Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Музейна справа та охорона памяток історії і культури як обєкт радянської сатири на основі публікацій журналу Перець

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
1.02 Mб
Скачать

186

ISSN 2078-0133

 

 

натапам’яткоохороннатематикау«Перці» булапредставленанастількирозпорошенотабезсистемно, щоважковиокремитиякі-небудьтенденції.

Окрімоднієї– музейнасправатаохоронапам’ятокісторіїікультуриякоснови національного світогляду за визначенням не належали до пріоритетів керівництва УРСР і розглядалися виключно як ідеологічний інструмент. Й не виступали якоб’єктисатири, скоріше, нетому, щотамнебулонедоліків, атому, щонедолікицінезачіпалиосновсистеми, атомубулиїїпредставникамбезпечнітанецікаві.

Джерела та література

1.Арутюнянц А. Кий: Чи снилося нам…// Перець. – 1982. – № 10. – С. 1.

2.Арутюнянц А. Минуло вже, Катерино, сорок років… // Перець. – 1985. – № 8. – С. 4.

3.АрутюнянцА. Музейніфондикраїнивключаютьвеличезнібагатства… // Перець. – 1977. – №9. – С. 7.

4.Бажан О. «Мене називають сучасним Кочубеєм...»: Нотатки на полях політичної біографії В. Ю. Маланчука / Олег Бажан // Літературна Україна. – 1993. – 2 грудня.

5.Безбородько Г. Різьба на камені // Перець. – 1969. – № 2. – С. 4.

6.Бе-Ша. Трапляється, щоначолімузеївстоятьвипадковілюди// Перець. – 1956. – №11. – С. 8.

7.Бондаренко В. Замах на авторитет // Перець. – 1982. – № 7. – С. 2–3.

8.Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусол. –

К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.

9.Герасимчук С. В одному західному музеї // Перець. – 1979. – № 2. – С. 16.

10.Григор’єв В. У музеї сучасного американського живопису // Перець. – 1957. – № 14. – С. 11.

11.Друже Перче // Перець. – 1984. – № 19. – С. 8.

12.Дудар Є. Сліди застиглої думки: Пам’ятки архітектури, описані з натури // Перець. – 1971. –

13. – С. 3.

13.ЗелінськийВ. Побудованауп’ятнадцятомусторіччі, розписанавнашідні… // Перець. – 1970. –

9. – С. 3.

14.Зикун Н. Українська сатирична публіцистика: загальне поняття та джерела становлення // Держава та регіони. Соціальні комунікації. – 2013. – № 2. – С. 77–82.

15.Іщенко Ю. З олівцем по Корюківці // Перець. – 1985. – № 15. – С. 6.

16.Костовецький Г., Попов О. Найпопулярніша цифра // Перець. – 1982. – № 8. – С. 10.

17.Круковець О. Туризм в аспекті і з огляду…: Спроба наукової розвідки // Перець. – 1969. –

15. – С. 8–9.

18.МиколенкоБ., КорнієнкоМ. Київськіоленітаодеськіверблюди// Перець. – 1962. – №16. – С. 2–3.

19.Молякевич Д. Братерства свято // Перець. – 1982. – № 10. – С. 2.

20.Монастирський О. В обласному музеї // Перець. – 1973. – № 2. – С. 7.

21.Немирович І. З олівцем по Ананьєву // Перець. – 1977. – № 4. – С. 6.

22.Пальчик М. З олівцем по Глухову // Перець. – 1975. – № 1. – С. 7.

23.Подчекаєв Л. Екскурсія // Перець. – 1947. – № 20. – С. 7.

24.Прудник М. З олівцем по Краснопіллю // Перець. – 1974. – № 2. – С. 11.

25.РудийГ. ПеріодикаУкраїни1917–1940 рр. якісторичнеджерело// Бібліотечнийвісник. – 2008. –

1. – С. 29–35.

26.Северин Ю. Знавець…// Перець. – 1973. – № 2. – С. 7.

27.У Довгопільському міському парку… // Перець. – 1962. – № 3. – С. 12.

