Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
579714_D0231_alforov_s_m_red_administrativne_pr....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
904.7 Кб
Скачать

3. Поняття та сутність адміністративно-правових відносин

Адміністративно-правові відносини - це суспільні відносини у сфері державного управління, учасники яких виступають носіями прав і обов'язків, урегульованих нормами адміністративного права [3, с.40].

Як правило, вони, маючи ознаки, притаманні всім правовідносинам, разом з тим відрізняються від них принциповими особливостями, що відображають специфіку виконавчо-розпорядчої діяльності, а саме:

Вони являють собою юридичну форму управлінських відносин і мають організаційний характер, що зумовлено організуючою сутністю державного управління.

Вони виникають у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності.

Суб'єктами адміністративно-правових відносин виступають органи державного управління. Однак обов'язковою умовою виникнення адміністративно-правових відносин є те, що однією стороною їх виступають суб' єкти, які наділені юридично-владними повноваженнями.

У більшості своїй вони виникають у зв'язку з діяльністю органів виконавчої влади.

Відносини можуть виникати з ініціативи будь-якої сторони. Згода іншої сторони не обов'язкова. Крім того, вони можуть виникнути і за відсутності бажання іншого їх учасника. Так, наказ міністра обов'язковий для виконання підлеглими підрозділами та посадовими особами відповідної галузі. У цьому прикладі міністр реалізує свої владні повноваження, які йому надані адміністративно-правовими нормами, а не згодою сторін.

Один із суб'єктів цих відносин діє владно.

Об'єктом у більшості випадків виступають дії, діяльність, поведінка людей, здійснення яких є реалізацію адміністративно-правових відносин. У деяких випадках адміністративно-правових відносин (як правило, організаційно-майнового характеру) об'єкт складний: поведінка людей і майно - "предмет".

Відносини між учасниками відносин розглядаються, як правило, у позасудовому порядку.

Учасники адміністративно-правових відносин, які порушили вимоги адміністративно-правових норм, несуть відповідальність перед державою в особі її органів (як правило, органів виконавчої влади).

4. Види адміністративно-правових відносин

Різноманітний характер юридичних взаємозв'язків учасників адміністративно-правових відносин, необхідність виявлення їх спрямованості і інші особливості вимагають класифікації цих відносин за різними підставами.

залежно від функцій, які виконуються:

- регулятивні;

- правоохоронні;

за адміністративно-правовим статусом суб'єктів, що беруть участь у правовідносинах:

- між вищими і нижчими суб'єктами державного управління (вертикальні);

- між не підпорядкованими суб'єктами управління (горизонтальні);

- між органами державного управління і підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями;

- між органами державного управління і не підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями;

- між органами державного управління і структурами місцевого самоврядування;

- між органами державного управління й об'єднаннями громадян;

- між органами державного управління і громадянами;

- за галузевою залежністю:

- матеріальні;

- процесуальні;

за змістом:

- у сфері загального управління;

- у сфері галузевого управління;

- у сфері міжгалузевого управління;

- за галузевою діяльністю;

- у галузі економіки;

- у галузі адміністративно-політичній;

- у галузі соціально-культурній;

за направленістю:

- зовнішні;

- внутрішні;

- за механізмом захисту:

- що захищаються в судовому порядку;

- що захищаються в адміністративному порядку;

- за способом регулювання:

- функціональні;

- територіальні;

за майновою належністю:

- майнові;

- немайнові;

за характером взаємодії суб'єктів відносин:

- субординації;

- координації.

Підбиваючи підсумок, можна дійти висновку, що адміністративно-правові відносини - це різновид юридичних відносин, які виникають на основі адміністративно-правових норм, формально закріплених у правових актах, вони виявляють себе переважно у вигляді відносин право-регулятивних та правоохоронних, мають організаційний та виконавчо-розпорядчий характер, захищені державним примусом.

питання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття "адміністративно-правова норма".

2. За якими ознаками норми адміністративного права відрізняються від інших юридичних норм?

3. З яких елементів складається структура адміністративно-правової норми?

4. Дайте визначення адміністративно-правових відносин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]