Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мегаметодичка часть_II.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
3.48 Mб
Скачать

Розрахунок кількості іонізованих форм

В табл. 1 вказаний відсотковий вміст ( кислоти чи основи) іонізованої форми для різних значень рН та рКа. Ці величини розраховують за рівнянням 1.3 для основ та рівнянням 1.4 для кислот.

Табл.1 Розрахунки відсотка іонізації, виходячи зі значення рКа і рН.

α=100/ 1 + 10(рН – рКа ) ( 1.3 )

α=100/1+10(рКа–рН) ( 1.4 )

На основі цих рівнянь, рис.1 та табл.1 можна зробити висновок про те, що мале змінення величини рН призводить до відчутного змінення величини α.

Спектрофотометричний метод визначення константи іонізації

Спектрофотометричний метод зручний для визначення констант малорозчинних сполук, а також для праці при дуже малих чи великих значеннях рН, коли скляний електрод дає похибки. Спектрофотометричний метод може бути використаним лише в тому випадку, коли речовина поглинає світло в ультрафіолетовій чи видимій області та максимуми поглинання відповідних іонних форм знаходяться на різних довжинах хвиль. Спектрофотометричне визначення завжди пов’язані з потенціометричними, так як спектральні виміри проводять у буферних розчинах, значення рН яких визначають потенціометричним методом.

Спектрофотометричний метод складається з наступних стадій:

а) приготування основного розчину і розбавлення його відповідними буферними розчинами;

б) знімання спектрів поглинання двох розчинів, кожний з яких містить тільки один вид частинок ( іонів або молекул ), що знаходяться в рівновазі;

в) вибір аналітичної довжини хвилі;

г) приблизне оцінювання величини рКа;

д) точне оцінювання величини рКа.

Рівняння для визначення рКа

Для визначення рКа використовують рівняння:

рКа=рН±lgЕ1–Е/Е– Ем ( 1.5 )

де Е1 - коефіцієнт екстинції іону;

Ем – коефіцієнт екстинції нейтральної молекули;

Е - Коефіцієнт екстинції суміші іону та нейтральної молекули при аналітичній довжині хвилі.

Коефіцієнт екстинції (Е) змінюється зі зміненням рН розчину, тому для рішення рівняння використовують значення рН ряду розчинів з різним ступенем іонізації. Замість коефіцієнта екстинції можна в рівнянні 1.5 використовувати оптичну густину ( d ) при умові використання розчинів однакової концентрації та товщини шару в кюветах. Тоді рівняння для визначення рКа можна записати так:

1. якщо функціональна група, що визначається, кисла, тоді

а). при d1 > dм,

рКа = рН + lg d1 - d/ d - dм ( 1.6 а )

б). при d1 < dм,

рКа = рН + lg d - d1/ dм - d ( 1.6 б )

2. Якщо функціональна група, що визначається, основа, тоді

а). при d1 > dм

рКа = рН + lg d - dм /d1 - d ( 1.7 а )

б). при d1 < dм

рКа = рН + lg ( 1.7 б)

Таким чином, цей метод визначення рКа складається з вимірювання співвідношення концентрації іона до концентрації нейтральної молекули досліджуємої речовини, що розчинена в серії розчинів з точно відомим значенням рН. Це визначення проводиться при аналітичній довжині хвилі, коли спостерігається найбільша різниця в значеннях оптичної густини іону та нейтральної молекули (наприклад, аналітична довжина хвилі 358 ммк на рис.2 ).

Рис.2 приклад визначення рКа спектрофотометричним методом ( аналітична довжина хвилі 358 ммк ):

1 – крива поглинання аніона ( рН = 8 );

2 – крива поглинання нейтральної молекули ( рН = 2 );

3 – крива поглинання аніона і нейтральної молекули ( рН = 5,5 ).

На рис.2 наведені результати визначення рКа для кислоти. На аналітичній довжині хвилі розчин аніона має оптичну гостину 0,700, розчин нейтральної молекули -- 0,105 і розчин суміші (при рН = 5,5) -- 0,395. Таким чином, рівняння 1,6 може бути вирішено для рН = 5,5.

Приготування вихідного розчину досліджуємої речовини.

Зручною концентрацією вихідного розчину є 5 * 10-4 М, якщо речовина добре розчинна і коефіцієнт екстинції не дуже малий. Для покращення розчинності речовину кислого характера можна розчинити в 0,005н розчині КОН ( якщо є впевненість, що значення рКа нижче 10). Якщо речовина основного характера, то її можна розчинити в 0,005н розчині НСl ( якщо є впевненість, що значення рКа вище 4). Для одержання вихідного концентрованого розчину можна використати спирт, але вміст спирту в кінцевому розчині не повинен перевищувати 1%.

Зняття спектрів поглинання розчинів нейтральної молекули і іона.

Якщо досліджуєма речовина – кислота, то необхідно зняти 2 спектри: спектр аніона і спектр нейтральної молекули. Для цього вихідний розчин розбавляють до концентрації 10-4 М 0,01н розчином хлоридної кислоти ( НСl ) та 0,01н розчином гідроксиду натрію ( NaOH ), тобто приблизно до рН = 2 та рН = 12 відповідно. Далі заміряють оптичну густину на протязі всього спектра. Спектр, що отримали в кислоті, представляє собой спектр нейтральної молекули; спектр, що отримали в лужному розчині, – спектр аніона.

Для перевірки чистоти досліджуємих розчинів ( тобто чи міститься в одному розчині домішка іншої частинки ) знову знімають спектр досліджуємих частинок, але в 0,1н розчині НСl і о,1н розчині NaOH ( тобто при значеннях рН = 1 і 13 відповідно ). Якщо при цьому вимірюванні відхілення в показниках оптичної густини не перевищує 1%, то можна вважати, що обидва розчини містять частинки одного сорту. Якщо відхилення в показниках оптичної густини перевищує 1%, то необхідно знімати спектри розчинів досліджуємих частинок при рН, значення якого знаходиться далі від точки нейтральності на одиницю.

Таким чином, при визначенні рКа будь якої кислоти спектр її аніона повинен зніматись в розчині, рН якого не менш ніж на 2 одиниці вище за значення рКа, а спектр нейтральної молекули в розчині, рН якого не менше ніж на 2 одиниці нижче за рКа.

Якщо досліджуєма речовина – основа, то методика зняття спектрів аналогічна тій, що і для кислоти. В цьому випадку, спектр одержаний в кислоті, відповідає спектру катіона, а спектр, одержаний в лужному розчині - спектру нейтральної молекули.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.