Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод. Гідрологія і гідрометрія метод. реком. п....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
124.42 Кб
Скачать
  1. Форми та засоби поточного і підсумкового контролю знань студентів

Організація контрольних заходів у навчальному процесі має наступні складові:

- контроль відвідування студентами занять;

- контроль рівня виконання розрахунково-графічних (практичних) робіт;

- контроль своєчасного захисту практичних завдань протягом семестру;

- контроль своєчасної ліквідації заборгованості по здачі і захисту лекційного і практичного матеріалу;

- проміжний контроль проводиться в атестаційні тижні згідно розкладу за показниками відвідування занять кожним студентом та своєчасним захистом виконаної практичної роботи;

- підсумковий контроль проводиться в кінці семестру за межами навчальних занять під час сесії.

5.1. Форма контролю «залік»

До заліку допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план згідно робочої програми та атестовані викладачами за даними рубіжного контролю.

Оцінку «залік »одержує студент, який показав достатні знання вивчаємої дисципліни, ґрунтовно відповів на запитання викладача. Окремі несуттєві помилки у відповідях не скасовують основних висновків, зроблених у співбесіді з викладачем.

5.2. Форма контролю «Іспит»

До іспиту допускаються студенти, які повністю виконали учбовий план згідно робочої програми та атестовані викладачем за лекційним матеріалом.

Оцінка знань проводиться за чотирибальною системою. Оцінку «відмінно» одержує студент, який повно та обгрунтовано відповів на теоретичні запитання і правильно вирішить практичну задачу екзаменаційного білету, у співбесіді з викладачем показав знання лекційного матеріалу. Окремі несуттєві помилки у відповідях, не скасовують основні висновки, зроблені у співбесіді та питаннях екзаменаційного білету.

Оцінку «добре» одержує студент, який достатньо повно відповів на запитання екзаменаційного білету, у співбесіді з викладачем показав знання лекційного матеріалу. Окремі несуттєві помилки у відповідях не скасовують основні висновки, зроблені у співбесіді та питаннях екзаменаційного білету.

Оцінку «задовільно» одержує студент, який вирішив практичну задачу, відповів на запитання екзаменаційного білету з суттєвими помилками, але у співбесіді показав достатні знання предмету.

Оцінку «незадовільно» одержує студент, який не вирішив практичної задачі, відмовився від відповіді або відповідав на запитання екзаменаційного білету з суттєвими помилками, а у співбесіді показав недостатні знання предмету

Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Гідрологія і гідрометрія” для студентів спеціальності 6.092100 “Споруди та обладнання водопостачання і водовідведення” денної форми навчання.

Укладач: Комащенко Петро Григорович.

Реєстрац. №__________________

Підписано до друку 2008 р.

Формат А 5

Обсяг 14 стор.

Тираж прим.

Видавничий центр КТУ,

вул. ХХІІ партз’їзду, 11,

м. Кривий Ріг.

14

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.