Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗМВ з СР БО.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
735.23 Кб
Скачать

3. Вартісна оцінка в бо.

Грошове вираження – вимірювання господарських засобів, їх джерел та господарських процесів у грошовій одиниці (гривнях та копійках). Вимірювання – привласнення числових значень об'єктам і подіям за визначеними параметрами. Оцінка – спосіб вираження з допомогою грошового вимірнику наявності та руху господарських засобів.

Реальність оцінки забезпечує об'єктивну відповідність грошового вираження об'єктів обліку їх фактичній величині, відображення у грошовому вимірнику дійсної величини господарських засобів.

Адекватність оцінки вимагає точного обчислення фактичної собівартості всіх об'єктів обліку шляхом проведення інвентаризації та переоцінки.

Єдність оцінки забезпечує однаковість і незмінність оцінки протягом тривалого часу.

Економічні оцінки використовують, визначаючи цінність майна при його реалізації чи придбанні.

Юридичні оцінки можуть бути обмежені 2 групами оцінок, які випливають з укладених угод, обумовлених необхідністю відшкодування заподіяної шкоди.

Статистичні оцінки характеризують сукупність об'єктів за деякими середніми величинами.

4. Калькуляція в системі бо.

Групування витрат

Калькулювання – процес оцінювання результатів господарських процесів: постачання, виробництва, реалізації.

За елементами

За статтями калькуляції

  1. Матеріальні витрати

  2. Витрати на оплату праці

  3. Відрахування на соціальні заходи

  4. Амортизація активів

  5. Інші витрати

Прямі матеріальні витрати

2. Прямі витрати на оплату праці

3. Інші прямі витрати

4. Загальновиробничі витрати:

4.1. Витрати на управління виробництвом

4.2. Амортизація основних засобів

4.3. Амортизація нематеріаль­них активів

4.4. Витрати на утримання основних засобів

4.5. Витрати на удосконалення технології та організації виробництва

4.6. Витрати на утримання виробничих приміщень

4.7. Витрати на обслуговуван­ня виробничого процесу

4.8. Витрати на охорону праці

4.9. Інші витрати

Рис. 3 Класифікація групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції.

Суть калькулювання – обчислення у грошовому вираженні витрат підприємства на придбання, виробництво окремого виду матеріальних цінностей, виробів (виконання робіт, надання послуг) і витрат на реалізацію (збут). Калькуляція – спосіб розрахунку, визначена сукупність розрахункових процедур собівар­тості продукту.

Тема 3. Рахунки бо та подвійний запис.

1. Обґрунтування та контрольне значення подвійного запису.

Сутність: кожна господарська операція записується двічі – за дебетом одного рахунка і за кредитом іншого. Контрольне значення:

  • фіксація факту здійснення господарської операції – відображення відповідних змін в активі чи пасиві, або одночасно в активі і пасиві в бік збільшення або зменшення;

  • оцінювання економічних явищ і процесів – звідки походить майно, що є предметом операції, який його характер щодо виробництва, хто боржник чи кому треба сплатити кошти, як вплинули на господарську діяльність процеси виробництва, який кінцевий результат виробництва та господарської діяльності.