Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Економічний аспект діяльності друкованих ЗМІ України 2

.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
55.59 Кб
Скачать

Основні напрями і методи дослідження визначено у першому параграфі. Це різні види і стратегії конкуренції, які застосовують в українських друкованих ЗМІ.

У другому параграфі – «Якість газети і «якісна преса» – з'ясовано різницю між цими двома поняттями, умовність поділу на якісну і бульварну пресу, зроблено акцент на недопустимості їх протиставлення. Газетний ринок, як і ринок будь-яких інших товарів, залежить від звичок, потреб, настроїв, ілюзій, очікувань людей. Наскільки повно задовольняє їх преса, настільки вона якісна як товар. Доведено, що постійна зміна іміджу газети далеко не завжди дає очікуваний результат, значно краще сприймаються поступові дозовані зміни в оформленні і змісті видання.

У третьому параграфі – «Професіоналізм – основа успішної реалізації маркетингової стратегії» – дисертант аналізує зміни у кадровій політиці. Звичним явищем у ринкових умовах стають часті переходи журналістів з газети в газету. Опитування понад ста редакторів українських газет дозволило виявити найбільш поширені принципи реформування редакційних колективів: на підставі тендеру, рекомендацій відомих фахівців, шляхом переманювання досвідчених журналістів від видань-конкурентів.

У четвертому параграфі – «Визначення конкурентоспроможності газети» – з'ясовуємо особливості конкуренції на газетному ринку України. У критичному стані опинилися малотиражні регіональні видання, серед яких тільки невелика кількість має власну поліграфічну базу. Районні газети відстають за всіма параметрами, що визначають конкурентоспроможність: за технічними, економічними і соціально-організаційними показниками. Якщо лідери ділової преси України протягом останніх п'яти-шести років спромоглися створити досить розгалужені відділи маркетингу, невеликі за штатом районні газети такої можливості позбавлені: у них немає ні кадрів, ні коштів, ані часу, щоб проводити маркетингові дослідження.

У п'ятому параграфі – «Постійність маркетингових досліджень як необхідна передумова виживання газети» – з'ясовано рівень проведення маркетингових досліджень в українських газетах. Лише в кожній десятій газеті комплексно вивчають ринок, поведінку читачів, позиції конкурентів. На зміни в поліграфічному оформленні наважилися у кожній п'ятій із ста редакцій. Незважаючи на те, що реально оцінюють власні можливості і виробничий потенціал у всіх редакціях, однак цілеспрямовано працюють над вдосконалення власного іміджу лише в кожній четвертій редакції, в решті ж видань цю роботу проводять від передплати до передплати.

Автор дійшов висновків, що:

1. Журналістський маркетинг – це комплекс заходів для дослідження ринкових можливостей газетно-журнальної періодики, радіо-, телепрограм, починаючи від вивчення аудиторії, забезпечення інформаційної насиченості матеріалів, спрямований на просування інформаційної продукції в умовах дедалі вищої конкуренції. Це дослідження можливостей ефективного використання газетної площі з метою забезпечення успішної діяльності в умовах ринку і задоволення інформаційних потреб населення України.

2. Наочність і популярність у викладі, наведення цікавих історичних і сучасних прикладів характерні, на жаль, не для українських, а для американських підручників з маркетингу і менеджменту. Безумовно, все це придалося б і нашим виданням із журналістики, особливо за нинішньої структури преси.

3. Досвід найбільш вдалих газетних проектів, реалізованих останнім часом в Україні, таких, як «Факты», «Киевские ведомости», «Експрес», «День» та інших, свідчить, що, прагнучи об'єктивно висвітлювати події і явища життя, журналісти вищеназваних видань не запобігають перед смаками й інтересами читачів, а тактовно й ненав’язливо вивчають свою аудиторію.

4. Дослідження успішних газетних проектів в Україні підтверджує, що створення нової редакції тісно пов’язане з проблемою кадрів. Проблема добору кадрів – далеко не остання у маркетинговій стратегії редакції, тим більше, що, як доведено у нашому дослідженні, підходи до формування журналістського колективу кардинально змінилися.

