Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Стилістичне використання антонімів у текстах засобів масової інформації.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
83.48 Кб
Скачать

1.2 Класифікація антонімів за типом протиставлення

Антоніми за семантичними відношеннями неоднорідні, тому виділять градуальні, комплементарні, векторні та координатні антоніми.

Найбільший клас – це градуальні антоніми, що позначають два діаметрально протилежні за мірою або ступенем вияву видові значення певного родового поняття (контрарна протилежність):

  • якості (жирний – пісний, брюнет – блондин, багач – бідняк);

  • кількості ( все – ніщо, надлишок – брак, завжди - ніколи);

  • дії (поспішати – зволікати, палати – тліти, переспати – недоспати);

  • ознаки дії або якості (дуже – злегка, надто – недотатньо).

Таке родове поняття характеризується можливістю ступеневого зростання

або спаду, відповідні антоніми не повністю покривають його, тому між його крайніми виявами можливі проміжні ланки – мезонізми – "слова, які за своїм лексичним значенням знаходяться на семантичні осі між двома антонімами" [30, с. 332]. Явище мезонімії властиве всім самостійним частинам мови, крім числівників. Більшість з мезонімів спільнокореневі з антонімами. Вони можуть деталізувати просторові поняття, вказувати на неповноту вияву ознаки, передавати незавершеність дій або станів. Між двома антонімами може бути не один, а кілька мезонімів, тому їх можна умовно поділити на дві групи: одні – ті, що семантично тяжіють до першого антоніма, інші – до другого.

В таких випадках заперечення одного з антонімів не є ствердженням іншого. Наприклад, антоніми гарячий ("Який має високу температуру, сильно нагрітий, жаркий, душний" [26; с. 105]) – холодний ("Який має низьку температуру, слабо нагрітий, зимний, студений, морозний" [30; с. 105] ) мають проміжні, середні члени: гарячий – теплий – прохолодний – холодний.

За семантичними відношеннями виділяють також комплементарні антоніми. "Комплементарні (від лат. сomplementum – доповнення) – це такі антоніми, що позначають два взаємнодоповнювальні видові поняття, які разом становлять певне родове поняття, без проміжних ланок" [30; с. 28]. Наприклад, антоніми з корелятивною протилежністю (брат – сестра, чоловік – дружина), винятки з правил (допускати – виключати), контрадикторною протилежністю (присутній – відсутній, зрячий – сліпий, разом – окремо). Заперечення одного із антонімів є ствердженням іншого.

У мові функціонують також векторні антоніми. Вони позначають дві протилежно спрямовані або взаємно зворотні дії, явища, ознаки, напрями (зачиняти – відчиняти, підніматися – опускатися, туди – звідти, за – проти, світати – смеркати). До цього класу також належать антоніми із загальним значенням "дія або стан – їх припинення" (шлюб – розлучення, життя – смерть), антоніми конверсиви, що позначають протилежно спрямовані, "зустрічні" дії або відношення в межах однієї спільної ситуації (складати – приймати, давати – брати, продавати – купувати). "Конверсія (лат. сonversio – обертання, перетворення) – це зміна перспективи мовного подання позамовної ситуації на протилежну, зображення однієї ситуації поперемінно з двох протилежних сторін зі зміною логічно-комунікативних акцентів у її висвітленні" [30; с. 265].

Координатні антоніми позначають дві протилежні точки певного просторового або часового відрізка (захід – схід, ранок – вечір, початок – кінець, перший - останній) і суміжні з цими полюсами поняття (старт – фініш). Цей тип антонімів споріднений тематично з векторними, а за структурою опозиції – можливою наявністю проміжного члена – з градуальними.

Соседние файлы в предмете Журналистика