Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Рассеянные книжные коллекции в вузовской библиотеке из опыта исследования и реконструкции

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
2.4 Mб
Скачать

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2014. Т. 19, вип. 1

Ɇ ȼ ɥɽɤɫɽɽɧɤɨ

ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮ ɇɚɭɤɨɜɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȱ ȱ Ɇɟɱɧɢɤɨɜɚ ɜɭɥ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɶɤɚ ɦ Ɉɞɟɫɚ ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɟɥ

H PDLO OLEUDU\#RQX HGX XD

©ɊɈɁɉɈɊɈɒȿɇȱª ɄɇɂɀɄɈȼȱ ɄɈɅȿɄɐȱȲ ɍ ȼɍɁȱȼɋɖɄȱɃ ȻȱȻɅȱɈɌȿɐȱ Ɂ ȾɈɋȼȱȾɍ ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇ Ɍ ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐȱȲ

ɧɨɬɚɰɿɹ

ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɪɨɛɨɬɢ ȼɿɞɞɿɥɭ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɤɧɢɝ ɬɚ ɪɭɤɨɩɢɫɿɜ ɇɚɭɤɨɜɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȱ ȱ Ɇɟɱɧɢɤɨɜɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɪɨɲɟɧɢɯ ɤɧɢɠɤɨɜɢɯ ɤɨɥɟɤɰɿɣ ɹɤ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚɤ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ Ɋɿɲɟɥɶɽɜɫɶɤɨɝɨ ɥɿɰɟɸ ɬɚ ɇɨɜɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɤɧɢɝ ɡ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ȼɿɥɟɧɫɶɤɨʀ ɦɟɞɢɤɨ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɢɥɢ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɢ ɡ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ Ʉɚɡɢɦɢɪɚ Ʌɟɜɚ ɋɚɩɟɝɢ əɧɚ ɋɧɹɞɟɰɶɤɨɝɨ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ Ƚɟɪɛɟɪɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɢɥɢ ɤɧɢɝɢ ɡ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ȱ ɘ Ɍɢɦɱɟɧɤɨ

Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɪɨɡɩɨɪɨɲɟɧɿ ɤɧɢɠɤɨɜɿ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɜɭɡɿɜɫɶɤɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ȼɿɥɟɧɫɶɤɚ ɦɟɞɢɤɨ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ Ɋɿɲɟɥɶɽɜɫɶɤɢɣ ɥɿɰɟɣ ə ɋɧɹɞɟɰɶɤɢɣ ɇɨɜɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ȱ ɘ Ɍɿɦɱɟɧɤɨ

0 9 OHNVH\HQNR

&KLHI %LEOLRJUDSKHU 6FLHQWL¿F /LEUDU\ RI WKH 2GHVD , , 0HFKQL RY 1DWLRQDO 8QLYHUVLW\

3UHREUD]KHQV D\D 6W 2GHVD 8 UDLQH 7HO

H PDLO OLEUDU\#RQX HGX XD

³',63( 6('´ %22. &2//(&7,216 ,1 +,*+( 6&+22/ /,% %287 ( 3( ,(1&( 2) 678' ,1* 1'

(&2167 8&7,21

7KH DUWLFOH GHDOV ZLWK PHWKRGRORJ\ RI VWXG\LQJ RI ³GLVSHUVHG´ ERR FROOHFWLRQV RI SULYDWH SHUVRQV DV ZHOO DV FROOHFWLYH RZQHUV WKH OLEUDULHV RI 5LFKHOLHX /\FHXP DQG 1RYRURVVL\V L\ 8QLYHUVLW\ E\ WKH H[DPSOH RI WKH ZRU RI WKH 5DUH %RR V DQG 0DQ XVFULSWV 'HSDUWPHQW RI WKH 6FLHQWL¿F /LEUDU\ RI WKH 2GHVD , , 0HFKQL RY 1DWLRQDO 8QLYHUVLW\ 7UDGLWLRQDO PHWKRGV DUH XVHG DORQJ ZLWK QHZ LQIRUPDWLRQDO WHFKQRORJLHV DSSO\LQJ $EVRWKHTXH 8QLFRGH SURJUDP IRU DVVXPLQJ GDWD RQ SDUWLFXODU FRSLHV VXI IHUHG IRU UHFRQVWUXFWLRQ RI ³GLVSHUVHG´ ERR FROOHFWLRQV RQ LQIRUPDWLRQDO OHYHO

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2014. Т. 19, вип. 1

7KH ZD\ RI WKH SDUW RI FROOHFWLRQ RI WKH 0HGLFDO DQG 6XUJLFDO $FDGHP\ RI 9LOQL XV WR WKH O\FHXP OLEUDU\ ZDV REVHUYHG RQ EDVLV RI GH YLVX GHWHFWLRQ RI WKH VWDPS %,%/,27+ $&$'(0 9,/1(16,6 RQ WKH ERR V IURP 5LFKHOLHX /\FHXP DQG VHDUFKHV LQ WKH 6WDWH $UFKLYHV RI 2GHVVD 5HJLRQ 7KHVH ERR V WLWOHV LQ YRO XPHV FDPH WR 2GHVD LQ &RSLHV IURP SULYDWH ERR FROOHFWLRQV RI .D]LPLHU] /HRQ 6DSLHKD :ODG\VODZ +HUEHUV L -DQ 6QLDGHF LDUH GLVFRYHUHG DPRQJ WKHP

7KH VWDPSV RQ ERR V IURP ,YDQ <XULHYLFK 7\PFKHQ R¶V SULYDWH ERR FROOHFWLRQ WHOO XV DERXW FKDQJHV RI QDPHV DQG VWUXFWXUH RI 2GHVD 8QLYHUVLW\ LQ WK FHQWXU\ WKH ,PSHULDO 1RYRURVVL\V L\ 8QLYHUVLW\ WKH ,QVWLWXWH RI 3RSXODU (GXFDWLRQ 2GHVD 3K\VLFDO &KHPLFDO DQG 0DWKHPDWLF ,QVWLWXWH 2GHVD 6WDWH 8QLYHUVLW\

7KH ¿QGLQJV RI WKLV DUWLFOH PD\ EH XVHG IRU FUHDWLRQ RI FROOHFWLRQ LQGH[HV %HVLGHV LW LV D SRVVLELOLW\ RI XVLQJ RI WKHP DV D EDVLV IRU UHDOL]DWLRQ RI FHUWL¿FDWLRQ RI ERR FROOHFWLRQV 7KH ZRU RQ UHFRQVWUXFWLRQ RI ³GLVSHUVHG´ ERR FROOHFWLRQV OHW WR VROYH QRW RQO\ ELEOLRORJLFDO SUREOHPV DQG WR UHFRQVWUXFW RYHUDOO SLFWXUH RI IRUPDWLRQ RQ WKH VWDF V RI FRQFUHWH OLEUDU\ EXW KHOSV XV WR HQULFK RXU QRZOHGJH RQ KLVWRU\ RI WKH VFLHQFH DQG FXOWXUH RI 1RYRURVVL\V L\ UHJLRQ

.H\ RUGV GLVSHUVHG FROOHFWLRQV KLJKHU VFKRRO OLEUDULHV 0HGLFDO DQG 6XUJLFDO $FDGHP\ RI 9LOQLXV 5LFKHOLHX /\FHXP -DQ 6QLDGHF L 1RYRURVVL\V L\ 8QLYHUVLW\ , <X 7\PFKHQ R

Соседние файлы в предмете Журналистика