Як виявилося у процесі дослідження, значно вище тепер цінують досвід, дедалі частіше редактори формують колективи редакцій на основі тендер-конкурсу, основним завданням якого є не тільки виявлення професійних навичок претендентів, а й з’ясування їх бачення концепції газети, свого місця у вирішенні завдань, що ставить перед редакцією засновник. Редакції сучасних українських газет вбачають ефективність діяльності за ринкових умов у націленості колективу на постійне творче зростання, у готовності до змін (кількості полос, формату газети, рубрик та ін.), у створенні сприятливих умов для творчості, реалізації нових ідей.

5. Порівняння фінансового становища російських і вітчизняних газет засвідчує різницю в умовах їх функціонування на теренах України. Російські друковані ЗМІ вільно почуваються в інформаційному просторі молодої незалежної держави. На жаль, таких привілеїв українські газети і журнали в Росії не мають. Вирішення даної проблеми, на наш погляд, можливе виключно на державному рівні. По-перше, потрібно вдосконалити нормативно-правову базу розвитку конкурентного середовища. По-друге, треба усунути прояви монополізму на внутрішньому ринку і, по-третє, необхідно створити однакові умови для видань-конкурентів.

6. Конкурентна боротьба між друкованими ЗМІ не тільки сприяє формуванню фінансово міцних колективів високопрофесійних журналістів, а й спонукає забезпечення власної читацької аудиторії різноманітними інформаційними послугами: етичною інформацією, графіками, аудіо- та відеопродукцією. Такий підхід досить однобічний і не дозволяє розширити читацьку аудиторію. Редакції газети, що претендує на популярність, можна порекомендувати частіше оголошувати конкурси для своїх читачів, розігрувати різноманітні призи. Поряд з традиційними спортивними, шаховими можна запропонувати й чимало інших ігор, як це практикують журналісти «Фактов», «Дня», «Високого замку» та інших газет. Цілком реально розширити читацьку аудиторію, оголосивши конкурси для читачів різних вікових категорій, різних професій. Лише декілька газет України успішно розширюють суспільно-політичні блоки інформації завдяки опублікуванню листів читачів. До них можна віднести газету «День» і тижневик «Український шлях» (Львів). Саме тісний зв’язок з читацькою аудиторією дозволяє точно визначити наклад номера. Для справді оптимального визначення тиражу може стати в пригоді оцінка й докладний аналіз матеріалів на етапі макетування полос.

7. Демонстрація солідності видання, його іміджу неможлива, якщо не зробити акцент на дієвості його виступів, постійній, цілеспрямованій роботі журналістів для досягнення позитивних соціально-економічних перетворень у суспільстві. Безпосередній заклик до придбання свого видання, як свідчить досвід успішних газетних проектів, треба поєднувати з повідомленнями про характерні переваги, які читач матиме, купивши газету.

8. На підставі соціологічного анкетування, аналізу теоретичних узагальнень економістів і дослідників журналістики, власних спостережень і висновків, запропоновано визначення конкурентоспроможності газети як міру переважання друкованого видання над однотипними та іншими засобами масової інформації за характеристиками (ознаками, властивостями), що приваблюють читачів, а також здатність редакційного колективу успішно планувати збут в національному інформаційному просторі. Значну роль у визначенні конкурентоспроможності газети відіграє її імідж і престиж, що безпосередньо залежать від успішної діяльності комерційного директора, маркетологів.

9. Проведене дослідження друкованих ЗМІ свідчить про те, що підвищенню ефективності діяльності газет і журналів України в ринкових умовах сприятиме застосування принципів, які надають конкурентних переваг у повсякденній практиці: націленість усіх і кожного на дію, на продовження розпочатої справи, на постійну наближеність до читача, створення творчої атмосфери, зростання продуктивності завдяки доцільному використанню здібностей працівників, їх бажанню працювати, демонстрації з боку керівництва редакції важливості досягнення задекларованої мети.

Основні положення дисертації відбито в таких публікаціях

1. Про сучасне економічне становище української газети // Тези і виступи міжнародної науково-практичної конференції «Засоби масової комунікації як форма бізнесу». Київ, 1992. С. 51.

2. Маркетинг у сучасній українській газеті // Зб. праць кафедри української преси. Львів, 1995. Вип. 1. С. 15–20.