28.Ходить Перець по Одесі: Подорожні нотатки // Перець. – 1954. – № 14. – С. 5.

29.Чепіга В. В куточку пам’яті // Перець. – 1971. – № 14. – С. 11.

30.Чепіга В. Із хроніки минулого: По сторінках дореволюційної газети «Киевская мысль» //

Перець. – 1982. – № 10. – С. 4–5.

31.Чепіга В. Мадонна з навантаженням // Перець. – 1981. – № 2. – С. 11.

32.Чорногуз О. «Музейне» весілля // Перець. – 1980. – № 14. – С. 13.

Праці Центру пам'яткознавста, вип. 26, К., 2014

187

 

 

33.Чорногуз О. З олівцем по Білгороду-Дністровському // Перець. – 1971. – № 21. – С. 5.

34.Чорногуз О. З олівцем по Старокостянтинову // Перець. – 1975. – № 19. – С. 8–9.

35.Чорногуз О. З олівцем по Хмільнику // Перець. – 1967. – № 13. – С. 5.

36.Чорногуз О. З олівцем по Яготину // Перець. – 1976. – № 5. – С. 8–9.

37.Чорногуз О. Не наживіть собі ворога // Перець. – 1970. – № 7. – С. 13.

38.Шанін Ю. До питання про вуличний рух у містах Київської Русі ХІІ, ХІІІ, XIV та наступних століть: Пародія // Перець. – 1971. – № 1. – С. 5.

39.Шаповал Ю. І. Петро Шелест / Ю. І. Шаповал. – Х.: Фоліо, 2013. – 127 с.

40.Як тебе не любити, Києве мій // Перець. – 1982. – № 10. – С. 4–5.

Якубец А.И. Музейное дело и охрана памятников истории и культуры как объект советскойсатиры: наосновепубликацийжурнала«Перец» (1956–1985 гг.)

В статье рассматривается сатирическое отображение музейного дела и охраны памятников истории и культуры на страницах сатирико-юмористического журнала «Перец» в 1950–1980-х гг., Осуществленапопыткавыявитьопределенныетенденцииизакономерности.

Ключевые слова: музейное дело, охрана памятников истории и культуры, сатира, журнал «Перец».

Yakubets A.I. Museums and Historic preservation as an object of Soviet satire on the basis of the publications of the magazine «Perets» («The Pepper» (1956–1985)

In the article the satiric reflection of museum business and guard of sights of history and culture is examined on the pages of satirically humorous «Perets» («The Pepper») magazine in 1950–1980, an attempt to find out certain tendencies and regularity is carried out.

Key words: museum business, guard of sights of history and culture, satire, «Perets» magazine.

Подано до друку: 02.09.2014 р.

УДК 06.011(477-25)

А.В. КОСТЕНКО

Лапідарій Херсонського краєзнавчого музею як відкрите фондосховище

УстаттірозповідаєтьсяпроісторіюформуваннялапідарноїколекціїХерсонськогообласногокраєзнавчогомузеювідпочаткуйогоіснуваннядосьогодні. Особливуувагузверненона запровадженуМузеємекспериментальнумодельвідкритогозберіганнямузейнихфондів, яка реалізовананабазіЛапідарію– фондосховищакам’янихпам’яток.

Ключовіслова: Херсонськийкраєзнавчиймузей, лапідарніпам’ятки, лапідарій, відкрите зберігання, музейніфонди.

У2015 р. Херсонський обласний краєзнавчий музей (далі – ХОКМ) від-

значатиме свій 125-річний ювілей. Наразі ця науково-просвітницька інституція, заснована ще в 1890 р. археологом, істориком і українським громадським діячемВікторомІвановичемГошкевичем(1860–1928), єоднієюзпровіднихна теренах Південної України. Музей знаний у науковому світі насамперед своїми колекціями археологічних матеріалів. Одна з них – лапідарне зібрання, яке почало формуватися вже в перше десятиріччя його існування.

Донині у роботі з лапідарною колекцією переважала турбота про збереження експонатів, а їхнє цілісне наукове дослідження з ряду причин не могло бути

Соседние файлы в предмете Журналистика