Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Особливість оформлення статті

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
288.54 Кб
Скачать

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН є засновником науковoвиробничого збірника "Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області". У виданні публікуються оглядові та експериментальні статті з питань землеробства, рослинництва, тваринництва, аграрної економіки, механізації, насінництва та інші, що пов'язані з проблемами інноваційного розвитку АПВ.

Статті надсилати у 2-х примірниках українською (російською, англійською) мовою з супровідним листом від організації, внутрішньою рецензією та експертним висновком, додатково додається диск CD-R(W) з записом статті, або на вказану нижче електронну адресу. Обсяг статей - до 15 сторінок друкованого тексту, включаючи ілюстрації та бібліографію. Остання сторінка тексту 2-го примірника повинна бути підписана авторами та керівником роботи. Текст має бути набраним у редакторі MS Word для

Windows (версії 95...98 та вище), шрифт Times New Roman Cyr., розмір літер 12, через один інтервал, розмір сторінки 21,0 × 29,7 см (А4), з полями по 2 см. Фотографії та малюнки мають бути контрастні і подані окремим файлом.

Структура статті: УДК; Назва; Ініціали та прізвище авторів; Назва установи, де працюють автори; Реферат; Ключові слова (не більше 2-х рядків), (всі відомості слід надавати трьома мовами); Короткий вступ з оглядом лі-

тератури; Мета і завдання досліджень; Методика та вихідний матеріал; Результати і їх обговорення; Висновки; Список використаних джерел, оформ-

лений за вимогами ДСТУ 3008-95; Список використаних джерел англійською мовою (References), оформлений за вимогами CBE/CSE; Реферати російською (українською) (обсяг рефератів:до 10 рядків тексту) та англійською (розширений до 250 слів) мовами. Посилання на літературу в тексті позначається порядковим номером джерела (у квадратних дужках); список використаних джерел подавати у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті (ДСТУ 3008-95).

Редколегія лишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають тематиці збірника, містять застарілі (5-7 річної давності) результати, а також статті, оформлені не за правилами. Строки подачі статей редколегія не обмежує.

Статті надсилати за адресою: 61060, м. Харків, пр. Московський, 142 Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, Редколегія збірника "Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області"

E-mail: yuriev1908publisher@gmail.com тел. (057) 392-00-50, 90-02-81, 90-02-27

Головний редактор вісника

 

доктор с.-г. наук

В.В. Кириченко

337

Соседние файлы в предмете Журналистика