3. Негативні тенденції у розвитку української преси // Зб. праць кафедри української преси. Львів, 1996. Вип. 2. С. 3–9.

4. Тиражна політика газети: Текст лекції. Львів: ЛДУ. 1999. 16 с.

Анотація

Васьківський Ю.П. Економічний аспект діяльності друкованих ЗМІ України. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.08 – журналістика. – Інститут журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, Київ, 1999.

Дисертацію присвячено дослідженню журналістського маркетингу як однієї з передумов економічного виживання преси в ринкових умовах. Встановлено, що системне застосування досліджень інформаційного ринку, продумана рекламна, кадрова, цінова політика видання дозволяє редакційним колективам нарощувати тиражі, зміцнювати матеріально-технічну базу, перемагати у конкурентній боротьбі. У роботі досліджено специфічні прояви маркетингу у газетній практиці. Акцентовано увагу на шляхах подолання кризи в засобах масової інформації. Запропоновано широко використовувати у діяльності друкованих ЗМІ комплекс маркетингових заходів, ефективність яких обґрунтована теоретично і підтверджена практично.

Ключові слова: журналістський маркетинг, інформаційна ніша, реклама і самореклама, інформаційне спонсорство, конкурентоспроможність газети.

Аннотация

Васькивский Ю.П. Экономический аспект деятельности печатных СМИ Украины. Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.08 – журналистика. – Институт журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко, Киев, 1999.

Диссертация посвящена исследованию журналистского маркетинга как одной из главных предпосылок экономического выживания прессы в рыночных условиях. Установлено, что системное использование исследований информационного рынка, продуманная рекламная, кадровая ценовая политика издания позволили редакционным коллективам наращивать тиражи, укреплять материально-техническую базу, побеждать в конкурентной борьбе. В работе исследованы специфические проявления маркетинга в газетной практике. Акцентируется внимание на путях преодоления кризиса в средствах массовой информации. Предложено широко использовать в деятельности печатных СМИ комплекс маркетинговых мероприятий, эффективность которых обоснована теоретически и подтверждена практически.

В процессе исследования определено, что в практической деятельности современной редакции возрастает роль журналиста-профессионала. Обострение проблемы поиска талантливых работников связано с радикальными изменениями в отношении формирования журналистского коллектива.

Формирование редакции современной украинской газеты все чаще основывается на проведении тендер-конкурса, главной задачей которого является не только определение профессиональных навыков претендентов, но и выяснение их профессиональных навыков, анализ их видения концепции газеты, их места в решении задач, которые ставит перед редакцией основатель. Все более возрастает значение творческого потенциала, готовности к изменениям (количества полос, формата газеты, рубрикации), к формированию благоприятных условий для реализации новых идей.

Сравнение финансового состояния российских и украинских газет свидетельствует о разнице в условиях их функционирования на территории Украины. Российские печатные СМИ свободно чувствуют себя в информационном пространстве молодого независимого государства. Решение этой проблемы возможно исключительно на государственном уровне. Во первых, необходимо усовершенствовать нормативную и правовую базу развития конкурентной среды. Во-вторых, необходимо искоренить рецидивы монополизма на внутреннем рынке и, в третьих, необходимо создать одинаковые условия для изданий-конкурентов.

В диссертации впервые комплексно исследованы составные части журналистского маркетинга, его функции, содействующие эффективному хозяйствованию редакции печатного средства массовой коммуникации.

Подробный анализ деятельности украинских газет и журналов позволил впервые определить их конкурентоспособность. Кроме того, в диссертации подробно исследована деятельность украинских печатных СМИ с точки зрения их влияния на читательскую аудиторию.

С экономической точки зрения рассмотрена и дана критическая оценка важнейших факторов повышения эффективности деятельности печатных СМИ Украины в условиях рынка.

В диссертации определена роль и значение составных частей журналистского маркетинга для будущего развития печатных СМИ Украины.

На примере анализа деятельности украинских газет и журналов, изданий развитых стран впервые сделан прогноз перспектив развития украинских газет, их возможностей для поддержания ранее завоёванных позиций в конкуренции с эфирными СМИ.

