Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Журнал як основний вид періодичного видання.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
73.62 Кб
Скачать

2.5 Композиція періодичних видань

Термін "композиція" широко використовується в теорії всіх видів мистецтва. У найбільш загальному і стислому визначенні він означає побудову витвору мистецтва. Композиція – найважливіший синтезуючий компонент художньої форми, що додає твору єдність і завершеність, організує сприйняття його ідейно-художнього змісту. Встановлюючи зв'язки між різноманітними елементами форми, підпорядковуючи їх один одному і загальному, виділяючи головне, композиція додає твору стрункість, гармонію, забезпечує його нерозривну цілісність.

У кожному виді мистецтва композиція виявляється специфічно. Оформленню періодичних видань властива композиція, яка об'єднує за законами гармонії текстові колонки, ілюстрації, заголовки та інші графічні елементи на площині кожної сторінки, в просторі всього номера видання і разом з тим створює необхідний порядок сприйняття інформації, що міститься в цьому номері.

Естетичні закони композиції складалися поступово, в ході розвитку людського суспільства. Вони спираються на такі об'єктивні закономірності будови природних об'єктів, як, ритм, контраст, симетрія і асиметрія, пропорції і т. п. У цих закономірностях людина бачила організуюче начало, що протистоїть хаосу, безладу.

Створюючи композицію журнального номера, оформлювач свідомо (а деколи інтуїтивно) керується закономірностями побудови художньої форми, враховує психологію читацького сприйняття з тим, щоб композиція не тільки була б гармонійною, естетично бездоганною, але й відповідала б функціональному призначенню видання [20, 118].

Специфіка композиції періодичних видань розкривається в її властивостях, засобах і прийомах.

Графічна композиція в періодичному виданні повинна володіти наступними основними властивостями: цілісністю; стильовою єдністю всіх елементів; постійністю і універсальністю елементів, засобів і прийомів композиції.

Гармонія, тобто відповідність, злагодженість усіх частин композиції, виникає завдяки використанню цілого ряду засобів, в яких знаходять відображення об'єктивні закономірності побудови художньої форми. Ці засоби – пропорції, рівновага, контраст, симетрія, ритм та ін. – діють не ізольовано, а сукупно, взаємно проникаючи один у одного. Треба враховувати, що засоби гармонізації виявляються по-особливому в кожному виді мистецтва, погодившись з властивими тільки йому внутрішніми законами існування, матеріалом і мовою.

Розділ 3. Класифікація журналів

Журнал – друковане періодичне видання. Як і газета, журнал є одним з основних засобів масової інформації і пропаганди, робить вплив на громадську думку, формуючи його відповідно до інтересів певних суспільних класів, політичних партій, організацій. З розвитком газетної преси, радіомовлення, телебачення, із збільшенням об'єму і складності вироблюваної і споживаної сучасним суспільством інформації роль журналу як засобу відбору, аналізу і оцінки фактичного матеріалу суттєво зросла.

Термін "журнал" походить від французького слова journal – щоденник, газета, яке фігурувало в назвах ряду перших журналів на французькій мові, коли журнал ще не зовсім відокремився від газети; нині за кордоном уживається лише в деяких країнах і вкрай рідко. В іноземних мовах поняттю журналу відповідають: "Magazine" (англ.), "Revue" (франц.), "Zeitschrift" (нім.), "Rеvista" (ісп.), "Списание" (болг.) і т. д.

Журнали розрізняють: 1) за періодичністю – тижневик, своєрідний тип видання, який в умовах бурхливого зростання засобів масової комунікації отримує переважаючий розвиток (тижнева періодичність дозволяє оперативніше, ніж щомісячна, відгукуватися на події, і разом з тим більш глибоко й докладно, ніж у щоденній газеті, аналізувати й оцінювати явища поточної дійсності); видання, що виходять раз в декаду, раз у 2 тижні, щомісячник, двомісячник, щоквартальник, піврічне видання; 2) за змістом – суспільно-політичні, літературно-художні, виробничо-технічні, наукові галузеві, науково-популярні, науково-інформаційні й реферативні, бібліографічні журнали, сатиричні, спортивні, журнали змішаного змісту; 3) за читацькою адресою – призначені для певних категорій читачів (наприклад, дитячі та юнацькі журнали) [7].

Соседние файлы в предмете Журналистика