Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мегаметодичка часть_II.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
3.48 Mб
Скачать

Розрахунки

Для кожного з двох гальванічних елементів:

 1. Наведіть умовний запис елемента.

 2. Визначте значення електродних потенціалів на основі

даних про ЕРС: Е = E+ - E_

 1. Напишіть рівняння електрохімічних реакцій, які протікають на електродах, і вирази потенціалів електродів у відповідності з рівнянням Нернста.

 2. Розрахуйте іонну силу розчинів з урахуванням розведення при змішуванні електролітів. В тих випадках, коли невідома концентрація середовища (кислоти, лугу), зробіть припущення, що її концентрація рівна нулю.

5. Використовуючи рівняння Дебая-Гюкеля (граничний закон) lg γі =-0,509 Z і2 √1

розрахуйте коефіцієнти активності, а потім активність потенціал- визначаючих іонів.

6. За рівнянням Нернста розрахуйте потенціали досліджуваних окисно-відновних електродів і порівняйте їх з експериментально одержаним значенням. Поясніть причину розходження результатів.

Частина 3. Вивчення впливу домішок речовин на потенціали окислювально-відновних електродів

Потенціали окисно-відновних електродів залежать, в першу чергу, від співвідношення активності (концентрацій) потенціал визначаючих іонів в розчині. Збільшення концентрації окисленої форми (або зменшення концентрації відновленої форми) приводить до зростання потенціалу електрода Разом з тим, іони (речовини), які не приймають участі в електродних реакціях (індиферентні),змінюють іонну силу розчину, а отже, і коефіцієнт активності (активність) потенціал визначаючих іонів. Це знову ж приводить до зміни потенціалу електрода. Ті речовини, які вступають в хімічну взаємодію з потенціал визначаючими іонами, також впливають на потенціали електродів.

Для оцінки впливу різних речовин на потенціали електродів, складають гальванічні елементи, які містять електрод порівняння (див. частину 2).

Добавляти речовини в розчини електролітів необхідно тільки малими порціями, при неперервному перемішуванні розчину і в певній послідовності. Вимірювання ЕРС проводити тільки при значенні, яке встановилось.

В даній роботі рекомендується використовувати добавки речовин.

До електроду №1

 • H2SO4 концентрована (по краплях);

 • CH3COONa кристалічний (по 0,1-0,2 г) до забарвлення розчину в червоний колір;

 • (NH4)2(COO)2 кристалічний (по 0,1-0,2 г) до зникнення забарвлення розчину і випадання жовтого осаду.

До електроду № 2

- Fe2(SО4)3 0,001 М (по краплям) до утворення темно-синього осаду.

До електроду № 3

 • H2SO4 конц. (по краплям) до сталого значення ЕРС;

 • Н2О2 30% розчин (по краплям) до забарвлення розчину в червоний колір;

 • HNO3 конц. (по краплям) до знебарвлення розчину.

До електродів № 4, 5, 6, 7

- H2SO4 конц. (по краплям) до сталого значення ЕРС. Побудуйте графік залежності: "потенціал електрода- число крапель кислоти".

На основі одержаних даних зробіть висновок про хімізм процесів, які відбуваються в окислювально-відновній системі при додаванні речовин і зміни активності потенціалвизначаючих іонів.

Лабороторна робота № 11

Тема: Потенціометричне титрування.

Мета: визначення концентрації та константи дисоціації кислоти (основи) методом потенціометричного титрування.

Обладнання:рН-метр, магнітна мішалка, хімічні стакани на 50мл, 100мл, колби на 150-200мл, мікробюретка, бюретка, дозатори, фільтри, мірні колби на 100мл, піпетки.

Матеріали і реактиви: 0,1 н СН3СООН; 0,1 н Н2С2О4; 0,1н НСІ; 0,1 н NH4OH та 0,1 н NaOH; титровані розчини 0,1 н NaOH і 0,1 н НСІ.

Контрольні запитання:

 1. Що таке потенціометрія і які властивості розчинів електролітів можна вивчити цим методом.

 2. Для яких реакцій використовується метод потенціометричного титрування.

 3. Яке електрохімічне коло використовується при потенціометричному? Запищіть його схему та рівняння для розрахунку ЕРС.

 4. Поясніть механізми дії хлорсрібного електроду та навідіть рівняння для потенціалу цього електрону.

 5. Опишіть роботу скляного електроду.Від чього залежить потенціал цього електроду?

 6. Поясніть принципи потенціометричного титрування та хід кривих титрування (інтегральної та диференціальної)

Завдання до роботи:

 1. Провести потенціометричне титрування наступних розчинів:

а)розчину хлоридної кислоти;

б)розчину оцтової кислоти;

в)еквімолярної суміщі хлоридної та оцтової кислот;

г)розчину щавлевої кислоти.

 1. Побудувати інтегральну і диференціальну криві потенціометричного титрування . Знайти точку еквівалентності і розрахувати концентрацію титруємого розчину.

 2. При титруванні розчину оцтової кислоти, суміші оцтової і хлоридної кислот або розчину щавлевої кислоти розрахувати константу дисоціації оцтової або щавлевої кислот.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.