про Інформаційне управління Верховної Ради України, яке затверджене Розпорядженням Голови Верховної Ради України № 600 від 16 липня 2001 року; Положення про Прес-службу Верховної Ради України, яке на даний момент ще не затверджено; а також Положення про відділ зв’язків із ЗМІ та громадськістю Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівного складу Міністерства юстиції України.

Публікації. Основні положення дисертації викладені у трьох статтях, надрукованих у фахових наукових виданнях.

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації складає 157 сторінок, список використаних джерел – 242 найменування; у роботі є 2 рисунки; додатковий матеріал представлений у 17 додатках.

2. Основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й основні завдання, розмежовано об’єкт і предмет, вказано наукові принципи та методи дослідження, детально описано апробацію результатів дослідження, окреслено теоретичну й практичну цінність отриманих результатів та наукову новизну дослідження.

У першому розділі “Теоретично-методологічні основи діяльності служб із зв’язків з громадськістю в органах державної влади” аналізується українська та світова історіографія проблеми, подається загальна характеристика джерел досліджуваної теми, аргументується місце засобів масової інформації як одного з основних механізмів творення іміджу органів державної влади, розглядаються моделі зв’язків з громадськістю в державній системі управління.

У підрозділі 1.1 “Історіографія зв’язків з громадськістю в Україні і світі” констатується, що вагомий вклад у розвиток зв’язків з громадськістю як науки внесли: Реке Харлоу, Айві Лі, Едвард Бернайс, Сем Блек, Брендан Брюс, Чарльз Ларсон та інші всесвітньо відомі спеціалісти у цій галузі. Серед українських науковців доробок у галузі ПР, який вирізняється серед інших за своїми об’ємом та наповненістю мають Г. Почепцов та В. Королько.

У контексті досліджуваної теми представляє науковий інтерес аналіз комунікативного аспекту державного управління, поданий у працях таких науковців як Т. Багаєва, В. Бебик, Т. Борисова, А. Векслер, В. Водолазький, Ю. Гнаткевич, В. Комаровський, К. Крос, Р. Гакет, О. Кузьмен, Д. Наріжний, О. Савінова, С. Свєтова, Є. Сулима, Г. Татаринова, С. Тучков, Ю. Фінклер, та інших. Дослідження прикладного характеру знайшли відображення у наукових роботах, в який поданий детальний аналіз місця, ролі і функцій служб із зв’язків з громадськістю державних органів влади в інформаційному просторі таких науковців як Т. Борисова, М. Бочаров, І. Вікентьєв, Є. Єгорова-Гантман, Л. Землянова, Т. Іларіонова, В. Горохов, Н. Казанцев, Е. Капітонов, В. Комаровський, Л. Кускова, К. Плєшаков, І. Решетов, І. Синяєва.

Огляд історіографії досліджуваної теми дає підстави стверджувати: українське журналістикознавство в достатній мірі не зосереджене на вивченні теми взаємовідносин засобів масової інформації з державними органами влади та їх прес-службами. Наукові матеріали з теми дисертації належать до сфери таких наук як журналістика, політологія, право, соціологія та зв’язки з громадськістю. Тому дисертаційне дослідження проводилося на зрізі цих наук. Спостерігається недостатня наукова розробка теми служб із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої та законодавчої влади, а також органів місцевого самоврядування в Україні, обґрунтування ролі та визначення оптимальних структур і форм роботи цих підрозділів.

У підрозділі 1.2 “Історія виникнення служб із зв’язків з громадськістю в державних структурах” заперечується поширене твердження про історичну молодість та відсутність багаторічних традицій функціонування служб із зв’язків з громадськістю в державних органах влади. На підтвердження цієї тези наводяться історичні факти існування прототипів служб із зв’язків з громадськістю в Древньому Римі, Ірані, а також періоду Київської Русі. Наведені інші історичні приклади підтверджують, що лише на початку XIX століття були зроблені перші спроби наукового підходу до вивчення зв’язків з громадськістю як науки про формування суспільної думки.

У підрозділі 1.3 “Моделі зв’язків з громадськістю в державній системі управління” розглядається генезис розвитку моделей служб із зв’язків з громадськістю починаючи з радянських часів до сьогодення. Виділено три основні моделі: субординації, перехідну та управлінську. Обґрунтовується теза про те, що відсутність у державній структурі відділу із зв’язків з громадськістю інерційно відтворює тип адміністративно-командної системи, а також, що спираючись на служби із зв’язків з громадськістю, державна влада у повній мірі використовує свої інформаційні, комунікативні можливості, забезпечує стійку, планомірну і репрезентативну інформаційно-комунікативну діяльність, що визначає ефективність усього управлінського процесу.

Підрозділ 1.4 розкриває тему: “ЗМІ як один з основних механізмів здійснення державного ПР”. Під час розгляду сучасного стану функціонування засобів масової інформації через призму існування таких явищ як комерціалізація, монополізація та проблема свободи і незалежності ЗМІ, у дисертаційному дослідженні стверджується, що, не зважаючи на вищевказані несприятливі умови існування засобів масової інформації на сучасному етапі розвитку України, саме журналісти, як представники ЗМІ, є невід’ємною ланкою, яка формує імідж політичних персоналій, державних органів влади та нашої держави в цілому. У підрозділі також аналізуються взаємовідносини державних органів влади, служб із зв’язків з громадськістю та засобів масової інформації. Доводиться визначальна роль засобів масової інформації у справі формування позитивного іміджу органів державної влади в Україні.

У підпункті 1.4.1 “Імідж органів державної влади та рівень впливовості українських ЗМІ” наведено аналіз даних соціологічних опитувань, які підтверджують факт існування високого рівня довіри населення до засобів масової інформації одночасно з ростом недовіри до державних органів влади в Україні. На основі цього робиться висновок: оскільки вітчизняні засоби масової інформації є сьогодні вагомим чинником впливу на суспільну свідомість, саме від громадянської позиції мас-медіа значною мірою залежить, яким шляхом піде українське суспільство: вперед, чи поверне до минулого. Посередницька роль ЗМІ полягає перш за все в тому, що вони представляють інтереси громадськості перед владою, допомагають суспільству їх формулювати та захищати.

Соседние файлы в предмете Журналистика