В диссертационном исследовании определены наиболее эффективные пути деятельности печатных СМИ Украины в условиях рынка: формирование «философии» предпринимательской деятельности печатных СМИ, ориентация на читательскую аудиторию, которая сама выбирает понравившееся издание.

Данное исследование – попытка ответить на вопрос о механизме формирования и развития украинского информационного рынка, его современных закономерностях, а также о практических приемах и методах работы на нем с целью преодоления трудностей периода формирования популярного издания.

Ключевые слова: журналистский маркетинг, информационная ниша, реклама и самореклама, информационное спонсорство, конкурентоспособность печатных СМИ.

Annotation

Vaskivsky Y.P. The Economic Aspect of The Activity of The Ukrainian Published Mass Media. Manuscript.

Dissertation for Bachelor of Science degree of philological sciences by speciality 10.01.08 – journalism. – Journalism Institute of Kiev University named after Taras Shevchenko, Kiev, 1999.

Dicertation devoted to researching journalistic marketing as one of main preconditions of economic survival the press in market conditions. There is established, that systematic use researches of information market, well-thought-out advertisement, basic personnel and price policy of edition, allows editorial collective to increase circulation, to strengthen material and technical base, to win in competition wrestling. Dissertation devoted to analyses specific features of marketing in practice of newspaper-issue. Attention accents on ways of overcoming crisis in Mass Media. It is offered widely use in activity of published Mass Media complex of marketing arrangements, effectiveness of which is substantiated in theory and endorsed practically.

Key words: journalistic marketing, information niche, advertising and selfadvertiement, information sponsor, newspaper competitiveness.

1 Закон України «Про інформацію» // Міжн. Медіа центр «Інтерньюз», 1995. С. 5–27; Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» // Міжн. Медіа центр «Інтерньюз», 1995. С. 27–46; Закон України «Про рекламу» // Голос України, 1996. № 136. С. 4–5.

2 Ромат Є. Реклама в системе маркетинга.. Харьков: АВФ «Студцентр», 1995. 224 с.

3 Почепцов Г. Проблеми мас-медіа // Політична думка. 1993. С. 33-34; Тоталитарный человек: Очерки тоталитарного символизма и мифологии. К., 1994. 149 с.

4 Приступенко Т. Сучасні політичні та економічні умови діяльності журналістики України. К.: РВЦ Київ. університету, 1997. 73 с.; Гутиря І. Джерела фінансування періодичних видань України в умовах ринкової економіки // Сучасне та майбутнє журналістики в плюралістичному суспільстві: Матеріали науково-практичного українсько-швейцарського семінару. К.: Ценр вільної преси, 1999. С. 202-208.

5 Москаленко А., Губерський Л., Іванов В., Вергун В. Масова комунікація. К.: Либідь, 1997. 216 с.

6 Здоровега В. Преса і влада // Українська періодика: історія і сучасність: Тези доп. та повід. Всеукр. наук.-теорет. конф. 9-10 грудня 1993 р. Львів, 1993. С. 8-13; Москаленко А. Основи журналістики: Тексти лекцій. К.: РВЦ Київ. університету, 1994. 167 с.; Чічановський А., Шкляр В. Політика. Преса. Влада. Київ-Москва: Слов’янський діалог. 1993. 68 с.

7 Іванченко Р. Реклама: словник рекламних термінів. К.: Всеукраїнський фонд сприяння розвитку книговидання та преси. 1998. 207 с.

8 Владимиров В. Комерційна журналістика як галузь інформаційного бізнесу: ред. журналу Український промисловець. 1998. 141 с.

9 Крылов И. Маркетинг. М.: Изд-во Центр, 1998. 192 с.

10 Mosco V. Introduction: Information in The Pay-per Society // In the Political Economy of Information. Medison, Wisconsin, 1988. P. 3-26.; Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990. 734 с.

11 Олигви Д. Исповедь рекламного агента. М.: Внешторгреклама, 1964. 126 с.; Маджаро С. Международный маркетинг. М.: Международные отношения, 1979. 264 с.; Ривз Р. Реальность в рекламе. М.: Внешторгреклама, 1983. 116 с.; Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. М.: 1995.– 661 с.

Соседние файлы в предмете Журналистика