Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роль галицької дитячої періодики 20-30-х рр. ХХ ст. у становленні української пізнавальної літератури.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
59.54 Кб
Скачать

Список опублікованих праць за темою дисертації

  1. Стадницька Ю. Дитяча публіцистика як об’єкт дослідження / Ю. Стадницька // Вісник Сумського державного університету: зб. наук. праць. Серія : Філологічні науки. – Суми, 2006. – Вип. 3 (87). – С. 20-24

  2. Стадницька Ю. Жанрово-стилістичні особливості пізнавальних текстів для дітей (на матеріалах української періодики 30-х – поч. 40-х рр. ХХ ст.) / Ю. Стадницька // Мова і культура. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8. – Т. 8. – С. 235-239

  3. Стадницька Ю. Особливості становлення галицької періодики для дітей (на матеріалах часописів 20-х рр. ХХ ст.) / Ю. Стадницька // Вісник Львівського університету : Серія Журналістика. – Львів, 2007. – Вип. 31. – С. 251-257

  4. Стадницька Ю. Особливості формування дитячої пізнавальної періодики середини ХХ ст. (на матеріалах часопису „Юний Натураліст”, 1938-1941 рр.) / Ю. Стадницька // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Літературознавство. Журналістика. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С.363-365

  5. Стадницька Ю. Просвітянство кінця ХІХ – початку ХХ ст. і становлення дитячої періодики / Ю. Стадницька // Поліграфія і видавнича справа: наук.-техн. зб. / Українська академія друкарства. – Львів, 2007. – Вип.46. – С. 112-118

  6. Стадницька Ю. Публікації пізнавального характеру на сторінках дитячих часописів 30-х років ХХ ст. (на прикладі часопису „Дзвіночок”) / Ю. Стадницька // Поліграфія і видавнича справа: наук.-техн. зб. / Українська академія друкарства. – Львів, 2006. – Вип. 43. – С.72-80

  7. Стадницька Ю. Формування типологічних характеристик галицької дитячої періодики 20-30-х рр. ХХ ст. / Ю. Стадницька // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С.374-382

Анотація

Стадницька Ю.В. Роль галицької дитячої періодики 20–30–х рр. ХХ ст. у становленні української пізнавальної літератури. – Рукопис.

Дисертація подана на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.05. – теорія та історія видавничої справи і редагування. – Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009.

Здійснено комплексне дослідження процесів зародження і формування галицьких дитячих періодичних видань 20–30–х рр. ХХ ст. як видавничих форм втілення пізнавальної літератури. Доведено, що поява та формування галицької дитячої періодики були стимульовані активізацією наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. просвітянського руху, який здебільшого й визначив тематичне наповнення та соціально-функціональне призначення дитячих періодичних видань. Простежено етапи розвитку і вдосконалення типів періодичного видання, призначеного дітям. Особливу увагу приділено явищу української дитячої публіцистики – специфічній, створеній спеціально для дитячої періодики групі текстів, покликаних виконувати інформувально-пізнавальну та навчально-розвивальну функції. Доведено, що дитяча публіцистика стала ресурсом форм, жанрів, прийомів популяризації, засобів адаптації наукових знань, активізації когнітивних процесів та зацікавлення читачів для становлення української пізнавальної літератури.

Ключові слова: пізнавальна література, дитячі періодичні видання, дитяча публіцистика, типологія видань, прийоми популяризації, засоби адаптації наукової інформації.

Соседние файлы в предмете Журналистика